Postopek : 2015/0079(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0364/2015

Predložena besedila :

A8-0364/2015

Razprave :

Glasovanja :

PV 03/02/2016 - 8.1
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0035

POROČILO     ***I
PDF 653kWORD 129k
14.12.2015
PE 571.451v02-00 A8-0364/2015

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o izvajanju zaščitne klavzule in mehanizma za preprečevanje izogibanja, ki zagotavljata začasno opustitev tarifnih preferencialov iz Pridružitvenega sporazuma med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Moldavijo na drugi strani

(COM(2015)0154 – C8-0092/2015 – 2015/0079(COD))

Odbor za mednarodno trgovino

Poročevalec: Helmut Scholz

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o izvajanju zaščitne klavzule in mehanizma za preprečevanje izogibanja, ki zagotavljata začasno opustitev tarifnih preferencialov iz Pridružitvenega sporazuma med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Moldavijo na drugi strani

(COM(2015)0154 – C8-0092/2015 – 2015/0079(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2015)0154),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 207(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0092/2015),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za mednarodno trgovino in mnenja Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja (A8-0364/2015),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Člen 9 - odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Kadar dokončno ugotovljena dejstva kažejo, da so pogoji iz člena 3(1) te uredbe izpolnjeni, lahko Komisija sprejme dokončne zaščitne ukrepe. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 14(4) te uredbe.

1. Kadar dokončno ugotovljena dejstva kažejo, da so pogoji iz člena 3(1) te uredbe izpolnjeni, Komisija povabi moldavske organe na posvetovanje v skladu s členom 160 Sporazuma. Če se v 30 dneh ne najde zadovoljive rešitve, lahko Komisija sprejme dokončne zaščitne ukrepe. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 14(4) te uredbe.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Člen 12 - odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Poročilo vsebuje informacije o uporabi začasnih in dokončnih ukrepov, predhodnih nadzornih ukrepov, regionalnih nadzornih in zaščitnih ukrepov in zaključku preiskav in postopkov brez ukrepov.

2. Poročilo med drugim vsebuje informacije o uporabi začasnih in dokončnih zaščitnih ukrepov, predhodnih nadzornih ukrepov, zaključku preiskav in postopkov brez ukrepov ter o uporabi mehanizma za preprečevanje izogibanja.

OBRAZLOŽITEV

Pridružitveni sporazum z Moldavijo vključuje dvostransko zaščitno klavzulo, tako kot večina naših trgovinskih sporazumov. S tem instrumentom se lahko začasno opustijo preferenciali, če bi njihova uporaba privedla do nepričakovanega in bistvenega povečanja uvoza, ki bi povzročil gospodarsko škodo domači industriji pogodbenice uvoznice (to pomeni, da se lahko začasno ustavi nadaljnja liberalizacija tarif ali ponovno uvede carinska stopnja za države z največjimi ugodnostmi). Poleg tega ta sporazum vključuje tako imenovani mehanizem za preprečevanje izogibanja, ki omogoča ponovno uvedbo carinske stopnje za države z največjimi ugodnostmi, če bi uvoz nekaterih kmetijskih proizvodov iz Moldavije presegel določen prag brez ustrezne utemeljitve njihovega točnega porekla.

Za uvedbo instrumenta, potrebnega za uporabo dvostranske zaščitne klavzule in mehanizma za preprečevanje izogibanja, v notranjo zakonodajo EU je treba sprejeti uredbo Evropskega parlamenta in Sveta.

Predlog Komisije, ki je v obravnavi, temelji predvsem na primerljivih izvedbenih uredbah, o katerih sta sozakonodajalca razpravljala in se o njih dogovorila, nanašajo pa se na številne nedavno sprejete in veljavne prostotrgovinske sporazume EU: EU/Koreja (uredba, objavljena leta 2011), EU/Srednja Amerika (uredba, objavljena leta 2013) ter EU/Kolumbija in Peru (uredba, objavljena leta 2013).

