Postupak : 2015/0204(NLE)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0357/2015

Podneseni tekstovi :

A8-0357/2015

Rasprave :

Glasovanja :

PV 15/12/2015 - 4.12
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0435

IZVJEŠĆE     *
PDF 178kWORD 246k
7.12.2015
PE 571.456v02-00 A8-0357/2015

o prijedlogu uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 609/2014 o metodama i postupku za stavljanje na raspolaganje tradicionalnih vlastitih sredstava i vlastitih sredstava koja se temelje na PDV-u i BND-u te o mjerama za zadovoljavanje potreba za gotovinom

(COM(2015)0447 – C8‑0277/2015 – 2015/0204(NLE))

Odbor za proračune

Suizvjestitelji: Gérard Deprez, Janusz Lewandowski

AMANDMANI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 609/2014 o metodama i postupku za stavljanje na raspolaganje tradicionalnih vlastitih sredstava i vlastitih sredstava koja se temelje na PDV-u i BND-u te o mjerama za zadovoljavanje potreba za gotovinom

(COM(2015)0447 – C8‑0277/2015 – 2015/0204(NLE))

(Savjetovanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije Vijeću (COM(2015)0447),

–  uzimajući u obzir članak 322. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije te članak 106.a Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju, na temelju kojih se Vijeće savjetovalo s Parlamentom (C8-0277/2015),

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A8-0357/2015),

A.  budući da se očekuje da će početkom 2016. na snagu stupiti Odluka Vijeća 2014/335/EU, Euratom(1);

B.  budući da istoga dana uz Odluku na snagu stupa i Uredba Vijeća (EU, Euratom) br. 609/2014(2) ;

C.  budući da je mjerodavno važeće zakonodavstvo povezano s Odlukom Vijeća 2007/436/EC, Euratom(3) moralo biti revidirano krajem 2014. zato što je za neke države članice bilo potrebno znatno prilagoditi iznose na temelju PDV-a i BND-a;

D.  budući da je također potrebno revidirati Uredbu (EU, Euratom) br. 609/2014 u skladu s iskustvom stečenim tijekom naknadnog usklađenja za 2014.;

E.  budući da doprinosi država članica proračunu Unije i njihovo usklađenje ne bi trebali biti predmetom političke trgovine, već tehnički proces za zadovoljenje potreba za gotovinom;

F.  budući da su u prošlosti sve države članice u pravilu bez većeg kašnjenja plaćale u proračun Unije puni iznos svojih doprinosa na temelju BND-u i PDV-u, usprkos krizi i znatnom fiskalnom pritisku;

G.  budući da bi transparentnosti radi Parlamentu svake godine trebalo podnositi izvješće koje će sadržavati izračune za usklađenje salda na temelju PDV-a i BND-a, podatke na kojima se temelje ti izračuni, kao i datume i iznose plaćanja doprinosa država članica proračunu Unije;

H.  budući da prijedlog Komisije nadalje sadrži izmjene u pogledu pravila o kamatnim stopama te niz drugih tehničkih pitanja i pojašnjenja;

I.  budući da je stoga potrebno izmijeniti Uredbu (EU, Euratom) br. 609/2014 na odgovarajući način;

1.  ističe potrebu za učinkovitim pravilima o pravodobnom uplaćivanju doprinosa država članica u proračun Unije kako bi Komisija mogla učinkovito upravljati svojom riznicom;

2.  podupire davanje prava Komisiji da od država članica traži da tri dvanaestine sredstava na temelju PDV-a i BND-a uplate u prvoj polovici godine kako bi Komisija mogla smanjiti znatan dio kašnjenja u plaćanjima za prethodnu godinu za Europski fond za jamstva u poljoprivredi i za europske strukturne i investicijske fondove te kako bi se smanjile zatezne kamate;

3.  posebno ističe potrebu za pravodobnim uplatama za korisnike proračuna Unije; u tom smislu pozdravlja predloženu izmjenu članka 12. Uredbe (EU, Euratom) br. 609/2014 kojom se namjerava potaknuti pravodobno plaćanje podizanjem troška kašnjenja u plaćanjima ali i zajamčiti proporcionalnost ograničavanjem najvećeg mogućeg povećanja kamatne stope na 20 postotnih bodova;

