Förfarande : 2015/0079(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0364/2015

Ingivna texter :

A8-0364/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 03/02/2016 - 8.1
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0035

BETÄNKANDE     ***I
PDF 569kWORD 272k
14.12.2015
PE 571.451v02-00 A8-0364/2015

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om tillämpning av skyddsklausulen och mekanismen för att motverka kringgående för det tillfälliga upphävandet av tullförmåner i associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Moldavien, å andra sidan

(COM(2015)0154 – C8-0092/2015 – 2015/0079(COD))

Utskottet för internationell handel

Föredragande: Helmut Scholz

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om tillämpning av skyddsklausulen och mekanismen för att motverka kringgående för det tillfälliga upphävandet av tullförmåner i associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Moldavien, å andra sidan

(COM(2015)0154 – C8-0092/2015 – 2015/0079(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2015)0154),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 207.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0092/2015),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för internationell handel och yttrandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (A8-0364/2015).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Om de fakta som slutligen fastställts visar att villkoren i artikel 3.1 i denna förordning är uppfyllda, får kommissionen anta slutgiltiga skyddsåtgärder. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 14.4 i denna förordning.

1. Om de fakta som slutligen fastställts visar att villkoren i artikel 3.1 i denna förordning är uppfyllda ska kommissionen bjuda in de moldaviska myndigheterna till samråd i enlighet med artikel 160 i avtalet. Om ingen tillfredsställande lösning har uppnåtts inom 30 dagar får kommissionen anta slutgiltiga skyddsåtgärder. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 14.4 i denna förordning.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Rapporten ska innehålla information om tillämpningen av provisoriska och slutgiltiga åtgärder, åtgärder för förhandsövervakning, regionala övervakningsåtgärder och skyddsåtgärder och slutförandet av undersökningar och förfaranden utan åtgärder.

2. Rapporten ska bland annat innehålla information om tillämpningen av provisoriska och slutgiltiga skyddsåtgärder, åtgärder för förhandsövervakning, slutförandet av undersökningar och förfaranden utan åtgärder samt tillämpningen av mekanismen för att motverka kringgående.

MOTIVERING

Associeringsavtalet med Moldavien, i likhet med de flesta av EU:s handelsavtal, innehåller en bilateral skyddsklausul. Genom klausulen kan förmåner tillfälligt upphävas i de fall tillämpningen av dem skulle leda till en oväntad och betydande importökning som orsakar ekonomisk skada för den inhemska industrin i den importerande parten (dvs. att det är möjligt att antingen avbryta ytterligare liberalisering av tullar eller återinföra MGN-tullsatsen (mest‑gynnad-nation)). Avtalet innehåller dessutom en mekanism för att motverka kringgående som ger möjlighet att återinföra MGN-tullsatsen om import av vissa jordbruksprodukter från Moldavien överstiger en viss tröskel utan vederbörliga belägg för deras exakta ursprung.

En förordning från Europaparlamentet och rådet är nödvändig för att i EU:s rättsordning införa de instrument som är nödvändiga för att denna bilaterala skyddsklausul och mekanismen för att motverka kringgående ska kunna tillämpas.

Det föreliggande förslaget från kommissionens grundar sig huvudsakligen på existerande genomförandeförordningar som diskuterades och godkändes av de tre institutionerna för vart och ett av de nyligen ingångna frihandelsavtal som för närvarande är i kraft: EU/Korea (förordningen offentliggjord 2011), EU/Centralamerika (förordningen offentliggjord 2013) samt EU/Colombia och Peru (förordningen offentliggjord 2013).

Föredraganden betonar att den föreslagna förordningen genomför de bestämmelser i associeringsavtalet mellan EU och Moldavien som Europaparlamentet godkände den 13 november 2014. Den föreslagna förordningen måste antas för att Moldaviens förpliktelser ska kunna verkställas enligt avtalet så att EU:s producenter vid behov kan skyddas.

Föredraganden välkomnar i synnerhet det rapporteringskrav för kommissionen som fastslås i förslaget och enligt vilket kommissionen ska lämna en årsapport om tillämpningen och genomförandet av förordningen till medlagstiftarna och sedan offentliggöra den. Europaparlamentet får kalla kommissionen till ett extra sammanträde med Europaparlamentets ansvariga utskott för att lägga fram och förklara eventuella frågor om tillämpningen av avtalet. Föredraganden anser att en sådan rapportering kommer att bidra till den parlamentariska kontrollen av kommissionens genomförande av den gemensamma handelspolitiken och till större transparens kring detta.

De ändringsförslag som förs fram till kommissionen syftar till att harmonisera formuleringen i förordningen med den som står i associeringsavtalet mellan EU och Moldavien.

