Διαδικασία : 2015/2010(INL)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0349/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0349/2015

Συζήτηση :

PV 15/12/2015 - 11
CRE 15/12/2015 - 11

Ψηφοφορία :

PV 16/12/2015 - 11.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0457

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 834kWORD 292k
2.12.2015
PE 560.686v02-00 A8-0349/2015

που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την επίτευξη διαφάνειας, συντονισμού και σύγκλισης στις πολιτικές όσον αφορά τη φορολογία των εταιρειών στην Ένωση

(2015/2010(INL))

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

Εισηγητές: Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer

(Πρωτοβουλία – άρθρο 46 του Κανονισμού)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την επίτευξη διαφάνειας, συντονισμού και σύγκλισης στις πολιτικές όσον αφορά τη φορολογία των εταιρειών στην Ένωση

(2015/2010(INL))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 225 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο έκθεσης της ειδικής επιτροπής σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος (2015/2066(INI)) (επιτροπή TAXE)

–  λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) / G20 με τίτλο «Αντιμετώπιση της διάβρωσης της φορολογικής βάσης και της μεταφοράς κερδών», (BEPS) που δημοσιεύτηκε στις 5 Οκτωβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 46 και 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A8-0349/2015),

ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ LUXLEAKS

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια κοινοπραξία δημοσιογράφων, η Διεθνής Σύμπραξη Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ), για φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλες επιζήμιες πρακτικές στο Λουξεμβούργο (LuxLeaks), αποκάλυψε τον Νοέμβριο του 2014 ότι περί τις 340 πολυεθνικές εταιρείες εξασφάλισαν μυστικές συμφωνίες από το Λουξεμβούργο, που επέτρεψαν σε πολλές από αυτές να ελαχιστοποιήσουν τις συνολικές φορολογικές υποχρεώσεις τους εις βάρος του γενικού συμφέροντος των πολιτών της ΕΕ, ενώ ανέπτυσσαν ελάχιστη ή μηδενική οικονομική δραστηριότητα στο Λουξεμβούργο·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αποκαλύψεις κατέδειξαν πως ορισμένοι φορολογικοί σύμβουλοι βοήθησαν συνειδητά και σκόπιμα πολυεθνικές εταιρείες να επιτύχουν τουλάχιστον 548 φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» στο Λουξεμβούργο μεταξύ του 2002 και του 2010· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι μυστικές συμφωνίες περιλαμβάνουν σύνθετες χρηματοπιστωτικές δομές σχεδιασμένες για να επιφέρουν σημαντικές φορολογικές μειώσεις·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως αποτέλεσμα αυτών των φορολογικών αποφάσεων τύπου «tax ruling», πολλές εταιρείες είχαν πραγματικούς φορολογικούς συντελεστές κάτω από 1% επί των κερδών που μετέφεραν στο Λουξεμβούργο· λαμβάνοντας υπόψη ότι μολονότι ορισμένες πολυεθνικές εταιρείες επωφελούνται από διάφορα δημόσια αγαθά και υπηρεσίες στον τόπο όπου δραστηριοποιούνται, δεν καταβάλλουν το δίκαιο μερίδιο φόρων τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σχεδόν μηδενικοί πραγματικοί φορολογικοί συντελεστές για τα κέρδη που παράγονται από ορισμένες πολυεθνικές εταιρείες μπορούν να βλάψουν την οικονομία της Ένωσης και άλλες οικονομίες·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πολλές περιπτώσεις θυγατρικές εταιρείες εγκατεστημένες στο Λουξεμβούργο διαχειρίζονται εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ σε επιχειρήσεις που έχουν μικρή παρουσία και χαμηλή οικονομική δραστηριότητα στο Λουξεμβούργο, όπου ορισμένες διευθύνσεις στεγάζουν πάνω από 1.600 εταιρείες·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι έρευνες που διεξάγονται στο πλαίσιο της επιτροπής TAXE αποκάλυψαν πως η πρακτική των φορολογικών αποφάσεων τύπου «tax ruling» δεν εφαρμόζεται αποκλειστικά στο Λουξεμβούργο, αλλά είναι συνήθης σε ολόκληρη την Ένωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρακτική των φορολογικών αποφάσεων τύπου «tax ruling» μπορεί να χρησιμοποιηθεί νόμιμα για να υπάρχει ασφάλεια δικαίου για την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας και για να μειωθεί ο χρηματοοικονομικός κίνδυνος για τις έντιμες επιχειρήσεις, προσφέρεται ωστόσο και για ενδεχόμενη αθέμιτη χρήση και μπορεί, παρέχοντας ασφάλεια δικαίου μόνο σε επιλεγμένους φορείς, να δημιουργήσει κάποιο βαθμό ανισότητας μεταξύ των εταιρειών στις οποίες έχουν χορηγηθεί αποφάσεις και των εταιρειών του ίδιου τομέα στις οποίες δεν έχουν χορηγηθεί·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση του ΟΟΣΑ που δημοσιεύτηκε στις 12 Φεβρουαρίου 2013 με τίτλο «Αντιμετώπιση της διάβρωσης της φορολογικής βάσης και της μεταφοράς κερδών», στην οποία προτείνονται νέα διεθνή πρότυπα για την καταπολέμηση της διάβρωσης της φορολογικής βάσης και της μεταφοράς κερδών (BEPS)·

Ζ.  λαμβάνοντας επίσης υπόψη το ανακοινωθέν που εκδόθηκε στο τέλος της συνάντησης των Υπουργών Οικονομικών και των Διοικητών Κεντρικών Τραπεζών της Ομάδας G20, που έγινε στις 5 Οκτωβρίου 2015·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, με ορισμένες αξιέπαινες εξαιρέσεις, οι εθνικοί πολιτικοί ηγέτες δεν έχουν επιδείξει επαρκή προθυμία όσον αφορά την αντιμετώπιση του προβλήματος της φοροαποφυγής στη φορολογία των εταιρειών·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει σημαντικά βήματα προς την κατεύθυνση της οικονομικής ολοκλήρωσης, όπως η υλοποίηση της οικονομικής και νομισματικής ένωσης καθώς και της τραπεζικής ένωσης, και ότι ο συντονισμός των φορολογικών πολιτικών σε ενωσιακό επίπεδο μέσα στα όρια της Συνθήκης αποτελεί απαραίτητο τμήμα της διαδικασίας ολοκλήρωσης·

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα έσοδα από τον φόρο εισοδήματος εταιρειών για τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ ανήλθαν κατά μέσο όρο σε 2,6 % του ΑΕΠ το 2012(1)·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ένα περιβάλλον με ελλιπείς επενδύσεις και ανάπτυξη είναι σημαντικό να διατηρηθούν ή να προσελκυστούν εταιρείες στην Ένωση, και ότι, κατά συνέπεια, έχει καίρια σημασία για την Ένωση να προωθήσει την ελκυστικότητά της για τις τοπικές και αλλοδαπές επιχειρήσεις·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο φορολογικός σχεδιασμός πρέπει να γίνεται μέσα στα πλαίσια του νόμου και των εφαρμοστέων συνθηκών·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο επιθετικός φορολογικός σχεδιασμός συνίσταται στην εκμετάλλευση τεχνικών πτυχών ενός φορολογικού συστήματος, αναντιστοιχιών μεταξύ δύο ή περισσότερων φορολογικών συστημάτων ή της ύπαρξης ρυθμιστικών κενών με σκοπό τη μείωση της φορολογικής υποχρέωσης·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συστήματα επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού συχνά οδηγούν στη χρησιμοποίηση ενός συνδυασμού από διεθνείς φορολογικές αναντιστοιχίες, πολύ ευνοϊκούς ειδικούς εθνικούς φορολογικούς κανόνες και φορολογικούς παραδείσους·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε αντίθεση με τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό, η φορολογική απάτη και η φοροδιαφυγή είναι, επιπλέον, παράνομες δραστηριότητες αποφυγής φορολογικών υποχρεώσεων·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταλληλότερη απάντηση στον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό φαίνεται να είναι η καλή νομοθεσία, η κατάλληλη υλοποίησή της και ο διεθνής συντονισμός με γνώμονα τα επιθυμητά αποτελέσματα·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνολική ζημία στα κρατικά έσοδα λόγω της φοροαποφυγής από τη φορολογία εταιρειών αντισταθμίζεται συνήθως είτε μέσω της αύξησης του συνολικού επιπέδου φορολόγησης και της περικοπής των δημόσιων δαπανών είτε μέσω της αύξησης του εθνικού δανεισμού, γεγονός που προκαλεί ζημία στους άλλους φορολογούμενους, καθώς και στη συνολική οικονομία·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με μια μελέτη(2) οι απώλειες εσόδων της Ένωσης λόγω φοροαποφυγής από τη φορολογία εταιρειών μπορεί να ανέρχονται σε 50-70 δισ. ευρώ περίπου ετησίως, ποσό που αντιπροσωπεύει τα απολεσθέντα έσοδα λόγω μετατόπισης κερδών και λαμβάνοντας υπόψη ότι στην ίδια μελέτη εκτιμάται πως οι απώλειες εσόδων για την Ένωση λόγω φοροαποφυγής από τη φορολογία εταιρειών θα μπορούσε στην πραγματικότητα να ανέρχονται σε 160-190 δισεκατομμύρια ευρώ περίπου, αν ληφθούν υπόψη και οι ειδικές φορολογικές ρυθμίσεις, οι αναποτελεσματικότητες στην είσπραξη των φόρων, και άλλες παρόμοιες δραστηριότητες·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ίδια μελέτη εκτιμά την αποδοτικότητα της φορολογίας εισοδήματος εταιρειών στο 75%, αν και επιβεβαιώνει επίσης ότι ο αριθμός αυτός δεν αντιπροσωπεύει τα ποσά που θα μπορούσε να αναμένεται ότι θα ανακτηθούν από τις φορολογικές αρχές, διότι για ένα ορισμένο ποσοστό από αυτά η είσπραξη θα ήταν υπερβολικά δαπανηρή ή τεχνικά δύσκολη· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη μελέτη, αν υπήρχε μια ολοκληρωμένη λύση στο πρόβλημα της BEPS εφαρμόσιμη σε ολόκληρη την Ένωση, ο εκτιμώμενος θετικός αντίκτυπος στα φορολογικά έσοδα των κυβερνήσεων των κρατών μελών θα ήταν 0,2% των συνολικών φορολογικών εσόδων·

Κ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ζημίες που προκαλεί η BEPS συνιστούν απειλή για την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και για την αξιοπιστία, την αποτελεσματικότητα και τη δικαιοσύνη των συστημάτων φορολογίας εταιρειών στην Ένωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ίδια μελέτη καθιστά επίσης σαφές πως οι υπολογισμοί αυτοί δεν περιλαμβάνουν εκτιμήσεις για τη δραστηριότητα στο πλαίσιο της παραοικονομίας, και ότι η αδιαφάνεια στη διάρθρωση και στις πληρωμές ορισμένων εταιρειών δυσχεραίνει την ακριβή εκτίμηση του αντικτύπου στα φορολογικά έσοδα, ο οποίος μπορεί, συνεπώς, να είναι πολύ μεγαλύτερος από ό,τι εκτιμάται στην έκθεση·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ζημία που προκαλεί η BEPS καταδεικνύει επίσης σαφώς την έλλειψη ίσων όρων ανταγωνισμού μεταξύ των εταιρειών, ιδίως των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), των οικογενειακών επιχειρήσεων και των αυτοαπασχολούμενων προσώπων, που δραστηριοποιούνται μόνο σε ένα κράτος μέλος και καταβάλλουν τους φόρους τους εκεί, και ορισμένων πολυεθνικών εταιρειών που είναι σε θέση να μετατοπίζουν τα κέρδη τους από δικαιοδοσίες με υψηλή φορολογία σε συγκεκριμένες δικαιοδοσίες με χαμηλή φορολογία και να εφαρμόζουν επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό, μειώνοντας έτσι τη συνολική φορολογική βάση τους και ασκώντας πρόσθετη πίεση στα δημόσια οικονομικά καθώς και εις βάρος των πολιτών της ΕΕ και των ΜΜΕ·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση πρακτικών επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού από πλευράς των πολυεθνικών εταιρειών αντιβαίνει στην αρχή του θεμιτού ανταγωνισμού και της εταιρικής ευθύνης όπως ορίζεται στην ανακοίνωση COM(2011) 681 τελικό, καθώς η κατάρτιση στρατηγικών φορολογικού σχεδιασμού απαιτεί πόρους που μόνο οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν στη διάθεσή τους και δεδομένου ότι το γεγονός αυτό οδηγεί στην απουσία ίσων όρων ανταγωνισμού μεταξύ των ΜΜΕ και των μεγάλων εταιρειών, φαινόμενο που πρέπει να αντιμετωπιστεί επειγόντως·

ΚΓ.  τονίζει επίσης ότι ο φορολογικός ανταγωνισμός εντός της Ένωσης και έναντι τρίτων χωρών μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να είναι επιζήμιος και μπορεί να οδηγήσει σε ανταγωνισμό προς τα κάτω στους φορολογικούς συντελεστές, ενώ η βελτιωμένη διαφάνεια, ο συντονισμός και η σύγκλιση παρέχουν ένα αποτελεσματικό πλαίσιο που εγγυάται τον θεμιτό ανταγωνισμό μεταξύ εταιρειών στην Ένωση και προστατεύει τους κρατικούς προϋπολογισμούς από δυσμενείς εκβάσεις·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα που καθιστούν δυνατό τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό είναι ασύμβατα με την αρχή της καλόπιστης συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο επιθετικός φορολογικός σχεδιασμός διευκολύνεται από την αύξηση της πολυπλοκότητας της επιχειρηματικής δραστηριότητας και από την ψηφιοποίηση και παγκοσμιοποίηση της οικονομίας, μεταξύ άλλων παραγόντων, και οδηγεί σε στρεβλώσεις του ανταγωνισμού επιζήμιες για την ανάπτυξη και για τις εταιρείες της Ένωσης, ιδίως τις μικρές και μεσαίες·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταπολέμηση του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού δεν είναι δυνατή σε επίπεδο μεμονωμένων κρατών μελών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αδιαφανείς και ασυντόνιστες πολιτικές για τη φορολόγηση των εταιρειών εγκυμονεί έναν κίνδυνο για τη φορολογική πολιτική των κρατών μελών, οδηγώντας σε μη παραγωγικά αποτελέσματα όπως η αύξηση της φορολόγησης των λιγότερο κινητών φορολογικών βάσεων·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη συντονισμένης δράσης υποχρεώνει πολλά κράτη μέλη να λαμβάνουν μονομερή εθνικά μέτρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι τέτοια μέτρα συχνά αποδείχθηκαν αναποτελεσματικά, ατελέσφορα, και σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμα και επιζήμια για τον σκοπό·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό που χρειάζεται είναι, επομένως, μια συντονισμένη και πολυδιάστατη προσέγγιση σε εθνικό, σε ενωσιακό και σε διεθνές επίπεδο·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση υπήρξε πρωτοπόρος στον παγκόσμιο αγώνα για την καταπολέμηση του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού, ιδίως όσον αφορά την προώθηση του σχεδίου για την BEPS σε επίπεδο ΟΟΣΑ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση θα πρέπει να συνεχίσει να διαδραματίζει ηγετικό ρόλο κατά την εξέλιξη του σχεδίου για την BEPS, επιδιώκοντας την πρόληψη της ζημίας που μπορεί να προκαλέσει η BEPS τόσο στα κράτη μέλη όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες ανά τον κόσμο· συμπεριλαμβανομένης της ανάληψης δράσης σχετικά με ζητήματα της BEPS και πέραν αυτής, τα οποία είναι σημαντικά για τις αναπτυσσόμενες χώρες, όπως αυτά που περιγράφονται στην έκθεση του 2014 προς την ομάδα εργασίας της G20 για την ανάπτυξη·

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίζουν ότι η συνολική δέσμη μέτρων του ΟΟΣΑ για τη BEPS θα εφαρμοστεί ως ελάχιστο πρότυπο σε επίπεδο Ένωσης και θα παραμείνει φιλόδοξη· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει καίρια σημασία όλες οι χώρες μέλη του ΟΟΣΑ να εφαρμόσουν το σχέδιο BEPS·

ΛΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή θα πρέπει να καθορίσει με σαφήνεια τον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμόσει στο σύνολό τους τα 15 παραδοτέα του σχεδίου των ΟΟΣΑ/G20 για την BEPS, πέρα και επιπλέον από τους τομείς δράσης που ήδη αναφέρονται στην παρούσα έκθεση, προτείνοντας το ταχύτερο δυνατό ένα φιλόδοξο σχέδιο νομοθετικών μέτρων, προκειμένου να ενθαρρυνθούν άλλες χώρες να ακολουθήσουν τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ και το παράδειγμα της Ένωσης στην εφαρμογή του σχεδίου δράσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή πρέπει επίσης να εξετάσει τους τομείς στους οποίους η Ένωση θα πρέπει να προχωρήσει πέρα από τα ελάχιστα πρότυπα που συνιστά ο ΟΟΣΑ·

ΛΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τις συνθήκες της Ένωσης η εξουσία νομοθέτησης για τη φορολογία των εταιριών απόκειται αυτή τη στιγμή στα κράτη μέλη, ωστόσο τα προβλήματα που συνδέονται με επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό είναι στη συντριπτική πλειοψηφία τους πολυεθνικού χαρακτήρα·

ΛΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο μεγαλύτερος συντονισμός των φορολογικών πολιτικών αντιπροσωπεύει, κατά συνέπεια, τον μοναδικό εφικτό τρόπο για τη δημιουργία ίσων όρων ανταγωνισμού και την αποφυγή μέτρων που ευνοούν τις μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες σε βάρος των ΜΜΕ·

ΛΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη συντονισμένων φορολογικών πολιτικών στην Ένωση προκαλεί σημαντικό κόστος και διοικητική επιβάρυνση των πολιτών και των επιχειρήσεων που ασκούν δραστηριότητα σε περισσότερα από ένα κράτη μέλη στην Ένωση -και κατά μείζονα λόγο των ΜΜΕ- και οδηγεί σε ακούσια διπλή φορολόγηση, διπλή μη φορολόγηση ή διευκολύνει τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό, και ότι τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να εξαλειφθούν και κατά συνέπεια απαιτούν διαφανέστερες και απλούστερες λύσεις·

ΛΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τον σχεδιασμό των φορολογικών κανόνων και των αναλογικών διοικητικών διαδικασιών πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις ΜΜΕ και τις οικογενειακές επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας της Ένωσης·

ΛΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μέχρι τις 26 Ιουνίου 2017 θα πρέπει να έχει τεθεί σε λειτουργία ένα ευρωπαϊκό μητρώο πραγματικής κυριότητας, το οποίο θα βοηθήσει στον εντοπισμό ενδεχόμενης φοροαποφυγής και μετατόπισης κερδών·

ΛΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αποκαλύψεις του σκανδάλου LuxLeaks και οι εργασίες που διεξήγαγε η επιτροπή TAXE καταδεικνύουν σαφώς την ανάγκη για ενωσιακά νομοθετικά μέτρα με στόχο τη βελτίωση της διαφάνειας, του συντονισμού και της σύγκλισης στις πολιτικές φορολογίας εταιρειών στην Ένωση·

ΛΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η φορολογία των εταιρειών πρέπει να καθοδηγείται από την αρχή της φορολόγησης των κερδών στον τόπο όπου παράγονται·

ΛΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να συνεχίσουν να διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στη διεθνή σκηνή, και να εργαστούν για την καθιέρωση διεθνών προτύπων βασιζόμενων πρωτίστως στις αρχές της διαφάνειας, της ανταλλαγής πληροφοριών και της κατάργησης των επιζήμιων φορολογικών μέτρων·

Μ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχή της «συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής», όπως ορίζεται στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), επιβάλλει στην Ένωση να εξασφαλίζει ότι σε όλα τα στάδια της χάραξης πολιτικής σε κάθε τομέα, μεταξύ άλλων σε σχέση με την φορολογία εταιρειών, δεν αντιβαίνει στον στόχο της βιώσιμης ανάπτυξης αλλά αντίθετα τον προάγει·

ΜΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια συντονισμένη προσέγγιση στο σύστημα φορολογίας εταιρειών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση θα επέτρεπε την αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των εταιρειών της Ένωσης, ιδίως των ΜΜΕ·

ΜΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να αναπτύξουν περαιτέρω ηλεκτρονικές λύσεις σε διαδικασίες που αφορούν τη φορολογία, με σκοπό τη μείωση του διοικητικού φόρτου και την απλούστευση των διασυνοριακών διαδικασιών·

ΜΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή πρέπει να εκτιμήσει τον αντίκτυπο των φορολογικών ωφελημάτων που έχουν παραχωρηθεί σε υφιστάμενες ειδικές οικονομικές ζώνες στην Ένωση, ενθαρρύνει σε αυτό το πλαίσιο, την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των φορολογικών αρχών·

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΜΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση της διαφάνειας στον τομέα της φορολογίας εταιρειών μπορεί να βελτιώσει την είσπραξη των φόρων, να καταστήσει αποδοτικότερο το έργο των φορολογικών αρχών και έχει καίρια σημασία προκειμένου να εξασφαλιστεί η αύξηση της εμπιστοσύνης του κοινού στα φορολογικά συστήματα και τις κυβερνήσεις, τούτο δε πρέπει να αποτελεί σημαντική προτεραιότητα·

i)  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αυξημένη διαφάνεια στις δραστηριότητες των μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών, ιδίως όσον αφορά τα πραγματοποιηθέντα κέρδη, τους καταβληθέντες φόρους επί των κερδών και τις εισπραχθείσες επιδοτήσεις και επιστροφές φόρου, καθώς και τον αριθμό των εργαζομένων και τα περιουσιακά στοιχεία, είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής αντιμετώπισης της BEPS από τις φορολογικές διοικήσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να επιτευχθεί ορθή ισορροπία μεταξύ της ανάγκης για διαφάνεια, της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και των εμπορικών μυστικών, ενώ επίσης πρέπει να ληφθεί υπόψη ο αντίκτυπος στις μικρότερες επιχειρήσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια μορφή ζωτικής σημασίας για τη διαφάνεια αυτή είναι η υποβολή εκθέσεων ανά χώρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προτάσεις της Ένωσης για την υποβολή εκθέσεων ανά χώρα θα πρέπει κατ’ αρχήν να βασίζονται στο υπόδειγμα των κατευθυντηρίων γραμμών του ΟΟΣΑ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση μπορεί να προχωρήσει πέρα από τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ και να καταστήσει την εν λόγω υποβολή εκθέσεων ανά χώρα υποχρεωτική και δημόσια, και ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε υπέρ της πλήρους δημόσιας υποβολής εκθέσεων ανά χώρα με τις τροπολογίες του που εγκρίθηκαν στις 8 Ιουλίου 2015(3) στην πρόταση αναθεώρησης της οδηγίας για τα δικαιώματα των μετόχων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διεξήγαγε διαβούλευση για το θέμα αυτό μεταξύ 17 Ιουνίου και 9 Σεπτεμβρίου 2015, προκειμένου να διερευνήσει διάφορες εναλλακτικές λύσεις για την εφαρμογή της υποβολής εκθέσεων ανά χώρα(4)· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 88% όσων απάντησαν δημόσια στην εν λόγω διαβούλευση δήλωσαν ότι τάσσονται υπέρ της δημοσιοποίησης φορολογικών πληροφοριών από τις επιχειρήσεις·

ii)  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διεξαγωγή επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού από τις εταιρείες αντιβαίνει στην εταιρική κοινωνική ευθύνη· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες εταιρείες στην Ένωση έχουν ήδη αρχίσει να επιδεικνύουν πλήρη φορολογική συμμόρφωση, ζητώντας να τους επιτραπεί και προωθώντας τη χρήση ενός σήματος «έντιμου φορολογούμενου»(5) και λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα αυτά μπορούν να έχουν ισχυρό αποτρεπτικό αποτέλεσμα και να μεταβάλουν συμπεριφορές, μέσω του κινδύνου φήμης για τις μη συμμορφούμενες επιχειρήσεις, νοουμένου ότι ένα τέτοιο σήμα θα βασίζεται σε κοινά κριτήρια σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

iii)  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυξημένη διαφάνεια θα μπορούσε να επιτευχθεί αν τα κράτη μέλη ενημερώνουν τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή σχετικά με κάθε νέα επιδότηση, απαλλαγή, εξαίρεση, κίνητρο ή άλλο παρόμοιο μέτρο που θα μπορούσε να επηρεάσει ουσιαστικά τον πραγματικό φορολογικό συντελεστή τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινοποίηση αυτή θα βοηθήσει τα κράτη μέλη στον εντοπισμό των επιζήμιων φορολογικών πρακτικών·

iv)  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά την πρόσφατη συμφωνία του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ όσον αφορά την αυτόματη ανταλλαγή φορολογικών αποφάσεων τύπου «tax ruling», εξακολουθεί να υπάρχει κίνδυνος ότι τα κράτη μέλη δεν επικοινωνούν επαρκώς μεταξύ τους σχετικά με τον πιθανό αντίκτυπο που θα μπορούσαν να έχουν στα φορολογικά έσοδα άλλων κρατών μελών οι φορολογικοί τους διακανονισμοί με ορισμένες εταιρείες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εθνικές φορολογικές αρχές θα πρέπει να κοινοποιούν αυτόματα όλες τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» αμέσως μετά την έκδοσή τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή πρέπει να έχει πρόσβαση σε φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» μέσω ασφαλούς κεντρικού μητρώου· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αποφάσεις τύπου «tax ruling» που υπογράφουν οι φορολογικές αρχές θα πρέπει να υπόκεινται σε μεγαλύτερη διαφάνεια, με την επιφύλαξη της τήρησης της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών και του εμπορικού απορρήτου·

v)  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, ελεύθεροι λιμένες χρησιμοποιούνται για την απόκρυψη συναλλαγών από τις φορολογικές αρχές·

vi)  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόοδος στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής και του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού μπορεί να παρακολουθείται μόνο με εναρμονισμένη μεθοδολογία η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση του ύψους των άμεσων και έμμεσων φορολογικών χασμάτων σε όλα τα κράτη μέλη και στην Ένωση στο σύνολό της· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια εκτίμηση του φορολογικού χάσματος θα αποτελούσε μόνο την αρχή της παροχής περαιτέρω πληροφοριών σχετικά με φορολογικά ζητήματα·

vii)  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ισχύον ενωσιακό νομικό πλαίσιο για την προστασία των καταγγελτών είναι ανεπαρκές, και ότι υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις όσον αφορά τους τρόπους με τους οποίους τα διάφορα κράτη μέλη παρέχουν προστασία στους καταγγέλτες· λαμβάνοντας υπόψη ότι ελλείψει τέτοιας προστασίας, είναι ευνόητο πως οι υπάλληλοι που κατέχουν ζωτικής σημασίας πληροφορίες θα είναι απρόθυμοι να τις υποβάλλουν και, κατά συνέπεια, οι πληροφορίες αυτές δεν θα είναι διαθέσιμες· λαμβάνοντας υπόψη ότι αφού οι καταγγέλτες συνέβαλαν στο να δοθεί δημοσιότητα στο πρόβλημα της αθέμιτης φορολογίας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξετάσουν μέτρα για την προστασία της δραστηριότητάς τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα ήταν συνεπώς σκόπιμο να προσφέρεται προστασία σε επίπεδο Ένωσης για τους καταγγέλτες που καταγγέλλουν ενδεχόμενες παρατυπίες, παραπτώματα, απάτη ή παράνομη δραστηριότητα στις εθνικές ή ευρωπαϊκές αρχές, ή, στις περιπτώσεις που συστηματικά δεν λαμβάνονται μέτρα για την αντιμετώπιση παρατυπιών, παραπτωμάτων, απάτης ή παράνομης δραστηριότητας που θα μπορούσε να βλάψει το δημόσιο συμφέρον, στο ευρύτερο κοινό· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω προστασία θα πρέπει να είναι συνεπής με το όλο νομικό σύστημα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία αυτή πρέπει να είναι αποτελεσματική σε σχέση με αδικαιολόγητες νομικές διώξεις, οικονομικές κυρώσεις και δυσμενείς διακρίσεις·

