Διαδικασία : 2015/0809(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0351/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0351/2015

Συζήτηση :

PV 14/12/2015 - 17
CRE 14/12/2015 - 17

Ψηφοφορία :

PV 15/12/2015 - 4.20
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0443

ΕΚΘΕΣΗ     *
PDF 671kWORD 106k
3.12.2015
PE 571.489v02-00 A8-0351/2015

για το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση της σύναψης από την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Ευρωπόλ) της συμφωνίας για τη στρατηγική συνεργασία για την καταπολέμηση των σοβαρών μορφών εγκληματικότητας και της τρομοκρατίας μεταξύ των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και της Ευρωπόλ

(10510/2015 – C8-0275/2015 – 2015/0809(CNS))

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Εισηγήτρια: Alessandra Mussolini

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

για το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση της σύναψης από την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Ευρωπόλ) της συμφωνίας για τη στρατηγική συνεργασία για την καταπολέμηση των σοβαρών μορφών εγκληματικότητας και της τρομοκρατίας μεταξύ των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και της Ευρωπόλ

(10510/2015 – C8-0275/2015 – 2015/0809(CNS))

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο του Συμβουλίου (10510/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 39 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως τροποποιήθηκε από τη Συνθήκη του Άμστερνταμ, και το άρθρο 9 του πρωτοκόλλου αριθ. 36 σχετικά με τις μεταβατικές διατάξεις, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0275/2015),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2009/371/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 6ης Απριλίου 2009, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Ευρωπόλ)(1), και ιδίως το άρθρο 23 παράγραφος 2,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2009/934/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής που διέπουν τις σχέσεις της Ευρωπόλ με τους εταίρους της, περιλαμβανομένης της ανταλλαγής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και διαβαθμισμένων πληροφοριών(2), και ιδίως τα άρθρα 5 και 6,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 2009/935/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, για τον καθορισμό του καταλόγου τρίτων κρατών και οργανισμών με τους οποίους η Ευρωπόλ συνάπτει συμφωνίες(3),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0351/2015),

1.  εγκρίνει το σχέδιο του Συμβουλίου·

2.  καλεί το Συμβούλιο, στην περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στο κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο·

4.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει, μετά την έναρξη ισχύος του νέου κανονισμού για την Ευρωπόλ (2013/0091(COD)), τις διατάξεις που εμπεριέχονται στη συμφωνία συνεργασίας· καλεί την Επιτροπή να ενημερώσει το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για το αποτέλεσμα αυτής της εξέτασης και, αν κριθεί αναγκαίο, να υποβάλει σύσταση για να εγκριθεί η έναρξη διεθνούς επαναδιαπραγμάτευσης της συμφωνίας·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στην Ευρωπόλ.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 2 της ισχύουσας απόφασης του Συμβουλίου για την Ευρωπόλ (απόφαση 2009/371/ΔΕΥ), η σύναψη συμφωνιών διεθνούς συνεργασίας με τρίτα κράτη ή διεθνείς οργανισμούς εγκρίνεται από το Συμβούλιο, κατόπιν διαβουλεύσεως με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τέτοιες συμφωνίες μπορεί να αφορούν την ανταλλαγή επιχειρησιακών, στρατηγικών, τεχνικών ή διαβαθμισμένων πληροφοριών. Η συμφωνία επιχειρησιακής συνεργασίας περιλαμβάνει επίσης την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Αυτή η πρόταση αφορά την προτεινόμενη έγκριση συμφωνίας στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπόλ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Μια τέτοια στρατηγική συμφωνία αποκλείει την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, επομένως το ζήτημα της προστασίας δεδομένων δεν είναι σχετικό με την προκείμενη περίπτωση. Η ανταλλαγή πληροφοριών θα μπορούσε να περιλαμβάνει εξειδικευμένη γνώση, εκθέσεις για τη γενική κατάσταση, αποτελέσματα στρατηγικών αναλύσεων, πληροφορίες σχετικά με διαδικασίες διερεύνησης εγκλημάτων και με μεθόδους πρόληψης της εγκληματικότητας, δραστηριότητες κατάρτισης, καθώς και παροχή συμβουλών και υποστήριξης σε συγκεκριμένες εγκληματολογικές έρευνες.

Φαίνεται να υπάρχουν σαφείς επιχειρησιακές ανάγκες για τη συνεργασία της Ευρωπόλ με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Σύμφωνα με την Ευρωπόλ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αποκτούν όλο και μεγαλύτερη σημασία στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, καθώς το κράτος αυτό καθίσταται όλο και ισχυρότερος κόμβος για το οικονομικό και το χρηματοπιστωτικό έγκλημα. Κέρδη από παράνομες δραστηριότητες όπως απάτες με τον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ), ενδοκοινοτική απάτη αφανούς εμπόρου (ΕΑΑΕ) και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες έχουν επενδυθεί εν συνεχεία στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ενώ εγκληματίες με πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτές τις απάτες έχουν καταφύγει εκεί.

Η εισηγήτρια υποστηρίζει τη σύναψη της εν λόγω συμφωνίας στρατηγικής συνεργασίας με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, καθώς θα βοηθήσει και θα ενισχύσει την καταπολέμηση της χρηματοπιστωτικής απάτης και θα συμβάλει στην ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας στον τομέα της χρηματοπιστωτικής έρευνας και άλλων σχετικών ζητημάτων δίωξης του εγκλήματος.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Στρατηγική συνεργασία για την καταπολέμηση των σοβαρών μορφών εγκληματικότητας και της τρομοκρατίας μεταξύ των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και της Ευρωπόλ

Έγγραφα αναφοράς

10510/2015 – C8-0275/2015 – 2015/0809(CNS)

Ημερομηνία κλήσης του ΕΚ προς γνωμοδότηση

18.9.2015

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE

5.10.2015

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AFET

5.10.2015

 

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

AFET

13.10.2015

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Alessandra Mussolini

10.11.2015

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

10.11.2015

30.11.2015

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

30.11.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

37

15

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jan Philipp Albrecht, Michał Boni, Ignazio Corrao, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Carlos Coelho, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marek Jurek, Ska Keller, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Barbara Spinelli, Axel Voss, Μιλτιάδης Κύρκος

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jens Geier, Gabriele Preuß, Marco Zanni

Ημερομηνία κατάθεσης

3.12.2015

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

37

+

ECR

Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Branislav Škripek, Helga Stevens, Beatrix von Storch

EFDD

Kristina Winberg

PPE

Michał Boni, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Csaba Sógor, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Jens Geier, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Miltiadis Kyrkos, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Emilian Pavel, Soraya Post, Gabriele Preuß, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

15

-

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Louis Michel, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström

EFDD

Ignazio Corrao, Marco Zanni

ENF

Harald Vilimsky

GUE/NGL

Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

NI

Udo Voigt

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Ska Keller, Judith Sargentini, Bodil Valero

0

0

 

 

Key to symbols:

+  :  in favour

-  :  against

0  :  abstention

(1)

ΕΕ L 121, 15.5.2009, σ. 37.

(2)

ΕΕ L 325, 11.12.2009, σ. 6.

(3)

ΕΕ L 325, 11.12.2009, σ. 12.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου