Postup : 2015/0808(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0352/2015

Předložené texty :

A8-0352/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 16/12/2015 - 11.4
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0453

ZPRÁVA     *
PDF 523kWORD 95k
3.12.2015
PE 569.958v02-00 A8-0352/2015

o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se schvaluje uzavření dohody o operativní a strategické spolupráci mezi Bosnou a Hercegovinou a Evropským policejním úřadem (Europol) Europolem

(10509/2015 – C8-0276/2015 – 2015/0808(CNS))

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Zpravodaj: Lorenzo Fontana

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se schvaluje uzavření dohody o operativní a strategické spolupráci mezi Bosnou a Hercegovinou a Evropským policejním úřadem (Europol) Europolem

(10509/2015 – C8-0276/2015 – 2015/0808(CNS))

(Zvláštní legislativní postup – konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Rady (10509/2015),

–  s ohledem na čl. 39 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii ve znění Amsterodamské smlouvy a článek 9 Protokolu č. 36 o přechodných ustanoveních, podle kterých Rada konzultovala s Parlamentem (C8-0276/2015),

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2009/371/SVV ze dne 6. dubna 2009 o zřízení Evropského policejního úřadu (Europol)(1), a zejména na čl. 23 odst. 2 uvedeného rozhodnutí,

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2009/934/SVV ze dne 30. listopadu 2009, kterým se přijímají prováděcí pravidla upravující vztahy Europolu s partnery, včetně výměny osobních údajů a utajovaných informací(2), a zejména na články 5 a 6 uvedeného rozhodnutí;

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2009/935/SVV ze dne 30. listopadu 2009, kterým se stanoví seznam třetích zemí a organizací, se kterými Europol uzavře dohody(3),

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0352/2015),

1.  schvaluje návrh Rady;

2.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

3.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit znění schválené Parlamentem;

4.  vyzývá Komisi, aby po vstupu nového nařízení o Europolu (2013/0091(COD)) v platnost přezkoumala ustanovení obsažená v dohodě o spolupráci, zejména ustanovení o ochraně údajů; vyzývá Komisi, aby o výsledcích přezkumu informovala Parlament a Radu a aby případně předložila doporučení k zahájení mezinárodního jednání o úpravě dohody;

5.  pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě, Komisi a Europolu.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Operativní a strategická spolupráce mezi Bosnou a Hercegovinou a Evropským policejním úřadem (Europol) Europolem

Referenční údaje

10509/2015 – C8-0276/2015 – 2015/0808(CNS)

Datum předložení EP

18.9.2015

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

LIBE

5.10.2015

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

AFET

5.10.2015

 

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

AFET

13.10.2015

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Lorenzo Fontana

10.11.2015

 

 

 

Projednání ve výboru

10.11.2015

30.11.2015

 

 

Datum přijetí

30.11.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

23

15

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Jan Philipp Albrecht, Michał Boni, Ignazio Corrao, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, József Nagy, Judith Sargentini, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Beatrix von Storch, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Carlos Coelho, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marek Jurek, Ska Keller, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Morten Helveg Petersen, Barbara Spinelli, Axel Voss

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Marco Zanni

Datum předložení

3.12.2015

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

23

+

ECR

Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Branislav Škripek, Helga Stevens, Beatrix von Storch

EFDD

Kristina Winberg

PPE

Michał Boni, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Csaba Sógor, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

15

-

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Louis Michel, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström

EFDD

Ignazio Corrao, Marco Zanni

ENF

Harald Vilimsky

GUE/NGL

Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

NI

Udo Voigt

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Ska Keller, Judith Sargentini, Bodil Valero

1

0

S&D

Claude Moraes

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

(1)

Úř. věst. L 121, 15.5.2009, s. 37.

(2)

Úř. věst. L 325, 11.12.2009, s. 6.

(3)

Úř. věst. L 325, 11.12.2009, s. 12.

Právní upozornění