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

ΜΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι νομοθετική αρμοδιότητα για τη φορολογία εταιριών έχουν τα κράτη μέλη, ωστόσο τα προβλήματα που συνδέονται με επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό είναι στη συντριπτική πλειονότητά τους πολυεθνικού χαρακτήρα· εκτιμώντας ότι ο μεγαλύτερος συντονισμός των εθνικών φορολογικών πολιτικών αποτελεί, επομένως, τον μόνο εφικτό τρόπο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της BEPS και του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού·

i)  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια υποχρεωτική κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών (ΚΕΒΦΕ) σε επίπεδο Ένωσης θα αποτελέσει σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση της επίλυσης των προβλημάτων που συνδέονται με τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό στην Ένωση και πρέπει να θεσπιστεί επειγόντως· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο απώτερος στόχος είναι μια πλήρης, υποχρεωτική ΚΕΒΦΕ, ενδεχομένως με μια προσωρινή εξαίρεση για τις ΜΜΕ που δεν είναι πολυεθνικές εταιρείες και για τις εταιρείες που δεν έχουν διασυνοριακή δραστηριότητα, και με έναν τύπο επιμερισμού που βασίζεται σε συνδυασμό αντικειμενικών μεταβλητών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, έως ότου ολοκληρωθεί η ΚΕΒΦΕ, η Επιτροπή εξετάζει τη λήψη προσωρινών μέτρων για τον περιορισμό των δυνατοτήτων μεταφοράς κερδών· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί ότι τα μέτρα αυτά, συμπεριλαμβανομένης της διασυνοριακής αντιστάθμισης ζημιών, δεν αυξάνουν τον κίνδυνο BEPS· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα αυτά δεν υποκαθιστούν πλήρως την ενοποίηση και ότι χρειάζεται χρόνος προκειμένου το νέο αυτό καθεστώς να καταστεί πλήρως λειτουργικό·

ii)  λαμβάνοντας υπόψη ότι παρά τις εργασίες της ομάδας του κώδικα δεοντολογίας για την επιζήμια φορολογία εταιρειών επιχειρήσεων, εξακολουθούν να υπάρχουν μέτρα επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού σε ολόκληρη την Ένωση· λαμβάνοντας υπόψη την αποτυχία των προηγούμενων προσπαθειών ενίσχυσης της διακυβέρνησης και της εντολής της Ομάδας, καθώς και προσαρμογής και διεύρυνσης των μεθόδων εργασίας και των κριτηρίων που καθορίζονται στον κώδικα, με στόχο την καταπολέμηση των νέων μορφών επιζήμιων φορολογικών πρακτικών στο τρέχον οικονομικό περιβάλλον· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δραστηριότητες της Ομάδας χαρακτηρίζονται από γενικότερη έλλειψη διαφάνειας και λογοδοσίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, συνεπώς, πρέπει να μεταρρυθμιστεί ριζικά και να καταστεί αποτελεσματικότερη και διαφανέστερη η αποτελεσματικότητα και η λειτουργία της Ομάδας μέσω της δημοσίευσης ετήσιων εκθέσεων και πρακτικών, με μνεία των θέσεων των κρατών μελών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ομάδα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει θέση επί ζητημάτων που απορρέουν από τις φορολογικές πολιτικές σε περισσότερα από ένα κράτη μέλη χωρίς να παρεμποδίζεται από μια μικρή μειοψηφία κρατών μελών η έκδοση συστάσεων·

iii)  λαμβάνοντας υπόψη ότι η γενική αρχή της φορολογίας των εταιρειών στην Ένωση θα πρέπει να είναι η καταβολή των φόρων στις χώρες όπου βρίσκεται η πραγματική οικονομική δραστηριότητα της εταιρείας και δημιουργείται η αξία· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να αναπτυχθούν κριτήρια για να εξασφαλίζεται ότι αυτό συμβαίνει· λαμβάνοντας υπόψη ότι οποιαδήποτε χρήση «δεσμών ευρεσιτεχνίας» ή άλλων προτιμησιακών φορολογικών καθεστώτων πρέπει παράλληλα να εξασφαλίζει ότι οι φόροι καταβάλλονται στον τόπο όπου δημιουργείται η αξία, σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στη δράση 5 της BEPS, ενώ παράλληλα απαιτείται η καθιέρωση κοινών ευρωπαϊκών προτύπων και ορισμών βάσει των οποίων θα καθορίζεται τι συνιστά προώθηση Ε&Α και τι όχι, καθώς και για την εναρμόνιση της χρήσης ευνοϊκών φορολογικών καθεστώτων προς τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και την καινοτομία, επισπεύδοντας μεταξύ άλλων για τις 30 Ιουνίου 2017 την κατάργηση του παλαιού συστήματος·

iv)  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει μονομερώς κανόνες για τις ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρείες (ΕΑΕ), προκειμένου να διασφαλίζουν επαρκώς ότι τα κέρδη που τοποθετούνται σε χώρες με χαμηλή ή μηδενική φορολογία φορολογούνται ουσιαστικά· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κανόνες αυτοί πρέπει να συντονίζονται, προκειμένου να αποφεύγεται η στρέβλωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς λόγω της ποικιλότητας των εθνικών κανόνων για τις ΕΑΕ·

v)  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία 2011/16/ΕΕ του Συμβουλίου, της 15ης Φεβρουαρίου 2011(6), προβλέπει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών στις φορολογικές επιθεωρήσεις και τους ελέγχους, και ενθαρρύνει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των φορολογικών αρχών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ωστόσο, τα μέσα που προβλέπονται στην εν λόγω οδηγία δεν είναι αρκετά αποτελεσματικά, και ότι οι αποκλίνουσες εθνικές προσεγγίσεις στις ελεγκτικές εταιρείες έρχονται σε αντίθεση με τις οργανωμένες σε υψηλό βαθμό τεχνικές φορολογικού σχεδιασμού ορισμένων εταιρειών·

vi)  λαμβάνοντας υπόψη ότι προκειμένου να είναι αποτελεσματική η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών εν γένει, και σχετικά με φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» ειδικότερα, απαιτείται ένα κοινό ευρωπαϊκό καθεστώς Αριθμού Φορολογικού Μητρώου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή πρέπει να εξετάσει τη δημιουργία ενός κοινού ευρωπαϊκού μητρώου επιχειρήσεων·

vii)  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή αποφάσισε να παρατείνει την εντολή της Πλατφόρμας για τη χρηστή διακυβέρνηση στον φορολογικό τομέα –η οποία επρόκειτο να λήξει το 2016– όπως επίσης να επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής της και να βελτιώσει τις μεθόδους εργασίας της· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλατφόρμα μπορεί να συμβάλει στην επιτυχία του νέου σχεδίου δράσης για την ενίσχυση της καταπολέμησης της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής, να διευκολύνει τις συζητήσεις σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» των κρατών μελών υπό το φως των προτεινόμενων νέων κανόνων ανταλλαγής πληροφοριών, και να προσφέρει αναπληροφόρηση σχετικά με τις νέες πρωτοβουλίες για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής· λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη ότι η Επιτροπή πρέπει να ενισχύσει το προφίλ, να διευρύνει τη συμμετοχή και να αυξήσει την αποτελεσματικότητα της Πλατφόρμας για τη χρηστή διακυβέρνηση στον φορολογικό τομέα·

viii)  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή θα πρέπει να αναλύσει και να ζητήσει την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων στις φορολογικές διοικήσεις, στο πλαίσιο της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, για να ενισχυθεί η φοροεισπρακτική ικανότητα των φορολογικών διοικήσεων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου να επιτελούν αποτελεσματικά τον ρόλο τους και, ως εκ τούτου, να προωθηθεί ο θετικός αντίκτυπος στα έσοδα των κρατών μελών της αποτελεσματικής είσπραξης φόρων και των αποτελεσματικών μέτρων καταπολέμησης της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής·

ΣΥΓΚΛΙΣΗ

ΜΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βελτίωση του συντονισμού δεν θα επιλύσει από μόνη της τα θεμελιώδη προβλήματα που προκύπτουν από το γεγονός ότι τα διάφορα κράτη μέλη έχουν διαφορετικούς κανόνες όσον αφορά τη φορολογία εταιρειών· λαμβάνοντας υπόψη ότι μέρος της γενικής απόκρισης στον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό πρέπει να είναι η σύγκλιση ενός περιορισμένου αριθμού εθνικών φορολογικών πρακτικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί με παράλληλη διατήρηση της κυριαρχίας των κρατών μελών σε σχέση με άλλα στοιχεία των συστημάτων τους για τη φορολογία των εταιρειών·

i)  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρακτικές επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού μπορεί ενίοτε να προκύψουν από τα σωρευτικά πλεονεκτήματα που προσφέρουν συμφωνίες για τη διπλή φορολόγηση που συνάπτονται από διαφορετικά κράτη μέλη, οι οποίες έχουν τελικά αντίθετο αποτέλεσμα και οδηγούν σε διπλή μη φορολόγηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάδοση των συμφωνιών για τη διπλή φορολόγηση μεταξύ μεμονωμένων κρατών μελών και τρίτων χωρών μπορεί να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για νέα νομικά κενά· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη δράση 15 του σχεδίου των ΟΟΣΑ/G20 για την BEPS, υπάρχει ανάγκη να αναπτυχθεί ένα πολυμερές μέσο για την τροποποίηση διμερών φορολογικών συμφωνιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει εντολή να διαπραγματεύεται τις φορολογικές συμφωνίες με τρίτες χώρες εξ ονόματος της Ένωσης, αντί της τρέχουσας πρακτικής της διεξαγωγής διμερών διαπραγματεύσεων, που αποφέρει ανεπαρκή αποτελέσματα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή πρέπει να εξασφαλίσει ότι τέτοιες συμφωνίες περιέχουν διατάξεις αμοιβαιότητας και απαγορεύουν οποιονδήποτε αρνητικό αντίκτυπο στους πολίτες και τις επιχειρήσεις της Ένωσης, ιδιαίτερα δε τις ΜΜΕ, λόγω της εξωεδαφικής εφαρμογής της νομοθεσίας τρίτων χωρών στην περιοχή δικαιοδοσίας της Ένωσης και των κρατών μελών της·

ii)  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση θα πρέπει να έχει δικό της επικαιροποιημένο ορισμό των «φορολογικών παραδείσων»·

iii)  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση θα πρέπει να εφαρμόζει αντίμετρα κατά των εταιρειών που χρησιμοποιούν τέτοιους φορολογικούς παραδείσους· λαμβάνοντας υπόψη ότι το θέμα αυτό έχει ήδη τεθεί στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ετήσια έκθεση για τη φορολογία 2014(7), με την οποία ζητείται η καθιέρωση αυστηρών κυρώσεων για την πρόληψη της παραβίασης ή της παράκαμψης των φορολογικών κανόνων από επιχειρήσεις, με τον αποκλεισμό από τη χορήγηση ενωσιακής χρηματοδότησης και τις κρατικές ενισχύσεις ή τις δημόσιες προμήθειες προμηθειών, των δόλιων εταιρειών ή των εταιρειών που εδρεύουν σε φορολογικούς παραδείσους ή των χωρών που στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό προσφέροντας ευνοϊκό φορολογικό περιβάλλον· καλεί τα κράτη μέλη να αποσύρουν κάθε είδους δημόσια στήριξη που παρέχουν σε εταιρείες, όταν αυτές ενέχονται σε παραβίαση των φορολογικών προτύπων της Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να υπόκεινται σε αντίμετρα σε περίπτωση που αρνηθούν να τροποποιήσουν τα επιζήμια προτιμησιακά φορολογικά τους καθεστώτα που υπονομεύουν την ύπαρξη ίσων όρων ανταγωνισμού στην Ένωση·

iv)  λαμβάνοντας υπόψη ότι χρειάζεται ένας νέος δεσμευτικός ορισμός της «μόνιμης εγκατάστασης», για να διασφαλιστεί ότι η φορολογία επιβάλλεται εκεί που επιτελείται οικονομική δραστηριότητα και δημιουργείται αξία· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ορισμός αυτός θα πρέπει να συνοδεύεται από ελάχιστα δεσμευτικά κριτήρια με τα οποία να προσδιορίζεται πότε μια οικονομική δραστηριότητα είναι αρκετά ουσιαστική ώστε να φορολογηθεί σε ένα κράτος μέλος, προκειμένου να αποφεύγεται το φαινόμενο των εικονικών εταιρειών, ιδίως όσον αφορά τις προκλήσεις που θέτει η ψηφιακή οικονομία·

v)  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι έρευνες που διεξάγει αυτήν τη στιγμή η Επιτροπή σχετικά με καταγγελίες για παραβάσεις των ενωσιακών κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις έχουν αποκαλύψει μια επιβλαβή έλλειψη διαφάνειας σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να εφαρμόζονται οι κανόνες αυτοί· λαμβάνοντας υπόψη ότι για να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση, η Επιτροπή θα πρέπει να εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές περί κρατικών ενισχύσεων για να διευκρινίσει με ποιον τρόπο θα προσδιορίζει τις περιπτώσεις κρατικών ενισχύσεων φορολογικού χαρακτήρα, προκειμένου να προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου τόσο για τις εταιρείες όσο και για τα κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του καθεστώτος κρατικών ενισχύσεων η Επιτροπή πρέπει να εξασφαλίσει τον αποτελεσματικό εκ των υστέρων έλεγχο της νομιμότητας των χορηγούμενων κρατικών ενισχύσεων·

vi)  λαμβάνοντας υπόψη ότι μία από τις ανεπιθύμητες συνέπειες της οδηγίας 2003/49/ΕΚ του Συμβουλίου(8) είναι ότι τα έσοδα από διασυνοριακούς τόκους και δικαιώματα μπορεί να μη φορολογούνται (ή να φορολογούνται σε πολύ χαμηλό επίπεδο)· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να εισαχθεί γενικός κανόνας κατά των καταχρήσεων, τόσο στην εν λόγω οδηγία όσο και στην οδηγία 2005/19/ΕΚ του Συμβουλίου(9), καθώς και σε άλλη σχετική νομοθεσία της Ένωσης·

vii)  λαμβάνοντας υπόψη ότι η θέσπιση φόρου παρακράτησης σε επίπεδο Ένωσης ή παρόμοιου μέτρου, θα εξασφάλιζε ότι όλα τα κέρδη που παράγονται στο εσωτερικό της Ένωσης και πρόκειται να μεταφερθούν εκτός αυτής, θα φορολογηθούν μία τουλάχιστον φορά στο εσωτερικό της Ένωσης πριν μεταφερθούν εκτός συνόρων της Ένωσης.

viii)  λαμβάνοντας υπόψη ότι το τρέχον ενωσιακό πλαίσιο επίλυσης διαφορών σε σχέση με διπλή φορολογία, μεταξύ κρατών μελών, δεν λειτουργεί αποτελεσματικά και θα μπορούσε να επωφεληθεί από σαφέστερους κανόνες και αυστηρότερα χρονοδιαγράμματα, αξιοποιώντας τα υφιστάμενα συστήματα·

ix)  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φορολογικοί σύμβουλοι διαδραματίζουν καίριο ρόλο στη διευκόλυνση του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού, βοηθώντας τις εταιρείες να δημιουργήσουν περίπλοκες νομικές δομές ώστε να εκμεταλλευτούν τις αναντιστοιχίες και τα κενά που προκύπτουν από τα διαφορετικά φορολογικά συστήματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν είναι δυνατό να αναθεωρηθεί ριζικά το σύστημα φορολόγησης των εταιρειών χωρίς να διερευνηθούν οι πρακτικές των εν λόγω εταιρειών παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι στο πλαίσιο της διερεύνησης αυτής πρέπει να ληφθούν υπόψη οι συγκρούσεις συμφερόντων που χαρακτηρίζουν τις εν λόγω εταιρείες, οι οποίες παρέχουν συγχρόνως συμβουλές σε εθνικές κυβερνήσεις σχετικά με τη θέσπιση φορολογικών συστημάτων και συμβουλές σε εταιρείες σχετικά με τον καλύτερο τρόπο βελτιστοποίησης των φορολογικών οφειλών τους στο πλαίσιο αυτών των συστημάτων·

ΜΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνολική αποτελεσματικότητα της είσπραξης των φόρων, η έννοια της φορολογικής δικαιοσύνης, και η αξιοπιστία των εθνικών φορολογικών διοικήσεων δεν υπονομεύονται μόνο από τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό και από δραστηριότητες BEPS· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση και τα κράτη μέλη θα πρέπει να αναλάβουν αποφασιστική δράση και για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα της φοροδιαφυγής και της φορολογικής απάτης, τόσο στη φορολογία εταιρειών όσο και στη φορολογία προσώπων, καθώς και τα προβλήματα στην είσπραξη των άλλων φόρων, πέρα από τη φορολογία των εταιρειών, ιδίως του ΦΠΑ· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτά τα άλλα στοιχεία της είσπραξης και διαχείρισης των φόρων αντιπροσωπεύουν σημαντικό μέρος του υφιστάμενου φορολογικού χάσματος·

ΜΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή θα πρέπει συνεπώς να εξετάσει επίσης τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίσει τα ευρύτερα αυτά θέματα, ιδίως την επιβολή των κανόνων περί ΦΠΑ στα κράτη μέλη και την εφαρμογή τους σε διασυνοριακές υποθέσεις, καθώς και τις ανεπάρκειες στην είσπραξη του ΦΠΑ (ο οποίος σε ορισμένα κράτη μέλη αποτελεί σημαντική πηγή εθνικού εισοδήματος), τις πρακτικές αποφυγής του ΦΠΑ και επίσης τις αρνητικές συνέπειες ορισμένων φορολογικών αμνηστιών ή αδιαφανών καθεστώτων «άφεσης φόρων»· λαμβάνοντας υπόψη ότι στα νέα αυτά μέτρα θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η εξισορρόπηση κόστους και οφέλους·

1.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει στο Κοινοβούλιο έως τον Ιούνιο του 2016 μία ή περισσότερες νομοθετικές προτάσεις, ακολουθώντας τις λεπτομερείς συστάσεις που εκτίθενται στο παράρτημα του παρόντος·

2.  επιβεβαιώνει ότι οι συστάσεις σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα και την αρχή της επικουρικότητας·

3.  θεωρεί ότι οι δημοσιονομικές επιπτώσεις της ζητούμενης πρότασης θα πρέπει να καλυφθούν από τον προϋπολογισμό με τις κατάλληλες πιστώσεις·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα καθώς και τις συνημμένες λεπτομερείς συστάσεις στην Επιτροπή, στο Συμβούλιο, και στα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

A. Διαφάνεια

Σύσταση Α1. Υποβολή υποχρεωτικών, δημόσιων εκθέσεων ανά χώρα από τις πολυεθνικές εταιρείες, για όλους τους τομείς

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί εκ νέου την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να εισαγάγει, εντός του πρώτου τριμήνου του 2016, την υποβολή σφαιρικών και δημόσιων εκθέσεων ανά χώρα (CBC-R) για τις πολυεθνικές εταιρείες σε όλους τους τομείς.

•  Η πρόταση αυτή θα πρέπει να αναπτυχθεί με βάση τις απαιτήσεις που καθιέρωσε ο ΟΟΣΑ μέσω του υποδείγματος υποβολής στοιχείων CBC-R του Σεπτεμβρίου του 2014 (δράση 13 του σχεδίου των ΟΟΣΑ/G20 για την BEPS).

•  Κατά την επεξεργασία της πρότασης, η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει επίσης υπόψη:

o  τα αποτελέσματα της διαβούλευσης της Επιτροπής για την CBC-R, που πραγματοποιήθηκε από τις 17 Ιουνίου έως τις 9 Σεπτεμβρίου 2015, στο πλαίσιο της οποίας εξετάστηκαν διάφορες εναλλακτικές επιλογές για την πιθανή εφαρμογή της CBC-R στην Ένωση·

o  τις προτάσεις για πλήρη δημοσιότητα της CBC-R, που περιλαμβάνονται στην αναθεωρημένη οδηγία σχετικά με τα δικαιώματα των μετόχων, όπως ψηφίστηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 8 Ιουλίου 2015(10) και τα αποτελέσματα των συνεχιζόμενων τριμερών συνομιλιών σχετικά με αυτήν την οδηγία.

Σύσταση Α2. Ένα νέο σήμα «Έντιμου φορολογούμενου» για επιχειρήσεις οι οποίες εφαρμόζουν ορθές φορολογικές πρακτικές

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει το συντομότερο δυνατό πρόταση σχετικά με ένα εθελοντικό ευρωπαϊκό σήμα «Έντιμου φορολογούμενου»:

•  Η πρόταση θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο κριτηρίων επιλεξιμότητας, με βάση τα οποία οι εθνικοί φορείς θα μπορούν να χορηγούν το σήμα.

•  Αυτό το πλαίσιο κριτηρίων επιλεξιμότητας θα πρέπει να καθιστά σαφές ότι το σήμα «Έντιμος φορολογούμενος» απονέμεται μόνο στις εταιρείες που έχουν προχωρήσει πέρα από την τυπική εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους με βάση την ενωσιακή και την εθνική νομοθεσία.

•  Οι εταιρείες θα πρέπει να ενθαρρυνθούν από αυτό το σήμα του «έντιμου φορολογούμενου» ώστε να αναγάγουν την καταβολή των φόρων που τους αναλογούν σε σημαντικό στοιχείο της εταιρικής κοινωνικής τους ευθύνης και να περιλαμβάνουν στην ετήσια έκθεσή τους στοιχεία για τη φορολογική τους συμπεριφορά.

Σύσταση Α3. Υποχρεωτική κοινοποίηση των νέων φορολογικών μέτρων

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει το συντομότερο δυνατόν πρόταση για έναν νέο μηχανισμό στο πλαίσιο του οποίου κάθε κράτος μέλος θα υποχρεούται να ενημερώνει εγκαίρως τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή, χωρίς καθυστέρηση, αν προτίθεται να εισαγάγει νέα επιδότηση, απαλλαγή, εξαίρεση, κίνητρο ή άλλο παρεμφερές μέτρο που θα μπορούσε να έχει σημαντική επίπτωση στον πραγματικό φορολογικό συντελεστή στο κράτος μέλος ή στη φορολογική βάση άλλου κράτους μέλους.

•  Οι εν λόγω κοινοποιήσεις από τα κράτη μέλη περιλαμβάνουν ανάλυση δευτερογενών επιπτώσεων αναφορικά με τον πραγματικό αντίκτυπο των νέων φορολογικών μέτρων σε άλλα κράτη μέλη και σε αναπτυσσόμενες χώρες, προς υποστήριξη της δράσης της ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας» για τον προσδιορισμό των επιζήμιων φορολογικών πρακτικών.

•  Αυτά τα νέα φορολογικά μέτρα θα πρέπει επίσης να συμπεριληφθούν στη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και να διατυπωθούν συστάσεις προς επακολούθηση.

•  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να ενημερώνεται τακτικά για τις κοινοποιήσεις και την αξιολόγηση που διενεργείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

•  Θα πρέπει να προβλέπονται ποινές για τα κράτη μέλη που δεν τηρούν αυτές τις υποχρεώσεις κοινοποίησης.

•  Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να εξετάσει κατά πόσον θα ήταν σκόπιμο να υποχρεώσει τις εταιρείες παροχής φορολογικών συμβουλών να ενημερώνουν τις εθνικές φορολογικές αρχές όποτε καταρτίζουν και αρχίζουν να προωθούν ορισμένα συστήματα σχετικά με τη φορολογία, τα οποία έχουν στόχο να βοηθήσουν τις εταιρείες να μειώσουν τις συνολικές φορολογικές τους υποχρεώσεις, όπως συμβαίνει αυτή τη στιγμή σε ορισμένα κράτη μέλη· και επίσης να εξετάσει κατά πόσον ο μερισμός παρόμοιων πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών μέσω της Ομάδας του Κώδικα Δεοντολογίας θα αντιπροσώπευε ένα αποτελεσματικό εργαλείο για βελτιώσεις στον τομέα της φορολόγησης εταιρειών στην Ένωση.

Σύσταση Α4. Η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών για φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» να επεκταθεί στο σύνολο των εν λόγω αποφάσεων, οι οποίες, σε έναν βαθμό, να δημοσιοποιούνται

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συμπληρώσει την οδηγία 2011/16/ΕΕ, η οποία περιλαμβάνει στοιχεία αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών (ΑΑΠ) σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling», με:

•  επέκταση του πεδίου εφαρμογής της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών πέραν των διασυνοριακών φορολογικών αποφάσεων τύπου «tax ruling» ώστε να συμπεριλάβει όλες τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» στον τομέα της φορολογίας εταιριών. Οι πληροφορίες που παρέχονται πρέπει να είναι περιεκτικές και να αναγράφονται σε από κοινού συμφωνηθείσα μορφή ώστε να διασφαλίζεται ότι θα χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά από τις φορολογικές αρχές στις εκάστοτε χώρες.

•  σημαντική αύξηση της διαφάνειας των φορολογικών αποφάσεων τύπου «tax ruling» σε ενωσιακό επίπεδο, λαμβανομένων δεόντως υπόψη της εμπιστευτικότητας των επιχειρηματικών πληροφοριών και του εμπορικού απορρήτου, καθώς και των υφιστάμενων βέλτιστων πρακτικών που εφαρμόζονται σε ορισμένα κράτη μέλη με τη δημοσίευση, σε ετήσια βάση, μιας έκθεσης που θα συνοψίζει τις βασικές υποθέσεις που περιέχονται στο νεοδημιουργηθέν ασφαλές κεντρικό μητρώο της Επιτροπής σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και τις εκ των προτέρων συμφωνίες ενδοομιλικής τιμολόγησης.

•  οι πληροφορίες που παρέχονται πρέπει να υποβάλλονται σε συμφωνημένη, τυποποιημένη μορφή προκειμένου να είναι δυνατή η χρήση τους από το κοινό με αποτελεσματικό τρόπο.

•  να εξασφαλίζεται ότι η Επιτροπή διαδραματίζει πλήρη και ουσιαστικό ρόλο στην υποχρεωτική ανταλλαγή πληροφοριών για τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» με τη δημιουργία ενός ασφαλούς κεντρικού μητρώου, προσβάσιμου από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή, για όλες τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» που συμφωνούνται στην Ένωση.

•  επιβολή ενδεδειγμένων κυρώσεων στα κράτη μέλη που δεν ανταλλάσσουν αυτόματα πληροφορίες για τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax rulings» όπως θα έπρεπε.

Σύσταση Α5. Διαφάνεια των ελεύθερων λιμένων

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση με την οποία:

•  να καθορίζεται ανώτατο χρονικό όριο για την πώληση εμπορευμάτων σε ελεύθερους λιμένες χωρίς την επιβολή δασμών, ειδικού φόρου κατανάλωσης και ΦΠΑ·

•  να υποχρεούνται οι αρχές των ελεύθερων λιμένων να ενημερώνουν αμέσως τις φορολογικές αρχές των οικείων κρατών μελών και τρίτων χωρών για κάθε συναλλαγή που γίνεται από φορολογουμένους τους στους χώρους των ελεύθερων λιμένων.

Σύσταση Α6. Εκτίμηση της Επιτροπής για το χάσμα στη φορολογία εταιρειών

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

•  τη δημιουργία, με βάση τις βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζονται αυτή τη στιγμή στα κράτη μέλη, εναρμονισμένης μεθοδολογίας, η οποία θα πρέπει να δημοσιοποιείται, που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τα κράτη μέλη για την εκτίμηση του μεγέθους των χασμάτων στην άμεση και την έμμεση φορολογία εταιρειών –δηλ. της διαφοράς μεταξύ των οφειλόμενων και των καταβληθέντων φόρων εταιρειών– σε όλα τα κράτη μέλη.

•  να συνεργαστεί με τα κράτη μέλη για να εξασφαλιστεί η παροχή όλων των αναγκαίων δεδομένων που θα αναλύονται με την εφαρμογή της μεθοδολογίας αυτής, προκειμένου να προκύπτουν όσο το δυνατόν ακριβέστερα αριθμητικά στοιχεία.

  να χρησιμοποιεί τη συμφωνηθείσα μεθοδολογία και τα αναγκαία δεδομένα προκειμένου να καταρτίζει και να δημοσιεύει, δύο φορές το έτος, εκτίμηση των χασμάτων άμεσης και έμμεσης φορολογίας εταιρειών στην Ένωση συνολικά.

Σύσταση Α7. Προστασία των καταγγελτών

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση με την οποία:

•  να προστατεύονται οι καταγγέλτες που ενεργούν αποκλειστικά προς το δημόσιο συμφέρον (και όχι και για χρήματα ή από άλλο προσωπικό κίνητρο) και εκθέτουν παραπτώματα, αξιόποινες πράξεις, απάτη ή παράνομη δραστηριότητα σε σχέση με την φορολογία των εταιρειών σε οποιοδήποτε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι εν λόγω καταγγέλτες θα πρέπει να προστατεύονται όταν καταγγέλλουν παραπτώματα, αξιόποινες πράξεις, απάτη ή παράνομη δραστηριότητα στην οικεία αρμόδια αρχή, όπως επίσης θα πρέπει να προστατεύονται όταν, σε περιπτώσεις όπου συστηματικά δεν αντιμετωπίζονται παραπτώματα, παράνομες πράξεις, απάτη ή παράνομη δραστηριότητα σε σχέση με την φορολογία εταιρειών, που θα μπορούσε να βλάψει το δημόσιο συμφέρον, εκθέτουν τις ανησυχίες τους στο ευρύ κοινό·

  να διασφαλίζεται το δικαίωμα στην ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

  η εν λόγω προστασία θα πρέπει να είναι συνεπής με το όλο νομικό σύστημα και να είναι αποτελεσματική εναντίον αδικαιολόγητων νομικών διώξεων, οικονομικών κυρώσεων και δυσμενών διακρίσεων·

  μια τέτοια νομοθετική πρόταση πρέπει να παίρνει υπόψη της τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και να λαμβάνει υπόψη οποιαδήποτε μελλοντική νομοθεσία της Ένωσης σε αυτό τον τομέα·

•  στην εν λόγω νομοθετική πρόταση θα μπορούσε επίσης να ληφθεί υπόψη η Σύσταση του Συμβουλίου της Ευρώπης CM/Rec(2014)7(11) σχετικά με την προστασία των καταγγελτών κι ιδίως ο ορισμός βάσει του οποίου ως «καταγγέλτης» νοείται «οποιοδήποτε πρόσωπο καταγγέλλει ή αποκαλύπτει πληροφορίες επειδή απειλείται ή ζημιώνεται το δημόσιο συμφέρον στο πλαίσιο της εργασιακής του σχέσης, είτε στον δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα».

