Menetlus : 2015/0204(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0357/2015

Esitatud tekstid :

A8-0357/2015

Arutelud :

Hääletused :

PV 15/12/2015 - 4.12
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0435

RAPORT     *
PDF 168kWORD 240k
7.12.2015
PE 571.456v02-00 A8-0357/2015

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL, Euratom) nr 609/2014 meetodite ja menetluse kohta, millega tehakse kättesaadavaks traditsioonilised, käibemaksupõhised ja kogurahvatulul põhinevad omavahendid, ning muude sularahavajaduste rahuldamiseks vajalike meetmete kohta

(COM(2015)0447 – C8‑0277/2015 – 2015/0204(NLE))

Eelarvekomisjon

Kaasraportöörid: Gérard Deprez, Janusz Lewandowski

MUUDATUSED
EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL, Euratom) nr 609/2014 meetodite ja menetluse kohta, millega tehakse kättesaadavaks traditsioonilised, käibemaksupõhised ja kogurahvatulul põhinevad omavahendid, ning muude sularahavajaduste rahuldamiseks vajalike meetmete kohta

(COM(2015)0447 – C8‑0277/2015 – 2015/0204(NLE))

(Konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (COM(2015)0447),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 322 lõiget 2 ja Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklit 106a, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C8-0277/2015),

-  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

-  võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A8-0357/2015),

A.  arvestades, et nõukogu otsus 2014/335/EL, Euratom(1) peaks jõustuma 2016. aasta alguses;

B.  arvestades, et kõnealuse otsuse juurde kuulub nõukogu määrus (EL, Euratom) nr 609/2014(2), mis jõustub samal päeval kui otsus;

C.  arvestades, et vastavad praegu kehtivad õigusnormid, mis on seotud nõukogu otsusega 2007/436/EÜ, Euratom(3), tuli 2014. aasta lõpus läbi vaadata käibemaksupõhiste ja kogurahvatulul põhinevate omavahendite korrigeerimiste erakordselt suurte summade tõttu teatavate liikmesriikide puhul;

D.  arvestades, et ka määrus (EL, Euratom) nr 609/2014 tuleb 2014. aasta korrigeerimistega seotud kogemuste valguses läbi vaadata;

E.  arvestades, et liikmesriikide poolt liidu eelarvesse makstavate summade kättesaadavaks tegemine ja korrigeerimine ei tohiks olla allutatud poliitilistele läbirääkimistele, vaid nende puhul peaks olema tegemist sularahavajaduste rahuldamise tehnilise protsessiga;

F.  arvestades, et üldjuhul on liikmesriigid isegi kriisi ja tõsise eelarvepinge ajal kandnud seni oma käibemaksupõhised ja kogurahvatulul põhinevad osamaksud liidu eelarvesse täies mahus märkimisväärse viivituseta;

G.  arvestades, et läbipaistvuse huvides tuleks igal aastal esitada Euroopa Parlamendile aruanne käibemaksupõhiste ja kogurahvatulul põhinevate omavahendite saldo korrigeerimistega seotud arvutuste ja korrigeerimiste aluseks olevate andmete kohta, samuti liikmesriikide poolt liidu eelarvesse ülekantud osamaksude tasumise kuupäevad ja nende summad;

H.  arvestades, et komisjoni ettepanek sisaldab ka viivise-eeskirjadega seotud muudatusi ning mitmeid tehnilisemaid küsimusi ja selgitusi;

I.  arvestades, et seetõttu tuleks määrust (EL, Euratom) nr 609/2014 vastavalt muuta;

1.  rõhutab, et kehtestada tuleb tõhusad eeskirjad liikmesriikide osamaksude liidu eelarvesse õigeaegse tasumise kohta, et võimaldada komisjonil oma rahavoogusid tulemuslikult juhtida;

2.  toetab komisjonile antud võimalust paluda liikmesriikidelt käibemaksupõhiste ja kogurahvatulul põhinevate vahendite kolmanda kaheteistkümnendiku tasumist aasta esimesel poolel, et komisjon saaks vähendada olulisemat osa eelmise aasta tegemata maksete kuhjumisest Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi ning Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide puhul ning vältida viivisintresse;

3.  rõhutab eelkõige vajadust maksta liidu eelarvest toetuse saajatele maksed õigeaegselt välja; tunneb sellega seoses heameelt ettepaneku üle muuta määruse (EL, Euratom) nr 609/2014 artiklit 12, mille eesmärk ei ole ainult suurendada õigeaegse maksmise stiimuleid mis tahes hilinenud maksete kulukamaks muutmisega, vaid tagada ka proportsionaalsus viivisemäära maksimaalsele suurendamisele 20 protsendipunkti ülempiiri kohaldamisega;

4.  rõhutab, et osamaksude korrigeerimiste suhtes kohaldatavate meetodite kohta esitatud muudatuste eesmärk on hoida ära niisuguse vahejuhtumi kordumine, mis toimus 2014. aastal;

5.  rõhutab, et osamaksude korrigeerimisi tuleks käsitada võimalikult automaatselt, et hoida ära poliitilist sekkumist liidu eelarve rahastamise kokkulepitud viisidesse ning piirata miinimumini liikmesriikidele jäetud kaalutlusõigust oma kogurahvatulu korrigeerimistest tulenevate täiendavate osamaksude liidu eelarvesse tasumise ajastuse osas;

6.  nõustub seetõttu komisjoni ettepanekuga lükata teatamise ajakava ja eelkõige korrigeerimiste kättesaadavaks tegemise tähtpäev 1. detsembrilt edasi aasta algusesse, mis lihtsustab riigikassade jaoks võimalike korrigeerimiste rahastamise korraldamist;

7.  toetab ühtlasi komisjoni ettepanekut, mille kohaselt peab iga liikmesriik liidu eelarvele tekkiva kahju vältimiseks tagama, et summasid, mille ta on kandnud omavahendite kontole, ei vähendata mingi negatiivse intressi või muude tasudega seni kaua, kui need peavad sellele kontole jääma;

8.  märgib suuri erinevusi selles, kuidas liikmesriigid käsitlevad liidu eelarvesse tasutavaid osamaksusid siseriiklikus raamatupidamisarvestuses, ning kutsub komisjoni üles kaaluma sellealaseid soovitusi, et võimaldada lihtsamat liikmesriikidevahelist võrdlust;

9.  rõhutab asjaolu, et omavahendite süsteem on endiselt liiga keeruline ja seda tuleb järgmises mitmeaastases finantsraamistikus põhjalikult reformida; rõhutab sellega seoses, et kõrgetasemelisel omavahendite töörühmal on praeguse süsteemi puuduste kõrvaldamiseks ettepanekute esitamisel väga oluline roll;

10.  kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

11.  palub komisjonil oma ettepanekut vastavalt muuta, järgides Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 293 lõiget 2 ja Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklit 106a;

12.  palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

13.  palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

14.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 4

Määrus (EL, Euratom) nr 609/2014

Artikkel 10b – lõige 5 – lõik 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjon teatab selle arvutuse tulemusel saadud summad liikmesriikidele enne korrigeerimiste tegemiseks andmete esitamise aastale järgneva aasta 1. veebruari. Iga liikmesriik kannab netosumma artiklis 9 osutatud kontole sama aasta juunikuu esimesel tööpäeval.

Komisjon teatab selle arvutuse tulemusel saadud summad liikmesriikidele ja Euroopa Parlamendile enne korrigeerimiste tegemiseks andmete esitamise aastale järgneva aasta 1. veebruari. Iga liikmesriik kannab netosumma artiklis 9 osutatud kontole sama aasta juunikuu esimesel tööpäeval.

VASTUTAVAS KOMISJONIS TOIMUNUDLÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

3.12.2015

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

23

3

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Younous Omarjee, Urmas Paet, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Marco Zanni

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Janusz Lewandowski, Michał Marusik, Andrey Novakov, Stanisław Ożóg, Nils Torvalds

(1)

Nõukogu otsus 2014/335/EL, Euratom, 26. mai 2014, Euroopa Liidu omavahendite süsteemi kohta (ELT L 168, 7.6.2014, lk 105).

(2)

Nõukogu määrus (EL, Euratom) nr 609/2014, 26. mai 2014, meetodite ja menetluse kohta, millega tehakse kättesaadavaks traditsioonilised, käibemaksupõhised ja kogurahvatulul põhinevad omavahendid, ning muude sularahavajaduste rahuldamiseks vajalike meetmete kohta (ELT L 168, 7.6.2014, lk 39).

(3)

Nõukogu otsus 2007/436/EÜ, Euratom, 7. juuni 2007, Euroopa ühenduste omavahendite süsteemi kohta (ELT L 163, 23.6.2007, lk 17).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika