Procedūra : 2015/0811(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0353/2015

Iesniegtie teksti :

A8-0353/2015

Debates :

Balsojumi :

PV 15/12/2015 - 4.11
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0434

ZIŅOJUMS     *
PDF 174kWORD 87k
7.12.2015
PE 571.415v02-00 A8-0353/2015

par projektu Padomes īstenošanas lēmumam, ar ko apstiprina to, ka Eurojust slēdz Saprašanās memorandu starp Iekšējā tirgus saskaņošanas biroju un Eurojust

(11595/2015 – C8-0303/2015 – 2015/0811(CNS))

Juridiskā komiteja

Referents: Kostas Chrysogonos

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Padomes īstenošanas lēmumam, ar ko apstiprina to, ka Eurojust slēdz Saprašanās memorandu starp Iekšējā tirgus saskaņošanas biroju un Eurojust

(11595/2015 – C8-0303/2015 – 2015/0811(CNS))

(Apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Padomes projektu (11595/2015),

–  ņemot vērā ar Amsterdamas līgumu grozītā Līguma par Eiropas Savienību 39. panta 1. punktu un Protokola Nr. 36 par pārejas noteikumiem 9. pantu, saskaņā ar kuriem Padome ar to ir apspriedusies (C8-0303/2015),

–  ņemot vērā Padomes 2002. gada 28. februāra Lēmumu 2002/187/TI, ar ko izveido Eurojust, lai pastiprinātu cīņu pret smagiem noziegumiem(1), un jo īpaši tā 26. panta 2. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības Tiesas 2015. gada 16. aprīļa spriedumus(2),

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu (A8-0353/2015),

1.  apstiprina Padomes projektu;

2.   aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā tekstā;

3.  prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Parlamenta apstiprināto tekstu;

4.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai.

PASKAIDROJUMS

Ar minēto īstenošanas lēmumu tiek apstiprināts tas, ka Eurojust slēdz Saprašanās memorandu starp Iekšējā tirgus saskaņošanas biroju (ITSB), par kuru saskaņā ar Reglamenta VI pielikumu atbildīga ir Juridiskā komiteja, un Eurojust.

Saprašanās memoranda (SM) slēgšanas mērķis ir veicināt Eurojust un ITSB sadarbību, ievērojot abu iestāžu attiecīgās pilnvaras.

SM 3. panta 5. punktam būtu vērts pievērst īpašu uzmanību, jo „[i]nformācijas vai pieredzes apmaiņa, kas ir paredzēta šajā SM, neattiecas uz operatīvās informācijas sniegšanu, tostarp informācijas par identificētu vai identificējamu personu sniegšanu”. Šo skaidrojumu atzinīgi novērtēja Eurojust Apvienotā uzraudzības iestāde. Referents šim risinājumam pilnībā piekrīt un aicina Padomi uzraudzīt SM 3. panta 5. punktā paredzēto datu aizsardzības garantiju nodrošināšanu praksē.

Vēl viena interesenta norma ir 6. pants par strīdu izšķiršanu. Saskaņā ar šā panta 1. punktu strīdi par SM interpretāciju vai piemērošanu ir jāizšķir Eurojust un ITSB „pārstāvju apspriežu un sarunu ceļā”, tādējādi nepieļaujot strīdu izšķiršanu, ko īstenotu kāda trešā puse. Šāds regulējums atbilst lielākajai daļai citu šāda veida nolīgumu(3).

Savukārt minētās normas 2. punktā ir noteikts, ka SM noteikumu nopietna pārkāpuma gadījumā vai gadījumā, kad Eurojust un ITSB skatījumā šāds pārkāpums var notikt tuvākajā laikā, abas puses ir tiesīgas apturēt SM darbību uz laiku, kurā notiek šīs normas 1. punktā minētā apspriešanās un sarunas. Šī norma par apturēšanu ir neparasta salīdzinājumā ar citiem Eurojust noslēgtajiem nolīgumiem.

Tomēr izrādās, ka Eurojust un ITSB vienojās par SM noslēgšanu, jo, kā teikts memoranda 6. apsvērumā, abas puses „vēlējās un bija gatavas veidot stratēģisku sadarbību, kas tām varētu palīdzēt sasniegt to attiecīgos mērķus”. Var secināt, ka Eurojust un ITSB atzīst, ka SM noteikumi, tostarp 6. pants, sekmē šo uzdevumu labāku izpildi. Līdz ar to jākonstatē, ka SM tā tagadējā redakcijā atbilst Eurojust un ITSB kopīgajām interesēm un ka tas Padomei būtu jāapstiprina.

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Saprašanās memorands starp Iekšējā tirgus saskaņošanas biroju un Eurojust

Atsauces

11595/2015 – C8-0303/2015 – 2015/0811(CNS)

Datums, kad notika apspriešanās ar EP

8.10.2015

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

JURI

14.10.2015

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ITRE

14.10.2015

IMCO

14.10.2015

CULT

14.10.2015

LIBE

14.10.2015

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

ITRE

10.11.2015

IMCO

10.11.2015

CULT

4.11.2015

LIBE

26.10.2015

Referenti

       Iecelšanas datums

Kostas Chrysogonos

23.10.2015

 

 

 

Pieņemšanas datums

3.12.2015

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

20

2

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Enrico Gasbarra, Mary Honeyball, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Tadeusz Zwiefka

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Heidi Hautala, Stefano Maullu, Rainer Wieland, Kosma Złotowski

Iesniegšanas datums

7.12.2015

(1)

OV L 63, 6.3.2002., 1. lpp.

(2)

Tiesas 2015. gada 16. aprīļa spriedumi apvienotajās lietās C-317/13 un C-679/13 Parlaments/Padome, ECLI:EU:C:2015:223 un lietā C-540/13 Parlaments/Padome, ECLI:EU:C:2015:224.

(3)

Skatīt, piemēram, Saprašanās memoranda par sadarbību starp Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūru un Eurojust 9. pantu, Saprašanās memoranda par sadarbību starp Frontex un Eurojust 9. pantu un Saprašanās memoranda par sadarbību starp Eurojust un Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centru (EMCDDA) 7. pantu. Izņēmums ir Nolīguma starp Eurojust un Europol 21. pants, kurā ir paredzēta strīdu izskatīšana, ko īsteno ad hoc komiteja.

Juridisks paziņojums