Postupak : 2013/0089(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0355/2015

Podneseni tekstovi :

A8-0355/2015

Rasprave :

PV 14/12/2015 - 13
CRE 14/12/2015 - 13

Glasovanja :

PV 15/12/2015 - 4.17
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0440

PREPORUKA ZA DRUGO ČITANJE     ***II
PDF 165kWORD 83k
7.12.2015
PE 572.860v02-00 A8-0355/2015

o Stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja direktive Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju zakonodavstva država članica o žigovima (preinaka)

(10374/1/2015 – C8‑0352/2015 – 2013/0089(COD))

Odbor za pravna pitanja

Izvjestiteljica: Cecilia Wikström

AMANDMANI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja direktive Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju zakonodavstva država članica o žigovima (preinaka)

(10374/1/2015 – C8‑0352/2015 – 2013/0089(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: drugo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir stajalište Vijeća u prvom čitanju (10374/1/2015 – C8‑0352/2015),

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora od 11. srpnja 2013.(1)

–  uzimajući u obzir mišljenje Komisije (COM(2015)0588),

–  uzimajući u obzir svoje stajalište u prvom čitanju(2) o prijedlogu Komisije upućenom Parlamentu i Vijeću (COM(2013)0162),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 7. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 76. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir preporuku za drugo čitanje Odbora za pravna pitanja (A8-0355/2015),

1.  prihvaća stajalište Vijeća u prvom čitanju;

2.  utvrđuje da je akt prihvaćen u skladu sa stajalištem Vijeća;

3.  nalaže svojem predsjedniku da potpiše akt s predsjednikom Vijeća u skladu s člankom 297. stavkom 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije;

4.  nalaže svojem glavnom tajniku da potpiše akt nakon provjere jesu li svi postupci propisno zaključeni te da ga u dogovoru s glavnim tajnikom Vijeća da na objavu u Službenom listu Europske unije;

5.  nalaže svojem predsjedniku/svojoj predsjednici da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Zakoni država članica koji se odnose na žigove (preinaka)

Referentni dokumenti

10374/1/2015 – C8-0352/2015 – 2013/0089(COD)

Datum 1. čitanja u EP-u – broj P

25.2.2014                     T7-0119/2014

Prijedlog Komisije

COM(2013)0162 - C7-0088/2013

Datum objave primitka stajališta Vijeća u prvom čitanju na plenarnoj sjednici

26.11.2015

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

JURI

26.11.2015

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Cecilia Wikström

24.4.2013

 

 

 

Prethodni izvjestitelji

Cecilia Wikström

 

 

 

Razmatranje u odboru

2.12.2014

 

 

 

Datum usvajanja

3.12.2015

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

18

3

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Enrico Gasbarra, Mary Honeyball, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Tadeusz Zwiefka

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Heidi Hautala, Stefano Maullu, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Kosma Złotowski

Datum podnošenja

7.12.2015

(1)

SL C 372, 12.11.2013., str. 42.

(2)

Usvojeni tekstovi od 25.2.2014., P7_TA(2014)0119.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti