Postup : 2015/2295(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0363/2015

Predkladané texty :

A8-0363/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 16/12/2015 - 11.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0454

SPRÁVA     
PDF 580kWORD 132k
10.12.2015
PE 571.687v02-00 A8-0363/2015

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2015 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2015/006 – IE/PWA International, Írsko)

(COM(2015)0555 – C8-0329/2015 – 2015/2295(BUD))

Výbor pre rozpočet

Spravodajca: Victor Negrescu

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2015 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2015/006 – IE/PWA International, Írsko)

(COM(2015)0555 – C8-0329/2015 – 2015/2295(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2015)0555 – C8-0329/2015),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1309/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (2014 – 2020) a o zrušení nariadenia (ES) č. 1927/2006(1) (nariadenie o EGF),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(2), a najmä na jeho článok 12,

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(3) (MID z 2. decembra 2013), a najmä na jej bod 13,

–  so zreteľom na postup trialógu uvedený v bode 13 MID z 2. decembra 2013,

–  so zreteľom na list Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci,

–  so zreteľom na list Výboru pre regionálny rozvoj,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0363/2015),

A.  keďže Únia vytvorila legislatívne a rozpočtové nástroje s cieľom poskytovať dodatočnú podporu pracovníkom, ktorí pociťujú dôsledky veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu alebo globálnej finančnej a hospodárskej krízy, a pomôcť pri ich opätovnom začleňovaní do trhu práce;

B.  keďže finančná pomoc Európskej únie prepusteným pracovníkom by mala byť dynamická a dostupná čo najrýchlejšie a najúčinnejšie v súlade so spoločným vyhlásením Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, ktoré bolo prijaté v rámci zmierovacieho zasadnutia 17. júla 2008, a s náležitým zreteľom na MID z 2. decembra 2013 v súvislosti s prijímaním rozhodnutí o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF);

C.  keďže prijatie nariadenia o EGF odráža dohodu, ktorú dosiahli Európsky parlament a Rada a ktorá sa týka opätovného zavedenia kritéria krízovej mobilizácie, stanovenia finančného príspevku Únie na 60 % celkových odhadovaných nákladov na navrhované opatrenia, zvýšenia efektívnosti pri spracúvaní žiadostí o príspevok z EGF v rámci Komisie, Európskeho parlamentu a Rady prostredníctvom skrátenia času na hodnotenie a schvaľovanie, rozšírenia oprávnených opatrení a okruhu príjemcov zahrnutím samostatne zárobkovo činných osôb a mladých ľudí a financovania stimulov na zakladanie vlastných podnikov;

D.  keďže Írsko predložilo žiadosť EGF/2015/006 IE/PWA International o finančný príspevok z EGF v dôsledku prepustenia 108 pracovníkov v podniku PWA International Ltd (PWAI), ktorého činnosť patrí podľa klasifikácie NACE Rev. 2 do divízie 33 („Oprava a inštalácia strojov a prístrojov“)(4) v regióne južného a východného Írska na úrovni NUTS(5) 2, a keďže sa očakáva, že na týchto opatreniach sa zúčastnia všetci prepustení pracovníci;

E.  keďže žiadosť nespĺňa tradičné kritériá oprávnenosti stanovené nariadením EGF z hľadiska počtu prepustených pracovníkov a je predložená na základe intervenčného kritéria uvedeného v článku 4 ods. 2 tohto nariadenia, ktorý umožňuje výnimku v prípade výnimočných okolností;

1.  súhlasí s Komisiou, že tvrdenia, ktoré uvádza Írsko, možno kvalifikovať ako „výnimočné okolnosti“, a že Írsko je preto oprávnené na finančný príspevok vo výške 442 293 EUR podľa tohto nariadenia;

2.  konštatuje, že írske orgány podali žiadosť o finančný príspevok z EGF 19. júna 2015 a že Komisia dokončila príslušné hodnotenie 6. novembra 2015; víta krátke obdobie hodnotenia trvajúce menej než päť mesiacov;

3.  konštatuje, že podnik PWAI bol zriadený v roku 1989 v Rathcoole, Co Dublin ako spoločný podnik spoločností United Technologies Corporation a Lufthansa Technik Airmotive Ireland;

4.  poznamenáva, že Írsko sa v 90. rokoch 20. storočia špecializovalo na odvetvie servisných a generálnych opráv (SGO), z ktorého v tom čase malo významný prospech, ale ktoré spôsobilo jeho osobitnú citlivosť na nedávny trend umiestňovania činnosti SGO do blízkosti rastúcich globálnych centier leteckej dopravy, t. j. do Ázie, ako aj na nepriaznivé vplyvy globálnych obchodných dohôd; domnieva sa, že existencia ďalších dvoch írskych žiadosti o mobilizáciu EGF v odvetví „oprava a inštalácia strojov a prístrojov“(6) je dôkazom tejto zraniteľnosti; konštatuje tiež, že činnosti SGO boli v Európe, najmä v Írsku, vážne postihnuté uzatvorením podniku SR Technics v roku 2009 a uzatvorením podniku Lufthansa Technik Airmotive Ireland v roku 2014, čo spôsobilo stratu približne 1 520 pracovných miest;

5.  konštatuje, že hoci je miera nezamestnanosti v južnom Dubline (11,61 %) len o niečo vyššia ako celoštátny priemer (10,83 %), za týmito číslami sa skrýva značné znevýhodnenie na miestnej úrovni a že uzavretie podniku PWAI má vážny dosah na zamestnanosť a na miestne, regionálne alebo národné hospodárstvo z dôvodu už existujúcej zložitej situácie v oblasti spolu s kumulatívnym vplyvom uzavretia troch významných podnikov v odvetví SGO v krátkom období;

6.  súhlasí s tým, že už existujúca zložitá situácia v oblasti spolu s kumulatívnym vplyvom uzavretia troch významných podnikov v odvetví SGO v krátkom období a skutočnosť, že v Írsku nezostali v tomto odvetví žiadni zamestnávatelia, by mohla odôvodniť výnimku z prahovej hodnoty 500 prepustených pracovníkov stanovenej v článku 4 ods. 1 nariadenia o EGF; v tejto súvislosti opakuje svoje odporúčanie Komisii, aby objasnila kritériá pre výnimky stanovené v článku 4 ods. 1 nariadenia o EGF alebo znížila prahovú hodnotu 500 prepustených pracovníkov;

7.  víta skutočnosť, že írske orgány sa s cieľom poskytnúť pracovníkom urýchlenú pomoc rozhodli začať poskytovať personalizované služby postihnutým pracovníkom 22. mája 2015, teda v dostatočnom časovom predstihu pred prijatím rozhodnutia o udelení podpory z EGF na navrhovaný koordinovaný balík;

8.  ďalej víta skutočnosť, že aj 108 mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy (NEET) a ktorí v deň podania žiadosti ešte nedosiahli vek 25 rokov, bude mať prístup k personalizovaným službám spolufinancovaným z EGF;

9.  poznamenáva, že Írsko plánuje päť typov opatrení pre prepustených pracovníkov, na ktorých sa vzťahuje táto žiadosť: i) poradenstvo a plánovanie a rozvoj kariérneho postupu, ii) granty EGF na odbornú prípravu, iii) programy odbornej prípravy a ďalšieho vzdelávania, iv) programy v oblasti vysokoškolského vzdelávania a v) časovo obmedzené príspevky; odporúča, aby tento program EGF nadväzoval na program podobný programu EGF pre podnik SR Technics, ktorý viedol ku kladným výsledkom v prípade 53,45 % príjemcov, ktorí sa vrátili späť do zamestnania v septembri 2012, t. j. skôr ako 12 mesiacov od ukončenia programu; konštatuje, že výdavky na tieto opatrenia budú oprávnené na finančný príspevok z EGF od 22. mája 2014 do 19. júna 2017;

