Процедура : 2015/0809(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0351/2015

Внесени текстове :

A8-0351/2015

Разисквания :

PV 14/12/2015 - 17
CRE 14/12/2015 - 17

Гласувания :

PV 15/12/2015 - 4.20
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0443

ДОКЛАД     *
PDF 684kWORD 105k
3.12.2015
PE 571.489v02-00 A8-0351/2015

относно проекта на решение за изпълнение на Съвета за одобряване на сключването от страна на Европейската полицейска служба (Европол) на Споразумението за стратегическо сътрудничество в борбата срещу тежката престъпност и тероризма между Обединените арабски емирства и Европол

(10510/2015 – C8-0275/2015 – 2015/0809(CNS))

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Докладчик: Алесандра Мусолини

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта на решение за изпълнение на Съвета за одобряване на сключването от страна на Европейската полицейска служба (Европол) на Споразумението за стратегическо сътрудничество в борбата срещу тежката престъпност и тероризма между Обединените арабски емирства и Европол

(10510/2015 – C8-0275/2015 – 2015/0809(CNS))

(Консултация)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на Съвета (10510/2015),

–  като взе предвид член 39, параграф 1 от Договора за Европейския съюз, изменен с Договора от Амстердам, и член 9 от Протокол № 36 относно преходните разпоредби, съгласно които Съветът се е консултирал с Парламента (C8-0275/2015),

–  като взе предвид Решение 2009/371/ПВР на Съвета от 6 април 2009 г. за създаване на Европейска полицейска служба (Европол)(1), и по-специално член 23, параграф 2 от него,

–  като взе предвид Решение 2009/934/ПВР на Съвета от 30 ноември 2009 г. за приемане на правилата за прилагане, регламентиращи отношенията на Европол с партньорите му, включително обмена на лични данни и класифицирана информация(2), и по-специално членове 5 и 6 от него,

–  като взе предвид Решение 2009/935/ПВР на Съвета от 30 ноември 2009 г. за определяне на списъка на третите държави и организации, с които Европол сключва споразумения(3),

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0351/2015),

1.  одобрява проекта на Съвета;

2.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да го информира за това;

3.  призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в текста, одобрен от Парламента;

4.  призовава Комисията да направи след влизането в сила на новия Регламент за Европол (2013/0091(COD)) оценка на разпоредбите, включени в споразумението за сътрудничество; призовава Комисията да информира Парламента и Съвета за резултата от тази оценка и по целесъобразност да представи препоръка за разрешаване на започването на международно предоговаряне на споразумението;

5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на Европол.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Съобразно член 23, параграф 2 от настоящото Решение на Съвета за Европол (Решение 2009/370/ПВР) Съветът одобрява сключването на международни споразумения за сътрудничество с трети държави или международни организации, след консултиране с Европейския парламент. Тези споразумения могат да се отнасят за обмена на оперативна, стратегическа, техническа или класифицирана информация. Споразумението за оперативно сътрудничество също включва обмена на лични данни.

Настоящото предложение се отнася за предложеното одобрение на споразумение за стратегическо сътрудничество между Европол и Обединените арабски емирства. Такова стратегическо споразумение изключва обмена на лични данни, така че въпросът за личните данни не е релевантен в този случай. Обменяната информация може да включва специализирани познания, общи доклади за обстановката, резултати от стратегически анализи, информация относно процедури по наказателни разследвания, информация относно методи за предотвратяване на престъпления, дейности на обучение и предоставянето на съвети и подкрепа при конкретни наказателни разследвания.

Изглежда са налице ясни оперативни нужди за сътрудничество на Европол с Обединените арабски емирства. Според Европол Обединените арабски емирства придобиват все по-голямо значение в борбата срещу организираната престъпност, тъй като тази страна става разрастващ се център за икономически и финансови престъпления. Постъпления от престъпни дейности като измами с данъка върху добавената стойност (ДДС), вътреобщностната измама с липсващ търговец и прането на пари са реинвестирани в Обединените арабски емирства, а ключови престъпници, които са участвали в тези престъпления, са потърсили убежище там.

Докладчикът подкрепя сключването на това споразумение за стратегическо сътрудничество с Обединените арабски емирства, тъй като то би подпомогнало и засилило борбата срещу финансовата измама и би допринесло за засилване на международното сътрудничество в областта на финансовите разследвания и други и други релевантни въпроси, свързани с престъпността.

ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Стратегическо сътрудничество в борбата срещу тежката престъпност и тероризма между Обединените арабски емирства и Европол

Библиография

10510/2015 – C8-0275/2015 – 2015/0809(CNS)

Дата на консултация с ЕП

18.9.2015

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

LIBE

5.10.2015

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

AFET

5.10.2015

 

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

AFET

13.10.2015

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Alessandra Mussolini

10.11.2015

 

 

 

Разглеждане в комисия

10.11.2015

30.11.2015

 

 

Дата на приемане

30.11.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

37

15

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jan Philipp Albrecht, Michał Boni, Ignazio Corrao, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Carlos Coelho, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marek Jurek, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Barbara Spinelli, Axel Voss

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Jens Geier, Gabriele Preuß, Marco Zanni

Дата на внасяне

3.12.2015

ОКОНЧАТЕЛНО ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ В КОМПЕТЕНТНАТА КОМИСИЯ

37

+

ECR

Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Branislav Škripek, Helga Stevens, Beatrix von Storch

EFDD

Kristina Winberg

PPE

Michał Boni, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Csaba Sógor, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Jens Geier, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Miltiadis Kyrkos, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Emilian Pavel, Soraya Post, Gabriele Preuß, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

15

-

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Louis Michel, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström

EFDD

Ignazio Corrao, Marco Zanni

ENF

Harald Vilimsky

GUE/NGL

Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

NI

Udo Voigt

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Ska Keller, Judith Sargentini, Bodil Valero

0

0

 

 

Легенда:

+  :  Гласове „за“:

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

(1)

OВ L 121, 15.5.2009 г., стр. 37.

(2)

OВ L 325, 11.12.2009 г., стр. 6.

(3)

OВ L 325, 11.12.2009 г., стр. 12.

Правна информация