Procedure : 2015/0808(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0352/2015

Ingediende teksten :

A8-0352/2015

Debatten :

Stemmingen :

PV 16/12/2015 - 11.4
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0453

VERSLAG     *
PDF 364kWORD 91k
3.12.2015
PE 569.858v02-00 A8-0352/2015

over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Raad houdende goedkeuring van de sluiting door de Europese Politiedienst (Europol) van de Overeenkomst voor operationele en strategische samenwerking tussen Bosnië en Herzegovina en Europol

(10509/2015 – C8-0276/2015 – 2015/0808(CNS))

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

Rapporteur: Lorenzo Fontana

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Raad houdende goedkeuring van de sluiting door de Europese Politiedienst (Europol) van de Overeenkomst voor operationele en strategische samenwerking tussen Bosnië en Herzegovina en Europol

(10509/2015 – C8-0276/2015 – 2015/0808(CNS))

(Raadpleging)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerp van de Raad (10509/2015),

–  gezien artikel 39, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, zoals gewijzigd bij het Verdrag van Amsterdam, en artikel 9 van Protocol (nr. 36) betreffende de overgangsbepalingen, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C8-0276/2015),

–  gezien Besluit 2009/371/JBZ van de Raad van 6 april 2009 tot oprichting van de Europese politiedienst (Europol)(1), en met name artikel 23, lid 2,

–  gezien Besluit 2009/934/JBZ van de Raad van 30 november 2009 tot vaststelling van de uitvoeringsregels voor de betrekkingen van Europol met partners, inclusief de uitwisseling van persoonsgegevens en gerubriceerde informatie(2), en met name de artikelen 5 en 6,

–  gezien Besluit 2009/935/JBZ van de Raad van 30 november 2009 tot vaststelling van de lijst van derde staten en organisaties waarmee Europol overeenkomsten moet sluiten(3),

–  gezien artikel 59 van het Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A8-0352/2015),

1.  verwerpt het ontwerp van de Raad;

2.  verzoekt de Raad het ontwerpbesluit niet goed te keuren tot de nieuwe voorgestelde Europolverordening (2013/0091(COD)) in werking treedt, uit hoofde waarvan de procedure voor het sluiten van overeenkomsten met derde staten en organisaties, alsook de relevante bepalingen en garanties met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, aanzienlijk worden gewijzigd;

3.  wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in de door het Parlement goedgekeurde tekst;

4.  verzoekt de Commissie om na de inwerkingtreding van de nieuwe Europolverordening (2013/0091(COD)) de in de samenwerkingsovereenkomst vervatte bepalingen te beoordelen, in het bijzonder betreffende gegevensbescherming; verzoekt de Commissie het Parlement en de Raad in kennis te stellen van het resultaat van deze beoordeling en in voorkomend geval een aanbeveling te doen tot machtiging om opnieuw op internationaal niveau te onderhandelen over de overeenkomst;

5.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en Europol.

PROCEDURE VAN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Operationele en strategische samenwerking tussen Bosnië-Herzegovina en Europol

Document- en procedurenummers

10509/2015 – C8-0276/2015 – 2015/0808(CNS)

Datum raadpleging EP

18.9.2015

 

 

 

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

LIBE

5.10.2015

 

 

 

Medeadviserende commissies

       Datum bekendmaking

AFET

5.10.2015

 

 

 

Geen advies

       Datum besluit

AFET

13.10.2015

 

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Lorenzo Fontana

10.11.2015

 

 

 

Behandeling in de commissie

10.11.2015

30.11.2015

 

 

Datum goedkeuring

30.11.2015

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

23

15

1

Bij de eindstemming aanwezige leden

Jan Philipp Albrecht, Michał Boni, Ignazio Corrao, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, József Nagy, Judith Sargentini, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Beatrix von Storch, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Carlos Coelho, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marek Jurek, Ska Keller, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Morten Helveg Petersen, Barbara Spinelli, Axel Voss

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Marco Zanni

Datum indiening

3.12.2015

HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

23

+

ECR

Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Branislav Škripek, Helga Stevens, Beatrix von Storch

EFDD

Kristina Winberg

PPE

Michał Boni, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Csaba Sógor, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

15

-

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Louis Michel, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström

EFDD

Ignazio Corrao, Marco Zanni

ENF

Harald Vilimsky

GUE/NGL

Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

NI

Udo Voigt

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Ska Keller, Judith Sargentini, Bodil Valero

1

0

S&D

Claude Moraes

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding

(1)

PB L 121 van 15.5.2009, blz. 37.

(2)

PB L 325 van 11.12.2009, blz. 6.

(3)

PB C 325 van 11.12.2009, blz. 12.

Juridische mededeling