Procedura : 2015/0809(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0351/2015

Teksty złożone :

A8-0351/2015

Debaty :

PV 14/12/2015 - 17
CRE 14/12/2015 - 17

Głosowanie :

PV 15/12/2015 - 4.20
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0443

SPRAWOZDANIE     *
PDF 595kWORD 103k
3.12.2015
PE 571.489v02-00 A8-0351/2015

w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady zatwierdzającej zawarcie przez Europejski Urząd Policji (Europol) porozumienia między Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi a Europolem o strategicznej współpracy w walce z poważną przestępczością i terroryzmem

(10510/2015 – C8-0275/2015 – 2015/0809(CNS))

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Sprawozdawczyni: Alessandra Mussolini

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady zatwierdzającej zawarcie przez Europejski Urząd Policji (Europol) porozumienia między Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi a Europolem o strategicznej współpracy w walce z poważną przestępczością i terroryzmem

(10510/2015 – C8-0275/2015 – 2015/0809(CNS))

(Konsultacja)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt Rady (10510/2015),

–  uwzględniając art. 39 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej, zmienionego traktatem z Amsterdamu, oraz art. 9 Protokołu (nr 36) w sprawie postanowień przejściowych, na mocy których Rada skonsultowała się z Parlamentem (C8-0275/2015),

–  uwzględniając decyzję Rady 2009/371/WSiSW z dnia 6 kwietnia 2009 r. ustanawiającą Europejski Urząd Policji (Europol)(1), w szczególności jej art. 23 ust. 2,

–  uwzględniając decyzję Rady 2009/934/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia przepisów wykonawczych regulujących stosunki Europolu z partnerami, w tym wymianę danych osobowych i informacji niejawnych(2), w szczególności jej art. 5 i 6,

–  uwzględniając decyzję Rady 2009/935/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. określającą wykaz państw trzecich i organizacji, z którymi Europol zawiera porozumienia(3),

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8-0351/2015),

1.  zatwierdza projekt Rady;

2.  zwraca się do Rady o poinformowanie go, jeśli uzna ona za stosowne odejście od tekstu przyjętego przez Parlament;

3.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do tekstu przyjętego przez Parlament;

4.  wzywa Komisję, aby po wejściu w życie nowego rozporządzenia w sprawie Europolu (2013/0091(COD)) przeprowadziła ocenę przepisów zawartych w porozumieniu o współpracy; apeluje do Komisji o poinformowanie Parlamentu i Rady o wynikach tej oceny i w razie potrzeby o przedstawienie zalecenia w celu upoważnienia do międzynarodowego renegocjowania porozumienia;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji i Europolowi.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 23 ust. 2 obowiązującej decyzji Rady ustanawiającej Europol (decyzja 2009/371/WSiSW) zawarcie porozumienia o współpracy międzynarodowej z państwem trzecim lub organizacją międzynarodową wymaga zatwierdzenia przez Radę po konsultacjach z Parlamentem Europejskim. Porozumienia takie mogą dotyczyć wymiany informacji operacyjnych, strategicznych, technicznych lub niejawnych. Porozumienie o współpracy operacyjnej obejmuje też wymianę danych osobowych.

Niniejszy wniosek dotyczy zaproponowanego zatwierdzenia porozumienia o współpracy strategicznej między Europolem a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. Takie porozumienie strategiczne wyklucza wymianę danych osobowych, zatem w tym przypadku kwestia ochrony danych jest nieistotna. Wymieniane informacje mogłyby obejmować wiedzę specjalistyczną, sprawozdania na temat ogólnej sytuacji, wyniki analiz strategicznych, informacje na temat procedur dochodzeniowych i metod zapobiegania przestępstwom, działania szkoleniowe, a także udzielanie porad i wsparcia w konkretnych dochodzeniach.

Wydaje się, że Europolowi bardzo potrzebna jest współpraca operacyjna ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. Według Europolu Zjednoczone Emiraty Arabskie odgrywają coraz ważniejszą rolę w walce z przestępczością zorganizowaną, ponieważ w kraju tym coraz bardziej kwitnie przestępczość gospodarcza i finansowa. Zyski z działalności przestępczej, takiej jak nadużycia związane z podatkiem od wartości dodanej (VAT), wewnątrzwspólnotowe oszustwo typu „znikający podatnik” i pranie pieniędzy, zostały zainwestowane ponownie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i właśnie tam schronili się główni przestępcy zaangażowani w te nadużycia.

Sprawozdawczyni popiera zawarcie przedmiotowego porozumienia o strategicznej współpracy ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, ponieważ pomogłoby ono w skutecznej walce z nadużyciami finansowymi i przyczyniłoby się do zacieśnienia współpracy międzynarodowej w dziedzinie dochodzeń finansowych i innych odnośnych kwestii kryminalnych.

PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Strategiczna współpraca między Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi a Europolem w walce z poważną przestępczością i terroryzmem

Odsyłacze

10510/2015 – C8-0275/2015 – 2015/0809(CNS)

Data konsultacji z PE

18.9.2015

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE

5.10.2015

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

AFET

5.10.2015

 

 

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

AFET

13.10.2015

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Alessandra Mussolini

10.11.2015

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

10.11.2015

30.11.2015

 

 

Data przyjęcia

30.11.2015

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

37

15

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Jan Philipp Albrecht, Michał Boni, Ignazio Corrao, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Carlos Coelho, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marek Jurek, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Barbara Spinelli, Axel Voss

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Jens Geier, Gabriele Preuß, Marco Zanni

Data złożenia

3.12.2015

GŁOSOWANIE KOŃCOWE IMIENNE W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

37

+

ECR

Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Branislav Škripek, Helga Stevens, Beatrix von Storch

EFDD

Kristina Winberg

PPE

Michał Boni, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Csaba Sógor, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Jens Geier, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Miltiadis Kyrkos, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Emilian Pavel, Soraya Post, Gabriele Preuß, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

15

-

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Louis Michel, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström

EFDD

Ignazio Corrao, Marco Zanni

ENF

Harald Vilimsky

GUE/NGL

Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

NI

Udo Voigt

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Ska Keller, Judith Sargentini, Bodil Valero

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za przyjęciem

-  :  przeciwko

0  :  wstrzymanie się od głosu.

(1)

Dz.U. L 121 z 15.5.2009, s. 37.

(2)

Dz.U. L 325 z 11.12.2009, s. 6.

(3)

Dz.U. L 325 z 11.12.2009, s. 12.

Informacja prawna