4.   ističe da je cilj predloženih izmjena metoda za usklađenje doprinosa izbjegavanje sličnog problema do kakvog je došlo 2014.;

5.  ističe da bi se usklađenja doprinosa trebala obavljati što je više moguće automatski kako bi se izbjeglo uplitanje političara u dogovorene načine financiranja proračuna Unije i kako bi se maksimalno ograničilo diskrecijsko pravo država članica u pogledu vremenskog rasporeda njihovih naknadnih uplata proračunu Unije koje se izvršavaju zbog usklađivanja na temelju BND-a;

6.  stoga se slaže s prijedlogom Komisije da se raspored objave, a posebno krajnji rok za objavu usklađivanja pomaknu s 1. prosinca na početak godine, kako bi se državne riznice mogle bolje pripremiti na financiranje mogućih usklađivanja;

7.  nadalje podržava prijedlog Komisije da se, kako bi se spriječili gubici za proračun Unije, svaka država članica vodi brigu o tome da se iznos koji je odobrila na račun vlastitih sredstava ne umanji zbog negativnih kamata ili drugih naknada tijekom razdoblja u kojem su sredstva položena na taj račun;

8.  napominje da države članice na vrlo različite načine knjigovodstveno bilježe svoje doprinose proračunu Unije i poziva Komisiju da prouči preporuke u tom pogledu kako bi se države članice mogle lakše uspoređivati;

9.  ističe činjenicu da je sustav vlastitih sredstava i dalje presložen i da je u sljedećem višegodišnjem financijskom okviru potrebno provesti njegovu suštinsku reformu; uzimajući sve navedeno u obzir, ističe presudnu ulogu skupine na visokoj razini o vlastitim sredstvima u podnošenju prijedloga za rješavanje manjkavosti sadašnjeg sustava;

10.  prihvaća prijedlog Komisije s izmjenama;

11.   poziva Komisiju da shodno tomu izmijeni svoj prijedlog u skladu s člankom 293. stavkom 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i člankom 106.a Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju

12.  poziva Vijeće da ga obavijesti ako namjerava odstupiti od teksta koji je Parlament prihvatio;

13.  traži od Vijeća da se savjetuje s Parlamentom ako namjerava bitno izmijeniti prijedlog Komisije;

14.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću i Komisiji.

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 4.

Uredba (EU, Euratom) br. 609/2014

Članak 10.b – stavak 5. – podstavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija obavješćuje države članice o iznosima koji proizlaze iz tog izračuna do 1. veljače u godini nakon godine u kojoj su dostavljeni podaci za usklađenja. Svaka država članica knjiži neto iznos na račun iz članka 9. prvog radnog dana u lipnju te iste godine.

Komisija obavješćuje države članice i Europski parlament o iznosima koji proizlaze iz tog izračuna do 1. veljače u godini nakon godine u kojoj su dostavljeni podaci za usklađivanja. Svaka država članica knjiži neto iznos na račun iz članka 9. prvog radnog dana u lipnju te iste godine.

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJAU NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

3.12.2015

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

23

3

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Younous Omarjee, Urmas Paet, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Marco Zanni

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Janusz Lewandowski, Michał Marusik, Andrey Novakov, Stanisław Ożóg, Nils Torvalds

(1)

Odluka Vijeća 2014/335/EU, Euratom od 26. svibnja 2014. o sustavu vlastitih sredstava Europske unije (SL L 168, 7.6.2014., str. 105.).

(2)

Uredba Vijeća (EU, Euratom) br. 609/2014 od 26. svibnja 2014. o metodama i postupku za stavljanje na raspolaganje tradicionalnih vlastitih sredstava i vlastitih sredstava koja se temelje na PDV-u i BND-u te o mjerama za zadovoljavanje potreba za gotovinom (SL L 168, 7.6.2014., str. 39.).

(3)

Odluka Vijeća 2007/436/EZ, Euratom od 7. lipnja 2007. o sustavu vlastitih sredstava Europskih zajednica (SL L 163, 23.6.2007., str. 17.).

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti