Procedure : 2015/0809(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0351/2015

Indgivne tekster :

A8-0351/2015

Forhandlinger :

PV 14/12/2015 - 17
CRE 14/12/2015 - 17

Afstemninger :

PV 15/12/2015 - 4.20
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0443

BETÆNKNING     *
PDF 367kWORD 85k
3.12.2015
PE 571.489v02-00 A8-0351/2015

om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om godkendelse af Den Europæiske Politienheds (Europols) indgåelse af aftalen om strategisk samarbejde i bekæmpelsen af grov kriminalitet og terrorisme mellem De Forenede Arabiske Emirater og Europol

(10510/2015 – C8-0275/2015 – 2015/0809(CNS))

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Ordfører: Alessandra Mussolini

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om godkendelse af Den Europæiske Politienheds (Europols) indgåelse af aftalen om strategisk samarbejde i bekæmpelsen af grov kriminalitet og terrorisme mellem De Forenede Arabiske Emirater og Europol

(10510/2015 – C8-0275/2015 – 2015/0809(CNS))

(Høring)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Rådets udkast (10510/2015),

–  der henviser til artikel 39, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Union som ændret ved Amsterdamtraktaten, og artikel 9 i protokol nr. 36 om overgangsbestemmelser, i henhold til hvilken Rådet hørte Parlamentet (C8-0275/2015),

–  der henviser til Rådets afgørelse 2009/371/RIA af 6. april 2009 om oprettelse af Den Europæiske Politienhed (Europol)(1), særlig artikel 23, stk. 2,

–  der henviser til Rådets afgørelse 2009/934/RIA af 30. november 2009 om vedtagelse af gennemførelsesbestemmelserne vedrørende Europols forbindelser med partnere, herunder udveksling af personoplysninger og klassificerede informationer(2), særlig artikel 5 og 6,

–  der henviser til Rådets afgørelse 2009/935/RIA af 30. november 2009 om fastsættelse af listen over de tredjelande og organisationer, hvormed Europol skal indgå aftaler(3),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0351/2015),

1.  godkender Rådets udkast;

2.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

3.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre den tekst, Parlamentet har godkendt, i væsentlig grad;

4.  opfordrer Kommissionen til efter ikrafttrædelsen af den nye Europolforordning (2013/0091 (COD)) at evaluere bestemmelserne i samarbejdsaftalen; opfordrer Kommissionen til at informere Parlamentet og Rådet om resultaterne af denne evaluering og, hvis det er hensigtsmæssigt, at fremsætte en henstilling om tilladelse til at indlede en international genforhandling af aftalen;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen og Europol.

BEGRUNDELSE

I henhold til artikel 23, stk. 2, i den nuværende rådsafgørelse om Europol (afgørelse 2009/371/RIA) er det Rådet, der skal godkende indgåelsen af internationale samarbejdsaftaler med tredjelande eller internationale organisationer, efter høring af Europa-Parlamentet. Sådanne aftaler kan vedrøre udveksling af operative, strategiske, tekniske eller klassificerede oplysninger. Aftalen om operationelt samarbejde omfatter også udveksling af personoplysninger.

Dette forslag vedrører den foreslåede godkendelse af en aftale om strategisk samarbejde mellem Europol og De Forenede Arabiske Emirater. En sådan strategisk aftale omfatter ikke udveksling af personoplysninger, hvorfor spørgsmålet om beskyttelse af personoplysninger ikke er relevant i det foreliggende tilfælde. De udvekslede oplysninger omfatter specialviden, generelle situationsrapporter, resultater af strategiske analyser, oplysninger om strafferetlige efterforskninger, oplysninger om kriminalpræventive metoder, uddannelsesaktiviteter samt ydelse af rådgivning og støtte i individuelle strafferetlige efterforskninger.

Der synes at være et klart operationelt behov for, at Europol samarbejder med De Forenede Arabiske Emirater. Ifølge Europol får De Forenede Arabiske Emirater stadig større betydning i kampen mod organiseret kriminalitet, da landet er et voksende knudepunkt for økonomisk og finansiel kriminalitet. Indtægter fra kriminelle aktiviteter som momssvig, svig i forbindelse med forsvundne forhandlere inden for Fællesskabet (MTIC) og hvidvaskning af penge er blevet geninvesteret i De Forenede Arabiske Emirater, og centrale kriminelle, der er involveret i disse tilfælde af svig, har søgt tilflugt i landet.

Ordføreren støtter indgåelsen af denne aftale om strategisk samarbejde med De Forenede Arabiske Emirater, da den vil støtte og styrke bekæmpelsen af økonomisk bedrageri og vil bidrage til at styrke det internationale samarbejde inden for finansiel efterforskning og andre relevante straffesager.

PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Strategisk samarbejde i bekæmpelsen af grov kriminalitet og terrorisme mellem De Forenede Arabiske Emirater og Europol

Referencer

10510/2015 – C8-0275/2015 – 2015/0809(CNS)

Dato for høring af EP

18.9.2015

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

5.10.2015

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

AFET

5.10.2015

 

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

AFET

13.10.2015

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Alessandra Mussolini

10.11.2015

 

 

 

Behandling i udvalg

10.11.2015

30.11.2015

 

 

Dato for vedtagelse

30.11.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

37

15

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Jan Philipp Albrecht, Michał Boni, Ignazio Corrao, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Carlos Coelho, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marek Jurek, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Barbara Spinelli, Axel Voss

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Jens Geier, Gabriele Preuß, Marco Zanni

Dato for indgivelse

3.12.2015

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

xx

+

xx

xx

xx

-

xx

xx

xx

0

xx

xx

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

(1)

EUT L 121 af 15.5.2009, s. 37.

(2)

EUT L 325 af 11.12.2009, s. 6.

(3)

EUT L 325 af 11.12.2009, s. 12.

Juridisk meddelelse