Menetlus : 2015/0808(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0352/2015

Esitatud tekstid :

A8-0352/2015

Arutelud :

Hääletused :

PV 16/12/2015 - 11.4
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0453

RAPORT     *
PDF 160kWORD 90k
3.12.2015
PE 569.858v02-00 A8-0352/2015

mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu, millega kiidetakse heaks Euroopa Politseiameti (Europol) poolt Bosnia ja Hertsegoviina ning Europoli vahelise operatiiv- ja strateegilise koostöö kokkuleppe sõlmimine

(10509/2015 – C8-0276/2015 – 2015/0808(CNS))

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

Raportöör: Lorenzo Fontana

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu, millega kiidetakse heaks Euroopa Politseiameti (Europol) poolt Bosnia ja Hertsegoviina ning Europoli vahelise operatiiv- ja strateegilise koostöö kokkuleppe sõlmimine

(10509/2015 – C8-0276/2015 – 2015/0808(CNS))

(Konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu eelnõu (10509/2015),

–  võttes arvesse Amsterdami lepinguga muudetud Euroopa Liidu lepingu artikli 39 lõiget 1 ja protokolli nr 36 (üleminekusätete kohta) artiklit 9, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C8-0276/2015),

–  võttes arvesse nõukogu 6. aprilli 2009. aasta otsust 2009/371/JSK(1), millega asutatakse Euroopa Politseiamet (Europol), eriti selle artikli 23 lõiget 2,

–  võttes arvesse nõukogu 30. novembri 2009. aasta otsust 2009/934/JSK, millega võetakse vastu rakenduseeskirjad, millega reguleeritakse Europoli suhteid partneritega, sealhulgas isikuandmete ja salastatud teabe vahetamist(2), eriti selle artikleid 5 ja 6,

–  võttes arvesse nõukogu 30. novembri 2009. aasta otsust 2009/935/JSK, millega määratakse kindlaks nende kolmandate riikide ja organisatsioonide loetelu, kellega Europol sõlmib kokkulepped(3),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit (A8-0352/2015),

1.  kiidab nõukogu eelnõu heaks;

2.  palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

3.  palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti oluliselt muuta;

4.  palub komisjonil hinnata pärast uue Europoli määruse jõustumist (2013/0091(COD)) koostöökokkuleppes sisalduvaid sätteid, eriti andmekaitse osas; kutsub komisjoni üles teavitama parlamenti ja nõukogu sellise hindamise tulemustest ning vajaduse korral esitama soovituse loa andmise kohta, et taasalustada rahvusvaheliste läbirääkimistega kokkuleppe üle;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile ja Europolile.

VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Bosnia ja Hertsegoviina ning Europoli vaheline operatiiv- ja strateegiline koostöö

Viited

10509/2015 – C8-0276/2015 – 2015/0808(CNS)

EPga konsulteerimise kuupäev

18.9.2015

 

 

 

Vastutav komisjon

istungil teada andmise kuupäev

LIBE

5.10.2015

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

istungil teada andmise kuupäev

AFET

5.10.2015

 

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

otsuse kuupäev

AFET

13.10.2015

 

 

 

Raportöörid

nimetamise kuupäev

Lorenzo Fontana

10.11.2015

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

10.11.2015

30.11.2015

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

30.11.2015

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

23

15

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Jan Philipp Albrecht, Michał Boni, Ignazio Corrao, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, József Nagy, Judith Sargentini, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Beatrix von Storch, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Carlos Coelho, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marek Jurek, Ska Keller, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Morten Helveg Petersen, Barbara Spinelli, Axel Voss

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Marco Zanni

Esitamise kuupäev

3.12.2015

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUSVASTUTAVAS KOMISJONIS

23

+

ECR

Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Branislav Škripek, Helga Stevens, Beatrix von Storch

EFDD

Kristina Winberg

PPE

Michał Boni, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Csaba Sógor, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

15

-

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Louis Michel, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström

EFDD

Ignazio Corrao, Marco Zanni

ENF

Harald Vilimsky

GUE/NGL

Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

NI

Udo Voigt

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Ska Keller, Judith Sargentini, Bodil Valero

1

0

S&D

Claude Moraes

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

-  :  vastu

0  :  erapooletu

(1)

ELT L 121, 15.5.2009, lk 37.

(2)

ELT L 325, 11.12.2009, lk 6.

(3)

ELT L 325, 11.12.2009, lk 12.

Õigusalane teave