Postopek : 2015/0808(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0352/2015

Predložena besedila :

A8-0352/2015

Razprave :

Glasovanja :

PV 16/12/2015 - 11.4
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0453

POROČILO     *
PDF 608kWORD 99k
3.12.2015
PE 569.858v02-00 A8-0352/2015

o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o odobritvi sklenitve sporazuma o operativnem in strateškem sodelovanju med Bosno in Hercegovino in Evropskim policijskim uradom (Europol) s strani Europola

(10509/2015 – C8-0276/2015 – 2015/0808(CNS))

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

Poročevalec: Lorenzo Fontana

PR_CNS_LegAct_app

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o odobritvi sklenitve sporazuma o operativnem in strateškem sodelovanju med Bosno in Hercegovino in Evropskim policijskim uradom (Europol) s strani Europola

(10509/2015 – C8-0276/2015 – 2015/0808(CNS))

(Posvetovanje)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka Sveta (10509/2015),

–  ob upoštevanju člena 39(1) Pogodbe o Evropski uniji, kakor je bila spremenjena z Amsterdamsko pogodbo, in člena 9 Protokola št. 36 o prehodnih določbah, v skladu s katerima se je Svet posvetoval s Parlamentom (C8-0276/2015),

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta 2009/371/PNZ z dne 6. aprila 2009 o ustanovitvi Evropskega policijskega urada (Europol)(1) in zlasti člena 23(2) Sklepa,

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta 2009/934/PNZ z dne 30. novembra 2009 o sprejetju izvedbenih pravil, ki urejajo odnose Europola s partnerji, vključno z izmenjavo osebnih podatkov in tajnih informacij(2), in zlasti členov 5 in 6 Sklepa,

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta 2009/935/PNZ z dne 30. novembra 2009 o določitvi seznama tretjih držav in organizacij, s katerimi Europol sklene sporazume(3),

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0352/2015),

1.  odobri osnutek Sveta;

2.  poziva Svet, naj Parlament obvesti, če namerava odstopiti od besedila, ki ga je odobril Parlament;

3.  poziva Svet, naj se ponovno posvetuje z njim, če namerava bistveno spremeniti besedilo, ki ga je odobril Parlament;

4.  poziva Komisijo, naj določbe iz sporazuma o sodelovanju, zlasti določbe o varstvu podatkov, oceni po uveljavitvi nove uredbe o Europolu (2013/0091(COD)); poziva Komisijo, naj obvesti Parlament in Svet o izidih te ocene in po potrebi predloži priporočilo za odobritev začetka ponovnih mednarodnih pogajanj o sporazumu;

5.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter Europolu.

POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Operativno in strateško sodelovanje med Bosno in Hercegovino in Evropskim policijskim uradom (Europol)

Referenčni dokumenti

10509/2015 – C8-0276/2015 – 2015/0808(CNS)

Datum posvetovanja z EP

18.9.2015

 

 

 

Pristojni odbor

  Datum razglasitve na zasedanju

LIBE

5.10.2015

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

  Datum razglasitve na zasedanju

AFET

5.10.2015

 

 

 

Odbori, ki niso dali mnenja

  Datum sklepa

AFET

13.10.2015

 

 

 

Poročevalec/-ka

  Datum imenovanja

Lorenzo Fontana

10.11.2015

 

 

 

Obravnava v odboru

10.11.2015

30.11.2015

 

 

Datum sprejetja

30.11.2015

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

23

15

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Jan Philipp Albrecht, Michał Boni, Ignazio Corrao, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, József Nagy, Judith Sargentini, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Beatrix von Storch, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Carlos Coelho, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marek Jurek, Ska Keller, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Morten Helveg Petersen, Barbara Spinelli, Axel Voss

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Marco Zanni

Datum predložitve

3.12.2015

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

23

+

ECR

Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Branislav Škripek, Helga Stevens, Beatrix von Storch

EFDD

Kristina Winberg

PPE

Michał Boni, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Csaba Sógor, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

15

-

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Louis Michel, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström

EFDD

Ignazio Corrao, Marco Zanni

ENF

Harald Vilimsky

GUE/NGL

Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

NI

Udo Voigt

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Ska Keller, Judith Sargentini, Bodil Valero

1

0

S&D

Claude Moraes

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

(1)

UL L 121, 15.5.2009, str. 37.

(2)

UL L 325, 11.12.2009, str. 6.

(3)

UL L 325, 11.12.2009, str. 12.

Pravno obvestilo