10. víta rozmanitosť vzdelávacích opatrení, ktoré budú poskytnuté príjemcom; konštatuje, že nástroje na podporu podniku a samostatne zárobkovej činnosti budú dostupné iba pre obmedzený počet príjemcov;

11. konštatuje, že orgány odhadujú, že 24,81 % nákladov sa použije na časovo obmedzené príspevky, čo je naďalej oveľa menej ako povolené maximum vo výške 35 % celkových nákladov;

12.  konštatuje, že koordinovaný balík personalizovaných služieb bol vypracovaný po konzultáciách so sociálnymi partnermi;

13.  pripomína, že podľa článku 7 nariadenia o EGF by sa v návrhu koordinovaného balíka personalizovaných služieb podporovaného z EGF mali vopred zohľadniť budúce vyhliadky na trhu práce a požadované zručnosti a koordinovaný balík by mal byť kompatibilný s prechodom na hospodárstvo, ktoré je efektívne z hľadiska využívania zdrojov a udržateľné;

14.  pripomína význam, ktorý zohráva zvyšovanie zamestnateľnosti všetkých pracovníkov prostredníctvom upravenej odbornej prípravy a uznávania zručností a schopností, ktoré nadobudli počas pracovnej kariéry; očakáva, že odborná príprava ponúkaná ako súčasť koordinovaného balíka bude prispôsobená nielen potrebám prepustených pracovníkov, ale aj aktuálnemu podnikateľskému prostrediu;

15.  konštatuje, že írske orgány potvrdzujú, že na oprávnené opatrenia nedostávajú pomoc z iných finančných nástrojov Únie; pripomína svoju výzvu Komisii, aby vo svojich výročných správach uvádzala komparatívne hodnotenie týchto údajov s cieľom zabezpečiť, aby sa plne dodržiavali platné nariadenia a aby nemohlo dochádzať k zdvojovaniu služieb financovaných Úniou;

16.  víta zlepšený postup, ktorý Komisia zaviedla na základe žiadosti Parlamentu o rýchlejšie uvoľňovanie grantov; berie na vedomie časovú tieseň, ktorá vyplýva z harmonogramu, a jej možný dosah na účinnosť posudzovania prípadov;

17. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že rozhodnutia v oblasti obchodnej politiky sa budú skúmať z hľadiska ich možného vplyvu na trh práce Únie;

18. vyjadruje poľutovanie nad tým, že mobilizácia EGF je navrhnutá iba pre 108 prepustených zamestnancov, ktorí majú z tohto nástroja profitovať, a poukazuje na to, že širší výklad článku 4 ods. 1 nariadenia o EGF nemusí byť vhodný;

19. konštatuje, že cieľom tohto návrhu je mobilizovať EGF pre zatiaľ najnižší počet prepustených pracovníkov, aký bol doteraz navrhovaný;

20. poznamenáva, že takmer 80 % prepustených pracovníkov je vo veku od 30 do 54 rokov, patrí teda do skupiny vyznačujúcej sa vysokou zamestnateľnosťou a nízkym rizikom dlhodobej nezamestnanosti;

21. poukazuje na to, že všetkých 108 pracovníkov bolo prepustených v hospodárskom odvetví klasifikovanom ako „oprava a inštalácia strojov a prístrojov“, konkrétnejšie leteckých prúdových motorov, čo znamená, že ide o kvalifikovaných pracovníkov schopných prispôsobiť sa trhu práce;

22. zdôrazňuje, že k prepúšťaniu došlo v obci Rathcoole nachádzajúcej sa v blízkosti Dublinu, ktorý je hospodárskym a priemyselným centrom s klesajúcou nezamestnanosťou, rastúcou podnikateľskou činnosťou a celkovým hospodárskym rastom;

23. upozorňuje na skutočnosť, že každý odkaz na žiadosť EGF/2009/021 IE/SR Technics je príliš široký, keďže predmetná vec siaha do roku 2009;

24.  schvaľuje rozhodnutie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

25.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal toto rozhodnutie spoločne s predsedom Rady a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

26.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s prílohou Rade a Komisii.

