Процедура : 2015/2088(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0366/2015

Внесени текстове :

A8-0366/2015

Разисквания :

PV 18/01/2016 - 20
CRE 18/01/2016 - 20

Гласувания :

PV 19/01/2016 - 5.8
CRE 19/01/2016 - 5.8
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0008

ДОКЛАД     
PDF 872kWORD 235k
15.12.2015
PE 560.693v02-00 A8-0366/2015

относно политиките в областта на уменията за борба с младежката безработица

(2015/2088(INI))

Комисия по заетост и социални въпроси

Докладчик: Марек Плура

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно политиките в областта на уменията за борба с младежката безработица

(2015/2088(INI))

Европейският парламент,

–  като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално членове 165 и 166 от него,

–  като взе предвид своята резолюция от 6 юли 2010 г. относно насърчаването на достъпа на младежта до пазара на труда,и укрепването на статута на стажантите, практикантите и чираците(1),

–  като взе предвид препоръката на Съвета за създаване на гаранция за младежта,

–  като взе предвид своята резолюция от 16 януари 2013 г. относно гаранция за младежта(2),

–  като взе предвид своята резолюция от 15 април 2014 г., озаглавена „Как Европейският съюз може да допринесе за създаването на благоприятна среда за предприятията и дружествата, включително новосъздадените дружества, която да спомага за разкриването на работни места?“(3),

–  като взе предвид своята резолюция от 22 октомври 2014 г. относно европейския семестър за координация на икономическата политика: изпълнение на приоритетите за 2014 г.(4),

–  като взе предвид препоръката на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно ключовите компетентности за ученето през целия живот(5),

–  като взе предвид препоръката на Съвета относно рамка за качество на стажовете, както и писмения въпрос на Парламента от 2 юли 2015 г. относно препоръката на Съвета относно рамка за качество на стажовете,

–  като взе предвид заключенията на Съвета от април 2015 г. относно подобряване на междусекторното сътрудничество в областта на политиката за ефективното преодоляване на социално-икономическите предизвикателства пред младите хора(6),

–  като взе предвид Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания,

–  като взе предвид списъка с въпроси на Комитета на ООН за правата на хората с увреждания във връзка с първоначалния доклад на Европейския съюз(7),

–  като взе предвид информационния документ на Европейския център за развитие на професионалното обучение от юни 2013 г., озаглавен „Пътища за възстановяване: три сценария за уменията и пазара на труда за 2025 г.“,

–  като взе предвид информационния документ на Европейския център за развитие на професионалното обучение от март 2014 г., озаглавен „Разминаване между търсенето и предлагането на умения: повече отколкото се вижда на пръв поглед“,

–  като взе предвид информационния документ на Европейския център за развитие на професионалното обучение от ноември 2014 г., озаглавен „Предизвикателството за валидирането: колко се доближава Европа до признаването на всички обучения?“,

–  като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, озаглавено „Шести доклад относно икономическото, социалното и териториалното сближаване: инвестиции за работни места и икономически растеж“ (COM(2014)0473),

–  като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, озаглавено „Европейската стратегия за хората с увреждания за периода 2010-2020 г. - Подновен ангажимент за Европа без бариери“ (COM(2010)0636),

–  като взе предвид доклада на Комисията от април 2015 г., озаглавен „Пилотни партньорства по места, свързани с „Гаранция за младежта“— обобщен доклад относно ключовите постижения и извлечените поуки от подготвителното действие на Европейския парламент относно „Гаранция за младежта“,

–  като взе предвид доклада от 2015 г. на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд, озаглавен „Предприемачеството сред младите хора в Европа: ценности, нагласи, политики“,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1304/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския социален фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1081/2006 на Съвета, и по-специално глава IV относно „Инициативата за младежка заетост“(8),

–  като взе предвид член 52 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси и становището на комисията по култура и образование (A8-0366/2015),

А.  като има предвид, че понастоящем 4,5 млн. младежи на възраст от 15 до 24 години в Европейския съюз са без работа и че повече от 7 милиона млади европейци между 15 и 24 години нито работят, нито учат, нито се обучават;

Б.  като има предвид, че в края на 2014 г. равнището на безработицата в Съюза е било 9,9 %, и като има предвид, че равнището на безработицата сред младите хора е било почти двойно – 21,4 %;

В.  като има предвид, че младите хора са особено засегнати от кризата;

Г.  като има предвид, че липсата на подходящи умения за наличните работни места и несъответствието на образованието и обучението по отношение на тях са важни фактори за появата на младежката безработица; като има предвид, че макар и да са по-образовани и по-квалифицирани от предишните поколения младите хора продължават да бъдат изправени пред значителни структурни пречки за заемането на качествени работни места, които да отговарят на националните стандарти и на стандартите на ЕС; като има предвид, че без създаването на качествени и устойчиви работни места в Европа кризата в областта на младежката заетост не може да бъде преодоляна;

Д.  като има предвид, че късният достъп до пазара на труда и дългите периоди на безработица имат отрицателно въздействие върху перспективите за кариера, възнаграждението, здравето и социалната мобилност;

Е.  като има предвид, че младите хора са предимство за европейската икономика и че те трябва да положат усилия да придобият търсените от пазара на труда умения, като предвидят бъдещите му потребности;

Ж.  като има предвид, че младите хора се вписват в три основни групи: студенти, работници и безработни, и че политическите подходи към всяка от тези групи трябва да са различни, за да се гарантира интегрирането на членовете на тази трупа на пазара на труда, което означава, че младите студенти трябва да разполагат с необходимите за пазара на труда умения, младите работници трябва през целия си трудов стаж да осъвременяват своите умения и знания, а по отношение на младите хора без работа трябва да се прави разграничение, като се отчита фактът, че те могат да бъдат активно търсещи или че спадат към групата на лицата, които не учат, не работят или не се обучават (NEET);

З.  като има предвид, че трябва да се положат всички усилия, за да се гарантира, че образователните системи подготвят студентите за професионална реализация и да се гарантира тясно сътрудничество между представителите на сектора на образованието, социалните служби, когато това е необходимо, работодателите и учащите;

И.  като има предвид, че планирането на обучението и образованието значително се подобрява, когато в процеса на вземане на решения участват студентски и младежки организации и то отговаря по-добре на изискванията на обществото, пазара на труда и необходимите умения;

Й.  като има предвид, че лицата, които са обект на дискриминация, в неравностойно положение и уязвимите често са изключени от възможността да развиват своите таланти, способности и умения, когато социалното измерение не е взето под внимание в образованието, трудовата заетост и социалните политики; като има предвид, че следва да бъдат разпределени достатъчно финансови средства за сектора на образованието;

К.  като има предвид, че прилагането на ефективни политики за образование, обучение и придобиване на умения с подкрепата на работодатели, агенции за набиране на персонал и други заинтересовани страни може да помогне за намаляване на безработицата сред младите хора;

Л.  като има предвид, че е необходимо провеждането на подходящо обучение на служителите, наемащи персонала, мениджърите на човешки ресурси, службите по заетостта, работодателите и образователния сектор;

М.  като има предвид, че финансовата криза от 2008 г. създаде допълнителни проблеми по отношение на достъпа на младите хора до пазара на труда предвид факта, че младежката безработица е по-чувствителна към икономическата конюнктура от общата безработица, тъй като младите хора обикновено имат по-малко опит;

Н.  като има предвид, че микропредприятията и малките и средните предприятия са сред най-важните източници на заетост в ЕС, като осигуряват доста над 80 % от всички работни места, и че те изиграха водеща роля в много „зелени“ отрасли, но могат да срещнат особени затруднения при предвиждането на необходимите умения и при оползотворяването на потенциала за работни места;

О.  като има предвид, че младежкото предприемачество може да допринесе за намаляване на младежката безработица и чрез образование и обучение може да насърчи пригодността за заетост на младите хора;

П.  като има предвид, че схемите за стажове и чиракуване постигат различно равнище на успех в рамките на Съюза в съответствие с техните особености;

Р.  като има предвид, че когато се прилага ефективно, „Гаранцията за младежта“ представлява всеобхватен подход за подпомагане на младите хора за успешния им преход към пазара на труда или висококачественото образование, както беше доказано от постиженията на подготвително действие на Европейския парламент относно „Гаранция за младежта“;

С.  като има предвид, че за постигането на ефективни резултати по схемата „Гаранция за младежта“ от съществено значение е изготвянето на оценка на реалните нужди на младите хора в областта на заетостта, както и на действителните сектори за трудово развитие, като например социалната икономика и зелената икономика, като към всичко това се прибави постоянно и внимателно наблюдение не само на проектите, но и на осигуряващите ги агенции, и изготвяне на периодични доклади относно напредъка на тази мярка за борба с младежката безработица;

Т.  като има предвид, че инициативата за младежка заетост е важен инструмент за осигуряване на целева подкрепа за младите хора, които не учат, не работят или не се обучават (NEET);

Сътрудничество, участие, партньорства

1.  отбелязва, че развитието на индивидуалните умения и разпространението на знания и умения са един от ключовите елементи на интегрираната заетост и социалните политики, както и че то може да даде възможност за генериране на дългосрочен растеж, насърчаване на европейската конкурентоспособност, борба с безработицата и изграждане на по-приобщаващо европейско общество, ако политиките за развитие на уменията отчитат многопластовите потребности и способностите на безработните млади хора; припомня, че развитието на уменията ще остане безрезултатно, ако не се подходи успоредно към създаването на работни места и осигуряването на целесъобразна социална закрила;

2.  подчертава, че осигуряването на „нови стимули за работните места, растежа и инвестициите“ е основен приоритет на Комисията и че в своята работна програма за 2015 г. Комисията се ангажира да предприеме конкретни инициативи за насърчаване на интеграцията и пригодността за заетост на пазара на труда, по-специално мерки за подпомагане на държавите членки в усилията им да осигурят заетост на младите хора; отново посочва, че Парламентът редовно предлага различни решения, като подчертава, че заетостта, образованието и обучението на младите хора следва да бъдат един от най-големите политически приоритети за ЕС;

3.  припомня, че ангажирането на младите хора, съответните заинтересовани страни, организации и социални партньори за насърчаването, изготвянето, изпълнението, мониторинга и оценката на съответните инициативи, насочени към подпомагането на младежката заетост на равнището на ЕС, на национално и местно равнище, е от най-голямо значение;

4.  посочва, че от една страна в Европа има 24 милиона безработни лица, включително 7,5 милиона млади хора, които не учат, не работят или не се обучават (NEET), а от друга страна – 2 милиона свободни работни места в ЕС; отбелязва, че съществуват много свръхквалифицирани младежи без работа, чиито умения не отговарят на търсенето на пазара на труда; следователно подчертава необходимостта от изграждане на силни партньорства между местните органи, образователните служби и службите по заетост - с обща и специализирана насоченост, социалните партньори и предприемаческата общност с цел подпомагане на създаването, изпълнението и мониторинга на краткосрочните и средносрочните устойчиви, приобщаващи и качествени стратегии и планове за действие в областта на заетостта; призовава за по-тясно и структурно сътрудничество и взаимодействие между училищното и професионалното образование, публичната администрация, предприятията, гражданското общество, по-специално студентските и младежките организации, с цел осигуряването на по-добро съответствие между уменията и нуждите на пазара на труда, включително и чрез възможности за втори шанс, с цел да се увеличи максимално качеството на образованието и обучението; подчертава, че това по-добро сътрудничество е от съществено значение и за ефективното прилагане на „Гаранцията за младежта“;

5.  приветства предложените от Комисията инструменти за развитие на уменията и прогнозиране на потребностите от умения; подчертава факта, че чрез развиването на уменията следва да се насърчи развиването на умения в областта на науката, технологиите, инженерството и математиката (НТИМ), които намират широко приложение в икономиката; подчертава обаче, че са необходими по-амбициозни действия и инвестиции; счита, че с оглед на предвиждането на бъдещите потребности от умения всички заинтересовани страни на пазара на труда трябва да бъдат активно ангажирани на всички равнища;

6.  призовава държавите членки, регионалните органи на управление и местните органи съвместно със социалните партньори и доставчиците на услуги в областта на обучението да приемат и прилагат стратегии за развитие и предвиждане на уменията с цел подобряване на общите, секторните и специфичните за дадена професия умения; освен това подчертава значението на партньорствата и доверието между учебните заведения, предприятията, социалните партньори и органите;

7.  подчертава ролята, която висшите учебни заведения играят в развиването на знанията и уменията, от които висшистите се нуждаят, за да се реализират успешно на пазара на труда;

8.  подчертава колко е съществена ролята на компетентните и подкрепящите учители и обучаващите за намаляване на броя на преждевременно напускащите училище лица, особено в по-слабо развитите райони, и за подобряване на пригодността за заетост на младите хора; подчертава, че учителите трябва да бъдат по-добре подпомагани от училищата, институциите за обучение, местните общности и образователните политики, например чрез по-ефикасно и актуално обучение за придобиване на нови умения като предприемачество и умения в областта на ИКТ, насърчаване на взаимното обучение и обмен на най-добри практики, улесняване на достъпа до възможности за обучение и подобряване на системите за непрекъснато професионално образование и обучение; в тази връзка посочва колко е важно да се инвестира в развитието на ученето през целия живот за учителите; категорично се противопоставя на всякакви съкращения в бюджетите за образование, особено в комбинация с намаляването на стипендиите и безвъзмездните средства и увеличаването на таксите за образование;

9.  насърчава включването на нови методи на преподаване и обучение, разработени от учители в отговор на конкретните нужди на класа;

10.  подчертава, че доставчиците на образование и обучение и предприятията трябва да работят заедно за изработването на дипломи и удостоверения, които точно да отразяват реалните умения, придобити от дипломираните лица през целия им живот;

11.  подчертава колко е важно в текущия диалог между образователните институции и работодателите да бъдат включени млади, иновативни работодатели с оглед на по-доброто приспособяване на образованието и специализираното обучение към изискванията на пазара на труда; приветства и подчертава значението на програмите за наставничество, предназначени да подготвят младите хора за тяхната бъдеща професионална реализация;

12.  подчертава колко е важно наличието на административен капацитет и на функциониращи служби по заетостта; призовава за засилване на принципа на партньорство между публичните органи и гражданското общество, както и за предоставянето на съответното обучение за местните и регионалните органи и други заинтересовани страни, за да се гарантира най-ефективното и стратегическо използване на европейските фондове; призовава също така правителствата да проявят по-голяма амбициозност и да положат усилия, за да предвидят потребностите на младите хора, предприятията и гражданското общество, както и тези на образователните и обучителните професионални учебни завадения, като прилагат по-бързо оперативните програми в областта на заетостта и извършват мониторинг на постигнатия напредък;

13.  подчертава значението на тясното междусекторно сътрудничество, по-специално между службите по заетостта и образователните служби;

14.  припомня, че политиките следва да бъдат съсредоточени върху подпомагането на лицата, които не работят, не учат и не се обучават (NEET), включително на тези, които са се отказали от обучение, да продължат обучението си или да се интегрират на пазара на труда;

15.  отбелязва, че използвани по ефективен и стратегически начин европейските фондове могат да представляват изключителен инструмент за растеж и развитие на университетите и предприятията; призовава да бъдат използвани повече финансови ресурси за разпространяването на информация относно инструментите за европейско финансиране, както и за разширяване на знанията и уменията в университетите и предприятията, необходими за намиране на средства, изучаване и управление на проекти за финансиране;

16.  подчертава, че прилагането на система за наблюдение и мониторинг на използването на ресурсите е от съществено значение за гарантиране на качественото използване на средствата на ЕС;

17.  призовава за създаването на награда на ЕС за най-добри проекти в борбата срещу младежката безработица, която би могла да се свърже с общоевропейския конкурс „Европейска младежка награда“ и с Европейската награда „за младежка заетост в социалната икономика“; призовава Комисията да даде видимост на тези инициативи, за да се повиши осведомеността и да се доближи повече до нуждите на гражданите; подчертава обаче необходимостта от бюджетна отговорност и поради това призовава тези инициативи да бъдат финансирани от съществуващите бюджети;

18.  призовава за насочена към бъдещето и ориентирана към постигането на резултати европейска стратегия за уменията, която да насочва националните стратегии за уменията и да ги интегрира в националните планове за заетостта, като същевременно осигурява цялостна рамка за секторните планове за действие, предложени в Пакета за заетостта;

19.  призовава държавите членки възможно най-скоро да предприемат действия по специфичните за всяка държава препоръки на Комисията, свързани с образованието и пазара на труда в рамките на европейския семестър и другите препоръки на Комисията;

20.  припомня също така, че преодоляването на политиките на строги икономии е от решаващо значение за намаляването на риска от преждевременно напускане на училище;

МСП и предприемачеството

21.  подчертава ключовата роля на предприятията, включително МСП, заинтересованите страни от социалната и солидарната икономика, както и микропредприятията за обучението за придобиване на професионални умения и създаването на работни места за младите хора; подчертава необходимостта на младите хора да се осигури образование за подготовката им за предприемачество в най-широк смисъл; насърчава в учебните програми да се включи развиването в сигурна среда на професионалните умения, необходими за стартиране и управление на предприятия, както и насърчаването на универсална предприемаческа компетентност, умения и знания, които действително се постигат чрез практически опит и опит от реалния живот; счита, че предприемачеството може да бъде преподавано в рамките на различни предмети или като отделен предмет и подчертава необходимостта от достъп до висококачествени стажове и професионално обучение по време на университетския цикъл на образование и след него; подчертава, че придобиването на демократични умения и на умения за работа в екип, научаване как да се поема отговорност, как да се извършва анализ на различни ситуации са част от обучението през целия живот, което подкрепя активното гражданство; обръща внимание на възможностите, произтичащи от ангажирането на повече хора (например успешни млади предприемачи, НПО, създадени с цел насърчаване на предприемачеството) в предоставянето на обучение в областта на предприемачеството, както и на предимствата от това;

22.  припомня, че подпомагането на предприемачеството, разбирането на икономиката и засилването на личната отговорност и инициатива са важни фактори за насърчаването на прилагането на активен подход по отношение на собствената кариера; счита, че публичните органи, образователният сектор, предприятията и гражданското общество са тези, които трябва да насърчават предприемачеството; отново подчертава необходимостта от развитие на вътрешнофирмената мобилност; отново подчертава ролята на финансовите институции за създаването на нови предприятия и достъпа до финансиране и призовава за инвестиции, развитие на уменията и прогнозиране във възникващите и потенциалните сектори, включително в чисти технологии и в „зелени“ работни места, тъй като те разполагат с огромен потенциал за създаване на качествени работни места;

23.  подчертава, че предприемачески умения могат да бъдат придобити и чрез програми за развиване на уменията, организирани извън системата на общото образование, и че тези програми могат да включват осигуряване на напътствия и наставничество от опитни обучаващи, предприемачи и експерти от стопанската сфера, които предоставят не само ценно бизнес ноу-хау, съвети и обратна информация на потенциалните предприемачи, но също така им дават възможност да развият ценни мрежи от контакти със съществуващи предприятия и предприемачи, постигането на което в противен случай би отнело твърде много време;

24.  подчертава необходимостта от облекчаване на съществуващите административни и финансови изисквания при стартиране и управление на предприятията, чрез опростяване на процедурите, по-лесен достъп до заеми, рисков капитал и микрофинансиране за създаване на предприятие, гарантиран достъп до високоскоростен интернет, мултидисциплинарни специализирани консултации, въвеждане на мерки за насърчаване на предприемачите да наемат млади безработни лица, когато това е възможно; подчертава значението на микрофинансирането и на програмата на ЕС за заетост и социални иновации (ЗСИ), както и на Плана за инвестиции за Европа за постигането на тези цели; подчертава необходимостта от създаване на обслужване на едно гише за всички съответни административни процедури, свързани със създаването и управлението на предприятие; припомня, че всички административни изисквания следва да вземат предвид зачитането на правата на работниците;

25.  насърчава държавите членки да вземат участие в програмата „Еразъм за млади предприемачи“ и да я популяризира сред младите хора, които желаят да започнат да работят по предприемачески планове, така че те да могат да натрупат опит в чужбина и да придобият нови умения, които ще им помогнат успешно да осъществят своите предприемачески планове;

26.  припомня, че творческите индустрии са сред най-предприемаческите и бързо развиващи се сектори и че творческото образование развива преносими умения, като например творческо мислене, умения за решаване на проблеми, способност за работа в екип и находчивост; признава, че изкуствата и медийният сектор са от подчертан интерес за младите хора;

27.  припомня изобилието от работни места, които често поради естеството си не могат да бъдат преместени другаде и в които се използват традиционни умения, които освен това помагат да се стимулират местните икономики и представляват културен интерес; насърчава следователно държавите членки да гарантират, че занаятите и професиите с традиционни и културни елементи са съхранени и ефективно предавани на по-младите поколения чрез прилагането на специализирани програми;

28.  призовава за създаването на благоприятни условия за социалната икономика, с цел съчетаване на създаването на работни места за младите хора и развитието на социалния капитал; призовава за по-добро приобщаване на предприятията от социалната икономика към националните и европейските планове за действие в областта на заетостта, развиването на уменията и социалната интеграция, с цел отключване и оползотворяване на техния потенциал за създаване на работни места и техния принос за постигане на основните цели на стратегията „Европа 2020“;

29.  припомня, че работодателите и предприемачите изпълняват важна роля за обучението на работното място и за осигуряването на стажове, както и че това следва да се подкрепя и развива и занапред;

30.  отбелязва, че политиките за насърчаване на предприемачеството сред младежите изисква средносрочно и дългосрочно планиране; подчертава, че политиките за насърчаване на предприемачеството следва да вземат под внимание различните изисквания на отделните държави членки;

31.  призовава за оказване на ефективна подкрепа за социално отговорните, зелени и устойчиви предприемачески проекти, както и за насърчаване на устойчивите алтернативни модели, например кооперативите, които се основават на процес на демократично вземане на решения и полагат усилия да въздействат върху местната общност;

Умения за пригодност за заетост

32.  подчертава неотложната необходимост от повишаване на квалификацията и мотивираността на консултантите, работещи в обществените агенции по заетостта, така че те да могат активно да реагират на потребностите на младите хора, които търсят работа, да им съдействат за получаването на допълнителни квалификации и да определят уменията, които са им необходими за пазара на труда;

33.  припомня, че е необходимо да се осигурят добро качество на индивидуалното образователно ориентиране и подкрепа на всички етапи на образованието и обучението, които могат да намалят рисковете от преждевременно напускане на училище, както и да спомогнат за преодоляване на трудностите по отношение на достъпа до пазара на труда; подчертава, че това професионално ориентиране следва да е залегнало в учебните планове и трябва да се осъществява в сътрудничество със стопанските субекти и агенциите по заетостта; припомня, че изучаването на езици и цифровата грамотност са от основно значение;

34.  отбелязва липсата на качествено професионално ориентиране в държавите членки; подчертава необходимостта от повишаване на качеството на професионалното ориентиране в училищата и от осигуряване на постоянно професионално обучение за консултанти в областта на професионалното развитие, така че те да притежават съответната квалификация да подпомагат студентите и учениците в избора им на подходяща кариера;

35.  призовава държавите членки да проучат най-добрите практики в областта на училищните системи за професионално ориентиране, при които учениците се наблюдават от ранен образователен етап до първите им стъпки на пазара на труда;

36.  подчертава колко е важно редовно да се следят бъдещите нужди от умения и поради това насърчава държавите членки и всички съответни заинтересовани страни да споделят добрите практики в това отношение и допълнително да разработват инструменти за мониторинг и прогнозиране;

37.  приветства трансформирането на съществуващия уебсайт „Панорама на уменията в ЕС“, който осигурява по-всеобхватна и лесна за употреба централна точка за достъп до информация и сведения относно необходимите умения в професии и сектори в ЕС и който помага на лицата, вземащи решения относно политиките, експертите, агенциите по заетостта, консултантите в областта на професионалното развитие и физическите лица да вземат по-добри и по-информирани решения;

38.  призовава държавите членки да обменят добри практики в областта на професионалното образование и развитието на обучението чрез умения, като по този начин осигурят по-голям достъп на младите хора до пазара на труда, както и да преразгледат програмите за обучение, като предвиждат потребностите на пазара, когато това е необходимо; подчертава значението на практическите и предприемаческите умения, уменията по компютърно програмиране и електронните умения като абсолютно необходими за професионалното развитие през 21 век; посочва значението на прилагането на плана за действие „Предприемачество 2020 г.“ и на стратегията на ЕС относно електронните умения; припомня, че ориентирането през целия живот относно професионалното развитие следва да е налице през целия трудов живот, с цел да се поддържат и развиват индивидуалните умения и знания;

39.  насърчава държавите членки да популяризират и подкрепят възможностите за професионална мобилност сред младите хора, които се обучават, така че да им се даде възможност да развият уменията си чрез контакта с други обучителни системи и други видове предприятия, но и за да имат възможността да практикуват чужд език, което ще им помогне трайно да намерят място на пазара на труда;

40.  подчертава значението на развитието на лични умения, които да улесняват успешното навлизане на пазара на труда и развитието на професионална кариера и които са съществен елемент от професионалните знания и опит;

41.  подчертава неотложната необходимост от насърчаване на неформалното и самостоятелното учене, включително доброволческата дейност, което е неоценим ресурс при подпомагането на младите хора да придобият уменията, които са им необходими за трудовия живот;

42.  припомня, че неформалното и самостоятелното учене са от съществено значение за развитието на социални умения, като например умения за общуване и вземане на решения; поради това призовава за инвестиции в приобщаващи възможности, предоставящи неформално образование, и за признаване на въздействието и стойността на придобитите опит, умения и компетентности;

43.  настоява за създаване на система за обучение и образование, която да предлага иновативни и същевременно достъпни подходи и която да бъде насочена към развитието на основни умения, както и на интелектуален и технически капацитет;

44.  подчертава значението на по-нататъшното развитие на инструмента EURES, особено в пограничните райони, за да се насърчават младите хора да се насочат към предложения за работа, стажове или чиракуване в чужбина, както и да се подкрепят техните планове за мобилност, като им се предоставят помощ и консултации във връзка с техните проекти;

45.  припомня, че политиките в областта на образованието и уменията не следва да бъдат насочени само към отговаряне на нуждите на пазара на труда, а и към това отделните лица да разполагат с необходимите взаимодопълващи се умения, за да се развиват като активни и отговорни граждани; призовава Комисията и държавите членки да зачитат факта, че образованието и обучението представляват основно право и имат значителна присъща стойност;

46.  подчертава значението на цялостното образование, например под формата на гражданско образование, което следва да бъде неразделна част от всички насоки на образованието и може да спомогне за подготовката на младите хора при прехода им към трудовия живот;

47.  подчертава колко е важно изграждането на капацитет у студентите да учат и необходимостта да им се предоставят ефективни стратегии за учене; подчертава, че усвояването на умения за учене ще улесни придобиването на знания, умения, отношение и способности, които дават възможност на отделните лица да определят, планират и постигнат своите собствени цели на учене и да се превърнат в самостоятелно обучаващи се лица, способни да се справят с интензивните промени на пазара на труда;

48.  подчертава, че спортуването предоставя на участниците възможности да развият широк набор от взаимодопълващи се умения, които да засилят тяхната пригодност за заетост, като също така им помогнат да успеят като лидери и да постигнат целите си; освен това подчертава връзката между спорта, пригодността за заетост, образованието и обучението.

49.  изразява загриженост във връзка със спада на резултатите, установен в последните проучвания на PISA (Програмата за международно оценяване на учениците), в някои държави – членки на Европейския съюз; призовава държавите членки да превърнат образованието в основен приоритет с цел постигане на целите на стратегията „Европа 2020“;

50.  подчертава, че обучението на работното място и висококачествените и способстващите развитието стажове, подкрепени чрез партньорства между училищата, обучителните институции и предприятията, са начини за подобряване на достъпа на младите хора до пазара на труда и че по-доброто използване на тези възможности може да подобри професионалното ориентиране, да обогати набора от потенциални кандидати за свободните работни места, а също така да подобри готовността им за работа; отбелязва успеха на подобни мерки в няколко държави членки; посочва, че споделянето на най-добрите практики в тази област би допринесло за намаляване на младежката безработица; подчертава, че стажантите в неравностойно положение се нуждаят от специална подкрепа, например под формата на допълнителни средства, курсове за подкрепа и подпомагане на предприятията при изпълнение на техните административни и организационни задачи;

51.  подчертава значимоста на висококачествените стажове във всички сектори на заетостта и призовава Комисията и държавите членки да насърчават жените да кандидатстват за стажове и професии, в които традиционно преобладават мъжете;

52.  подчертава, че плавният преход от образование към заетост следва да се насърчава чрез обвързване на теоретичното образование с практическото обучение и чрез включване на уменията за заетост в основната академична програма, като се осигурят възможности за провеждането на висококачествени стажове, както е предвидено в Европейската харта за качеството на стажовете и чиракуването, както и чрез признаването на квалификациите, придобити в рамките на формалното и неформалното образование или по време на доброволческа дейност; подчертава, че висококачествените стажове/практики винаги следва да имат ясни резултати по отношение на придобитите знания и че стажантите не следва да бъдат експлоатирани;

53.  припомня, че качествените стажове и чиракуването, отразяващи действителните нужди, би трябвало да водят до заетост и че стажовете следва да подготвят стажантите за работа, и осъжда всякакви злоупотреби, включително фалшиви стажове, които нарушават придобиването от страна на работниците на права на социална сигурност; подчертава, че стажовете следва да водят до повишаване на уменията и пригодността за заетост; призовава държавите членки да предприемат възпиращи мерки за предотвратяване на злоупотреби със стажантския статус и да засилят информационните кампании относно правата на стажантите;

54.  приветства рамката за качество на стажовете и Европейския алианс за професионална подготовка; подчертава значението на това Комисията да следи отблизо тяхното прилагане в държавите членки; настоятелно призовава Алианса за професионална подготовка да насърчи достъпа на млади хора до чиракуване, като призовава за премахването на съответните пречки, като например таксите за обучение за стажанти;

55.  припомня, по отношение на компетентността на държавите членки в тази област, че дуалният модел на образование, както и придобиването на практически, социални и комуникационни умения са от голямо значение; подчертава, че обществените и комуникационните умения биха могли да помогнат на увереността на младите хора и да улеснят тяхното интегриране в пазара на труда; подчертава, че дуалният модел трябва да бъде насочен към социалния, икономическия и културния контекст на всяка държава и не бива да се разглежда като единствената правилна система за професионално образование и обучение; поради това призовава за признаване и укрепване на двойното обучение на всички нива;

56.  призовава за засилено сътрудничество между образователните институции – на ниво професионално обучение и висше образование – и предприемачите за разработването на учебни планове, адаптирани към нуждите на пазара на труда;

57.  отбелязва предимствата на гъвкавия, съсредоточен върху студентите подход към образованието, който осигурява възможност за промяна или адаптиране на образователната насоченост в съответствие с нуждите на съответния студент и който не го обвързва с първоначално направения от него избор;

58.  предупреждава държавите членки за опасността от умножаване на видовете договори, които се предлагат на младите хора; призовава да се помисли повече в тази посока с цел повишаване на ефективността;

59.  призовава държавите членки да направят по-привлекателни програмите и обучението в областта на науката, технологиите, инженерството и математиката (НТИМ), за да се преодолее съществуващият недостиг в тази област; подчертава обаче, че хуманитарните науки и общите хуманитарни познания са абсолютно необходими за ефективното използване на възможностите, предоставени от дисциплините в областта на НТИМ, и следователно следва да получат ефективна подкрепа в рамките на техните институции и да играят ясно определена роля при разработването на учебните програми; призовава държавите членки да насърчават прилагането на междусекторен подход между различните области в рамките на учебните заведения, като например съвместни програми по изкуства, наука, ИКТ, инженерни науки, стопанска дейност и други съответни области;

60.  насърчава държавите членки незабавно да включат нови технологии в учебния процес, да засилят и подобрят обучението в областта на ИКТ и обучението за придобиване на цифрови умения на всички равнища и видове образование и обучение, в това число за преподавателския състав, за да се осигурят повече дигитално съответстващи дипломи и учебни програми и да се мотивират младите хора да изучават ИКТ и да търсят реализация в тази област; подчертава необходимостта от изграждане на по-добра технологична база в училищата и университетите и от подсигуряване на необходимата инфраструктура; във връзка с това подчертава още колко е важно наличието на отворени образователни ресурси, които да гарантират достъп до образование за всички и да повишават пригодността за заетост, като подкрепят процеса на учене през целия живот; припомня нуждата да се насърчават момичетата и младите жени да избират образование в областта на ИКТ;

61.  подчертава необходимостта от разработване на мерки за насърчаване на момичетата да изучават учебни предмети в областта на НТИМ и от създаване на качествено професионално ориентиране, което да ги подкрепи, за да продължат професионалното си развитие в тази област, тъй като жените до голяма степен остават слабо представени в професиите, свързани с НТИМ, представляващи едва 24% от специалистите в областта на науката и техниката, и тъй като професиите, свързани с НТИМ, са сред 20-те професии, които са най-трудни за запълване в държавите – членки на ЕС;

62.  изтъква, че въпреки високите равнища на младежка безработица в някои държави членки и незаетите свободни работни места в други, трудовата мобилност в рамките на ЕС остава ниска; във връзка с това припомня значението на мобилността на работниците за конкурентния пазар на труда и подчертава необходимостта от намаляване на езиковите и културните бариери, които са отговорни за нейното ограничаване, чрез предоставяне на специфични за отделните сектори езикови курсове и обучения по междукултурна комуникация за безработни;

63.  подчертава колко е важно справянето с недостига на умения и с несъответствията между уменията и потребностите, като се насърчава и улеснява мобилността на учащите, както и трансграничното признаване на квалификациите чрез по-добро използване на всички инструменти и програми като „Еразъм+“, Европейската квалификационна рамка, европейския паспорт на уменията, гаранцията за младежта, Автобиография „Европас“, Сертификата за предприемачески умения, EURES, алиансите на познанията, Европейския алианс за професионална подготовка, Европейската система за трансфер и натрупване на кредити, Европейската референтна рамка за осигуряване на качество в професионалното образование и обучение и Европейската система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение; подчертава значението на Европейската класификация на уменията, компетентностите, квалификациите и професиите (ESCO), която идентифицира и категоризира уменията, компетентностите и квалификациите, необходими за пазара на труда и за образованието и обучението в ЕС, на 25 европейски езика; в тази връзка подчертава значението на адекватната възможност за прехвърляне на социални права в Съюза и отново изтъква значението на „Еразъм+“, Европейския социален фонд и EURES; призовава държавите членки да насърчават курсове на обучение в определени сектори, в които съществуват особени разминавания между търсенето и предлагането;

64.  насърчава оптималното използване на съществуващото финансиране на ЕС като например програмата „Еразъм+“ за стимулиране на развитието на трпансверсални се умения и компетентности сред младите хора, за да бъде преодоляна по-ефективно младежката безработица в Европа;

65.  изтъква „Еразъм+“ като ключов инструмент за гарантиране на качеството на професионалното образование и обучение в целия ЕС и насърчава международния обмен за целите на професионалното обучение;

66.  припомня, че ефективното прилагане на гаранцията за младежта и на инициативата за младежка заетост може също да допринесе за подобряване на възможностите на младите хора на пазара на труда чрез преодоляване на образователния дефицит и чрез осигуряване на умения, които да съответстват на нуждите на устойчивия пазар на труда и устойчивата икономика и които да могат да предложат ценен професионален опит, и могат да улеснят създаването на успешно функциониращи предприятия; припомня, че за тази цел е от съществено значение да се направи оценка на реалните нужди на младите хора в областта на заетостта, както и на реалните сектори, предлагащи бъдещи възможности за работа, като например социалната икономика и екологичната икономика, подпомагани от постоянно и внимателно наблюдение не само на съответните проекти, но и на осигуряващите ги агенции, и изготвянето на периодични доклади относно напредъка на тези мерки за борба с младежката безработица;

67.  подчертава необходимостта от опростяване на административните процедури за прилагането на гаранцията за младежта и спешната необходимост от премахване на всички бюрократични пречки, които биха могли да ограничат нейната ефективност;

68.    приветства неотдавнашното решение на съзаконодателите на ЕС за увеличаване на предварителното финансиране за инициативата за младежка заетост, чиято цел е да улесни плавното изпълнение на тази важна инициатива за регионите и държавите, които са изправени пред финансови затруднения; призовава държавите членки и местните и регионалните органи да използват наличните средства за насърчаване на необходимите подобрения и за създаване на устойчиви, вместо временни решения; призовава държавите членки да приложат бързо и ефективно оперативните програми на инициативата за младежка заетост;

Равни възможности

69.  подчертава, че развитието на уменията, ако се извършва като интегрирана концепция, би могло да се превърне в механизъм, водещ до равни възможности за хора от групи в неравностойно положение, включително малцинства в неравностойно положение, и по-специално за децата и младите хора от семейства, засегнати от бедност, дългосрочно безработните, имигрантите в неравностойно положение и хората с увреждания; подчертава, че превенцията, подкрепата през целия живот и консултациите от най-ранния възможен етап за групи в неравностойно положение са от огромно значение за осигуряването на продуктивна и висококвалифицирана работна сила за пазара на труда; подчертава, освен това, необходимостта да се осигури подкрепа и развитие на умения чрез обучение за работодатели, служители, наемащи персонал, и мениджъри на човешки ресурси, за да се подпомогне приобщаването на групите в неравностойно положение на пазара на труда; подчертава, че приобщаването на лицата в най-неравностойно положение предполага подходящо обучение на работодателите, екипите по човешки ресурси и преподавателите, така че тези лица да получат най-добрата възможна подкрепа и интеграцията им да е възможно най-ефективна; отново потвърждава значението на универсалния достъп до образование за всички;

70.  подчертава, че развитието на умения за изграждане на мрежи е от огромно значение за всички младежи, но особено за тези с ограничен професионален опит и за тези, които идват от по-слабо представени групи и групи в неравностойно положение; подчертава, че преподаването на умения за изграждане на мрежи може да бъде стратегия за улесняване на заетостта, кариерното развитие и проучване;

71.  отбелязва, че макар жените да представляват мнозинство (60%) от завършилите висше образование в Европейския съюз, кривите на тяхната заетост и кариера не отразяват техния пълен потенциал; подчертава, че постигането на приобщаващ и дългосрочен икономически растеж зависи от преодоляването на несъответствието между образователните постижения на жените и тяхното положение на пазара на труда, най-вече чрез премахване на хоризонталната и вертикалната сегрегация;

72.  подчертава необходимостта агенциите по заетостта да положат повече усилия, за да гарантират, че хората с увреждания не са физически възпрепятствани да получат достъп до техните услуги, в съответствие с Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания;

73.  призовава държавите членки и Комисията да насърчават най-добри практики и да подкрепят приобщаването на млади хора с увреждания в образованието (включително в програми за учене през целия живот) и в заетостта чрез мерки като инвестиции в инициативи за социално предприемачество в подкрепа на тези млади хора или финансови стимули за организациите, които ги наемат на работа;

74.  подчертава колко е важно да се гарантира достъпът на хората с увреждания до финансова помощ и безвъзмездни средства, което следва да е неразделна част от информационните и образователните програми, предназначени за насърчаване на предприемачеството;

Ново поколение, нови възможности, нови предизвикателства

75.  отбелязва, че младите хора, отгледани в епохата на бърз технологичен напредък притежават не само потенциал, талант и умения, но също така и ценности и приоритети, които се различават от тези на предишното поколение, и следователно е целесъобразно да се подчертае необходимостта от програми и инициативи, които биха преодолели пропастта между поколенията; отбелязва, че това също така ще спомогне да се разберат какви са активите на младото поколение като многозадачен режим на работа, творчество, мобилност, готовност за промяна и, преди всичко, работа в екип; подчертава, че системите за образование и обучение следва да бъдат достатъчно гъвкави, за да се даде възможност за пълно развитие на уменията и таланта на младите хора; подчертава освен това, че служителите но службите за набиране на персонал и службите по заетостта следва да бъдат добре обучени и да притежават умения, които да им позволят да разбират представителите на новото поколение; отбелязва също така, че не всички млади хора автоматично притежават уменията и способностите за посрещане изцяло на „цифровото“ търсене, и поради това отново потвърждава, че предоставянето на равен достъп и обучение за всички в областта на цифровите инструменти е дори по-важно от преди;

76.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Тревожно високото равнище на безработица сред младите хора понастоящем е един от най-трудните за разрешаване проблеми в ЕС, при наличието на почти 5 милиона безработни млади хора. Същевременно има 2 милиона незаети работни места. Това положение създава сериозна заплаха за социалното сближаване и икономическото развитие на ЕС.

При обсъждането на тази ситуация следва да се вземат предвид следните фактори: глобализацията, демографските промени, икономическата криза, новите технологии и промените в организацията на работата.

Създаването на предприятия и на самостоятелната заетост също представляват възможност за участие в пазара на труда.

Развитието на уменията като многоизмерен процес изисква цялостен подход и преминаване извън рамките на „разделенията“ на секторните политики.

Поради промените на пазара на труда съществува необходимост от по-гъвкави образователни системи, които да дадат възможност за допълване и увеличаване на познанията и уменията на всички етапи на професионалната кариера.

Две измерения на уменията дават възможност за навлизане на пазара на труда и продължаване на заетостта: ключовите умения (адаптивността, уменията за учене, инициативност и предприемачество, комуникация) и специфичните умения, свързани с определени длъжности или работни места.

В същото време е необходимо да се установи връзка (също така и от финансова гледна точка) между институциите, предлагащи висше образование, и икономическия сектор (промишленост, услуги).

Поради различията на пазарите на труда в държавите членки е необходимо е също така да се определи кое равнище на управление разполага с най-ефективните инструменти за идентифициране и описание на потребностите от умения.

19.10.2015

СТАНОВИЩЕ на комисията по култура и образование

на вниманието на комисията по заетост и социални въпроси

относно политиките в подкрепа на придобиването на умения с оглед на борбата срещу безработицата сред младите хора

(2015/2088(INI))

Докладчик по становище: Зджислав Краснодембски

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по култура и образование приканва водещата комисия по заетост и социални въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  подчертава, че осигуряването на „нови стимули за работните места, растежа и инвестициите“ е основен приоритет на Комисията и че в своята работна програма за 2015 г. Комисията се ангажира да предприеме конкретни инициативи за насърчаване на интеграцията и пригодността за заетост на пазара на труда, по-специално мерки за подпомагане на държавите членки в усилията им да осигурят заетост на младите хора; отново посочва, че Парламентът редовно предлага различни решения, като подчертава, че заетостта, образованието и обучението на младите хора следва да бъдат един от най-големите политически приоритети за ЕС;

2.  настоятелно призовава държавите членки да приложат спешни структурни реформи на всички равнища на образованието, но по-специално в областта на професионалното образование и обучение (ПОО), включително чиракуването и стажовете, в които е силно застъпено практическото обучение, за да се подпомогнат младите хора за придобиването на уменията, необходими за навлизането на пазара на труда и по този начин да се улесни преходът от училищната скамейка към работното място, да се подобрят пригодността за заетост и житейските умения на младите хора, както и да се допринесе за конкурентоспособността на икономиката на ЕС; в тази връзка изтъква, че използването на потенциала на взаимното обучение и успешното проучване на най-добрите практики са единствено възможни ако специфичните силни страни на всяка съответна национална система бъдат взети изцяло предвид;

3.  подчертава факта, че равнището на младежката безработица продължава да бъде тревожно високо в ЕС и особено в някои държави членки; призовава държавите членки и ЕС да сложат край на това положение, като предприемат незабавно мерки за социална закрила в противодействие на икономическите и социалните последици от безработицата;

4.  припомня, че политиките в областта на образованието и уменията не следва да бъдат насочени само към попълване на нуждите на пазара на труда, а и към това отделните лица да разполагат с необходимите универсални умения, за да се развиват като активни и отговорни граждани; призовава Комисията и държавите членки да зачитат факта, че образованието и обучението представляват основно право и имат значителна присъща стойност;

5.  припомня необходимостта от насърчаване на целите на учебната програма за формално и неформално образование, както и за учене през целия живот, което да бъде насочено към всички учащи се – както теоретични, така и практически модули (като например студентски предприемачески проекти, които биха могли да включват проекти на социални предприятия, работещи с местните общности);

6.  насърчава държавите членки да възприемат дългосрочни политики чрез ефективни инвестиции, засилено сътрудничество и стратегически партньорства с цел насърчаване на иновациите, конкурентоспособността и високите постижения в професионалното образование и обучение;

7.  изтъква „Еразъм +“ като ключов инструмент за гарантиране на качеството на професионалното образование и обучение в целия ЕС и насърчава международния обмен за целите на професионалното обучение;

8.  изтъква колко е важно професионалното образование и обучение да бъде съживено и стимулирано, като се направи по-привлекателно за младите хора, така че то да не бъде възприемано като по-неравностойно от другите видове обучение; подчертава необходимостта да се въведат или да се доразвият дуалните системи за професионално образование и обучение или елементите на практическото обучение на всички равнища на образование, за да се улесни придобиването на знания, представи, основни умения, които са специфични за длъжността и пригодността за заетост; освен това подчертава необходимостта да се гарантира контрол на качеството и предоставянето на насоки от страна на публичните институции по отношение на общото му съдържание, целите на ученето, прилагането, оценяването и процедурата по сертифициране на професионалното образование и обучение в допълнение към признаването и приравняването на квалификациите; подчертава, че обменът на най-добри практики във връзка със дуалните системи за образование би могъл да допринесе за структурните промени на пазара на труда и да доведе до по-високи равнища на заетост сред младите хора; подчертава предимствата на практическото обучение, което е от голяма помощ за младите хора в началото на тяхната кариера, когато искат да навлязат на пазара на труда;

9.  подчертава значението на развитието на лични умения, които улесняват успешното навлизане на пазара на труда и развитието на професионална кариера и които са съществен елемент от професионалните знания и опит;

10.  припомня, че понастоящем има два милиона свободни работни места в ЕС и подчертава колко е важно справянето с недостига на умения и с несъответствията, като се улесни мобилността на учащите, както и трансграничното признаване на квалификациите чрез по-добро използване на всички инструменти и програми като „Еразъм +“, Европейската квалификационна рамка, Европейския паспорт на уменията, „Гаранцията“ за младежта, европейския формат за автобиография (Europass CV), Сертификата за предприемачески умения, EURES, алиансите на познанията, Европейския алианс за професионална подготовка, Европейската система за трансфер на кредити, Европейската референтна рамка за осигуряване на качество в професионалното образование и обучение (EQAVET) и Европейската система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение; подчертава значението на Европейската класификация на уменията, компетентностите, квалификациите и професиите (ESCO), която идентифицира и категоризира уменията, компетентностите и квалификациите, необходими за пазара на труда и за образованието и обучението в ЕС, на 25 европейски езика; в тази връзка подчертава значението на адекватната възможност за прехвърляне на социални права в Съюза и отново изтъква значението на „Еразъм +“, Европейския социален фонд и EURES; призовава държавите членки да насърчават курсове на обучение в определени сектори, в които съществуват особени разминавания между търсенето и предлагането;

11.  приветства трансформирането на съществуващия уебсайт – „Панорама на уменията в ЕС“, който осигурява по-всеобхватна и лесна за употреба централна точка за достъп до информация и сведения относно необходимите умения в професии и сектори в ЕС и който помага на лицата, които вземат решения относно политиките, експертите, агенциите по заетостта, консултантите в областта на професионалното развитие и физическите лица да вземат по-добри и по-информирани решения;

12.  подчертава значението на преподаването и усвояването на общи основни умения като ИКТ, математика, критично мислене, чужди езици, мобилност и др., които ще помогнат на младите хора да се адаптират лесно към променящата се социална и икономическа среда;

13.  подчертава колко е важно изграждането на капацитет у студентите да учат и необходимостта да им се предоставят ефективни стратегии за учене; подчертава, че усвояването на умения за учене ще улесни придобиването на знания, умения, отношение и способности, които дават възможност на отделните лица да определят, планират и постигнат своите собствени цели на учене и да се превърнат в самостоятелно обучаващи се лица, способни да се справят с интензивните промени на пазара на труда;

14.  подчертава, че развитието на умения за изграждане на мрежи е от огромно значение за всички младежи, но особено за тези с ограничен професионален опит и за тези, които идват от по-слабо представени групи и групи в неравностойно положение; подчертава, че преподаването на умения за изграждане на мрежи може да бъде стратегия за улесняване на заетостта, кариерното развитие и проучване;

15.  отбелязва непрекъснатото развитие на пазара на труда и подчертава колко важно е да се отговори на изискванията на пазара на труда с подходящи квалификации и умения, чрез преразглеждане и развитие на съществуващите учебни програми и чрез предприемане на действия в отговор на технологичните, социалните и екологичните промени, в тясно сътрудничество с работодателите, професионалните организации, бизнес общностите, лицата, изготвящи политиките, местните органи, службите по образование и заетост, младежките организации и съответните заинтересовани лица; посочва освен това, че е необходимо, в тази връзка, да се осигурят и развият качествени услуги по кариерно консултиране през целия живот, в който да участват също така семействата, за да се помогнат бъдещите студенти и младите хора да изберат правилно областта, в която ще се обучават, и да направят по-добър избор по отношение на образованието си и професионалната си насоченост, като вземат предвид предпочитанията си по отношение на работата и нуждите на трудовия пазар; припомня обаче, че политиките в сферата на образованието и уменията не следва да целят единствено да отговорят на нуждите на трудовия пазар, но също така и да допринасят за личностното развитие и израстването на младите хора, за да направят от тях проактивни и отговорни граждани; следователно подчертава необходимостта от гражданско образование в цялата образователна система както формално, така и неформално;

16.  подчертава значението на стажовете и на чиракуването като част от учебните програми за средно и висше образование за придобиването на професионален опит и взаимодопълващи се умения; подчертава значението на програмите за наставничество, които свързват студентите със специалисти или млади работници и им дават достъп до мрежи и създават ясна представа за работния процес; насърчава предприятията да установят трайни връзки и партньорства с учебните заведения, за да се улесни навлизането на техните студенти в света на заетостта и да се гарантира, че преподаваните умения отговарят на действителните потребности на сферата на труда; изтъква обаче, че независимо от това, че за студентите стажовете представляват възможност за учене, предприятията трябва да изпълняват ролята си за наставничество и обучение, като се отчитат препоръките на Комисията относно осигуряването на висококачествени стажове като средство за подобряване на възможностите на младите хора за намиране на работа;

17.  призовава държавите членки възможно най-скоро да предприемат действия по специфичните за всяка държава препоръки на Комисията, свързани с образованието и пазара на труда в рамките на Европейския семестър и другите препоръки на Комисията;

18.  подчертава ролята, която висшите училища играят в развиването на знанията и уменията, от които висшистите се нуждаят, за да бъдат успешни на пазара на труда;

19.  подчертава значението на цялостния подход към уменията; подчертава нуждата да се предложат множество пътища в рамките на образователната система и гъвкави образователни подходи, които могат да бъдат приспособени и адаптирани към нуждите на отделните лица; призовава за развиване на програми за учене в процеса на работа, които да обхванат всички видове образование и обучение, както и практически учебни програми, гъвкави графици и не толкова формални методи за обучение;

20.  подчертава нуждата от широкообхватно образование и обучение, което осигурява основни и преносими умения на високо равнище, предприемачески умения, умения за решаване на проблеми, информационни и комуникационни технологии (ИКТ) и езикови умения, които позволяват на отделните лица непрекъснато да придобиват и прилагат нови знания и улесняват тяхното адаптиране към промените в трудовата сфера;

21.  подчертава необходимостта да се включат елементи от обучението по предприемачество на всички равнища на образованието и обучението, тъй като развиването на предприемачески дух у младите от най-ранна възраст в съчетание с предприемачеството като креативност, критично мислене, емпатия, способност за работа в екип и инициативност спомагат както за личностното, така и за професионалното развитие на младите хора, и улесняват техния преход към пазара на труда; в тази връзка, настоятелно призовава за активен диалог и сътрудничество между университетите и бизнеса с цел разработването на учебни програми, които да помогнат на младите хора да придобият необходимите умения и компетенции и които да улеснят и да насърчат участието на предприемачите в образователния процес; счита обаче, че обучението по предприемачество следва да включва социално измерение и да засяга теми като справедливата търговия, социалните предприятия и алтернативните бизнес модели като например кооперациите, за да се постигне социална, приобщаваща и устойчива икономика;

22.  насърчава държавите членки да незабавно да включат нови технологии в учебния процес, да засилят и подобрят обучението в областта на ИКТ и обучението за придобиване на цифрови умения на всички равнища и видове образование и обучение, в това число за преподавателския състав, за да се осигурят повече дигитално съответстващи дипломи и учебни програми и да се мотивират младите хора да изучават ИКТ и да търсят реализация в тази област; подчертава необходимостта от изграждане на по-добра технологична база в училищата и университетите и от подсигуряване на необходимата инфраструктура; в тази връзка подчертава още колко е важно наличието на отворени образователни ресурси, които да гарантират достъп до образование за всички и да повишават пригодността за заетост, като подкрепят процеса на учене през целия живот; припомня нуждата да се насърчават момичетата и младите жени да завършат образование в областта на ИКТ;

23.  насърчава оптималното използване на съществуващото финансиране на ЕС като например програмата „Еразъм +“ за стимулиране на развитието на взаимодопълващи се умения и компетентности сред младите хора, за да бъде преодоляна по-ефективно младежката безработица в Европа;

24.  подчертава, че грамотността в областта на ИКТ следва да стане неразделна част от образователния процес, като бъде въведена в учебната програма на всички равнища на обучение; подчертава, че придобиването на електронни умения е от полза за младите хора както в професионалния им, така и в личния им живот, като им осигурява техническите умения, увереността и гъвкавостта, от които се нуждаят, за да се адаптират на всеки етап на жизнения си цикъл;

25.  призовава държавите членки да насърчават момичетата и младите жени да изучават учебни предмети в областта на науката, технологиите, инженерството и математиката (НТИМ) и да увеличат представителството на жените в областта на НТИМ;

26.  отбелязва, че липсата на езикови умения е основна пречка за младите хора да бъдат конкурентоспособни на пазара на труда в ЕС, и подчертава, че държавите членки трябва да осигурят на младите хора от много ранна възраст възможността да придобият различните умения за комуникация и езикови умения, за да се намери решение на проблемите, причинени от сегашното несъответствие между уменията и изискванията на пазара на труда;

27.  подчертава ключовото значение на неформалното образование и предлагането в областта на обучението през целия живот за научаването на ключови умения, успоредно с или след периода на учене, за да се предотврати или да се компенсира изключването и така да бъдат осигурени на хората повече възможности за личностно развитие и, на базата на техните таланти, за развитие в рамките на обществото и пазара на труда;

28.  подчертава колко е съществена ролята на компетентните и подкрепящите учители и обучаващите за намаляване на броя на преждевременно напускащите училище лица, особено в по-слабо развитите райони, и за подобряване на пригодността за заетост на младите хора; подчертава, че учителите трябва да бъдат по-добре подпомагани от училищата, институциите за обучение, местните общности и образователните политики, например чрез по-ефикасно и актуално обучение за придобиване на нови умения като предприемачество и умения в областта на ИКТ, насърчаване на взаимното обучение и обмен на най-добри практики, улесняване на достъпа до възможности за обучение и подобряване на системите за непрекъснато професионално образование и обучение; в тази връзка посочва колко е важно да се инвестира в развитието на ученето през целия живот за учителите; категорично се противопоставя на всякакви съкращения в бюджетите за образование, особено в комбинация с намаляването на стипендиите и безвъзмездните средства и увеличаването на таксите за образование;

29.  насърчава включването на нови методи на преподаване и обучение, разработени от учители в отговор на конкретните нужди на класа;

30.  призовава за насочена към бъдещето и ориентирана към постигането на резултати европейска стратегия за уменията, която да насочва националните стратегии за уменията и да ги интегрира в националните планове за заетостта, като същевременно осигурява цялостна рамка за секторните планове за действие, предложени в Пакета за заетостта;

31.  отбелязва, че „Гаранцията за младежта“ и инициативата за младежка заетост играят важна роля в развитието на образованието и обучението за младите неквалифицирани и нискоквалифицирани безработни лица, но подчертава, че е налице нужда от по-добро финансиране и правилно и бързо прилагане на тези схеми, последвано от подходящо наблюдение на положението във всяка държава членка;

32.  подчертава нуждата да се търси индивидуален подход към кариерното развитие и ученето и обучението през целия живот и счита, че предоставянето на насоки и провеждането на консултации, които се занимават с индивидуални нужди и се съсредоточават върху оценката и увеличаването на индивидуалните умения, трябва да бъдат ключов елемент от политиките в областта на образованието и на уменията от ранен етап;

33.  счита, че неформалното образование, особено развиваното в младежките организации, насърчава творчеството, инициативността и чувството за лична отговорност и може да увеличи шансовете на младите хора на пазара на труда и да допринесе положително за успеха на професионалното образование и обучение; призовава отсега нататък държавите членки да прилагат Препоръката на Съвета от 2012 г. относно валидирането на неформалното и самостоятелното учене(9) като средство за признаване на придобитите чрез неформално обучение компетентности, по-специално в сектора на доброволчеството и младежта, и да подкрепят политиките за учене през целия живот;

34.  припомня, че творческите индустрии са сред най-предприемаческите и бързо развиващи се сектори и че творческото образование развива преносими умения, като например творческо мислене, умения за решаване на проблеми, способност за работа в екип и находчивост; признава, че изкуствата и медийният сектор са от подчертан интерес за младите хора;

35.  подчертава, че политиките на пазара на труда по принцип и съответствието между уменията и потребностите по отношение конкретно на политиките за професионално образование и обучение трябва да се стремят да създават и насърчават висококачествени и сигурни работни места, в съответствие с Програмата на МОТ за достоен труд; отбелязва, че тези политики трябва да допринесат за борбата с явления като несигурна заетост, договори за нулево работно време и неплатени стажове;

36.  отбелязва важната роля на организациите на гражданското общество, синдикалните организации и социалния диалог във формулирането на политиките за професионално образование.

37.  призовава държавите членки да насочат инвестиции към едно приобщаващо образование, което да отговаря на обществените предизвикателства, с оглед на гарантирането на равен достъп и възможности за всички, включително младите хора с различен социално-икономически произход, както и уязвимите групи и групите в неравностойно положение;

38.  призовава държавите членки да направят по-привлекателни програмите и обучението в областта на науката, технологиите, инженерството и математиката (НТИМ), за да се преодолее съществуващият недостиг в тази област; подчертава обаче, че хуманитарните науки и общите хуманитарни познания са абсолютно необходими за ефективното използване на възможностите, предоставени от дисциплините в областта на НТИМ, и следователно следва да получат ефективна подкрепа в рамките на техните институции и да играят ясно определена роля при разработването на учебните програми; призовава държавите членки да насърчават прилагането на междусекторен подход между различните области в рамките на учебните заведения, като например съвместни програми по изкуства, наука, ИКТ, инженерни науки, стопанска дейност и други съответни области;

39.  припомня изобилието от работни места, които често поради естеството си не могат да бъдат преместени другаде и в които се използват традиционни умения, които освен това помагат да се стимулират местните икономики и са от културен интерес; насърчава следователно държавите членки да гарантират, че занаятите и професиите с традиционни и културни елементи са запазени и ефективно предавани на по-младите поколения чрез прилагането на специализирани програми;

40.  подчертава ролята на неформалното и самостоятелното учене за младежката заетост; подчертава колко е важно участието в младежки организации, доброволчество и масов спорт, за да могат младите хора да развият предприемачески дух и набор от когнитивни и некогнитивни умения и взаимодопълващи се умения, и призовава държавите членки да улеснят участието на младите хора в тези извънучебни дейности, които допълват формалното обучение;

41.  подчертава, че спортуването предоставя на участниците възможности да развият широк набор от взаимодопълващи се умения, които да засилят тяхната пригодност за заетост, като също така им помогнат да успеят като лидери и да постигнат целите си; освен това подчертава връзката между спорта, пригодността за заетост, образованието и обучението.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

15.10.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

22

5

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Nikolaos Chountis, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Damian Drăghici, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Rikke Karlsson, Andrew Lewer, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Stefano Maullu, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, Helga Trüpel, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Mary Honeyball, Marc Joulaud, Zdzisław Krasnodębski, Ernest Maragall, António Marinho e Pinto, Algirdas Saudargas

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

John Stuart Agnew

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ

ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

3.12.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

49

1

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Heinz K. Becker, Lynn Boylan, Mircea Diaconu, Tania González Peñas, Miapetra Kumpula-Natri, Paloma López Bermejo, Monika Vana

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Dita Charanzová, Diane James, Martina Michels, Estefanía Torres Martínez

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

49

+

PPE:

 

S&D:

 

ECR:

ALDE:

GUE/NGL:

Verts/ALE:

EFDD:

ENF:

Heinz K. Becker, David Casa, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze

Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jan Keller, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Marita Ulvskog

Arne Gericke, Zdzisław Krasnodębski, Anthea McIntyre, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská

Enrique Calvet Chambon, Dita Charanzová, Mircea Diaconu, Marian Harkin, Yana Toom

Lynn Boylan, Tania González Peñas, Martina Michels, Estefanía Torres Martínez

Jean Lambert, Monika Vana, Tatjana Ždanoka

Laura Agea, Tiziana Beghin

Mara Bizzotto

1

-

EFDD:

Diane James

3

0

GUE/NGL:

ENF:

Paloma López Bermejo

Dominique Martin, Joëlle Mélin

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

(1)

ОВ C 351 E, 2.12.2011 г., стр. 29.

(2)

Приети текстове, P 7_TA (2013) 0016.

(3)

Приети текстове, P7_TA(2014)0394.

(4)

Приети текстове, P 7_TA (2014) 0038.

(5)

ОВ L 394, 30.12.2006 г., стр. 10.

(6)

ОВ C 88, 27.3.2014 г., стр. 1.

(7)

CRPD/C/EU/Q/1

(8)

ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 470.

(9)

OВ C 398, 22.12.2012 г., стp. 1.

Правна информация