Procedură : 2015/0080(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0365/2015

Texte depuse :

A8-0365/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 03/02/2016 - 8.2
CRE 03/02/2016 - 8.2
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0036

RAPORT     ***I
PDF 704kWORD 288k
14.12.2015
PE 571.429v02-00 A8-0365/2015

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de punere în aplicare a mecanismului de prevenire a eludării care permite suspendarea temporară a preferințelor tarifare din Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Georgia, pe de altă parte.

(COM(2015)0155 – C8-0091/2015 – 2015/0080(COD))

Comisia pentru comerț internațional

Raportor: Gabrielius Landsbergis

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de punere în aplicare a mecanismului de prevenire a eludării care permite suspendarea temporară a preferințelor tarifare din Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Georgia, pe de altă parte.

(COM(2015)0155 – C8-0091/2015 – 2015/0080(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2015)0155),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 207 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0091/2015),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru comerț internațional și avizul Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală (A8-0365/2015),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a. Raportul include, printre altele, informații cu privire la aplicarea mecanismului de prevenire a eludării.

EXPUNERE DE MOTIVE

Acordul de asociere UE-Georgia include un așa-numit mecanism de prevenire a eludării, care prevede posibilitatea de a reintroduce nivelul taxei vamale aplicabile națiunii celei mai favorizate atunci când importurile de anumite produse agricole din Georgia depășesc un prag dat, fără o justificare corespunzătoare cu privire la originea exactă a acestora. Este necesar un regulament al Parlamentului European și al Consiliului, pentru a institui în legislația internă a UE instrumentul de care este nevoie în vederea aplicării mecanismului de prevenire a eludării.

Se stabilește un volum anual mediu pentru importurile de produse enumerate în anexa II-C la acord, care fac obiectul mecanismului de prevenire a eludării prevăzut la articolul 27 din acord. În cazurile în care există motive imperative de urgență legate de volumul importurilor dintr-una sau mai multe categorii de produse care atinge volumul indicat în anexa II-C la acord, în orice an dat începând cu data de 1 ianuarie, cu excepția cazului în care a primit o justificare solidă din partea Georgiei, Comisia adoptă un act de punere în aplicare cu aplicabilitate imediată, în conformitate cu procedura menționată în prezentul regulament. Comisia poate să decidă suspendarea temporară a taxei preferențiale aplicate produsului (produselor) sau să decidă că o astfel de suspendare nu este adecvată. Suspendarea temporară a taxelor vamale preferențiale se aplică pentru o perioadă maximă de șase luni de la data publicării deciziei de suspendare a taxelor preferențiale.

Raportorul subliniază că regulamentul propus pune în practică acele dispoziții prevăzute în Acordul de asociere UE-Georgia pentru care Parlamentul European și-a dat aprobarea la 18 decembrie 2014. Este necesar să se adopte regulamentul propus, pentru a asigura respectarea de către Georgia a obligațiilor sale care decurg din clauzele de prevenire a eludării prevăzute de acord cu scopul de a proteja producătorii din UE, dacă este nevoie.

Raportorul salută și obligația de raportare a Comisiei prevăzută de propunerea de regulament, potrivit căreia Comisia prezintă colegiuitorilor și ulterior aduce la cunoștința publicului un raport anual privind punerea în aplicare și asigurarea respectării regulamentului. Parlamentul European poate să invite Comisia la o reuniune ad-hoc a comisiei sale competente pentru a prezenta și a explica orice aspect legat de punerea în aplicare a regulamentului. Raportorul este de părere că această raportare va contribui la controlul parlamentar al punerii în aplicare de către Comisie a politicii comerciale comune și, de asemenea, la creșterea transparenței cu privire la aceasta.

Amendamentul propus la propunerea Comisiei are drept obiectiv armonizarea formulării Regulamentului cu cea a Acordului de asociere UE-Georgia. Acesta precizează, cu mai multe detalii, obligația de raportare a Comisiei, pentru a menționa în mod expres aplicarea mecanismului de prevenire a eludării.

Amendamentul are un caracter tehnic și explicativ și nu ar trebui să împiedice încheierea rapidă a procedurii legislative.

14.10.2015

AVIZ al Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală

destinat Comisiei pentru comerț internațional

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de punere în aplicare a mecanismului de prevenire a eludării care permite suspendarea temporară a preferințelor tarifare din Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Georgia, pe de altă parte.

(COM(2015)0155 – C8-0091/2015 – 2015/0080(COD))

Raportor pentru aviz: Momchil Nekov

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană (UE) și Georgia („acordul”) a fost semnat la 27 iunie 2014, a fost aprobat de Parlamentul European la 18 decembrie 2014 și se aplică cu titlu provizoriu de la 1 septembrie 2014.

Acordul introduce un regim comercial preferențial ambițios între cele două părți, cunoscut ca zona de liber schimb aprofundat și cuprinzător (ZLSAC). Acesta a fost negociat urmând aceeași abordare ca în cadrul negocierilor desfășurate simultan cu alte țări din regiune, cum ar fi Moldova și Armenia (aceasta din urmă a renunțat la ideea de a semna un astfel de acord cu UE și în schimb a semnat un acord comercial cu Rusia).

În prezent, UE este principalul partener comercial al Georgiei. În prezent, 27,2% din schimburile comerciale ale Georgiei se desfășoară cu UE (schimburile comerciale cu vecinii Turcia și Azerbaidjan fiind pe locurile 2 și respectiv 3). Pe de altă parte, comerțul cu Georgia reprezintă 0,1 % din schimburile comerciale totale ale UE, cu o valoare totală de 2,6 de miliarde EUR în 2014. În ceea ce privește produsele agricole, principalele produse importate în UE din Georgia sunt alunele proaspete sau uscate, ape minerale și vin. UE exportă în Georgia în special produse agricole transformate (cum ar fi băuturile spirtoase și preparate alimentare), precum și produse lactate.

Tabelul de mai jos cuprinde datele statistice referitoare la importurile agricole ale UE din Georgia în perioada 2009-2014.

IMPORTURI UE28 din GEORGIA

x 1 000 000 €

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Media 2009-2014

PRODUSE AGRICOLE [milioane EUR]

41

49

80

70

102

130

79

PRODUSE AGRICOLE PRELUCRATE [milioane EUR]

5

9

9

18

21

25

15

TOATE PRODUSELE AGRI [milioane EUR] 

46

58

89

88

123

155

93

PRODUSE AGRICOLE PRELUCRATE/TOATE PRODUSELE AGRI

11,6%

15,7%

10,1%

20,4%

17,4%

16,2%

15,7%

TOTAL TOATE MĂRFURILE [milioane EUR]

509

556

581

559

639

631

579

TOATE PRODUSELE AGRI. /TOTAL TOATE MĂRFURILE

9,0%

10,4%

15,4%

15,8%

19,2%

24,5%

16,1%

Acordul include un așa-numit „mecanism anti-eludare” care prevede posibilitatea de a reintroduce taxa vamală aplicabilă NCMF (aplicabilă națiunii cel mai favorizate) atunci când importurile de anumite produse agricole și produse agricole prelucrate originare din Georgia (enumerate la anexa II-C) depășesc un prag dat (media anuală a volumului de importuri) fără o justificare corespunzătoare cu privire la originea exactă a acestora.

Anexa II-C la acord enumeră produsele specificate incluse în următoarele categorii de produse și volumele de declanșare (în tone): Carne de vită, de porc și de oaie (4 400 t), carne de pasăre (550 t), produse din lapte (1 650 t), ouă în coajă (6 000 t), ouă și albumine (330 t), ciuperci (220 t), cereale (200 000 t), malț și gluten de grâu (330 t), amidon (550 t), zahăr (8 000 t), tărâțe, spărturi și alte reziduuri (2 200 t), porumb dulce (1 500 t), zahăr prelucrat (6 000 t), cereale prelucrate (3 300 t) și țigarete (500 t).

Potrivit informațiilor disponibile, niciunul dintre importurile supuse mecanismului anti-eludare era în cantități mai mari de o tonă, nici în 2014, nici în anul curent până în prezent. În 2015, până în prezent, rapoartele de îndeplinire pentru importurile Uniunii din Georgia supuse mecanismului anti-eludare sunt mai mici de 1 % pentru toate categoriile de produse.

Cu toate acestea, este necesară includerea unei „clauze de eludare” pentru a se evita importul în Uniune al produselor din afara Georgiei prin Georgia utilizând avantajele dispozițiilor acordului și în special pentru a se evita ca țările cu acorduri bilaterale de liber schimb cu Georgia, de exemplu Turcia și țările EUROPMED, să utilizeze acordul cu Uniunea pentru a eluda cerințele „regulilor de origine”. Această clauză reprezintă, de asemenea, un mecanism menit să protejeze producătorii georgieni de potențialele utilizări abuzive și de concurența fără precedent din partea producătorilor din afara Georgiei.

Raportorul sprijină propunerea Comisiei, având în vedere că se referă la încorporarea în legislația Uniunii a părților relevante din textul negociat al acordului și stabilește procedurile pentru a garanta aplicarea sa efectivă, astfel încât să se prevină un posibil impact negativ asupra pieței Uniunii.

******

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală solicită Comisiei pentru comerț internațional, competentă în fond, să ia în considerare următorul amendament:

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8) Pentru a se evita impactul negativ asupra pieței din Uniune ca urmare a creșterii importurilor, Comisia ar trebui să adopte acte de punere în aplicare cu aplicabilitate imediată, atunci când există motive imperative de urgență care impun acest lucru, în cazuri justificate în mod corespunzător referitoare la suspendarea temporară a tarifelor preferențiale acordate în temeiul mecanismului de prevenire a eludării prevăzut în acord,

(8) Pentru a se evita impactul negativ asupra pieței din Uniune ca urmare a creșterii importurilor din Georgia de produse care depășesc volumul indicat în anexa II-C la acord, Comisia ar trebui să adopte acte de punere în aplicare cu aplicabilitate imediată, atunci când există motive imperative de urgență care impun acest lucru, în cazuri justificate în mod corespunzător referitoare la suspendarea temporară a tarifelor preferențiale acordate în temeiul mecanismului de prevenire a eludării prevăzut în acord,

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Punerea în aplicare a mecanismului de prevenire a eludării care permite suspendarea temporară a preferințelor tarifare din Acordul de asociere dintre UE și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Georgia, pe de altă parte

Referințe

COM(2015)0155 – C8-0091/2015 – 2015/0080(COD)

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

INTA

27.4.2015

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

AGRI

27.4.2015

Raportor/Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Momchil Nekov

19.5.2015

Data adoptării

13.10.2015

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

38

1

0

Membri titulari prezenți la votul final

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, Paul Brannen, Daniel Buda, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Edouard Ferrand, Luke Ming Flanagan, Beata Gosiewska, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Giulia Moi, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Laurențiu Rebega, Jens Rohde, Bronis Ropė, Jasenko Selimovic, Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski

Membri supleanți prezenți la votul final

Ivan Jakovčić, Norbert Lins, Momchil Nekov, Stanislav Polčák

PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

Titlu

Punerea în aplicare a mecanismului de prevenire a eludării care permite suspendarea temporară a preferințelor tarifare din Acordul de asociere dintre UE și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Georgia, pe de altă parte

Referințe

COM(2015)0155 – C8-0091/2015 – 2015/0080(COD)

Data prezentării la PE

14.4.2015

 

 

 

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

INTA

27.4.2015

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

AFET

27.4.2015

ITRE

27.4.2015

AGRI

27.4.2015

 

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

AFET

22.6.2015

ITRE

7.5.2015

 

 

Raportori

Data numirii

Gabrielius Landsbergis

6.5.2015

 

 

 

Examinare în comisie

22.9.2015

19.11.2015

10.12.2015

 

Data adoptării

10.12.2015

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

29

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Santiago Fisas Ayxelà, Karoline Graswander-Hainz, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Iuliu Winkler

Membri supleanți prezenți la votul final

Klaus Buchner, Dita Charanzová, Nicola Danti, Sander Loones, Lola Sánchez Caldentey, Ramon Tremosa i Balcells, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Jarosław Wałęsa

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Edward Czesak, Eleonora Evi, Maurice Ponga, Flavio Zanonato

Data depunerii

14.12.2015

Notă juridică