Menetlus : 2015/0094(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0372/2015

Esitatud tekstid :

A8-0372/2015

Arutelud :

PV 20/01/2016 - 15
CRE 20/01/2016 - 15

Hääletused :

PV 21/01/2016 - 8.1
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0017

SOOVITUS     ***
PDF 372kWORD 84k
21.12.2015
PE 571.603v02-00 A8-0372/2015

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ja teiselt poolt Kosovo vahelise stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu liidu nimel sõlmimise kohta

(10725/2/2015 – C8-0328/2015 – 2015/0094(NLE))

Väliskomisjon

Raportöör: Ulrike Lunacek

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ja teiselt poolt Kosovo vahelise stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu liidu nimel sõlmimise kohta

(10725/2/2015 – C8-0328/2015 – 2015/0094(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (10725/2/2015),

–  võttes arvesse ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ja teiselt poolt Kosovo vahelise stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu eelnõu (10728/1/2015),

–  võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 217 ja artikli 218 lõike 6 teise lõigu punkti a alapunktile i ning lõigetele 7 ja 8 (C8-0328/2015),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 99 lõike 1 esimest ja kolmandat lõiku ja lõiget 2 ning artikli 108 lõiget 7,

–  võttes arvesse väliskomisjoni soovitust ning rahvusvahelise kaubanduse komisjoni arvamust (A8-0372/2015),

1.  annab nõusoleku lepingu sõlmimiseks;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Kosovo valitsusele ja parlamendile.

LÜHISELGITUS

ELi ja Kosovo vahelise stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu läbirääkimised toimusid 2013. aasta oktoobrist kuni 2014. aasta maini ning see parafeeriti 2014. aasta juulis. Nõukogu andis selle allkirjastamiseks nõusoleku 22. oktoobril 2015. Lepingu allkirjastasid 27. oktoobril Strasbourgis ELi poolt komisjoni asepresident ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Federica Mogherini ning volinik Johannes Hahn ja Kosovo Vabariigi poolt peaminister Isa Mustafa ning Euroopaga integreerumise minister Bekim Çollaku. Kosovo Vabariigi Rahvusassamblee ratifitseeris lepingu kiiresti 2. novembril 2015. Kui Euroopa Parlamendis alustatud nõusolekumenetlus jõuab lõpule, hakkab stabiliseerimis- ja assotsieerimisleping kehtima.

Stabiliseerimis- ja assotsieerimisleping loob lepingulised suhted, mis tagavad tõhustatud poliitilise dialoogi, suurema kaubandusintegratsiooni ning uued koostöövormid. Leping hõlmab eri valdkondi, sealhulgas demokraatlike põhimõtete ja inimõiguste austamine ja tugevdamine, ning sellega kehtestatakse koostööraamistik sellistes valdkondades nagu haridus, energia, keskkond ning justiits- ja siseküsimused. Stabiliseerimis- ja assotsieerimisleping sisaldab muu hulgas sätteid, millega soovitakse edendada Euroopa standardeid näiteks konkurentsi, riigihangete, intellektuaalomandi ja tarbijakaitse vallas, ning selle eesmärk on luua vabakaubanduspiirkond.

Leping on stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessi üks tähtsamaid dokumente. Selles on sätestatud õigused ja kohustused ning see loob tugeva stiimuli reformide elluviimiseks ja institutsionaliseerimiseks. Stabiliseerimis- ja assotsieerimisleping avab uusi võimalusi investeeringuteks, majanduskasvuks ja ettevõtjate arenguks ning tugevdab samal ajal muu hulgas vabakaubanduspiirkonna loomise raames Euroopa standardite kohaldamise ja ELi õigusaktidega ühtlustamise abil head valitsemistava. Peale selle loob see võimalusi inimeste- ja ekspertidevaheliste kontaktide edendamiseks sellistes valdkondades nagu haridus, keskkond, kuritegevuse ja salakaubaveo vastu võitlemine ja kultuur ning näeb ette suhete ja koostöö tugevdamise naaberriikidega, suurendades seega piirkonna stabiilsust.

Stabiliseerimis- ja assotsieerimisleping on väga tähtis esimene ametlik samm ELiga ühinemise ning Kosovo Vabariigi Euroopaga integreerumise suunas. Euroopa Parlament loodab Kosovo Vabariigi ja ELi vahelisi suhteid veelgi tugevdada, kehtestades muu hulgas Kosovo kodanikele kiiremas korras viisavabaduse. Lisaks palub parlament nõukogul vastu võtta Kosovo ELi programmides osalemist käsitleva raamlepingu allkirjastamise ja sõlmimise otsuse, mis muudab Kosovo ja ELi koostöö eri sektorites veelgi tihedamaks. Kõnealustes programmides tuleks keskenduda konkreetsetele valdkondadele, mis vastavad Kosovo poolt ELiga ühinemiseks võetud kohustustele, ning nende elluviimine peaks olema läbipaistev ja toimuma viivituseta.