I ändringsförslag 1 uttalas kravet på EU att samråda med de moldaviska myndigheterna innan en definitiv skyddsåtgärd införs. Detta har förhandlats fram mellan EU och Moldavien i artikel 160 i associeringsavtalet. Därför är det motiverat att formuleringen kommer till uttryck i den förordning som genomför skyddsklausulen.

Ändringsförslag 2 syftar till att harmonisera terminologin i kommissionens förslag med den i associeringsavtalet. Där uttalas också rapporteringskravet på kommissionen i mer detalj, så att tillämpningen av mekanismen för att undvika kringgående kommer till uttryck.

Båda ändringsförslagen är tekniska och förtydligande till sin karaktär och lär inte hindra att lagstiftningsförfarandet avslutas.

14.10.2015

YTTRANDE från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

till utskottet för internationell handel

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om tillämpning av skyddsklausulen och mekanismen för att motverka kringgående för det tillfälliga upphävandet av tullförmåner i associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Moldavien, å andra sidan

(COM(2015)0154 – C8-0092/2015 – 2015/0079(COD))

Föredragande av yttrande: Viorica Dăncilă

KORTFATTAD MOTIVERING

Associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Moldavien (”avtalet”) undertecknades den 24 juni 2014 och har tillämpats provisoriskt från den 1 september 2014. Europaparlamentet gav sitt godkännande till ingåendet av avtalet den 13 november 2014.

Genom avtalet inrättas en förmånshandelsordning kallad det djupgående och omfattande frihandelsområdet. Rådets förordning (EG) nr 55/2008 om införande av autonoma handelsförmåner för Moldavien kommer parallellt att gälla fram till den 31 december 2015. Förordningen ändrades nyligen för att utöka den tullfria behandlingen till att omfatta moldaviskt vin och för att bevilja tullfria kvoter för äpplen, plommon och bordsdruvor(1).

EU är Moldaviens största handelspartner. Handeln med EU utgör 46,4 % av Moldaviens totala handel, följt av Ryssland (21,9 %) och Ukraina (11,8 %). Handeln med Moldavien utgör 0,1 % av unionens totala handel. Under 2014, efter det att det djupgående och omfattande frihandelsområdet trädde i kraft, ökade unionens import från Moldavien med 20 % och importen av jordbruksprodukter ökade särskilt mycket, med 30 %. Jordbruksprodukter står för en betydande andel av unionens totala import från Moldavien. Moldaviens viktigaste exportvaror till unionen är oljeväxtfrön, färska och torkade valnötter, äppelsaft, vin och spannmål. Unionens viktigaste exportvaror till Moldavien är sprit, livsmedelsberedningar, cigaretter, vissa frukter och grönsaker, däribland citrusfrukter, griskött och djurfoder.

Tabellen nedan innehåller statistiska uppgifter om EU:s import av jordbruksprodukter från Moldavien under perioden 2009–2014.

EU-28-import från Moldavien

x 1 000 000 €

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Medeltal 2009–2014

JORDBRUKSPRODUKTER [miljoner €]

137

141

256

265

259

347

234

BEARBETADE JORDBRUKSPRODUKTER [miljoner €]

11

12

16

19

23

22

17

ALLA JORDBRUKSPRODUKTER [miljoner €]

148

153

272

284

282

369

251

BEARBETADE JORDBRUKSPRODUKTER/ALLA JORDBRUKSPRODUKTER

7,6 %

7,8 %

5,7 %

6,5 %

8,2 %

6,0 %

6,8 %

ALLA VAROR TOTALT [miljoner €]

423

445

644

669

680

885

624

ALLA JORDBRUKSPRODUKTER /ALLA VAROR TOTALT

34,9 %

34,4 %

42,3 %

42,4 %

41,5 %

41,6 %

40,2 %

Associeringsavtalet med Moldavien, i likhet med de flesta av EU:s handelsavtal, innehåller en bilateral skyddsklausul, som anges i artiklarna 165 till 169. En skyddsåtgärd får införas om importen till unionen av en produkt med ursprung i Republiken Moldavien till följd av sänkningen eller avskaffandet av tullarna på den produkten har ökat så mycket, i absoluta tal eller i förhållande till unionstillverkningen, att den orsakar eller hotar att orsaka allvarlig skada för unionsindustrin. Detta kan leda till ett tillfälligt upphävande av en ytterligare minskning av tullsatsen för den berörda produkten eller till ett återinförande av MGN (mest-gynnad-nation)-tullsatsen. En sådan åtgärd kan tillämpas i två år och denna period kan i undantagsfall förlängas med två år till. Kapitel I i förslaget innehåller detaljerade bestämmelser om inledande av förfaranden, utredningar, åtgärder för förhandsövervakning, införande av provisoriska och slutgiltiga skyddsåtgärder samt varaktighet och översyn av dessa åtgärder.

Avtalets artikel 148 innehåller även en mekanism för att motverka kringgående som ger möjlighet att återinföra MGN-tullsatsen om importen av vissa jordbruksprodukter från Moldavien (förtecknas i bilaga XV-C) överstiger en viss tröskel utan vederbörlig motivering av deras exakta ursprung. Klausuler om att motverka kringgående behövs för att undvika att icke-moldaviska varor importeras till EU via Moldavien genom utnyttjandet av fördelarna i avtalet för att kringgå ursprungsreglerna. I kapitel II i förslaget (artikel 13) fastställs förfaranden för tillämpningen av denna mekanism. Denna tillämpning påverkar inte tillämpningen av andra åtgärder som fastställs i kapitel I (skyddsåtgärder). Åtgärder som vidtas i enlighet med bestämmelserna i de båda kapitlen får emellertid inte tillämpas samtidigt för samma produkter.

Föredraganden välkomnar och stöder kommissionens förslag, eftersom det är nödvändigt att i unionslagstiftningen införliva de instrument som behövs vid tillämpningen av tillfälliga skyddsåtgärder i de fall där en ökning av importen orsakar ekonomisk skada för unionens marknad och dess producenter.

De normativa delarna i den föreslagna genomförandeförordningen återspeglar de relevanta delarna av den framförhandlade avtalstexten, förordning (EU) nr 478/2015 av den 11 mars 2015 om gemensamma importregler och, indirekt, bestämmelserna i WTO‑avtalet om skyddsåtgärder. De förfaranderelaterade delarna grundar sig huvudsakligen på existerande genomförandeförordningar som diskuterades och godkändes av de tre institutionerna för vart och ett av de nyligen ingångna frihandelsavtal som för närvarande är i kraft: Korea (förordning (EU) nr 511/2011 av den 11 maj 2011), Centralamerika (förordning (EU) nr 20/2013 av den 15 januari 2013) och Colombia och Peru (förordning (EU) nr 19/2013 av den 15 januari 2013).

Föredraganden konstaterar dock att det ur en praktisk synvinkel förefaller vara rätt problematiskt att utnyttja den bilaterala skyddsklausulen, eftersom både de normativa(2) och de förfaranderelaterade kraven är svåra att påvisa och tillämpa. Detta kan vara en förklaring till att denna typ av klausul aldrig har utnyttjats av unionen trots att den ingår i flera handelsavtal.

******

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling uppmanar utskottet för internationell handel att som ansvarigt utskott föreslå att Europaparlamentet antar sin ståndpunkt vid första behandlingen genom att godta kommissionens förslag.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Skyddsklausulen och mekanismen för att motverka kringgående för det tillfälliga upphävandet av tullförmåner i associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Moldavien, å andra sidan

Referensnummer

COM(2015)0154 – C8-0092/2015 – 2015/0079(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

INTA

27.4.2015

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

AGRI

27.4.2015

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Viorica Dăncilă

19.5.2015

Antagande

13.10.2015

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

36

3

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, Paul Brannen, Daniel Buda, Nicola Caputo, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Edouard Ferrand, Luke Ming Flanagan, Beata Gosiewska, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Giulia Moi, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Laurenţiu Rebega, Jens Rohde, Bronis Ropė, Jasenko Selimovic, Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Ivan Jakovčić, Norbert Lins, Momchil Nekov, Stanislav Polčák

ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Skyddsklausulen och mekanismen för att motverka kringgående för det tillfälliga upphävandet av tullförmåner i associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Moldavien, å andra sidan

Referensnummer

COM(2015)0154 – C8-0092/2015 – 2015/0079(COD)

Framläggande för parlamentet

14.4.2015

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

INTA

27.4.2015

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

AFET

27.4.2015

ITRE

27.4.2015

AGRI

27.4.2015

 

Inget yttrande avges

       Beslut

AFET

22.6.2015

ITRE

7.5.2015

 

 

Föredragande

       Utnämning

Helmut Scholz

13.7.2015

 

 

 

Behandling i utskott

22.9.2015

19.11.2015

10.12.2015

 

Antagande

10.12.2015

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

28

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

David Borrelli, David Campbell Bannerman, Santiago Fisas Ayxelà, Karoline Graswander-Hainz, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Iuliu Winkler

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Klaus Buchner, Dita Charanzová, Nicola Danti, Sander Loones, Lola Sánchez Caldentey, Ramon Tremosa i Balcells, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Jarosław Wałęsa

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Edward Czesak, Eleonora Evi, Maurice Ponga, Flavio Zanonato

Ingivande

14.12.2015

(1)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1383/2014 av den 18 december 2014.

(2)

Såsom begreppet ”allvarlig skada” som i artikel 4 i WTO-avtalet om skyddsåtgärder definieras som ”en betydande allmän försämring av inhemska producenters situation”, och som med en identisk definition ingår i avtalstexten och i artikel 2 d i detta förslag.

Rättsligt meddelande