Postupak : 2015/0808(CNS)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0352/2015

Podneseni tekstovi :

A8-0352/2015

Rasprave :

Glasovanja :

PV 16/12/2015 - 11.4
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0453

IZVJEŠĆE     *
PDF 448kWORD 96k
3.12.2015
PE 569.858v02-00 A8-0352/2015

o nacrtu provedbene odluke Vijeća kojom se Europskom policijskom uredu (Europol) odobrava sklapanje Sporazuma o operativnoj i strateškoj suradnji između Bosne i Hercegovine i Europola

(10509/2015 – C8‑0276/2015 – 2015/0808(CNS))

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

Izvjestitelj: Lorenzo Fontana

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o nacrtu provedbene odluke Vijeća kojom se Europskom policijskom uredu (Europol) odobrava sklapanje Sporazuma o operativnoj i strateškoj suradnji između Bosne i Hercegovine i Europola

(10509/2015 – C8‑0276/2015 – 2015/0808(CNS))

(Posebni zakonodavni postupak – savjetovanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir nacrt Vijeća (10509/2015),

–  uzimajući u obzir članak 39. stavak 1. Ugovora o Europskoj uniji, izmijenjen Ugovorom iz Amsterdama, i članak 9. Protokola br. 36 o prijelaznim odredbama na temelju kojih se Vijeće savjetovalo s Parlamentom (C8-0276/2015),

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2009/371/PUP od 6. travnja 2009. o osnivanju Europskog policijskog ureda (Europol)(1), a posebno njezin članak 23. stavak 2.,

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2009/934/PUP od 30. studenoga 2009. o donošenju provedbenih pravila kojima se uređuju odnosi Europola s partnerima, uključujući razmjenu osobnih podataka i klasificiranih informacija(2), a posebno njezine članke 5. i 6.,

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2009/935/PUP od 30. studenoga 2009. o određivanju popisa trećih država i organizacija s kojima Europol sklapa sporazume(3),

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0352/2015),

1.  prihvaća nacrt Vijeća;

2.  poziva Vijeće da ga obavijesti ako namjerava odstupiti od teksta koji je Parlament prihvatio;

2.  traži od Vijeća da se s njim ponovno savjetuje ako namjerava bitno izmijeniti tekst koji je Parlament prihvatio;

4.  poziva Komisiju da nakon stupanja na snagu nove uredbe o Europolu (2013/0091(COD)) ocijeni odredbe iz Sporazuma o suradnji, posebno u pogledu zaštite podataka; poziva Komisiju da obavijesti Parlament i Vijeće o rezultatima tog ocjenjivanja te da po potrebi podnese preporuku za odobrenje započinjanja ponovnih međunarodnih pregovora o Sporazumu;

5.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i Europolu.

POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Operativna i strateška suradnja između Bosne i Hercegovine i Europola

Referentni dokumenti

10509/2015 – C8-0276/2015 – 2015/0808(CNS)

Datum savjetovanja s EP-om

18.9.2015

 

 

 

Nadležni odbor

Datum objave na plenarnoj sjednici

LIBE

5.10.2015

 

 

 

Odbori čije se mišljenje traži

Datum objave na plenarnoj sjednici

AFET

5.10.2015

 

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

Datum odluke

AFET

13.10.2015

 

 

 

Izvjestitelji

Datum imenovanja

Lorenzo Fontana

10.11.2015

 

 

 

Razmatranje u odboru

10.11.2015

30.11.2015

 

 

Datum usvajanja

30.11.2015

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

23

15

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Jan Philipp Albrecht, Michał Boni, Ignazio Corrao, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, József Nagy, Judith Sargentini, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Beatrix von Storch, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Carlos Coelho, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marek Jurek, Ska Keller, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Morten Helveg Petersen, Barbara Spinelli, Axel Voss

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Marco Zanni

Datum podnošenja

3.12.2015

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

23

+

ECR

Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Branislav Škripek, Helga Stevens, Beatrix von Storch

EFDD

Kristina Winberg

PPE

Michał Boni, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Csaba Sógor, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

15

-

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Louis Michel, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström

EFDD

Ignazio Corrao, Marco Zanni

ENF

Harald Vilimsky

GUE/NGL

Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

NI

Udo Voigt

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Ska Keller, Judith Sargentini, Bodil Valero

1

0

S&D

Claude Moraes

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0 : suzdržani

(1)

SL L 121, 15.5.2009., str. 37.

(2)

SL L 325, 11.12.2009., str. 6.

(3)

SL L 325, 11.12.2009., str. 12.

Pravna napomena