Menetlus : 2013/0089(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0355/2015

Esitatud tekstid :

A8-0355/2015

Arutelud :

PV 14/12/2015 - 13
CRE 14/12/2015 - 13

Hääletused :

PV 15/12/2015 - 4.17
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0440

SOOVITUS TEISELE LUGEMISELE     ***II
PDF 157kWORD 76k
7.12.2015
PE 572.860v02-00 A8-0355/2015

nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (uuesti sõnastatud)

(10374/1/2015 – C8-0352/2015 – 2013/0089(COD))

Õiguskomisjon

Raportöör: Cecilia Wikström

MUUDATUSED
EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (uuesti sõnastatud)

(10374/1/2015 – C8-0352/2015 – 2013/0089(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: teine lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu esimese lugemise seisukohta (10374/1/2015 – C8-0352/2015),

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 11. juuli 2013. aasta arvamust,(1)

–  võttes arvesse komisjoni arvamust (COM(2015)0588),

–  võttes arvesse oma esimese lugemise seisukohta(2) Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatud komisjoni ettepaneku (COM(2013)0162) suhtes,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 7,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 76,

–  võttes arvesse õiguskomisjoni soovitust teisele lugemisele (A8-0355/2015),

1.  kiidab nõukogu esimese lugemise seisukoha heaks;

2.  märgib, et seadusandlik akt võetakse vastu kooskõlas nõukogu seisukohaga;

3.  teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga seadusandlikule aktile alla vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 297 lõikele 1;

4.  teeb peasekretärile ülesandeks pärast kõikide menetluste nõuetekohase läbiviimise kontrollimist seadusandlikule aktile alla kirjutada ja korraldada kokkuleppel nõukogu peasekretäriga selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Kaubamärke käsitlevad liikmesriikide õigusaktid (uuesti sõnastatud)

Viited

10374/1/2015 – C8-0352/2015 – 2013/0089(COD)

EP 1. lugemise kuupäev – P-number

25.2.2014                     T7-0119/2014

Komisjoni ettepanek

COM(2013)0162 - C7-0088/2013

Nõukogu esimese lugemise seisukoha kättesaamisest istungil teada andmise kuupäev

26.11.2015

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

JURI

26.11.2015

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Cecilia Wikström

24.4.2013

 

 

 

Endised raportöörid

Cecilia Wikström

 

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

2.12.2014

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

3.12.2015

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

18

3

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Enrico Gasbarra, Mary Honeyball, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Tadeusz Zwiefka

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Heidi Hautala, Stefano Maullu, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Kosma Złotowski

Esitamise kuupäev

7.12.2015

(1)

ELT C 372, 12.11.2013, lk 42.

(2)

Vastuvõetud tekstid, 25.2.2014, P7_TA(2014)0119.

Õigusalane teave