PRÍLOHA: ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii

(žiadosť Írska – EGF/2015/006 IE/PWA International)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1309/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (2014 – 2020) a o zrušení nariadenia (ES) č. 1927/2006(7), a najmä na jeho článok 15 ods. 4,

so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(8), a najmä na jej bod 13,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)  Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) bol zriadený s cieľom poskytovať podporu pracovníkom, ktorí boli prepustení, a samostatne zárobkovo činným osobám, ktoré ukončili činnosť z dôvodu vážnych zmien v štruktúre svetového obchodu v dôsledku globalizácie, z dôvodu pokračovania celosvetovej finančnej a hospodárskej krízy či z dôvodu novej svetovej finančnej a hospodárskej krízy, a pomôcť im pri ich opätovnom začleňovaní do trhu práce.

(2)  Ako sa stanovuje v článku 12 nariadenia Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013(9), EGF nesmie prekročiť maximálnu ročnú sumu 150 miliónov EUR (v cenách z roku 2011).

(3)  Írsko podalo 19. júna 2015 žiadosť EGF/2015/006 IE/PWA International o finančný príspevok z EGF v súvislosti s prepúšťaním v spoločnosti PWA International Ltd. a v jednom dodávateľskom podniku v Írsku. Žiadosť bola doplnená o dodatočné informácie v súlade s článkom 8 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1309/2013. Táto žiadosť spĺňa požiadavky na stanovenie finančného príspevku z EGF v súlade s článkom 13 uvedeného nariadenia.

(4)  V súlade s článkom 6 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1309/2013 sa Írsko rozhodlo poskytnúť personalizované služby spolufinancované z EGF aj 108 mladým ľuďom, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy (NEET).

(5)  V súlade s článkom 4 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1309/2013 sa žiadosť Írska považuje za prijateľnú, keďže prepúšťanie má vážny dosah na zamestnanosť a miestne, regionálne a celoštátne hospodárstvo.

(6)  Preto by sa v súvislosti so žiadosťou predloženou Írskom mal mobilizovať EGF s cieľom poskytnúť finančný príspevok vo výške 442 293 EUR.

(7)  S cieľom skrátiť čas potrebný na mobilizáciu EGF na minimum by sa toto rozhodnutie malo uplatňovať odo dňa jeho prijatia,

PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V rámci všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2015 sa mobilizuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii s cieľom poskytnúť sumu 442 293 EUR vo forme viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie. Uplatňuje sa od [dátum jeho prijatia](10)*.

V ,

Za Európsky parlament  Za Radu

predseda  predseda

DÔVODOVÁ SPRÁVA

I. Kontext

Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii bol vytvorený na poskytovanie dodatočnej podpory pracovníkom postihnutým dôsledkami veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu.

Podľa ustanovení článku 12 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1311/2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(11), a článku 15 nariadenia (ES) č. 1309/2013(12) fond nesmie prekročiť maximálnu ročnú sumu 150 miliónov EUR (podľa cien z roku 2011). Príslušné sumy sú zahrnuté do všeobecného rozpočtu Európskej únie ako rezerva.

Čo sa týka postupu, podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(13) Komisia na to, aby aktivovala fond v prípade kladného stanoviska k žiadosti, predkladá rozpočtovému orgánu návrh na mobilizáciu fondu a zároveň zodpovedajúcu žiadosť o presun finančných prostriedkov. V prípade, že sa nepodarí dosiahnuť dohodu, začne sa trialóg.

II. Žiadosť PWA International a návrh Komisie

Komisia 6. novembra prijala návrh rozhodnutia o mobilizácii EGF v prospech Írska s cieľom podporiť opätovný vstup na trh práce pracovníkov prepustených v podniku PWA International Ltd, ktorý pôsobí v hospodárskom sektore zaradenom podľa klasifikácie NACE Rev. 2 do divízie 33 („Oprava a inštalácia strojov a prístrojov“), ako aj začlenenie do trhu práce 108 mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy (NEET).

