Eljárás : 2015/0808(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0352/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0352/2015

Viták :

Szavazatok :

PV 16/12/2015 - 11.4
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0453

JELENTÉS     *
PDF 439kWORD 97k
3.12.2015
PE 569.958v02-00 A8-0352/2015

a Bosznia-Hercegovina és az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) közötti operatív és stratégiai együttműködésről szóló megállapodás Europol általi megkötésének jóváhagyásáról szóló tanácsi végrehajtási határozat tervezetéről

(10509/2015 – C8‑0276/2015 – 2015/0808(CNS))

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Előadó: Lorenzo Fontana

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a Bosznia-Hercegovina és az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) közötti operatív és stratégiai együttműködésről szóló megállapodás Europol általi megkötésének jóváhagyásáról szóló tanácsi végrehajtási határozat tervezetéről

(10509/2015 – C8‑0276/2015 – 2015/0808(CNS))

(Különleges jogalkotási eljárás– konzultáció)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Tanács tervezetére (10509/2015),

–  tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés 39. cikke (1) bekezdésének az Amszterdami Szerződés által módosított formájára, valamint az átmeneti rendelkezésekről szóló 36. jegyzőkönyv 9. cikkére, amelyek értelmében a Tanács konzultált a Parlamenttel (C8-0276/2015),

–  

tekintettel az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) létrehozásáról szóló, 2009. április 6-i 2009/371/IB tanácsi határozatra(1) és különösen annak 23. cikke (2) bekezdésére,

–  tekintettel az Europolnak a partnerekkel való kapcsolataira, többek között a személyes adatok és minősített információk cseréjére irányadó végrehajtási szabályok elfogadásáról szóló, 2009. november 30-i 2009/934/IB tanácsi határozatra(2) és különösen annak 5. és 6. cikkére,

–  tekintettel az Europol részéről megkötendő megállapodások által érintett harmadik államok és szervezetek jegyzékének megállapításáról szóló, 2009. november 30-i 2009/935/IB tanácsi határozatra(3),

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A8-0352/2015),

1.  jóváhagyja a Tanács tervezetét;

2.  felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

3.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani kívánja a Parlament által jóváhagyott szöveget;

4.  felszólítja a Bizottságot, hogy az új Europol-rendelet (2013/0091(COD)) hatálybalépését követően értékelje az együttműködési megállapodás rendelkezéseit, különösen az adatvédelemmel kapcsolatban; felszólítja a Bizottságot, hogy tájékoztassa a Parlamentet és a Tanácsot az értékelés eredményeiről, és adott esetben nyújtson be ajánlást a megállapodás nemzetközi újratárgyalásának megindítására vonatkozó engedélyről;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak és az Europolnak.

AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ELJÁRÁSA

Cím

Bosznia-Hercegovina és az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) közötti operatív és stratégiai együttműködés

Hivatkozások

10509/2015 – C8-0276/2015 – 2015/0808(CNS)

Az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció dátuma

18.9.2015

 

 

 

Illetékes bizottság

A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

5.10.2015

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AFET

5.10.2015

 

 

 

Nem nyilvánított véleményt

  A határozat dátuma

AFET

13.10.2015

 

 

 

Előadók

  A kijelölés dátuma

Lorenzo Fontana

10.11.2015

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

10.11.2015

30.11.2015

 

 

Az elfogadás dátuma

30.11.2015

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

23

15

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Jan Philipp Albrecht, Michał Boni, Ignazio Corrao, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, József Nagy, Judith Sargentini, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Beatrix von Storch, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Carlos Coelho, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marek Jurek, Ska Keller, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Morten Helveg Petersen, Barbara Spinelli, Axel Voss

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk, (2) bekezdés)

Marco Zanni

A benyújtás dátuma

3.12.2015

NÉV SZERINTI SZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

23

+

ECR

Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Branislav Škripek, Helga Stevens, Beatrix von Storch

EFDD

Kristina Winberg

PPE

Michał Boni, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Csaba Sógor, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

15

-

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Louis Michel, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström

EFDD

Ignazio Corrao, Marco Zanni

ENF

Harald Vilimsky

GUE/NGL

Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

NI

Udo Voigt

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Ska Keller, Judith Sargentini, Bodil Valero

1

0

S&D

Claude Moraes

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

(1)

HL L 121., 2009.5.15., 37. o.

(2)

HL L 325., 2009.11.12., 6. o.

(3)

HL L 325., 2009.11.12., 12. o.

Jogi nyilatkozat