Poročevalec poudarja, da predlagana uredba omogoča, da se v praksi izvajajo ustrezne določbe pridružitvenega sporazuma med EU in Moldavijo, ki ga je Evropski parlament odobril 13. novembra 2015. Sprejetje predlagane uredbe je potrebno za izvrševanje obveznosti Moldavije, ki izhajajo iz sporazuma, da bi se po potrebi zaščitili proizvajalci EU.

Poročevalec zlasti pozdravlja obveznost poročanja Komisije, ki je navedena v predlogu, po kateri Komisija sozakonodajalcema predloži letno poročilo o uporabi in izvajanju te uredbe ter ga nato objavi. Evropski parlament lahko Komisijo povabi na priložnostno srečanje svojega pristojnega odbora, da bi predstavila ali pojasnila morebitna vprašanja, povezana z izvajanjem uredbe. Poročevalec meni, da bo takšno poročanje prispevalo k parlamentarnemu nadzoru nad tem, kako Komisija izvaja skupno trgovinsko politiko, in k večji preglednosti te politike.

Namen predlogov spremembe k predlogu Komisije je harmonizirati besedilo uredbe s tistim iz pridružitvenega sporazuma med EU in Moldavijo.

Predlog spremembe 1 določa, da se mora EU pred uvedbo dokončnega zaščitnega ukrepa posvetovati z moldavskimi oblastmi. To je bilo doseženo na pogajanjih med EU in Moldavijo in dogovorjeno v členu 160 pridružitvenega sporazuma. Zato je popolnoma upravičeno, da se to besedilo odraža v uredbi o izvajanju zaščitne klavzule.

Cilj predloga spremembe 2 je harmonizirati besedilo predloga Komisije s tistim iz pridružitvenega sporazuma. Poleg tega natančneje določa obveznost poročanja Komisije, tako da izrecno navaja uporabo mehanizma za preprečevanje izogibanja.

Oba predloga spremembe sta tehnične in pojasnjevalne narave in ne bi smela preprečiti hitrega zaključka zakonodajnega postopka.

14.10.2015

MNENJE Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja

za Odbor za mednarodno trgovino

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o izvajanju zaščitne klavzule in mehanizma za preprečevanje izogibanja, ki zagotavljata začasno opustitev tarifnih preferencialov iz Pridružitvenega sporazuma med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Moldavijo na drugi strani

(COM(2015)0154 – C8-0092/2015 – 2015/0079(COD))

Pripravljavka mnenja: Viorica Dăncilă

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Pridružitveni sporazum med Evropsko unijo (EU) in Republiko Moldavijo (v nadaljevanju: sporazum) je bil podpisan 24. junija 2014 in se začasno uporablja od 1. septembra 2014. Evropski parlament je sklenitev sporazuma odobril 13. novembra 2014.

S sporazumom se je uvedel preferencialni trgovinski režim – poglobljeno in celovito območje proste trgovine (DCFTA). Vzporedno s tem bo do 31. decembra 2015 veljala Uredba Sveta (ES) št. 55/2008 o uvedbi avtonomnih trgovinskih preferencialov za Republiko Moldavijo, ki je bila nedavno spremenjena, da bi razširila brezcarinsko obravnavo na moldavsko vino in odobrila brezcarinske kvote za jabolka, slive in namizno grozdje(1).

Največja trgovinska partnerica Moldavije je EU, trgovina s katero predstavlja 46,4 % vse trgovine, sledita pa ji Rusija (21,9 %) in Ukrajina (11,8 %). Trgovina z Moldavijo predstavlja 0,1 % skupne trgovine Unije. V letu 2014, po začetku veljavnosti poglobljenega in celovitega območja proste trgovine, se je uvoz Unije iz Moldavije povečal za 20 %, pri čemer se je pomembno povečal uvoz kmetijskega blaga, in sicer za 30 %. Kmetijski proizvodi predstavljajo znaten delež skupnega uvoza Unije iz Moldavije. Glavni izvoz Moldavije v Unijo so oljna semena, sveži in posušeni orehi, jabolčni sok, vina in žitarice. Glavni izvoz Unije v Moldavijo so žgane pijače, prehrambni proizvodi, cigarete, nekatero sadje in zelenjava, vključno z agrumi, svinjsko meso in živalska krma.

Spodnja tabela vsebuje statistične podatke o uvozu kmetijskih proizvodov iz Moldavije v EU v obdobju 2009–2014.

UVOZ EU28 iz MOLDAVIJE

x 1.000.000 EUR

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Povprečje 2009–2014

KMETIJSKI PROIZVODI [v milijonih EUR]

137

141

256

265

259

347

234

PREDELANI KMETIJSKI PROIZVODI [v milijonih EUR]

11

12

16

19

23

22

17

VSI KMETIJSKI PROIZVODI [v milijonih EUR]

148

153

272

284

282

369

251

PREDELANI KMETIJSKI PROIZVODI/VSI KMETIJSKI PROIZVODI

7,6 %

7,8 %

5,7 %

6,5 %

8,2 %

6,0 %

6,8 %

SKUPAJ VSE BLAGO [v milijonih EUR]

423

445

644

669

680

885

624

VSI KMETIJSKI PROIZVODI/SKUPAJ VSE BLAGO

34,9 %

34,4 %

42,3 %

42,4 %

41,5 %

41,6 %

40,2 %

Ta sporazum tako kot večina trgovinskih sporazumov EU vsebuje dvostransko zaščitno klavzulo, ki je določena v členih od 165 do 169. Zaščitni ukrep se lahko uvede, kadar se izdelek s poreklom iz Republike Moldavije zaradi znižanja ali odprave carin za ta izdelek uvaža v Unijo v tako povečanih količinah, v absolutnem smislu ali glede na proizvodnjo Unije, da povzroča resno škodo ali pomeni tveganje za nastanek resne škode za industrijo Unije. Vodi lahko k opustitvi nadaljnjega zmanjšanja carinske stopnje za zadevni proizvod ali k ponovni uvedbi carinske stopnje za države z največjimi ugodnostmi (MFN). Tak ukrep se lahko uporablja dve leti in se izjemoma lahko podaljša še za nadaljnji dve leti. Poglavje I predloga vsebuje podrobne določbe o začetku postopkov, preiskavah, predhodnih nadzornih ukrepih, uvedbi začasnih in dokončnih zaščitnih ukrepov ter trajanju in pregledu teh ukrepov.

Poleg tega sporazum v členu 148 vključuje tudi tako imenovani mehanizem za preprečevanje izogibanja, ki določa možnost ponovne uvedbe carinske stopnje MFN, kadar uvozi nekaterih kmetijskih proizvodov iz Moldavije (navedenih v Prilogi XV-C) presežejo določen prag brez ustrezne utemeljitve njihovega točnega porekla. Določbe za preprečevanje izogibanja so pomembne za preprečitev uvoza nemoldavskih proizvodov prek Moldavije v Unijo z uporabo prednosti sporazuma, s čimer se zaobidejo zahteve pravil o poreklu. Poglavje II predloga (člen 13) določa postopke za uporabo tega mehanizma, ki ne posega v uporabo ukrepov iz poglavja I (zaščitni ukrepi). Vendar se ukrepi, sprejeti na podlagi določb obeh poglavij, ne morejo hkrati uporabljati za iste proizvode.

Pripravljavka mnenja pozdravlja in podpira predlog Komisije, saj je treba v zakonodajo Unije vključiti instrumente, potrebne za uporabo začasnih zaščitnih ukrepov v primeru povečanja uvoza, kar bi povzročilo škodo trgu Unije in proizvajalcem na njem.