Toto je šestnásta žiadosť, ktorá sa má preskúmať v rámci rozpočtu na rok 2015, a týka sa mobilizácie celkovej sumy 442 293 EUR z EGF v prospech Írska. Týka sa 108 pracovníkov prepustených v podniku PWA International. Žiadosť bola Komisii zaslaná 19. júna 2015 a do 14. augusta 2015 bola doplnená o dodatočné informácie. Komisia v súlade so všetkými uplatniteľnými ustanoveniami nariadenia o EGF dospela k záveru, že žiadosť spĺňa podmienky na udelenie finančného príspevku z EGF.

Írske orgány uviedli, že udalosťami, ktorá spôsobili prepúšťanie v PWA International, sú zatvorenie podniku PWA International (PWAI) na základe rozhodnutia spoločnosti vykonať konsolidáciu činností spoločnosti v Severnej Amerike a Ázii v dôsledku trendu umiestňovania činnosti servisných a generálnych opráv do blízkosti rastúcich globálnych centier leteckej dopravy, ako aj nepriaznivé vplyvy globálnych obchodných dohôd.

Personalizované služby, ktoré sa majú poskytnúť prepusteným pracovníkom, pozostávajú z piatich typov opatrení: i) poradenstvo a plánovanie a rozvoj kariérneho postupu, ii) granty EGF na odbornú prípravu, iii) programy odbornej prípravy a ďalšieho vzdelávania, iv) programy v oblasti vysokoškolského vzdelávania a v) časovo obmedzené príspevky.

Uvedené opatrenia predstavujú podľa Komisie aktívne opatrenia trhu práce v kategórii oprávnených opatrení podľa článku 7 nariadenia o EGF. Tieto opatrenia nenahrádzajú pasívne opatrenia sociálnej ochrany.

Írske orgány poskytli všetky potrebné uistenia, že:

–  sa v rámci prístupu k navrhovaným opatreniam a pri ich vykonávaní budú dodržiavať zásady rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie,

–  boli splnené požiadavky stanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch a v právnych predpisoch EÚ týkajúcich sa hromadného prepúšťania,

–  na navrhované opatrenia sa neposkytne finančná podpora z iných fondov ani finančných nástrojov Únie a zabráni sa akémukoľvek dvojitému financovaniu,

–  navrhované opatrenia doplnia opatrenia financované zo štrukturálnych fondov,

–  finančný príspevok z EGF bude v súlade s procesnými a materiálnymi pravidlami Únie o štátnej pomoci.

Írsko oznámilo Komisii, že zdrojom vnútroštátneho predbežného financovania je írske ministerstvo financií, ktoré bude takisto spolufinancovať program. Prostriedky na výdavky sa budú čerpať zo štátneho fondu pre odbornú prípravu a schválených výdavkových podpoložiek ministerstva školstva a kvalifikácií a ďalších relevantných ministerstiev.

III. Postup

S cieľom mobilizovať fond Komisia predložila rozpočtovému orgánu žiadosť o presun celkovej sumy 442 293 EUR z rezervy EGF (riadok 40 02 43) do rozpočtového riadka EGF (04 04 01).

Ide o šestnásty návrh na presun prostriedkov v súvislosti s mobilizáciou fondu, ktorý bol rozpočtovému orgánu predložený počas roka 2015.

V prípade, že sa nedosiahne dohoda, začne sa postup trialógu, ako je stanovené v článku 15 ods. 4 nariadenia o EGF.

Podľa internej dohody by sa do tohto postupu mal zapojiť Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, aby poskytol konštruktívnu podporu a prispel k vyhodnoteniu žiadostí o uvoľnenie prostriedkov z fondu.

PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE ZAMESTNANOSŤ A SOCIÁLNE VECI

ZP/jb D(2015)55353

P. Jean Arthuis

predseda Výboru pre rozpočet

ASP 09G205

Vec: Stanovisko k mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) v prípade EGF/2015/006 IE/PWA International, Írsko (COM(2015)555)

Vážený pán predseda,

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci (EMPL), ako aj jeho pracovná skupina pre EGF, preskúmali mobilizáciu EGF týkajúcu sa prípadu EGF/2015/006 IE/PWA International a prijali toto stanovisko.

Výbor EMPL a pracovná skupina pre EGF súhlasia s mobilizáciou fondu v prípade tejto žiadosti. Výbor EMPL v tejto súvislosti predkladá niektoré pripomienky, ktoré však nespochybňujú presun platieb.

Posúdenie výboru EMPL vychádza z týchto úvah:

A)  keďže táto žiadosť vychádza z článku 4 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1309/2013 (nariadenie o EGF) a týka sa 108 pracovníkov spoločnosti PWA International Ltd. a jedného dodávateľského podniku, ktorých činnosť patrí podľa klasifikácie NACE Rev. 2 do divízie 33 (oprava a inštalácia strojov a zariadení) v južnom a východnom regióne Írska, v referenčnom období od 19. decembra 2014 do 19. apríla 2015; keďže táto žiadosť sa týka aj 108 mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy (NEET);

B)  keďže s cieľom nájsť súvislosť medzi prepúšťaním a dôležitými štrukturálnymi zmenami v usporiadaní svetového obchodu v dôsledku globalizácie Írsko tvrdí, že zatvorenie PWAI, podniku servisných a generálnych opráv (SGO) a spoločného podniku spoločností United Technologies Corporation's Pratt & Whitney (P&W) a Singapore Airlines Engineering Company (SIAEC), sa uskutočnilo so zámerom skonsolidovať operácie spoločnosti v severnej Amerike a Ázii, a to postupným prenosom činností z PWAI do iných opravných podnikov v rámci siete P&W, konkrétne P&W PSD so sídlom v Arkansase (USA) a Eagle Services Asia so sídlom v Singapure;

C)  keďže za posledných 10 rokov predstavoval obchod so zákazníkmi so sídlom v Ázii približne 50 % obchodu PWAI, ďalších 40 % predstavoval obchod so zákazníkmi so sídlom v USA a iba 10 % obchodu PWAI predstavoval obchod s európskymi zákazníkmi;

D)  keďže drvivú väčšinu (90,74 %) pracovníkov, na ktorých sú opatrenia zamerané, predstavujú muži a 9,26 % ženy; keďže 78,7 % pracovníkov je vo veku 30 až 54 rokov a 15,74 % vo veku 55 až 64 rokov;

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci preto vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia v súvislosti so žiadosťou Írska tieto návrhy:

1.  súhlasí s Komisiou, že intervenčné kritériá stanovené v článku 4 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1309/2013 sú splnené, a že Írsko je preto oprávnené na finančný príspevok podľa tohto nariadenia;

2.  poukazuje na to, že výnimka z článku 4 ods. 1 písm. a) nariadenia v tomto prípade sa vzťahuje na počet prepustených, ktorý je značne nižší ako prahová hodnota 500 prepustených pracovníkov; prijíma odôvodnenie, ktoré írske orgány predložili k tejto výnimke a víta skutočnosť, že žiadosť zahrňuje rovnaký počet mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy (NEET), ktorí majú byť podporení týmito opatreniami;

3.  poznamenáva, že k prepúšťaniu pracovníkov z PWAI došlo až po prepúšťaní z podniku Lufthansa Technik – ktorý pôsobil v rovnakom odvetví – takže títo pracovníci nemohli byť predmetom sektorovej žiadosti pokrývajúcej prepúšťanie z oboch podnikov naraz; preto zastáva názor, že tieto prepúšťania sa môžu riešiť iba v tejto osobitnej žiadosti;

