Postup : 2015/0808(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0352/2015

Predkladané texty :

A8-0352/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 16/12/2015 - 11.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0453

SPRÁVA     *
PDF 525kWORD 97k
3.12.2015
PE 569.858v02-00 A8-0352/2015

o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady, ktorým sa schvaľuje uzavretie dohody medzi Bosnou a Hercegovinou a Európskym policajným úradom (Europol) o operatívnej a strategickej spolupráci zo strany Europolu

(10509/2015 – C8-0276/2015 – 2015/0808(CNS))

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Spravodajca: Lorenzo Fontana

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady, ktorým sa schvaľuje uzavretie dohody medzi Bosnou a Hercegovinou a Európskym policajným úradom (Europol) o operatívnej a strategickej spolupráci zo strany Europolu

(10509/2015 – C8-0276/2015 – 2015/0808(CNS))

(Konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Rady (10509/2015),

–  so zreteľom na článok 39 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii v znení zmenenom Amsterdamskou zmluvou a na článok 9 Protokolu č. 36 o prechodných ustanoveniach, v súlade s ktorými Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8-0276/2015),

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2009/371/SVV zo 6. apríla 2009 o zriadení Európskeho policajného úradu (Europol)(1), a najmä na jeho článok 23 ods. 2,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2009/934/SVV z 30. novembra 2009, ktorým sa prijímajú vykonávacie predpisy upravujúce vzťahy Europolu s jeho partnermi vrátane výmeny osobných údajov a utajovaných skutočností(2), a najmä na jeho články 5 a 6,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2009/935/SVV z 30. novembra 2009, ktorým sa určuje zoznam tretích štátov a organizácií, s ktorými Europol uzavrie dohody(3),

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8–0352/2015),

1.  schvaľuje návrh Rady;

2.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

3.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť ním schválený text;

4.  vyzýva Komisiu, aby po nadobudnutí účinnosti nového nariadenia o Europole (2013/0091(COD)) posúdila ustanovenia obsiahnuté v dohode o spolupráci, najmä ustanovenia o ochrane údajov; vyzýva Komisiu, aby informovala Parlament a Radu o výsledkoch tohto posúdenia a v prípade potreby predložila odporúčanie na poverenie začať opätovné medzinárodné rokovania o dohode;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a Europolu.

POSTUP – GESTORSKÝ VÝBOR

Názov

Operatívna a strategická spolupráca medzi Bosnou a Hercegovinou a Europolom

Referenčné čísla

10509/2015 – C8-0276/2015 – 2015/0808(CNS)

Dátum konzultácie s EP

18.9.2015

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

5.10.2015

 

 

 

Committees asked for opinions

       dátum oznámenia na schôdzi

AFET

5.10.2015

 

 

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

AFET

13.10.2015

 

 

 

Spravodajcovia

       dátum vymenovania

Lorenzo Fontana

10.11.2015

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

10.11.2015

30.11.2015

 

 

Dátum prijatia

30.11.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

23

15

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jan Philipp Albrecht, Michał Boni, Ignazio Corrao, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, József Nagy, Judith Sargentini, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Beatrix von Storch, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Carlos Coelho, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marek Jurek, Ska Keller, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Morten Helveg Petersen, Barbara Spinelli, Axel Voss

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Marco Zanni

Dátum predloženia

3.12.2015

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

23

+

ECR

Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Branislav Škripek, Helga Stevens, Beatrix von Storch

EFDD

Kristina Winberg

PPE

Michał Boni, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Csaba Sógor, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

15

-

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Louis Michel, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström

EFDD

Ignazio Corrao, Marco Zanni

ENF

Harald Vilimsky

GUE/NGL

Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

NI

Udo Voigt

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Ska Keller, Judith Sargentini, Bodil Valero

1

0

S&D

Claude Moraes

Vysvetlivky k symbolom:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

(1)

Ú. v. EÚ L 121, 15.5.2009, s. 37.

(2)

Ú. v. EÚ L 325, 11.12.2009, s. 6.

(3)

Ú. v. EÚ L 325, 11.12.2009, s. 12.

Právne oznámenie