B. Συντονισμός

Σύσταση Β1. Καθιέρωση κοινής ενοποιημένης βάσης φορολογίας εταιρειών

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει το συντομότερο δυνατόν νομοθετική πρόταση για την καθιέρωση μιας κοινής ενοποιημένης βάσης φορολογίας εταιρειών:

Ως πρώτο βήμα, το αργότερο έως τα τέλη Ιουνίου του 2016, υποχρεωτική Κοινή Βάση Φορολογίας Εταιρειών (ΚΒΦΕ) στην Ένωση, ενδεχομένως με προσωρινή εξαίρεση για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις που δεν είναι πολυεθνικές εταιρείες και έχουν διασυνοριακή δραστηριότητα, προκειμένου οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη να έχουν μόνο ένα σύνολο κανόνων για τον υπολογισμό των φορολογητέων κερδών τους.

Ως δεύτερο βήμα, το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε όχι αργότερα από το τέλος του 2017, μια υποχρεωτική ΚΕΒΦΕ, στην οποία να λαμβάνεται δεόντως υπόψη το φάσμα των διαφορετικών επιλογών (με συνεκτίμηση, για παράδειγμα, του κόστους της ενσωμάτωσης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και των εταιρειών που δεν έχουν διασυνοριακή δραστηριότητα)·

Η ΚΕΒΦΕ πρέπει να βασίζεται σε έναν τύπο επιμερισμού στον οποίον θα αποτυπώνονται οι πραγματικές οικονομικές δραστηριότητες των εταιρειών και χωρίς να ευνοούνται υπέρμετρα ορισμένα κράτη μέλη.

Κατά τη μεταβατική περίοδο που μεσολαβεί από την καθιέρωση της υποχρεωτικής ΚΕΒΦΕ έως την καθιέρωση της πλήρους ΚΕΒΦΕ, δέσμη μέτρων για τον περιορισμό της μεταφοράς κερδών (κυρίως μέσω μεταβιβαστικής τιμολόγησης) συμπεριλαμβανομένης τουλάχιστον μιας ενωσιακής νομοθετικής πρότασης για την καταπολέμηση της BEPS. Τα μέτρα αυτά δεν θα πρέπει να περιλαμβάνουν ένα προσωρινό καθεστώς αντιστάθμισης διασυνοριακών ζημιών, εκτός και αν η Επιτροπή μπορεί να εγγυηθεί ότι το καθεστώς αυτό θα είναι διαφανές και δεν θα προσφέρει τη δυνατότητα αθέμιτης χρήσης για επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό.

Η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει σε ποιο βαθμό θα ήταν αναγκαία η κατάρτιση ενός ενιαίου συνόλου κοινώς αποδεκτών λογιστικών αρχών, προκειμένου να προετοιμάσει τα σχετικά λογιστικά στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς της ΚΕΒΦΕ.

Οποιαδήποτε πρόταση που αφορά είτε την ΚΒΦΕ είτε την πλήρη ΚΕΒΦΕ πρέπει να περιλαμβάνει ρήτρα για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής·

Σύσταση Β2. Ενίσχυση της εντολής και βελτίωση της διαφάνειας της Ομάδας "Κώδικας δεοντολογίας" (Φορολογία των επιχειρήσεων) του Συμβουλίου

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για την ενσωμάτωση της Ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας» στην κοινοτική μέθοδο, ως ομάδας εργασίας του Συμβουλίου, με τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως παρατηρητών.

•  Η Ομάδα «Κώδικας δεοντολογίας» (ΟΚΔ) πρέπει να καταστεί διαφανέστερη, πιο αποτελεσματική και περισσότερο υπόλογη, μεταξύ άλλων με:

o  την τακτική διαβίβαση, επικαιροποίηση και δημοσίευση της εποπτείας της ως προς τον βαθμό στον οποίο τα κράτη μέλη συμμορφώνονται προς τις συστάσεις που διατυπώνει η Ομάδα στην εξαμηνιαία έκθεση προόδου της προς τους Υπουργούς οικονομικών·

o  την τακτική διαβίβαση, επικαιροποίηση και δημοσίευση ανά διετία, καταλόγου επιζήμιων φορολογικών πρακτικών·

o  την τακτική κατάρτιση, παροχή και δημοσίευση των πρακτικών της, συμπεριλαμβανομένης της αυξημένης διαφάνειας στη διαδικασία της κατάρτισης συστάσεων, ιδίως με μνεία των θέσεων των εκπροσώπων των κρατών μελών·

o  τον διορισμό πολιτικού επικεφαλής από τους υπουργούς Οικονομικών·

o  τον διορισμό, από κάθε κράτος μέλος, ενός εκπροσώπου υψηλού επιπέδου και ενός αναπληρωτή, ώστε να αυξηθεί το γόητρο του φορέα·

•  Τα καθήκοντα της ΟΚΔ περιλαμβάνουν:

o  τον προσδιορισμό των επιζήμιων φορολογικών πρακτικών στην Ένωση·

o  την πρόταση μέτρων και χρονοδιαγραμμάτων για την εξάλειψη των επιζήμιων φορολογικών πρακτικών, και την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων των συστάσεων/μέτρων που προτείνονται·

o  την επανεξέταση των εκθέσεων σχετικά με τις δευτερογενείς επιπτώσεις των νέων φορολογικών μέτρων, που διαβιβάζουν τα κράτη μέλη όπως ορίζεται ανωτέρω, και την αξιολόγηση του κατά πόσον απαιτείται η ανάληψη δράσης·

o  την πρόταση άλλων πρωτοβουλιών με επίκεντρο τα φορολογικά μέτρα στην εξωτερική πολιτική της Ένωσης·

o  τη βελτίωση των μηχανισμών επιβολής κατά των πρακτικών που διευκολύνουν τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό.

Σύσταση Β3. Δέσμη ευρεσιτεχνίας (patent box) και άλλα προτιμησιακά καθεστώτα: Σύνδεση των προτιμησιακών καθεστώτων με τον τόπο όπου δημιουργείται η αξία

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξακολουθήσει να παρέχει καθοδήγηση στα κράτη μέλη σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής καθεστώτων δέσμης ευρεσιτεχνίας, σύμφωνα με την «τροποποιημένη προσέγγιση βάσει αιτιώδους συνδέσμου», προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι δεν είναι επιζήμια.

•  Η καθοδήγηση αυτή θα πρέπει να καθιστά σαφές ότι τα προτιμησιακά καθεστώτα, όπως οι δέσμες ευρεσιτεχνίας, πρέπει να βασίζονται στην «τροποποιημένη προσέγγιση βάσει αιτιώδους συνδέσμου», όπως ορίζεται στη δράση 5 της BEPS του ΟΟΣΑ, πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να υφίσταται άμεση σχέση μεταξύ των φορολογικών πλεονεκτημάτων και των σχετικών δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης.

•  Εκτεταμένα καθεστώτα δέσμης ευρεσιτεχνίας χωρίς σύνδεση με γεωγραφική προέλευση και «ηλικία» της τεχνογνωσίας θα πρέπει να θεωρούνται επιζήμιες πρακτικές.

•  Αν μέσα σε 12 μήνες τα κράτη μέλη δεν έχουν υιοθετήσει με συνέπεια αυτή τη νέα προσέγγιση, η Επιτροπή θα υποβάλει δεσμευτική νομοθετική πρόταση.

•  Η Επιτροπή θα πρέπει να προωθήσει προτάσεις για την καθιέρωση κοινών ευρωπαϊκών προτύπων και ορισμών βάσει των οποίων θα καθορίζεται τι συνιστά προώθηση της έρευνας και ανάπτυξης και τι όχι, καθώς και για την εναρμόνιση της χρήσης ευνοϊκών φορολογικών καθεστώτων προς τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και την καινοτομία, επισπεύδοντας μεταξύ άλλων για τις 30 Ιουνίου 2017 την κατάργηση του παλαιού συστήματος μέσω της μείωσης της διάρκειας των κανόνων προστασίας των κεκτημένων δικαιωμάτων·

Σύσταση Β4. Ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρείες

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση για:

•  τη δημιουργία ενός ενωσιακού συντονισμένου πλαισίου για τις διατάξεις που αφορούν τις ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρείες (ΕΑΕ), προκειμένου να εξασφαλίζεται η ουσιαστική φορολόγηση των κερδών που τοποθετούνται σε χώρες με χαμηλή ή μηδενική φορολογία και να αποφευχθεί η στρέβλωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς λόγω ποικιλομορφίας εθνικών κανόνων για τις ΕΑΕ στην ΕΕ. το πλαίσιο αυτό πρέπει να εξασφαλίζει την πλήρη χρήση της νομοθεσίας ΕΑΕ πέρα από καταστάσεις εντελώς τεχνητών ρυθμίσεων. Το πλαίσιο αυτό δεν εμποδίζει τα επιμέρους κράτη μέλη να θεσπίζουν αυστηρότερους κανόνες.

Σύσταση Β5. Βελτίωση του συντονισμού των κρατών μελών όσον αφορά τους φορολογικούς ελέγχους

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ προκειμένου:

•  να εξασφαλιστούν ουσιαστικότεροι ταυτόχρονοι φορολογικοί έλεγχοι και έλεγχοι σε περιπτώσεις όπου δύο ή περισσότερες εθνικές φορολογικές αρχές αποφασίσουν τη διεξαγωγή ελέγχων σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα με κοινά ή συμπληρωματικά συμφέροντα.

•  να εξασφαλιστεί ότι μια μητρική εταιρία και οι θυγατρικές της που έχουν έδρα στην Ένωση θα ελέγχονται από τις αντίστοιχες φορολογικές αρχές κατά την ίδια περίοδο, υπό την ευθύνη των φορολογικών αρχών της μητρικής εταιρείας, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική ροή πληροφοριών μεταξύ των φορολογικών αρχών. Στο πλαίσιο αυτό:

o  οι φορολογικές αρχές θα πρέπει να ανταλλάσσουν τακτικά πληροφορίες σχετικά με τις έρευνες, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι δεν θα επωφεληθούν κάποιες ομάδες από ασυμφωνίες και κενά στον συνδυασμό των διαφόρων εθνικών φορολογικών συστημάτων.

o  οι προθεσμίες για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τους διεξαγόμενους ελέγχους θα πρέπει να μειωθούν στο ελάχιστο.

o  οι φορολογικές αρχές που είναι υπεύθυνες για μια εταιρεία θα πρέπει να ενημερώνουν συστηματικά τις φορολογικές αρχές που είναι υπεύθυνες για τις άλλες οικονομικές οντότητες του ίδιου ομίλου σχετικά με την έκβαση των φορολογικών ελέγχων.

o  πριν την ενημέρωση των άλλων οικείων φορολογικών αρχών, δεν πρέπει να λαμβάνεται καμία απόφαση σχετικά με το αποτέλεσμα ενός φορολογικού ελέγχου.

Σύσταση Β6. Καθιέρωση κοινού ευρωπαϊκού αριθμού φορολογικού μητρώου

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για την καθιέρωση ευρωπαϊκού αριθμού φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ).

•  Η πρόταση βασίζεται στο σχέδιο για την καθιέρωση ευρωπαϊκού ΑΦΜ, που περιλαμβάνεται στο σχέδιο δράσης της Επιτροπής για την καταπολέμηση της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής, του 2012 (δράση 22)(12), και στα αποτελέσματα της διαβούλευσης που ακολούθησε, το 2013(13).

Γ. Σύγκλιση

Σύσταση Γ1. Μια νέα προσέγγιση στα διεθνή φορολογικά καθεστώτα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση που θα επιτρέψει στην Ένωση να εκφράζεται με μία φωνή σε σχέση με τα διεθνή φορολογικά καθεστώτα.

•  Η Επιτροπή θα πρέπει να δεχθεί εντολή να διαπραγματεύεται τις φορολογικές συμφωνίες με τρίτες χώρες εξ ονόματος της Ένωσης, αντί της τρέχουσας πρακτικής της διεξαγωγής διμερών διαπραγματεύσεων, που αποφέρει ανεπαρκή αποτελέσματα, ιδίως για τις αναπτυσσόμενες χώρες.

•  Η Επιτροπή οφείλει να διασφαλίσει ότι τέτοιες συμφωνίες περιέχουν διατάξεις αμοιβαιότητας και απαγορεύουν οποιονδήποτε αρνητικό αντίκτυπο στους πολίτες και τις επιχειρήσεις της Ένωσης, ιδιαίτερα δε τις ΜΜΕ, λόγω της εξωεδαφικής εφαρμογής της νομοθεσίας τρίτων χωρών στο εσωτερικό της δικαιοδοσίας της Ένωσης και των κρατών μελών της.

•  Θα πρέπει να θεσπιστεί μια κοινή ενωσιακή πολυμερής συμφωνία για τη διπλή φορολόγηση, η οποία να αντικαταστήσει την πληθώρα διμερών φορολογικών συμφωνιών που έχουν συναφθεί μεταξύ κρατών μελών και με άλλες χώρες.

•  Όλες οι νέες διεθνείς εμπορικές συμφωνίες που έχει συνάψει η Ένωση θα πρέπει να περιλαμβάνουν ρήτρα χρηστής φορολογικής διακυβέρνησης.

•  Όλες οι διεθνείς φορολογικές ρυθμίσεις πρέπει να προβλέπουν μηχανισμό επιβολής.

Σύσταση Γ2. Καθιέρωση κοινού και αυστηρού ορισμού των «φορολογικών παραδείσων»

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για την καθιέρωση, σε συνεργασία με τον ΟΟΣΑ και τον ΟΗΕ, μεταξύ άλλων, αυστηρών κριτηρίων για τον ορισμό των «φορολογικών παραδείσων».

•  Τα κριτήρια αυτά θα πρέπει να βασίζονται σε διεξοδικούς, διαφανείς, αξιόπιστους, αντικειμενικά επαληθεύσιμους και κοινά αποδεκτούς δείκτες, και να αναπτύσσουν περαιτέρω τις αρχές της χρηστής διακυβέρνησης όπως ορίζονται από την Επιτροπή στην ανακοίνωσή της του 2009 με τίτλο «Προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης στον φορολογικό τομέα»(14): Ανταλλαγή πληροφοριών και διοικητική συνεργασία· θεμιτός φορολογικός ανταγωνισμός· και διαφάνεια.

•  Τα κριτήρια αυτά θα πρέπει να καλύπτουν έννοιες όπως τραπεζικό απόρρητο, καταχώριση στοιχείων για τους ιδιοκτήτες εταιρειών, καταπιστευμάτων και ιδρυμάτων, δημοσίευση εταιρικών λογαριασμών, δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών, αποδοτικότητα της φορολογικής διοίκησης, ενθάρρυνση της φοροαποφυγής, ύπαρξη επιζήμιων νομικών μέσων, πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, αυτοματοποίηση ανταλλαγής πληροφοριών, ύπαρξη διμερών συνθηκών, δεσμεύσεις για διεθνή διαφάνεια και δικαστική συνεργασία.

•  Με βάση τα κριτήρια αυτά, η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει αναθεωρημένο κατάλογο των φορολογικών παραδείσων, ο οποίος θα αντικαταστήσει τον προσωρινό κατάλογο που είχε υποβάλει τον Ιούνιο του 2015.

•  Ο κατάλογος των φορολογικών παραδείσων θα πρέπει να συνδέεται με τη συναφή φορολογική νομοθεσία ως σημείο αναφοράς για άλλες πολιτικές και νομοθετικά κείμενα.

•  Η Επιτροπή θα πρέπει να επανεξετάζει τον κατάλογο τουλάχιστον δύο φορές το έτος, ή κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος δικαιοδοσίας που περιλαμβάνεται στον κατάλογο.

Σύσταση Γ3. Αντίμετρα κατά εταιρειών που κάνουν χρήση φορολογικών παραδείσων

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για έναν κατάλογο αντιμέτρων που θα πρέπει να λαμβάνουν η Ένωση και τα κράτη μέλη ως μέτοχοι και χρηματοδότες δημόσιων φορέων, τραπεζών και χρηματοδοτικών προγραμμάτων, κατά των εταιριών που χρησιμοποιούν φορολογικούς παραδείσους για να εφαρμόζουν συστήματα επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού και, συνεπώς, δεν συμμορφώνονται προς τα πρότυπα χρηστής φορολογικής διακυβέρνησης της Ένωσης.

•  Τα εν λόγω αντίμετρα θα πρέπει να περιλαμβάνουν:

o  απαγόρευση πρόσβασης σε κρατικές ενισχύσεις ή δημόσιες συμβάσεις σε ενωσιακό ή εθνικό επίπεδο

o  αποκλεισμό από την πρόσβαση σε ορισμένα ταμεία της Ένωσης

•  Τούτο πρέπει να επιτευχθεί, μεταξύ άλλων, ως εξής:

o  με τροποποίηση του καταστατικού της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) (πρωτόκολλο αριθ. 5 που προσαρτάται στις Συνθήκες), για να εξασφαλιστεί ότι δεν θα μπορεί να διατεθεί χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ σε τελικούς δικαιούχους ή χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές που κάνουν χρήση φορολογικών παραδείσων ή επιζήμιων φορολογικών πρακτικών(15)·

o  με τροποποίηση του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), για να εξασφαλίζεται ότι δεν θα μπορούν να διατίθενται κονδύλια του ΕΤΣΕ στις εν λόγω εταιρείες(16)·

o  με τροποποίηση των τεσσάρων κανονισμών της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ), ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν θα μπορεί να διατίθεται χρηματοδότηση στο πλαίσιο της ΚΓΠ για τις εν λόγω εταιρείες·

o  με συνέχιση της διαδικασίας εκσυγχρονισμού των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις, ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα κράτη μέλη δεν θα παρέχουν κρατική ενίσχυση στις εν λόγω εταιρείες(17)·

o  με τροποποίηση του κανονισμού περί καθορισμού κοινών διατάξεων ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν θα διατίθενται στις εν λόγω εταιρείες χρήματα από κανένα από τα πέντε ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, Ταμείο Συνοχής, Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο για την Αγροτική Ανάπτυξη, Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας)(18)·

o  με τροποποίηση της συμφωνίας για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ), προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι δεν θα μπορεί να διατίθεται χρηματοδότηση από την ΕΤΑΑ στις εν λόγω εταιρείες(19)·

o  με απαγόρευση της σύναψης εμπορικών συμφωνιών από την ΕΕ με περιοχές δικαιοδοσίας που ορίζονται από την Επιτροπή ως «φορολογικοί παράδεισοι».

Η Επιτροπή εξετάζει εάν οι υφιστάμενες εμπορικές συμφωνίες με χώρες, οι οποίες αναδεικνύονται σε φορολογικές οάσεις, μπορούν να ανασταλούν ή να καταγγελθούν.

Σύσταση Γ4. Μόνιμη εγκατάσταση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση για:

•  την προσαρμογή του ορισμού της «μόνιμης εγκατάστασης» κατά τρόπο ώστε οι εταιρείες να μην μπορούν να αποφεύγουν τεχνηέντως την υποκείμενη σε φορολογία παρουσία τους στα κράτη μέλη στα οποία έχουν οικονομική δραστηριότητα· Ο ορισμός αυτός θα πρέπει επίσης να αφορά και καταστάσεις στις οποίες οι εταιρείες που ασκούν εξ ολοκλήρου άυλες ψηφιακές δραστηριότητες θεωρείται ότι έχουν μόνιμη εγκατάσταση σε κράτος μέλος εφόσον διατηρούν σημαντική ψηφιακή παρουσία στην οικονομία της εν λόγω χώρας·

•  τη θέσπιση ορισμού σε επίπεδο Ένωσης για την ελάχιστη «οικονομική ουσία», που να καλύπτει επίσης την ψηφιακή οικονομία, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι εταιρείες δημιουργούν πραγματικά και προσθέτουν αξία στην οικονομία του κράτους μέλους στο οποίο έχουν φορολογική παρουσία.

Οι δύο ανωτέρω ορισμοί θα πρέπει να εντάσσονται σε μια ρητή απαγόρευση των λεγόμενων «εταιρειών γραμματοκιβωτίου».

Σύσταση Γ5. Βελτίωση του πλαισίου μεταβιβαστικής τιμολόγησης στην ΕΕ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση για:

•  την ανάπτυξη, με βάση την πείρα του και ανάλυση των νέων αρχών του ΟΟΣΑ για τη μεταβιβαστική τιμολόγηση, ειδικών ενωσιακών κατευθυντήριων γραμμών για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να εφαρμοστούν οι αρχές του ΟΟΣΑ και τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να ερμηνεύονται στο πλαίσιο της Ένωσης, έτσι ώστε:

o  να αντικατοπτρίζουν την οικονομική πραγματικότητα της εσωτερικής αγοράς·

o  να εξασφαλίζουν ασφάλεια, σαφήνεια και δικαιοσύνη για τα κράτη μέλη και για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ένωση·

o  να περιορίζουν τον κίνδυνο κατάχρησης των κανόνων για σκοπούς μεταφοράς κερδών.

Σύσταση Γ6. Υβριδικές ασυμφωνίες

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση για:

•  την εναρμόνιση των εθνικών ορισμών για το χρέος, το μετοχικό κεφάλαιο, τις αδιαφανείς και τις διαφανείς οντότητες, την εναρμόνιση της καταχώρησης των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε μόνιμη εγκατάσταση, και την εναρμόνιση της κατανομής του κόστους και των κερδών μεταξύ διαφόρων οντοτήτων μέσα στον ίδιο όμιλο· ή

•  την πρόληψη διπλής μη φορολόγησης, σε περίπτωση αναντιστοιχίας.

Σύσταση Γ7. Αλλαγή του καθεστώτος κρατικών ενισχύσεων της Ένωσης σε σχέση με τη φορολογία

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει πρόταση το αργότερο μέχρι τα μέσα του 2017 για:

•  κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με κρατικές ενισχύσεις που να διευκρινίζουν με ποιον τρόπο θα προσδιορίζει η Επιτροπή τις περιπτώσεις κρατικών ενισχύσεων φορολογικού χαρακτήρα, προκειμένου να προσφέρεται μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τα κράτη μέλη, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι, σε άλλους τομείς, ανάλογες κατευθυντήριες γραμμές αποδείχθηκαν ιδιαίτερα αποτελεσματικές για την εξάλειψη και την πρόληψη πρακτικών στο εσωτερικό των κρατών μελών οι οποίες παραβίαζαν το δίκαιο της Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις· ένα τέτοιο αποτέλεσμα μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από πολύ λεπτομερείς κατευθυντήριες γραμμές, οι οποίες να περιλαμβάνουν και αριθμητικά όρια.

•  δημόσια κατονομασία των φορολογικών πολιτικών που δεν είναι σύμφωνες με την πολιτική για τις κρατικές ενισχύσεις, ώστε να παρέχεται στις επιχειρήσεις και στα κράτη μέλη καθοδήγηση και να βελτιωθεί η ασφάλεια δικαίου· για τον σκοπό αυτό η Επιτροπή θα αναδιαθέσει πόρους στη ΓΔ Ανταγωνισμού έτσι ώστε αυτή να μπορεί να ενεργεί αποτελεσματικά σε οποιαδήποτε ζητήματα παράνομων κρατικών ενισχύσεων (συμπεριλαμβανομένων των επιλεκτικών φορολογικών πλεονεκτημάτων).

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί επίσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει πιο μακροπρόθεσμα τη δυνατότητα τροποποίησης των υφιστάμενων κανόνων προκειμένου τα ποσά που ανακτώνται έπειτα από παραβίαση των κανόνων της Ένωσης περί κρατικών ενισχύσεων να μην επιστρέφονται στο κράτος μέλος που χορήγησε την παράνομη ενίσχυση φορολογικού χαρακτήρα, όπως συμβαίνει επί του παρόντος. Σαν παράδειγμα, η ανακτώμενη κρατική ενίσχυση θα μπορούσε να διατίθεται στον ενωσιακό προϋπολογισμό ή στα κράτη μέλη που υπέστησαν ζημία λόγω διάβρωσης της φορολογικής τους βάσης.

Σύσταση Γ8. Τροποποίηση της οδηγίας 90/435/ΕΚ του Συμβουλίου(20), της οδηγίας 2003/49/ΕΚ, της οδηγίας 2005/19/ΕΚ, και άλλης σχετικής νομοθεσίας της Ένωσης, και καθιέρωση γενικού αντικαταχρηστικού κανόνα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση για:

•  την εισαγωγή, το συντομότερο δυνατόν σε συνέχεια της εισαγωγής γενικού αντικαταχρηστικού κανόνα («ΓΑΚ») στην οδηγία 90/435/ΕΚ, ενός ΓΑΚ στην οδηγία 2003/49/ΕΚ και την υποβολή προτάσεων για την εισαγωγή ΓΑΚ στην οδηγία 2005/19/ΕΚ και στην υπόλοιπη συναφή νομοθεσία της Ένωσης·

•  τη συμπερίληψη τέτοιων ΓΑΚ σε κάθε μελλοντική νομοθεσία της Ένωσης που καλύπτει φορολογικά θέματα ή έχει φορολογικές συνέπειες·

•  την κατάργηση, σε σχέση με την οδηγία 2003/49/ΕΚ και επιπλέον της καθιέρωσης ΓΑΚ, της απαίτησης να προβλέπουν τα κράτη μέλη προνομιακή μεταχείριση για τις πληρωμές φόρων και δικαιωμάτων, αν δεν υπάρχει ουσιαστική φορολόγηση τους αλλού στην Ένωση.

•  την εισαγωγή, σε σχέση με την οδηγία 2005/19/ΕΚ, και επιπλέον της καθιέρωσης ΓΑΚ, πρόσθετων υποχρεώσεων διαφάνειας και –αν οι αλλαγές αυτές αποδειχθούν ανεπαρκείς για την πρόληψη του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού– την εισαγωγή ελάχιστης φορολογικής διάταξης ως απαίτησης για τη χρήση «φορολογικών πλεονεκτημάτων» (όπως η μη φορολόγηση των μερισμάτων) ή άλλων μέτρων παρόμοιου αποτελέσματος.

Σύσταση Γ9. Βελτίωση των μηχανισμών επίλυσης διασυνοριακών φορολογικών διαφορών

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει έως το καλοκαίρι του 2016 νομοθετική πρόταση για:

•  τη βελτίωση των υφισταμένων μηχανισμών επίλυσης διασυνοριακών φορολογικών διαφορών στην Ένωση, όχι μόνο σε σχέση με τις περιπτώσεις διπλής φορολόγησης αλλά και για τις περιπτώσεις διπλής μη φορολόγησης. Στόχος είναι να υιοθετηθεί μια συντονισμένη προσέγγιση της ΕΕ στην επίλυση διαφορών, με σαφέστερους κανόνες και αυστηρότερα χρονοδιαγράμματα, βάσει των ήδη υπαρχόντων συστημάτων.

•  Οι εργασίες και οι αποφάσεις του μηχανισμού επίλυσης διαφορών πρέπει να είναι διαφανείς ώστε να περιοριστεί τυχόν ανασφάλεια των εταιρειών κατά την εφαρμογή του φορολογικού δικαίου.

Σύσταση Γ10. Θέσπιση φόρου παρακράτησης ή μέτρου με παρόμοιο αποτέλεσμα ώστε να αποφεύγεται η έξοδος αφορολόγητων κερδών από την Ένωση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει πρόταση έως το καλοκαίρι του 2016 για τη θέσπιση φόρου παρακράτησης ή μέτρου με παρόμοιο αποτέλεσμα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλα τα κέρδη που παράγονται στο εσωτερικό της Ένωσης φορολογούνται όντως στο εσωτερικό της Ένωσης πριν μεταφερθούν εκτός συνόρων της Ένωσης.

Δ. Άλλα μέτρα

Σύσταση Δ1. Πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση του φορολογικού χάσματος

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επικεντρωθεί επίσης σε άλλους παράγοντες πέρα από τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό και τη δραστηριότητα BEPS, που συμβάλλουν στο υφιστάμενο φορολογικό χάσμα, όπως μεταξύ άλλων:

•  η διερεύνηση των πηγών χαμηλής αποτελεσματικότητας όσον αφορά την είσπραξη φόρων, συμπεριλαμβανομένης της είσπραξης του ΦΠΑ·

•  η έρευνα σχετικά με πηγές φορολογικής αδικίας ή χαμηλής αξιοπιστίας των φορολογικών διοικήσεων σε τομείς άλλους από τη φορολογία των εταιρειών·

•  η θέσπιση αρχών για τις φορολογικές αμνηστίες, συμπεριλαμβανομένων των περιστάσεων στις οποίες ενδείκνυνται και εκείνων στις οποίες θα ήταν προτιμότερες άλλες επιλογές, καθώς και θέσπιση υποχρέωσης των κρατών μελών να ενημερώνουν εκ των προτέρων την Επιτροπή για οποιαδήποτε νέα φορολογική αμνηστία, προκειμένου να εξαλειφθούν οι αρνητικές συνέπειες των εν λόγω πολιτικών για τη μελλοντική είσπραξη των φόρων·

•  η πρόταση ενός ελάχιστου επιπέδου διαφάνειας για τα καθεστώτα «άφεσης φόρου» και διακριτικών φορολογικών ελαφρύνσεων που εφαρμόζουν οι εθνικές κυβερνήσεις·

•  η παροχή μεγαλύτερης ελευθερίας στα κράτη μέλη να εξετάζουν τη φορολογική συμμόρφωση των εταιρειών και ιδιαίτερα τις συστηματικές περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, ως παράγοντα που θα λαμβάνεται υπόψη κατά τις δημόσιες συμβάσεις·

•  η εξασφάλιση πλήρους και ουσιαστικής πρόσβασης των φορολογικών αρχών στα κεντρικά μητρώα πραγματικής κυριότητας τόσο των εταιρειών όσο και των τραστ, και κατάλληλης τήρησης και επαλήθευσης των μητρώων αυτών.

Ο στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί μέσω της άμεσης μεταφοράς της τέταρτης οδηγίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες από τα κράτη μέλη, τα οποία πρέπει να διασφαλίσουν την ευρεία και απλουστευμένη πρόσβαση, μεταξύ άλλων, των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, των δημοσιογράφων και των πολιτών στις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα κεντρικά μητρώα των πραγματικών δικαιούχων.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 225 ΣΛΕΕ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί, με την πλειοψηφία των μελών που το απαρτίζουν, να ζητάει από την Επιτροπή να υποβάλλει κατάλληλες προτάσεις για θέματα για τα οποία χρειάζεται κατά τη γνώμη του να εκπονηθούν πράξεις της Ένωσης προκειμένου να υλοποιηθούν οι Συνθήκες. Εάν η Επιτροπή δεν υποβάλει πρόταση, γνωστοποιεί τους λόγους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε τον Δεκέμβριο του 2014 να εγκρίνει την εκπόνηση της νομοθετικής έκθεσης πρωτοβουλίας «σχετικά με την επίτευξη διαφάνειας, συντονισμού και σύγκλισης στις πολιτικές όσον αφορά την φορολογία εταιρειών στην Ευρωπαϊκή Ένωση». Η απόφαση αυτή ήταν άμεση επακολούθηση των αποκαλύψεων LuxLeaks από μια κοινοπραξία δημοσιογράφων τον Νοέμβριο του 2014, η οποία αποκάλυψε ότι πολλές πολυεθνικές εταιρείες είχαν συνάψει μυστικές συμφωνίες με τις αρχές του Λουξεμβούργου, που τους επέτρεψαν να μειώσουν τη φορολογική τους οφειλή, σε ορισμένες περιπτώσεις σχεδόν σε ένα τοις εκατό, ενώ είχαν μικρή ή ανύπαρκτη οικονομική δραστηριότητα στη χώρα αυτή.

Από τον δημόσιο διάλογο που ακολούθησε, ιδίως υπό την αιγίδα της νεοσύστατης επιτροπής TAXE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προέκυψε ότι οι εν λόγω πρακτικές «επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού» δεν περιορίζονται επ’ ουδενί στο Λουξεμβούργο, αλλά στην πραγματικότητα είναι διαδεδομένες σε ολόκληρη την ΕΕ. Το φαινόμενο του «επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού» συνίσταται στην εκμετάλλευση τεχνικών πτυχών ενός φορολογικού συστήματος ή αναντιστοιχιών μεταξύ δύο ή περισσότερων φορολογικών συστημάτων με σκοπό τη μείωση της φορολογικής υποχρέωσης. Μολονότι διαφέρει από τη φορολογική απάτη και τη φοροδιαφυγή, που είναι παράνομες δραστηριότητες αποφυγής φορολογικών υποχρεώσεων, στην ουσία και οι τρεις πρακτικές εξυπηρετούν τον περιορισμό της φορολογικής βάσης, υπονομεύοντας την εμπιστοσύνη στις κυβερνήσεις και στις επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με μελέτη(21) που ανατέθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η ΕΕ έχει απώλειες περίπου 50-70 δισεκατομμυρίων ευρώ κάθε χρόνο μόνο λόγω εταιρικής φοροαποφυγής μέσω μεταφοράς κερδών. Το ποσό αυτό αυξάνεται σε περίπου 160-190 δισεκατομμύρια ευρώ αν ληφθούν επίσης υπόψη τα ειδικά φορολογικά καθεστώτα, οι ανεπάρκειες στην είσπραξη των φόρων και άλλων παρεμφερή στοιχεία.

Οι πρακτικές αυτές δεν θα πρέπει να είναι ποτέ αποδεκτές, αλλά σε αντίξοες οικονομικές συνθήκες όπως αυτές που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη, η συνεισηγήτρια και ο συνεισηγητής θεωρούν ουσιαστικό να συμμετέχουν όλοι οι οικονομικοί φορείς σε δίκαιη βάση. Αν ορισμένες πολυεθνικές επιχειρήσεις δεν συνεισφέρουν, δημιουργούνται άνισοι όροι ανταγωνισμού όπου οι μικρότερες, εθνικής κλίμακας επιχειρήσεις πασχίζουν να συμμετάσχουν στον ανταγωνισμό –πράγμα που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την αρχή της ενιαίας αγοράς. Τότε υπάρχουν περαιτέρω επιπτώσεις για τις εθνικές κυβερνήσεις, οι οποίες –ενόψει της μείωσης της φορολογικής βάσης– αναγκάζονται να περικόπτουν δημόσιες δαπάνες, να αυξάνουν τη φορολογία των πολιτών, ή να δανείζονται περισσότερα χρήματα.

Η πρόσφατη πείρα έδειξε ότι τα κράτη μέλη δεν μπορούν να ενεργούν μεμονωμένα για την καταπολέμηση του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού. Και μόνο το γεγονός ότι υποτίθεται πως έχουμε μια ενιαία αγορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλλει συντονισμένη δράση. Η συνεισηγήτρια και ο συνεισηγητής σέβονται την κυριαρχία των κρατών μελών στη φορολογική πολιτική, θεωρούν ωστόσο ότι απαιτούνται ενωσιακά νομοθετικά μέτρα για τη βελτίωση της διαφάνειας, του συντονισμού και της σύγκλισης των πολιτικών στον τομέα της φορολογίας εταιρειών στην Ένωση.

Η παρούσα έκθεση απαριθμεί μια σειρά από μέτρα τα οποία η συνεισηγήτρια και ο συνεισηγητής σας ζητούν από την Επιτροπή να προτείνει ως νομοθετικές πράξεις. Για λόγους σαφήνειας, τα μέτρα απαριθμούνται στο πλαίσιο επιμέρους τομέων: i) διαφάνεια, ii) συντονισμός και iii) σύγκλιση.

11.11.2015

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

σχετικά με την επίτευξη διαφάνειας, συντονισμού και σύγκλισης στις πολιτικές όσον αφορά τη φορολογία των εταιρειών στην Ένωση

(2015/2010(INL))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Massimiliano Salini

(Πρωτοβουλία – άρθρο 46 του Κανονισμού)

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματος που πρόκειται να εγκρίνει τις ακόλουθες συστάσεις:

1.  χαιρετίζει τις πρόσφατες πρωτοβουλίες της Επιτροπής και ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εντείνουν την αντιμετώπιση της φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής, μέσω της προώθησης σαφέστερων, διαφανέστερων και δικαιότερων φορολογικών αποφάσεων, της καταπολέμησης του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού,της αποφυγής της διπλής φορολόγησης και της μη φορολόγησης και του τερματισμού του αθέμιτου και επιζήμιου φορολογικού ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών μελών·

2.  ζητεί αναδρομολόγηση του συστήματος της Κοινής Ενοποιημένης Βάσης Φορολογίας Εταιρειών (ΚΕΒΦΕ) και προτρέπει για την πλήρη υλοποίησή του, με βάση συνολική αξιολόγηση αντικτύπου, με σεβασμό της επικουρικότητας και συμπεριλαμβάνοντας τα κατάλληλα εργαλεία για να αποφεύγεται η κατάχρησή του· πιστεύει ότι η ΚΕΒΦΕ πρέπει να αποφεύγει τις περιττές διοικητικές επιβαρύνσεις και το κόστος συμμόρφωσης και να κλείνει τα παραθυράκια που υπάρχουν ανάμεσα στα εθνικά συστήματα· πιστεύει επίσης ότι η ΚΕΦΒΕ πρέπει να συμπληρώσει την καθιέρωση μιας δημόσιας και διαφανούς διαδικασίας υποβολής εκθέσεων ανά χώρα για τις πολυεθνικές εταιρείες·

3.  υπενθυμίζει ότι, παρά τις πρόσφατες εξελίξεις, δεν λαμβάνονται σημαντικές αποφάσεις σε επίπεδο Συμβουλίου για τη φορολογία των εταιρειών και πιστεύει ότι η ΚΕΦΒΕ είναι ένα καίριο βήμα προς την περαιτέρω ενωσιακή ολοκλήρωση·

4.  αναγνωρίζει την προσέγγιση της Επιτροπής στο πλαίσιο της οποίας προτείνεται, ως πρώτο βήμα, μια απλή ΚΕΒΦΕ (χωρίς ενοποίηση) και ότι έως ότου, σε μεταγενέστερο στάδιο, θεσπιστεί εκ νέου η ενοποίηση, η Επιτροπή θα συμπεριλάβει το στοιχείο της διασυνοριακής απαλλαγής· επισημαίνει ότι αυτό το νέο στοιχείο δεν υποκαθιστά πλήρως την ενοποίηση και ότι απαιτείται χρόνος προκειμένου το νέο καθεστώς να καταστεί πλήρως λειτουργικό·

5.  πιστεύει ότι η δημοσιονομική πολιτική και η εταιρική φορολογία πρέπει να αποτελούν σημαντικό εργαλείο για την τόνωση της καινοτομίας, της ανταγωνιστικότητας, μεγέθυνσης, της απασχόλησης και των επενδύσεων· πιστεύει ότι τα κράτη μέλη πρέπει, μέσω μιας πιο αποτελεσματικής, σαφώς πιο τολμηρής, διαφανέστερης και δικαιότερης φορολογικής μεταχείρισης για όλες τις επιχειρήσεις, να προωθήσουν ένα ελκυστικό, ανταγωνιστικό και σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον που θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), των καινοτόμων επιχειρήσεων, των οικογενειακών επιχειρήσεων, των αυτοαπασχολουμένων και των ελεύθερων επαγγελμάτων, να λειτουργούν με απλούστερο τρόπο εντός των συνόρων της Ένωσης, μεταξύ άλλων για προσέλκυση περισσότερων ξένων επενδύσεων· αποδοκιμάζει τη χρήση εργαλείων επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού από πολυεθνικές εταιρείες, οι οποίες έχουν πλεονέκτημα σε σύγκριση με τις ΜΜΕ και συμβάλλουν έτσι στο να μειώνουν την ανταγωνιστικότητά τους· ζητεί την προώθηση ανταγωνιστικών, απλών, πιο συντονισμένων φορολογικών συστημάτων με μειωμένο αριθμό φορολογικών εξαιρέσεων και την κατάργηση επιζήμιων φορολογικών μέτρων σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη και μεταξύ τους·

6.  πιστεύει ακράδαντα ότι η καταπολέμηση της φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής πρέπει να πραγματοποιείται εντός ενός ευρύτερου διεθνούς πλαισίου και σύμφωνα με τις συστάσεις του ΟΟΣΑ· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για τη θέσπιση κριτηρίων προσδιορισμού των «φορολογικών παραδείσων» στην ΕΕ με βάση έναν ενωσιακό ορισμό και να διαπραγματευθεί φορολογικές συμφωνίες με τρίτες χώρες για λογαριασμό της Ένωσης σε αυτό τομέα· τονίζει ότι η έλλειψη ενός κοινού ορισμού στρεβλώνει την εσωτερική αγορά, προκαλώντας νομική αβεβαιότητα·

7.  τονίζει ότι οι φόροι και τα μερίσματα πρέπει να καταβάλλονται στις χώρες όπου επιτελείται οικονομική δραστηριότητα ή προστίθεται αξία και όπου χρησιμοποιούνται δημόσιες υπηρεσίες και υποδομές· καλεί τα κράτη μέλη να τηρούν αυτές τις αρχές στις εθνικές φορολογικές νομοθεσίες· αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η υπέρμετρη πολυπλοκότητα και οι διαφορές των εθνικών φορολογικών συστημάτων χρησιμοποιούνται για σκοπούς επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού·

8.  τονίζει, σε αυτό το πλαίσιο, την ανάγκη για σαφείς, διαφανείς και συνεκτικούς κανόνες για τη λογιστική παρουσίαση των κερδών και της δημιουργίας αξίας·

9.  στηρίζει την αρχή της διαφάνειας και της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών σε φορολογικές αποφάσεις μεταξύ φορολογικών αρχών· τονίζει ότι τούτο μπορεί να αυξήσει την εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών· πιστεύει ότι οι φορολογικές αποφάσεις χρησιμοποιούνται για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια δικαίου και ένα φιλικό προς τις επιχειρήσεις περιβάλλον για τους φορολογουμένους·

10.  επισημαίνει ότι η ψηφιοποίηση δημιουργεί επίσης προκλήσεις για τα εθνικά φορολογικά συστήματα και τις διασυνοριακές δραστηριότητες· υπογραμμίζει από αυτή την άποψη την ανάγκη για τη συνεπή εφαρμογή γενικών αρχών φορολογίας των εταιρειών· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει έναν εναρμονισμένο ορισμό για τη "μόνιμη εγκατάσταση" και την «οικονομική ουσία» των ψηφιακών επιχειρήσεων έτσι ώστε να καταστεί δυνατό να βελτιωθεί η αξιολόγηση των κερδών που παράγονται σε μια δεδομένη περιοχή έτσι ώστε να μπορεί να καθοριστεί η αντίστοιχη φορολογική συνεισφορά·

