Процедура : 2015/0808(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0352/2015

Внесени текстове :

A8-0352/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 16/12/2015 - 11.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0453

ДОКЛАД     *
PDF 679kWORD 99k
3.12.2015
PE 569.858v02-00 A8-0352/2015

относно проекта на решение за изпълнение на Съвета за одобряване на сключването от страна на Европейската полицейска служба (Европол) на Споразумението за оперативно и стратегическо сътрудничество между Босна и Херцеговина и Европол

(10509/2015 – C8-0276/2015 – 2015/0808(CNS))

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Докладчик: Лоренцо Фонтана

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта на решение за изпълнение на Съвета за одобряване на сключването от страна на Европейската полицейска служба (Европол) на Споразумението за оперативно и стратегическо сътрудничество между Босна и Херцеговина и Европол

(10509/2015 – C8-0276/2015 – 2015/0808(CNS))

(Консултация)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на Съвета (10509/2015),

–  като взе предвид член 39, параграф 1 от Договора за Европейския съюз, изменен с Договора от Амстердам, и член 9 от Протокол № 36 относно преходните разпоредби, съгласно които Съветът се е консултирал с Парламента

(C8-0276/2015),

–  като взе предвид Решение 2009/371/ПВР на Съвета от 6 април 2009 г. за създаване на Европейска полицейска служба (Европол)(1), и по-специално член 23, параграф 2 от него,

–  като взе предвид Решение 2009/934/ПВР на Съвета от 30 ноември 2009 г. за приемане на правилата за прилагане, регламентиращи отношенията на Европол с партньорите му, включително обмена на лични данни и класифицирана информация(2), и по-специално членове 5 и 6 от него,

–  като взе предвид Решение 2009/935/ПВР на Съвета от 30 ноември 2009 г. за определяне на списъка на третите държави и организации, с които Европол сключва споразумения(3),

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0352/2015),

1.  Одобрява проекта на Съвета;

2.  Приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да го информира за това;

3.  Призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в текста, одобрен от Парламента;

4.  Призовава Комисията да направи оценка, след влизането в сила на новия Регламент за Европол (2013/0091(COD)), на разпоредбите, включени в споразумението за сътрудничество, в частност тези за защита на данните; призовава Комисията да информира Парламента и Съвета за резултата от тази оценка и по целесъобразност да представи препоръка за разрешаване на започването на международно предоговаряне на споразумението;

5.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на Европол.

ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Споразумението за оперативно и стратегическо сътрудничество между Босна и Херцеговина и Европол

Позовавания

10509/2015 – C8-0276/2015 – 2015/0808(CNS)

Дата на консултация с ЕП

18.9.2015

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

LIBE

5.10.2015

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

AFET

5.10.2015

 

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

AFET

13.10.2015

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Lorenzo Fontana

10.11.2015

 

 

 

Разглеждане в комисия

10.11.2015

30.11.2015

 

 

Дата на приемане

30.11.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

23

15

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jan Philipp Albrecht, Michał Boni, Ignazio Corrao, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, József Nagy, Judith Sargentini, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Beatrix von Storch, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Carlos Coelho, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marek Jurek, Ska Keller, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Morten Helveg Petersen, Barbara Spinelli, Axel Voss

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Marco Zanni

Дата на внасяне

3.12.2015

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

23

+

ECR

Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Branislav Škripek, Helga Stevens, Beatrix von Storch

EFDD

Kristina Winberg

PPE

Michał Boni, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Csaba Sógor, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

15

-

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Louis Michel, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström

EFDD

Ignazio Corrao, Marco Zanni

ENF

Harald Vilimsky

GUE/NGL

Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

NI

Udo Voigt

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Ska Keller, Judith Sargentini, Bodil Valero

1

0

S&D

Claude Moraes

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

(1)

OВ L 121, 15.5.2009 г., стр. 37.

(2)

OВ L 325, 11.12.2009 г., стр. 6.

(3)

OВ L 325, 11.12.2009 г., стр. 12.

Правна информация