4.  poukazuje na skutočnosť, že podnik PWAI bol pravdepodobne negatívne ovplyvnený tým, že v dohode o voľnom obchode medzi EÚ a Kóreou chýbala doložka, na základe ktorej by bol opravený tovar pri opätovnom vstupe vyňatý z colnej povinnosti; upozorňuje na podobnú doložku v dohode o voľnom obchode medzi USA a Kóreou, ktorej výsledkom sú preferenčné podmienky pre americké spoločnosti, čo mohlo takisto prispieť k strate trhu PWAI v porovnaní s americkými spoločnosťami činnými v rovnakom odvetví;

5.  víta rozmanitosť vzdelávacích opatrení, ktoré budú poskytnuté príjemcom; konštatuje, že nástroje na podporu podniku a samostatne zárobkovej činnosti budú dostupné iba pre obmedzený počet príjemcov;

6.  vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že rozhodnutia v oblasti obchodnej politiky sa budú skúmať z hľadiska ich možného vplyvu na európsky trh práce;

7.  konštatuje, že orgány odhadujú, že 24,81 % nákladov sa použije na časovo obmedzené príspevky, čo je naďalej oveľa menej ako povolené maximum vo výške 35 % celkových nákladov;

8.  pripomína, že podľa článku 7 nariadenia by sa v návrhu koordinovaného balíka personalizovaných služieb mali vopred stanoviť budúce vyhliadky na trhu práce a požadované zručnosti a koordinovaný balík by mal byť kompatibilný s prechodom na hospodárstvo, ktoré je efektívne z hľadiska využívania zdrojov a udržateľné.

S úctou,

Marita ULVSKOG,

PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE REGIONÁLNY ROZVOJ

pán Jean ARTHUIS

predseda

Výbor pre rozpočet

Európsky parlament

Vážený pán Arthuis,

Vec:  Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii

Výboru pre regionálny rozvoj bol postúpený návrh Komisie na rozhodnutie o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF), aby k nemu zaujal stanovisko. Pokiaľ viem, správa o tomto návrhu má byť prijatá vo Výbore pre rozpočet 10. decembra 2015:

-  COM(2015)0555 obsahuje návrh na poskytnutie finančného príspevku z EGF vo výške 442 293 EUR na aktívne opatrenia trhu práce s cieľom uľahčiť opätovné začlenenie 108 pracovníkov, ktorí boli prepustení v odvetví opravy a inštalácie strojov a prístrojov v južnom a východnom Írsku.

Pravidlá, ktoré sa uplatňujú na finančné príspevky z EGF, sú stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1309/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (2014 – 2020) a o zrušení nariadenia (ES) č. 1927/2006.

Koordinátori výboru vyhodnotili tento návrh a požiadali ma, aby som Vám písomne tlmočila stanovisko väčšiny členov tohto výboru, ktorí nemajú žiadne námietky voči tejto mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii a prideleniu vyššie uvedenej sumy podľa návrhu Komisie.

S úctou,

Iskra MIHAYLOVA

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

10.12.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania vo výbore

+:

–:

0:

18

6

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Eleftherios Synadinos, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Marco Zanni, Auke Zijlstra

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Anneli Jäätteenmäki, Andrey Novakov, Marco Valli

(1)

Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)

Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.

(4)

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zavádza štatistická klasifikácia ekonomických činností NACE Revision 2 a ktorým sa mení nariadenie Rady (EHS) č. 3037/90 a niektoré nariadenia ES o osobitných oblastiach štatistiky (Ú. v. EÚ L 393, 30.12.2006, s. 1).

(5)

  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1046/2012 z 8. novembra 2012, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 o zostavení spoločnej nomenklatúry územných jednotiek pre štatistické účely (NUTS), pokiaľ ide o zasielanie časových radov pre nové regionálne členenie (Ú. v. EÚ L 310, 9.11.2012, s 34).

(6)

EGF/2014/016 IE/Lufthansa Technik (COM(2013)0047) a EGF/2009/021 IE/SR Technics (COM(2010)0489).

(7)

  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 855.

(8)

  Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.

(9)

  Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884).

(10)

*   Dátum vloží Parlament pred uverejnením v úradnom vestníku.

(11)

Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.

(12)

Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 855.

(13)

Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.

Právne oznámenie