Procedure : 2015/0080(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0365/2015

Indgivne tekster :

A8-0365/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 03/02/2016 - 8.2
CRE 03/02/2016 - 8.2
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0036

BETÆNKNING     ***I
PDF 392kWORD 108k
14.12.2015
PE 571.429v02-00 A8-0365/2015

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om gennemførelse af mekanismen til modvirkning af omgåelse ved midlertidig suspension af toldpræferencer i associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Georgien på den anden side

(COM(2015)0155 – C8–0091/2015 – 2015/0080(COD))

Udvalget om International Handel

Ordfører: Gabrielius Landsbergis

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om gennemførelse af mekanismen til modvirkning af omgåelse ved midlertidig suspension af toldpræferencer i associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Georgien på den anden side

(COM(2015)0155 – C8–0091/2015 – 2015/0080(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2015)0155),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 207, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0091/2015),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om International Handel og udtalelse fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (A8-0365/2015),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. Rapporten skal bl.a. indeholde oplysninger om anvendelsen af mekanismen til modvirkning af omgåelse.

BEGRUNDELSE

Associeringsaftalen mellem EU og Georgien indeholder en såkaldt mekanisme til modvirkning af omgåelse, der giver mulighed for at genindføre mestbegunstigelsessatsen (MFN-satsen), hvis importen af visse landbrugsprodukter fra Georgien overstiger en bestemt tærskel, uden at der gives behørig dokumentation for produkternes nøjagtige oprindelse. En forordning vedtaget af Europa-Parlamentet og Rådet er nødvendig for i EU's interne lovgivning at indføre det nødvendige instrument, der gør det muligt at anvende mekanismen til modvirkning af omgåelse.

Der fastsættes en gennemsnitlig årlig importmængde for importen af de produkter opført i bilag II-C til aftalen, der er omfattet af den i aftalens artikel 27 omhandlede mekanisme til modvirkning af omgåelse. I behørigt begrundede tilfælde, hvor det på grund af sagens hastende karakter af hensyn til importmængden af en eller flere kategorier af produkter, der – i et givet år regnet fra den 1. januar – når den i aftalens bilag II-C anførte mængde, er bydende nødvendigt, og medmindre Kommissionen har modtaget fyldestgørende dokumentation fra Georgien, vedtager Kommissionen efter proceduren i den foreslåede forordning en gennemførelsesretsakt, der finder anvendelse straks. Kommissionen kan enten beslutte midlertidigt at suspendere den præferencetold, der anvendes for det eller de pågældende produkt(er), eller fastsætte, at en sådan suspension ikke er hensigtsmæssig. Den midlertidige suspension af præferencetolden gælder i en periode på højst seks måneder efter datoen for offentliggørelsen af afgørelsen om at suspendere præferencetolden.

Ordføreren påpeger, at den foreslåede forordning gennemfører de pågældende bestemmelser i associeringsaftalen mellem EU og Georgien, som Europa-Parlamentet godkendte den 18. december 2014, i praksis. Vedtagelsen af den foreslåede forordning er nødvendig for at kunne håndhæve Georgiens forpligtelser, som udspringer fra bestemmelserne til modvirkning af omgåelse, med henblik på om nødvendigt at beskytte EU's producenter.

Ordføreren glæder sig ligeledes over Kommissionens rapporteringsforpligtelse, der er fastsat i forslaget, ifølge hvilken Kommissionen skal forelægge medlovgiverne en årlig rapport om anvendelse og gennemførelse af forordningen og herefter offentliggøre den pågældende rapport. Europa-Parlamentet kan anmode Kommissionen om at deltage i et ad hoc-møde i Parlamentets kompetente udvalg for at fremlægge og redegøre for spørgsmål vedrørende gennemførelsen af forordningen. Ordføreren er af den opfattelse, at sådanne rapporteringer vil bidrage til den parlamentariske kontrol af Kommissionens gennemførelse af den fælles handelspolitik og også til større gennemsigtighed i denne forbindelse.

Den foreslåede ændring af Kommissionens forslag har til formål at harmonisere forordningens ordlyd med den i associeringsaftalen mellem EU og Georgien. Den fremhæver Kommissionens rapporteringsforpligtelse nærmere, således at anvendelsen af mekanismen til modvirkning af omgåelse bliver nævnt udtrykkeligt.

Ændringsforslaget er af teknisk og præciserende karakter og bør ikke forhindre en hurtig afslutning på lovgivningsproceduren.

14.10.2015

UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

til Udvalget om International Handel

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om gennemførelse af mekanismen til modvirkning af omgåelse ved midlertidig suspension af toldpræferencer i associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Georgien på den anden side

(COM(2015)0155 – C8-0091/2015 – 2015/0080(COD))

Ordfører for udtalelse: Momchil Nekov

KORT BEGRUNDELSE

Associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union (EU) og Georgien ("aftalen") blev undertegnet den 27. juni 2014 og blev godkendt af Europa-Parlamentet den 18. december 2014 og har fundet midlertidig anvendelse siden den 1. september 2014.

Aftalen indfører en ambitiøs handelspræferenceordning mellem begge parter, der er kendt som det vidtgående og brede frihandelsområde (DCFTA). Den blev forhandlet efter den samme fremgangsmåde som i de forhandlinger, der samtidig fandt sted med andre lande i regionen, som f.eks. Moldova og Armenien (sidstnævnte opgav idéen om undertegnelsen af en sådan aftale med EU og indgår i stedet en handelsaftale med Rusland).

EU er for øjeblikket Georgiens vigtigste handelspartner. På nuværende tidspunkt foregår 27,2 % af landets handel med EU (med nabolandene Tyrkiet og Aserbajdsjan på henholdsvis en 2. og 3. plads). Derimod tegner handlen med Georgien sig for 0,1 % af EU's samlede handel med en samlet værdi på 2,6 mia. EUR i 2014. Med hensyn til landbrugsprodukter er de vigtigste produkter, der importeres til EU fra Georgien, friske eller tørrede hasselnødder, mineralvand og vin. EU eksporterer hovedsagelig forarbejdede landbrugsprodukter (f.eks. spiritus og tilberedte næringsmidler) samt mejeriprodukter til Georgien.

Tabellen nedenfor indeholder statistiske oplysninger om EU's landbrugsimport fra Georgien i 2009-2014.

EU28 IMPORT fra GEORGIEN

x 1 000 000 EUR

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Gennem-snit 2009-2014

LANDBRUGSPRODUKTER [mio. EUR]

41

49

80

70

102

130

79

FORARBEJDEDE LANDBRUGSPRODUKTER [mio. EUR]

5

9

9

18

21

25

15

ALLE LANDBRUGSPRODUKTER [mio. EUR] 

46

58

89

88

123

155

93

FORARBEJDEDE LANDBRUGSPRODUKTER / ALLE LANDBRUGSPRODUKTER

11,6 %

15,7 %

10,1 %

20,4 %

17,4 %

16,2 %

15,7 %

I ALT ALLE VARER [mio. EUR]

509

556

581

559

639

631

579

ALLE LANDBRUGSPRODUKTER / ALLE VARER

9,0 %

10,4 %

15,4 %

15,8 %

19,2 %

24,5 %

16,1 %

Aftalen indeholder i artikel 27 en såkaldt "mekanisme til modvirkning af omgåelse", der giver mulighed for at genindføre MFN-toldsatsen (mest begunstiget nation), hvis importen af visse landbrugsprodukter og forarbejdede landbrugsprodukter med oprindelse i Georgien (opført i bilag II-C) overstiger en bestemt tærskel (gennemsnitlig årlig importmængde) uden behørig begrundelse for deres nøjagtige oprindelse.

Bilag II-C til aftalen indeholder en oversigt over bestemte varer i følgende produktkategorier og deres respektive udløsningsmængder (i ton): oksekød, svinekød og fårekød (4 400 t), fjerkrækød (550 t), mejeriprodukter (1 650 t), æg med skal (6 000 t), æg og albuminer (330 t), svampe (220 t), korn (200 000 t), malt og hvedegluten (330 t), stivelse (550 t), sukker (8 000 t), klid og andre restprodukter (2 200 t), sukkermajs (1 500 tons), forarbejdet sukker (6 000 t), forarbejdede korn (3 300 t) og cigaretter (500 t).

I henhold til de foreliggende oplysninger var ingen importer under ordningen for modvirkning af omgåelse over 1 ton, hverken i 2014 eller i indeværende år til dato. Til dato i 2015 er opfyldelsesraterne for Unionens import fra Georgien under ordningen for modvirkning af omgåelse på under 1 % for alle produktkategorier.

Medtagelsen af en "omgåelsesklausul" er nødvendig for at undgå import til Unionen af ikke-georgiske produkter via Georgien ved at udnytte fordelene ved aftalens bestemmelser og navnlig for at undgå, at lande med bilaterale frihandelsaftaler med Georgien, f.eks. Tyrkiet og Euromed-lande, anvender aftalen med Unionen for at omgå kravene vedrørende "oprindelsesregler". Denne bestemmelse tjener også som mekanisme til at beskytte georgiske producenter mod dette potentielle misbrug og mod hidtil uset konkurrence fra ikke-georgiske producenter.

Ordføreren støtter Kommissionens forslag, da det vedrører indarbejdelse i EU-retten af de relevante dele af aftalens forhandlede tekst og fastsætter procedurer for at sikre dens effektive anvendelse for at forhindre en eventuel negativ indvirkning på EU-markedet.

******

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter opfordrer Udvalget om International Handel, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8) For at forhindre negative virkninger for EU-markedet som følge af en stigning i importen bør Kommissionen vedtage gennemførelsesretsakter, der finder anvendelse straks, når det i behørigt begrundede tilfælde vedrørende midlertidig suspension af præferencetolden under den mekanisme til modvirkning af omgåelse, som aftalen indeholder bestemmelser om, på grund af sagens hastende karakter er bydende nødvendigt —

(8) For at forhindre negative virkninger for EU-markedet som følge af en stigning i importen fra Georgien af produkter ud over den mængde, som er anført i bilag II-C til aftalen, bør Kommissionen vedtage gennemførelsesretsakter, der finder anvendelse straks, når det i behørigt begrundede tilfælde vedrørende midlertidig suspension af præferencetolden under den mekanisme til modvirkning af omgåelse, som aftalen indeholder bestemmelser om, på grund af sagens hastende karakter er bydende nødvendigt —

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Gennemførelse af mekanismen til modvirkning af omgåelse ved midlertidig suspension af toldpræferencer i associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Georgien på den anden side

Referencer

COM(2015)0155 – C8-0091/2015 – 2015/0080(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

INTA

27.4.2015

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

AGRI

27.4.2015

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Momchil Nekov

19.5.2015

Dato for vedtagelse

13.10.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

38

1

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, Paul Brannen, Daniel Buda, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Edouard Ferrand, Luke Ming Flanagan, Beata Gosiewska, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Giulia Moi, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Laurenţiu Rebega, Jens Rohde, Bronis Ropė, Jasenko Selimovic, Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Ivan Jakovčić, Norbert Lins, Momchil Nekov, Stanislav Polčák

PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Gennemførelse af mekanismen til modvirkning af omgåelse ved midlertidig suspension af toldpræferencer i associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Georgien på den anden side

Referencer

COM(2015)0155 – C8-0091/2015 – 2015/0080(COD)

Dato for høring af EP

14.4.2015

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

INTA

27.4.2015

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

AFET

27.4.2015

ITRE

27.4.2015

AGRI

27.4.2015

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

AFET

22.6.2015

ITRE

7.5.2015

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Gabrielius Landsbergis

6.5.2015

 

 

 

Behandling i udvalg

22.9.2015

19.11.2015

10.12.2015

 

Dato for vedtagelse

10.12.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

29

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Santiago Fisas Ayxelà, Karoline Graswander-Hainz, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Iuliu Winkler

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Klaus Buchner, Dita Charanzová, Nicola Danti, Sander Loones, Lola Sánchez Caldentey, Ramon Tremosa i Balcells, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Jarosław Wałęsa

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Edward Czesak, Eleonora Evi, Maurice Ponga, Flavio Zanonato

Dato for indgivelse

14.12.2015

Juridisk meddelelse