Förfarande : 2015/0809(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0351/2015

Ingivna texter :

A8-0351/2015

Debatter :

PV 14/12/2015 - 17
CRE 14/12/2015 - 17

Omröstningar :

PV 15/12/2015 - 4.20
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0443

BETÄNKANDE     *
PDF 370kWORD 96k
3.12.2015
PE 571.489v02-00 A8-0351/2015

om utkastet till rådets genomförandebeslut om godkännande av Europeiska polisbyråns (Europol) ingående av ett avtal om strategiskt samarbete i kampen mot grov brottslighet och terrorism mellan Förenade Arabemiraten och Europol

(10510/2015 – C8-0275/2015 – 2015/0809(CNS))

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

Föredragande: Alessandra Mussolini

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets genomförandebeslut om godkännande av Europeiska polisbyråns (Europol) ingående av ett avtal om strategiskt samarbete i kampen mot grov brottslighet och terrorism mellan Förenade Arabemiraten och Europol

(10510/2015 – C8-0275/2015 – 2015/0809(CNS))

(Samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av rådets utkast (10510/2015),

–  med beaktande av artikel 39.1 i fördraget om Europeiska unionen, i dess ändrade lydelse enligt Amsterdamfördraget, och artikel 9 i protokoll nr 36 om övergångsbestämmelser, i enlighet med vilka rådet har hört parlamentet (C8‑0275/2015),

–  med beaktande av rådets beslut 2009/371/RIF av den 6 april 2009 om inrättande av Europeiska polisbyrån (Europol)(1), särskilt artikel 23.2,

–  med beaktande av rådets beslut 2009/934/RIF av den 30 november 2009 om antagande av tillämpningsföreskrifter för Europols förbindelser med partner, inbegripet för utbyte av personuppgifter och sekretessbelagd information(2), särskilt artiklarna 5 och 6,

–  med beaktande av rådets beslut 2009/935/RIF av den 30 november 2009 om fastställande av förteckningen över de tredjestater och organisationer med vilka Europol ska ingå överenskommelser(3),

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0351/2015).

1.  Europaparlamentet godkänner rådets utkast.

2.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

3.  Rådet uppmanas att höra parlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra den text som parlamentet har godkänt.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att, efter ikraftträdandet av den nya Europolförordningen (2013/0091(COD)), göra en bedömning av bestämmelserna i samarbetsavtalet. Kommissionen uppmanas att informera parlamentet och rådet om resultatet av denna bedömning och, om så är lämpligt, lägga fram en rekommendation om tillstånd att inleda en internationell omförhandling av avtalet.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och Europol.

MOTIVERING

Enligt artikel 23.2 i rådets nuvarande beslut om Europol (beslut 2009/371/RIF) ska rådet, efter att ha hört Europaparlamentet, godkänna internationella samarbetsavtal med tredjestater eller internationella organisationer. Sådana avtal kan avse utbyte av operativa, strategiska, tekniska eller säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. I det operativa samarbetsavtalet ingår också utbyte av personuppgifter.

Detta förslag avser det föreslagna godkännandet av ett strategiskt avtal mellan Europol och Förenade Arabemiraten. Ett sådant strategiskt avtal omfattar inte utbyten av personuppgifter, så uppgiftsskyddsfrågan är inte relevant i detta fall. De uppgifter som utbyts skulle t.ex. kunna vara specialkunskap, allmänna lägesrapporter, resultat av strategiska analyser, information om förfaranden för brottsutredning, information om brottsförebyggande metoder, utbildningsverksamhet samt tillhandahållande av råd och stöd i enskilda brottsutredningar.

Det tycks finnas uppenbara operativa behov för Europol att samarbeta med Förenade Arabemiraten. Enligt Europol har Förenade Arabemiraten en allt viktigare roll i kampen mot den organiserade brottsligheten, eftersom landet har blivit en växande knutpunkt för ekonomisk och finansiell brottslighet. Intäkter från brottslig verksamhet – såsom momsbedrägerier, gemenskapsinterna bedrägerier via skenföretag och penningtvätt – har återinvesterats i Förenade Arabemiraten, och kriminella nyckelpersoner som varit inblandade i dessa bedrägerier har tagit sin tillflykt till landet.

Föredraganden stöder ingåendet av detta strategiska samarbetsavtal med Förenade Arabemiraten eftersom det skulle hjälpa och stärka kampen mot finansiella bedrägerier och bidra till att utöka det internationella samarbetet när det gäller finansiella utredningar och andra relevanta brottsfrågor.

ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Strategiskt samarbete inom ramen för bekämpningen av grov brottslighet och terrorism mellan Förenade Arabemiraten och Europol

Referensnummer

10510/2015 – C8-0275/2015 – 2015/0809(CNS)

Begäran om samråd med parlamentet

18.9.2015

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

LIBE

5.10.2015

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

AFET

5.10.2015

 

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

AFET

13.10.2015

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Alessandra Mussolini

10.11.2015

 

 

 

Behandling i utskott

10.11.2015

30.11.2015

 

 

Antagande

30.11.2015

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

37

15

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Jan Philipp Albrecht, Michał Boni, Ignazio Corrao, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Carlos Coelho, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marek Jurek, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Barbara Spinelli, Axel Voss

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Jens Geier, Gabriele Preuß, Marco Zanni

Ingivande

3.12.2015

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

37

+

ECR

Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Branislav Škripek, Helga Stevens, Beatrix von Storch

EFDD

Kristina Winberg

PPE

Michał Boni, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Csaba Sógor, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Jens Geier, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Miltiadis Kyrkos, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Emilian Pavel, Soraya Post, Gabriele Preuß, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

15

-

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Louis Michel, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström

EFDD

Ignazio Corrao, Marco Zanni

ENF

Harald Vilimsky

GUE/NGL

Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

NI

Udo Voigt

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Ska Keller, Judith Sargentini, Bodil Valero

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

(1)

EUT L 121, 15.5.2009, s. 37.

(2)

EUT L 325, 11.12.2009, s. 6.

(3)

EUT L 325, 11.12.2009, s. 12.

Rättsligt meddelande