Menettely : 2015/0809(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0351/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0351/2015

Keskustelut :

PV 14/12/2015 - 17
CRE 14/12/2015 - 17

Äänestykset :

PV 15/12/2015 - 4.20
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0443

MIETINTÖ     *
PDF 367kWORD 95k
3.12.2015
PE 571.489v02-00 A8-0351/2015

esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi hyväksynnän antamisesta Euroopan poliisivirastolle (Europol) Yhdistyneiden arabiemiirikuntien ja Europolin välisen strategista yhteistyötä vakavan rikollisuuden ja terrorismin torjunnassa koskevan sopimuksen tekemiseen

(10510/2015 – C8-0275/2015 – 2015/0809(CNS))

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Esittelijä: Alessandra Mussolini

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi hyväksynnän antamisesta Euroopan poliisivirastolle (Europol) Yhdistyneiden arabiemiirikuntien ja Europolin välisen strategista yhteistyötä vakavan rikollisuuden ja terrorismin torjunnassa koskevan sopimuksen tekemiseen

(10510/2015 – C8-0275/2015 – 2015/0809(CNS))

(Kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon neuvoston esityksen (10510/2015),

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna Amsterdamin sopimuksella, 39 artiklan 1 kohdan ja siirtymämääräyksistä tehdyn pöytäkirjan (N:o 36) 9 artiklan, joiden mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C8-0275/2015),

–  ottaa huomioon Euroopan poliisiviraston (Europol) perustamisesta 6. huhtikuuta 2009 tehdyn neuvoston päätöksen 2009/371/YOS(1) ja erityisesti sen 23 artiklan 2 kohdan,

–  ottaa huomioon täytäntöönpanosäännöistä, jotka koskevat Europolin suhteita kumppaneihin, henkilötietojen ja turvallisuusluokiteltujen tietojen vaihto mukaan lukien, 30. marraskuuta 2009 tehdyn neuvoston päätöksen 2009/934/YOS(2) ja erityisesti sen 5 ja 6 artiklan,

–  ottaa huomioon luettelon määrittämiseksi kolmansista valtioista ja organisaatioista, joiden kanssa Europol tekee sopimuksia, 30. marraskuuta 2009 tehdyn neuvoston päätöksen 2009/935/YOS(3),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön (A8-0351/2015),

1.  hyväksyy neuvoston esityksen;

2.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

3.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia parlamentin hyväksymään tekstiin;

4.  kehottaa komissiota arvioimaan yhteistyösopimuksen säännöksiä uuden Europol-asetuksen (2013/0091(COD)) voimaantulon jälkeen; kehottaa komissiota tiedottamaan arvioinnin tulokset Euroopan parlamentille ja neuvostolle ja antamaan tarvittaessa suosituksen sopimusta koskevien kansainvälisten neuvotteluiden uudelleenkäynnistämisen hyväksymiseksi;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle, komissiolle ja Europolille.

PERUSTELUT

Voimassa olevan Europolia koskevan neuvoston päätöksen (päätös 2009/371/YOS) 23 artiklan 2 kohdan mukaisesti kansainvälistä yhteistyötä kolmansien maiden ja organisaatioiden kanssa koskevien sopimusten tekemisen hyväksyy neuvosto Euroopan parlamenttia kuultuaan. Tällaiset sopimukset voivat koskea operatiivisten, strategisten, teknisten tai turvallisuusluokiteltujen tietojen vaihtoa. Operatiiviset yhteistyösopimukset koskevat myös henkilötietojen vaihtoa.

Tässä ehdotuksessa on kyse Europolin ja Yhdistyneiden arabiemiirikuntien strategista yhteistyötä koskevan sopimuksen hyväksymisestä. Henkilötietojen vaihto on jätetty tämän strategiasopimuksen ulkopuolelle, joten tietosuojaa koskevaa kysymystä ei ole tarpeen tarkastella tässä tapauksessa. Vaihdettavat tiedot voivat koskea erikoisosaamista, yleisiä tilannekatsauksia, strategisten analyysien tuloksia, rikostutkintamenettelyjä, rikoksentorjuntamenetelmiä, koulutustoimia sekä tuen antamista yksittäisissä rikostutkinnoissa.

Europolilla vaikuttaa olevan selkeä operatiivinen tarve tehdä yhteistyötä Yhdistyneiden arabiemiirikuntien kanssa. Europolin mukaan Yhdistyneiden arabiemiirikuntien merkitys järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa kasvaa jatkuvasti, sillä maasta on muodostumassa kasvava talous- ja finanssirikollisuuden keskus. Arvonlisäveropetosten, missing trader ‑petosten ja rahanpesun kaltaisilla rikollisilla toimilla hankittu hyöty on sijoitettu uudelleen Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa ja tällaisiin petoksiin syyllistyneet suurrikolliset ovat etsineet pakopaikkaa maasta.

Esittelijä kannattaa tämän strategisen yhteistyösopimuksen tekemistä Yhdistyneiden arabiemiirikuntien kanssa, sillä sopimuksella voitaisiin tukea ja vahvistaa talouspetosten torjuntaa ja edistää kansainvälisen yhteistyön tiivistämistä talousrikostutkinnan alalla ja muissa asiaan liittyvissä rikostutkimuksissa.

ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Yhdistyneiden arabiemiirikuntien ja Europolin välinen strateginen yhteistyö vakavan rikollisuuden ja terrorismin torjunnassa

Viiteasiakirjat

10510/2015 – C8-0275/2015 – 2015/0809(CNS)

EP:n kuuleminen (pvä)

18.9.2015

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

5.10.2015

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AFET

5.10.2015

 

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

AFET

13.10.2015

 

 

 

Esittelijät:

       Nimitetty (pvä)

Alessandra Mussolini

10.11.2015

 

 

 

Valiokuntakäsittely

10.11.2015

30.11.2015

 

 

Hyväksytty (pvä)

30.11.2015

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

37

15

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Jan Philipp Albrecht, Michał Boni, Ignazio Corrao, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Carlos Coelho, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marek Jurek, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Barbara Spinelli, Axel Voss

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Jens Geier, Gabriele Preuß, Marco Zanni

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

3.12.2015

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

37

+

ECR

Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Branislav Škripek, Helga Stevens, Beatrix von Storch

EFDD

Kristina Winberg

PPE

Michał Boni, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Csaba Sógor, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Jens Geier, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Miltiadis Kyrkos, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Emilian Pavel, Soraya Post, Gabriele Preuß, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

15

-

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Louis Michel, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström

EFDD

Ignazio Corrao, Marco Zanni

ENF

Harald Vilimsky

GUE/NGL

Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

NI

Udo Voigt

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Ska Keller, Judith Sargentini, Bodil Valero

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

(1)

EUVL L 121, 15.5.2009, s. 37.

(2)

EUVL L 325, 11.12.2009, s. 6.

(3)

EUVL L 325, 11.12.2009, s 12.

Oikeudellinen huomautus