Vsebinski deli predlagane izvedbene uredbe odražajo ustrezne dele besedila sporazuma, doseženega s pogajanji, Uredbe (EU) 2015/478 z dne 11. marca 2015 o skupnih pravilih za uvoz in posredno tudi določbe sporazuma STO o zaščitnih ukrepih. Postopkovni deli temeljijo predvsem na veljavnih izvedbenih uredbah, o katerih so vse tri institucije razpravljale in se o njih dogovorile, nanašajo pa se na nedavne trenutno veljavne prostotrgovinske sporazume: Koreja (Uredba (EU) št. 511/2011 z dne 11. maja 2011), Srednja Amerika (Uredba (EU) št. 20/2013 z dne 15. januarja 2013) ter Kolumbija in Peru (Uredba (EU) št. 19/2013 z dne 15. januarja 2013).

Vendar pripravljavka mnenja ugotavlja, da je sklicevanje na dvostransko zaščitno klavzulo s praktičnega vidika problematično, saj je tako vsebinske(2) kot postopkovne zahteve težko dokazati in uveljaviti. To bi lahko bila razlaga za dejstvo, da Unija te klavzule nikdar ni uporabila, čeprav je vključena v številne trgovinske sporazume.

******

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja poziva Odbor za mednarodno trgovino kot pristojni odbor, da predlaga, da Evropski parlament sprejme kot stališče v prvi obravnavi predlog Komisije.

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Zaščitna klavzula in mehanizem za preprečevanje izogibanja, ki zagotavljata začasno opustitev tarifnih preferencialov iz Pridružitvenega sporazuma med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Moldavijo na drugi strani

Referenčni dokumenti

COM(2015)0154 – C8-0092/2015 – 2015/0079(COD)

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

INTA

27.4.2015

 

 

 

Mnenje pripravil

Datum razglasitve na zasedanju

AGRI

27.4.2015

Pripravljavec/-ka mnenja

Datum imenovanja

Viorica Dăncilă

19.5.2015

Datum sprejetja

13.10.2015

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

36

3

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, Paul Brannen, Daniel Buda, Nicola Caputo, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Edouard Ferrand, Luke Ming Flanagan, Beata Gosiewska, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Giulia Moi, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Laurenţiu Rebega, Jens Rohde, Bronis Ropė, Jasenko Selimovic, Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Ivan Jakovčić, Norbert Lins, Momčil Nekov (Momchil Nekov), Stanislav Polčák

POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Zaščitna klavzula in mehanizem za preprečevanje izogibanja, ki zagotavljata začasno opustitev tarifnih preferencialov iz Pridružitvenega sporazuma med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Moldavijo na drugi strani.

Referenčni dokumenti

COM(2015)0154 – C8-0092/2015 – 2015/0079(COD)

Datum predložitve EP

14.4.2015

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

INTA

27.4.2015

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

AFET

27.4.2015

ITRE

27.4.2015

AGRI

27.4.2015

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

AFET

22.6.2015

ITRE

7.5.2015

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Helmut Scholz

13.7.2015

 

 

 

Obravnava v odboru

22.9.2015

19.11.2015

10.12.2015

 

Datum sprejetja

10.12.2015

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

28

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

David Borrelli, David Campbell Bannerman, Santiago Fisas Ayxelà, Karoline Graswander-Hainz, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Iuliu Winkler

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Klaus Buchner, Dita Charanzová, Nicola Danti, Sander Loones, Lola Sánchez Caldentey, Ramon Tremosa i Balcells, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Jarosław Wałęsa

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Edward Czesak, Eleonora Evi, Maurice Ponga, Flavio Zanonato

Datum predložitve

14.12.2015

(1)

Uredba (EU) št. 1383/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2014.

(2)

Kot je pojem „resna škoda“, ki je v členu 4 sporazuma STO o zaščitnih ukrepih opredeljen kot „znatno splošno poslabšanje položaja domačih proizvajalcev“, z enako opredelitvijo pa je vključen v besedilo sporazuma in v člen 2(d) sedanjega predloga.

Pravno obvestilo