11.  πιστεύει ότι η διαφάνεια και η λογοδοσία, ως θεμελιώδεις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης, συμβάλλουν σε μια ισχυρή και σταθερή οικονομία μέσα από τον περιορισμό της αστάθειας της αγοράς και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης στις επιχειρήσεις· ζητεί δημόσια υποβολή εκθέσεων ανά χώρα για τις μεγάλες επιχειρήσεις σε όλους τους τομείς, ώστε να αυξηθεί ο διαφανής χαρακτήρας των δραστηριοτήτων τους, ιδίως όσον αφορά τα πραγματοποιηθέντα κέρδη, τους καταβληθέντες φόρους επί των κερδών και τις εισπραχθείσες επιδοτήσεις· πιστεύει ότι η υποχρεωτική λογοδοσία σε αυτόν τον τομέα αποτελεί σημαντικό στοιχείο της εταιρικής ευθύνης που φέρουν οι εταιρείες έναντι των μετόχων και της κοινωνίας·

12.  πιστεύει ότι η εσωτερική αγορά χρειάζεται ένα πιο διαφανές, συνεργατικό και προοδευτικά εναρμονισμένο πλαίσιο φορολόγησης για να λειτουργήσει αποτελεσματικά· τονίζει το γεγονός ότι, στην παρούσα κατάσταση, οι ενωσιακές ΜΜΕ μπορεί να έρθουν αντιμέτωπες με αθέμιτο ανταγωνισμό σε σύγκριση με τις πολυεθνικές εταιρείες, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να διαμορφώνουν τεχνητά τη δομή τους ώστε να μειώνουν τους φορολογικούς συντελεστές τους·

13.  πιστεύει ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών, καθώς και η ποικιλία του οικονομικού, εμπορικού και εταιρικού τομέα, στον βαθμό που επηρεάζουν τη μεγέθυνση και την ανάπτυξη, καθώς και την κοινωνική συνοχή στα κράτη μέλη και στην Ένωση συνολικά·

14.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η επίτευξη του στόχου της φορολογικής διαφάνειας, με παράλληλη εξασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που ανταλλάσσονται και της ελευθερίας του επιχειρείν· ενθαρρύνει, στο πλαίσιο αυτό, τον εντοπισμό λύσεων που θα επιτυγχάνουν εξισορρόπηση μεταξύ διαφάνειας και εμπιστευτικότητας·

15.  τονίζει ότι οι πρωτοβουλίες της Ένωσης δεν πρέπει να οδηγήσουν σε περιττή αύξηση του διοικητικού φόρτου και του κόστους συμμόρφωσης· πιστεύει ότι όλες οι προτάσεις πρέπει να αποσκοπούν σε μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου, διαφάνεια, απλούστευση και ταχύτητα της διοικητικής διαδικασίας·

16.  υπενθυμίζει ότι, παρά τις προσπάθειες που καταβάλλονται, εξακολουθούν να υφίστανται περιπτώσεις διπλής φορολόγησης, οι οποίες πρέπει να αντιμετωπιστούν· ενθαρρύνει την εξεύρεση ευκολότερων, ταχύτερων και πιο διαφανών λύσεων, ιδίως για τις ΜΜΕ, τους αυτοαπασχολούμενους και τα ελεύθερα επαγγέλματα· προτείνει την απλούστευση της χρησιμοποίησης της πίστωσης που προέρχονται από φόρους που καταβάλλονται σε μια ξένη χώρα·

17.  παρατηρεί ότι η πολυπλοκότητα των διμερών και πολυμερών φορολογικών συμφωνιών, συχνά δημιουργεί παραθυράκια που καθιστούν δυνατή τη φοροαποφυγή, σε συνδυασμό με εγχώρια καθεστώτα φορολόγησης·

18.  τονίζει την ανάγκη για αυτόματη, διαφανή, άμεση και εξαντλητική ανταλλαγή πληροφοριών, συμπεριλαμβαονομένων φορολογικών αποφάσεων, ανάμεσα στις αρμόδιες φορολογικές αρχές, η οποία θα μπορούσε να έχει τη μορφή ενός ενωσιακού κεντρικού ευρετηρίου, και ενθαρρύνει την καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στις αρμόδιες αρχές για θέματα φορολογίας·

19.  θεωρεί ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να αναπτύξουν περαιτέρω ηλεκτρονικές λύσεις σε διαδικασίες που αφορούν τη φορολογία, με σκοπό τη μείωση του διοικητικού φόρτου και την απλούστευση των διασυνοριακών διαδικασιών·

20.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να ενισχυθεί η φορολογική κυριαρχία, και ζητεί η φορολογία να παραμείνει εθνική αρμοδιότητα κάθε κράτους μέλους, όπως προβλέπεται από τη Συνθήκη· ενθαρρύνει, ωστόσο, την ενίσχυση της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών σε θέματα φορολογίας·

21.  προτείνει να εκτιμήσει η Επιτροπή τον αντίκτυπο των υφιστάμενων ειδικών οικονομικών ζωνών στην Ένωση, που χρησιμοποιούνται για την τόνωση της μεγέθυνσης και της οικονομικής ανάκαμψης σε οριοθετημένες περιοχές, όπως μεθοριακές περιοχές, που έχουν πληγεί έντονα από την κρίση ή που έχουν υψηλό ποσοστό ανεργίας· ενθαρρύνει, σε αυτό το πλαίσιο, την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των φορολογικών αρχών· τονίζει ότι οι πολιτικές που αποβλέπουν στην προσφορά φορολογικών ευεργετημάτων σε μειονεκτούσες περιοχές πρέπει να είναι σύμφωνες με τους ενωσιακούς στόχους της επίτευξης μεγαλύτερης φορολογικής διαφάνειας και αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής και της φορολογικής απάτης, ενώ δεν πρέπει να υπονομεύουν το υφιστάμενο ενωσιακό νομοθετικό πλαίσιο για την περιφερειακή βοήθεια·

22.  ζητεί η πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τους τελικούς πραγματικούς δικαιούχους εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Ένωση σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(22), να περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες για τους παγκόσμιους πραγματικούς συντελεστές φορολογίας εταιρειών βάσει χρηματοπιστωτικών λογαριασμών που θεσπίζονται και δημοσιεύονται δυνάμει της οδηγίας 2013/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(23), και ζητεί η πρόσβαση στις συγκεκριμένες πληροφορίες να είναι άμεση, επιγραμμική, χωρίς περιττές διατυπώσεις και σε γλώσσα που γίνεται εύκολα κατανοητή από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές·

23.  τονίζει ότι προϋπόθεση για τη θέσπιση οικονομικής σταθερότητας στην Ένωση μακροπρόθεσμα είναι η δημιουργία μιας δημοσιονομικής ένωσης·

24.  θεωρεί ότι οι πρωτοβουλίες για μια πιο αποτελεσματική φορολόγηση των εταιρειών πρέπει να περιλαμβάνουν προτάσεις για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις, όπως η παροχή φορολογικών κινήτρων στους επενδυτές προκειμένου να επανεπενδύουν τα κεφαλαιακά κέρδη σε μικρές ενωσιακές επιχειρήσεις υψηλότερου ρίσκου ή οι σαφείς κανόνες φορολογίας των δικαιωμάτων προαίρεσης·

25.  έως ότου εφαρμοστεί πλήρως η ΚΕΒΦΕ, υπογραμμίζει την ανάγκη στήριξης του έργου της Ειδικής Επιτροπής για τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος, η οποία διερευνά την κατάχρηση των ευνοϊκών προς τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας φορολογικών καθεστώτων, των εικονικών εταιρειών και άλλων πρακτικών φορολογικού σχεδιασμού που αποσκοπούν στην αποφυγή ή την ελαχιστοποίηση των φόρων, δεδομένου ότι κάθε φοροαποφυγή τελικά μεταφράζεται σε διόγκωση του δημόσιου χρέους και/ή αύξηση της φορολογίας των ΜΜΕ και των πολιτών·

26.  ζητεί τη θέσπιση ενός κανόνα ο οποίος θα απαγορεύει στις δημόσιες οντότητες, συμπεριλαμβανομένων της Ένωσης, των κρατών μελών και των επιχειρήσεων που έχουν στην κατοχή τους, να καταβάλλουν δημόσιο χρήμα σε εταιρείες που δεν έχουν δημοσιοποιήσει τον(τους) τελικό(-ούς) πραγματικό(-ούς) δικαιούχο(-ους), τον παγκόσμιο πραγματικό συντελεστή φορολογίας εταιρειών και τις ανά χώρα εκθέσεις·

27.  ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει εναρμονισμένα κριτήρια ώστε οι επενδύσεις των εταιρειών στον τομέα της Ε&Α να απαλλάσσονται από τους φόρους προκειμένου να επιτευχθεί ο ενωσιακός στόχος του 3 % του ΑΕγχΠ σε δαπάνες έρευνας έως το 2020·

28.  καλεί την Επιτροπή να μην απέχει από την προσφυγή στο άρθρο 116 της ΣΛΕΕ, το οποίο παρέχει την αναγκαία νομική βάση ώστε το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να αποφασίζουν σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία προκειμένου να εξαλείφουν πρακτικές που οδηγούν σε στρέβλωση του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά, όπως ο δημοσιονομικός ανταγωνισμός που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη μέσω αδιαφανών και άδικων φορολογικών αποφάσεων·

29.  προτρέπει την Επιτροπή να υποβάλει, το συντομότερο δυνατόν, νομοθετική πρόταση για τη θέσπιση της ΚΕΦΒΕ, με στόχο τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την καταπολέμηση της φοροαποφυγής στην Ένωση·

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

10.11.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

49

8

4

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Zigmantas Balčytis, Nicolas Bay, Bendt Bendtsen, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Philippe De Backer, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Peter Eriksson, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Juan Carlos Girauta Vidal, Theresa Griffin, Marek Józef Gróbarczyk, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Ernest Maragall, Edouard Martin, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Antonio Tajani, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Miguel Urbán Crespo, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Νεοκλής Συλικιώτης, Владимир Уручев

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Ian Duncan, Cornelia Ernst, Jude Kirton-Darling, Olle Ludvigsson, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Massimiliano Salini, Pavel Telička, Μαρία Σπυράκη

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Isabella Adinolfi, Paul Brannen, Nessa Childers

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

1.12.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

45

3

10

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Renato Soru, Theodor Dumitru Stolojan, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni, Σωτήριος Ζαριανόπουλος, Γεώργιος Κύρτσος, Κώστας Μαυρίδης, Δημήτριος Παπαδημούλης

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Enrique Calvet Chambon, Matt Carthy, Philippe De Backer, Ashley Fox, Doru-Claudian Frunzulică, Ildikó Gáll-Pelcz, Barbara Kappel, Verónica Lope Fontagné, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Alessia Maria Mosca, Maria João Rodrigues

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Agnes Jongerius, Anneleen Van Bossuyt, Igor Šoltes

(1)

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_structures/2014/report.pdf

(2)

«European added value of legislative report on bringing Transparency, coordination and convergence to corporate tax policies in the European Union –Ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία της νομοθετικής έκθεσης σχετικά με την επίτευξη διαφάνειας, συντονισμού και σύγκλισης στις πολιτικές όσον αφορά τη φορολογία των εταιρειών στην Ευρωπαϊκή Ένωση», Δρ. Benjamin Ferrett, Daniel Gravino και Silvia Merler –δεν έχει δημοσιευτεί ακόμα.

(3)

Κείμενα που εγκρίθηκαν στις 8.7.2015, P8_TA(2015)0257.

(4)

http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/further-corporate-tax-transparency/index_en.htm.

(5)

Όπως το σήμα δίκαιης φορολογίας: http://www.fairtaxmark.net/.

(6)

Οδηγία 2011/16/ΕΕ του Συμβουλίου, της 15ης Φεβρουαρίου 2011, σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας και με την κατάργηση της οδηγίας 77/799/ΕΟΚ (ΕΕ L 64, 11.3.2011, σ. 1).

(7)

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2015-0040+0+DOC+XML+V0//EL

(8)

Οδηγία 2003/49/ΕΚ του Συμβουλίου, της 3ης Ιουνίου 2003, για την καθιέρωση κοινού συστήματος φορολόγησης των τόκων και των δικαιωμάτων που καταβάλλονται μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών διαφορετικών κρατών μελών (ΕΕ L 157, 26.6.2003, σ. 49).

(9)

Οδηγία 2005/19/ΕΚ του Συμβουλίου, της 17ης Φεβρουαρίου 2005, για την τροποποίηση της οδηγίας 90/434/ΕΟΚ σχετικά με το κοινό φορολογικό καθεστώς για τις συγχωνεύσεις, διασπάσεις, εισφορές ενεργητικού και ανταλλαγές μετοχών που αφορούν εταιρείες διαφορετικών κρατών μελών (ΕΕ L 58, 4.3.2005, σ. 19)

(10)

Κείμενα που εγκρίθηκαν στις 8.7.2015, P8_TA(2015)0257.

(11)

http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/cdcj/Whistleblowers/protecting_whistleblowers_en.asp

(12)

COM(2012) 722 τελικό.

(13)

https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsp

(14)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0201:FIN:EL:PDF

(15)

http://www.eib.org/attachments/general/governance_of_the_eib_en.pdf

(16)

http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/plan/docs/proposal_regulation_efsi_el.pdf

(17)

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0026+0+DOC+XML+V0//EL

(18)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&:PDF

(19)

http://www.ebrd.com/news/publications/institutional-documents/basic-documents-of-the-ebrd.html

(20)

Οδηγία 90/435/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1990, σχετικά με το κοινό φορολογικό καθεστώς το οποίο ισχύει για τις μητρικές και τις θυγατρικές εταιρείες διαφορετικών κρατών μελών (ΕΕ L 225, 20.8.1990, σ. 6).

(21)

Βλ. τη μελέτη που εκπόνησαν οι Dr Benjamin Ferrett, Daniel Gravino, και Silvia Merler, κατ’ ανάθεση της Μονάδας Ευρωπαϊκής Προστιθέμενης Αξίας της Διεύθυνσης Αξιολόγησης Αντικτύπου και Ευρωπαϊκής Προστιθέμενης Αξίας της Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών Κοινοβουλευτικής Έρευνας (ΓΔ EPRS) της Γενικής Γραμματείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

(22)

Οδηγία (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141 της 5.6.2015, σ. 73).

(23)

Οδηγία 2013/34/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των οδηγιών 78/660/EOK και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 182, 29.6.2013, σ. 19).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου