Procedura : 2015/0904(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0348/2015

Teksty złożone :

A8-0348/2015

Debaty :

Głosowanie :

PV 16/12/2015 - 11.2
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0451

SPRAWOZDANIE     
PDF 494kWORD 71k
1.12.2015
PE 571.711v02-00 A8-0348/2015

w sprawie przedłużenia kadencji przewodniczącego Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA)

(C8-0314/2015 – 2015/0904(NLE))

Komisja Gospodarcza i Monetarna

Sprawozdawca: Roberto Gualtieri

PR_NLE_Members

PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie przedłużenia kadencji przewodniczącego Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA)

(C8-0314/2015 – 2015/0904(NLE))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Rady Organów Nadzoru Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) z dnia 30 września 2015 r. o przedłużenie kadencji przewodniczącego EIOPA na kolejny pięcioletni okres (C8-0314/2015),

–  uwzględniając art. 48 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/79/WE(1),

–  uwzględniając swój Regulamin,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A8–0348/2015)

A.  mając na uwadze, że pierwszy przewodniczący EIOPA został powołany przez Radę Organów Nadzoru EIOPA w 2011 r. w wyniku otwartej procedury kwalifikacyjnej na okres pięciu lat, zgodnie z art. 48 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1094/2010;

B.  mając na uwadze, że art. 48 ust. 4 rozporządzenia nr 1094/2010 przewiduje, że Rada Organów Nadzoru EIOPA, na podstawie oceny przeprowadzonej zgodnie z tym ustępem, może jednokrotnie odnowić kadencję przewodniczącego EIOPA, z zastrzeżeniem zatwierdzenia przez Parlament Europejski;

C.  mając na uwadze, że w dniu 30 września 2015 r. Rada Organów Nadzoru EIOPA przedstawiła wniosek o przedłużenie kadencji obecnego przewodniczącego EIOPA Gabriela Bernardino na kolejny pięcioletni okres, informując odpowiednio Parlament Europejski;

D.  mając na uwadze, że w dniu 17 listopada 2015 r. Komisja Gospodarcza i Monetarna odbyła wysłuchanie z obecnym przewodniczącym EIOPA Gabrielem Bernardino, podczas którego wygłosił on oświadczenie wstępne, a następnie odpowiedział na pytania członków komisji;

1.  zatwierdza wniosek o przedłużenie kadencji przewodniczącego EIOPA Gabriela Bernardino na kolejny pięcioletni okres;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, EIOPA oraz rządom państw członkowskich.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Data przyjęcia

1.12.2015

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

41

6

5

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Burkhard Balz, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Renato Soru, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni, Sotirios Zarianopoulos

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Enrique Calvet Chambon, Philippe De Backer, Ashley Fox, Ildikó Gáll-Pelcz, Verónica Lope Fontagné, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Alessia Maria Mosca

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Agnes Jongerius, Igor Šoltes

(1)

Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 48.

Informacja prawna