Lõpetuseks soovitab Euroopa Parlament Kosovo Vabariiki tunnustada ka neil viiel liikmesriigil, kes ei ole seda veel teinud, ning usub, et see aitaks veelgi kaasa Belgradi ja Priština suhete normaliseerumisele. Stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingut ning ametlike lepinguliste suhete loomist silmas pidades palub parlament kõikidel ELi liikmesriikidel anda endast parim, et hõlbustada majanduslikke ja inimestevahelisi kontakte ning sotsiaalseid ja poliitilisi suhteid oma kodanike ja Kosovo Vabariigi kodanike vahel.

10.12.2015

RAHVUSVAHELISE KAUBANDUSE KOMISJONI ARVAMUS

väliskomisjonile

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ja teiselt poolt Kosovo(1)* vahelise stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu liidu nimel sõlmimise kohta

(10725/2/2015 – C8-0328/2015 – 2015/0094(NLE))

Arvamuse koostaja: Adam Szejnfeld

LÜHISELGITUS

Kavandatav stabiliseerimis- ja assotsieerimisleping Kosovoga on viimane Lääne-Balkani riikidega sõlmitav stabiliseerimis- ja assotsieerimisleping. Komisjon märgib seletuskirjas, et üks lepingu peamisi eesmärke on süvendada majandus- ja kaubandussuhteid. Kavandatav stabiliseerimis- ja assotsieerimisleping on ainult ELi nimel sõlmitav leping.

Kosovol on olnud alates 2000. aastast ELiga sooduskaubandusrežiim, millega on talle võimaldatud tollimaksuvaba ja kvootideta pääs ELi turule, välja arvatud mõnede põllumajandus- ja kalandustoodete puhul. Praegu on need meetmed sätestatud nõukogu määrusega (EÜ) nr 1215/2009(2), mille kehtivus lõpeb 31. detsembril 2015, kuid mille pikendamise kohta 31. detsembrini 2020 on ettepanek koostamisel. Kavandatava stabiliseerimis- ja assotsieerimislepinguga sätestatakse üldjoontes sama režiim – võimaldades tööstustoodete ja enamiku põllumajandustoodete jaoks piiramatu turulepääsu (erand kehtib elusveiste ja nende liha, suhkrutoodete, mõnede veinitoodete, „baby beef”-toodete ja mõnede kalandustoodete suhtes).

ELi ekspordiga seoses peab arvamuse koostaja Kosovole kehtestatud üleminekuperioodi, pidades silmas tööstus-, põllumajandus-, töödeldud põllumajandus- ja kalandustoodete ning veinide ja piiritusjookide tariifide järkjärgulist alandamist, vältimatult vajalikuks, et kavandatud kümne aasta jooksul sujuvalt luua vabakaubanduspiirkond, arvestades, et ELi kaubandusbilansi ülejääk Kosovoga on märkimisväärne ja see on viimastel aastatel veidi suurenenud.

Arvamuse koostaja tunneb heameelt sätete üle, mis puudutavad asutamisõigust ja teenuste osutamist (V jaotis) ning kavandatavaid ELi ja Kosovo vahelisi koostöömeetmeid mitmesugustes valdkondades (VII jaotis), millest paljud aitavad tugevdada vabakaubanduspiirkonna loomist, näiteks majandus- ja kaubanduspoliitika või investeeringute edendamine ja kaitse.

******

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon palub vastutaval väliskomisjonil soovitada Euroopa Parlamendil anda oma nõusolek nõukogu otsuse eelnõule ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ja teiselt poolt Kosovo(3)* vahelise stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu liidu nimel sõlmimise kohta.

NÕUANDVAS KOMISJONIS TOIMUNUDLÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

10.12.2015

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

32

0

4

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Maria Arena, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Santiago Fisas Ayxelà, Karoline Graswander-Hainz, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Artis Pabriks, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Klaus Buchner, Dita Charanzová, Nicola Danti, Sander Loones, Lola Sánchez Caldentey, Ramon Tremosa i Balcells, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Jarosław Wałęsa

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Edward Czesak, Eleonora Evi, Maurice Ponga, Dario Tamburrano, Derek Vaughan, Flavio Zanonato

VASTUTAVAS KOMISJONIS TOIMUNUDLÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

14.12.2015

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

37

3

3

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Petras Auštrevičius, Goffredo Maria Bettini, Elmar Brok, James Carver, Lorenzo Cesa, Andi Cristea, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Iveta Grigule, Richard Howitt, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Alyn Smith, Charles Tannock, Ivo Vajgl, Bodil Valero

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Ana Gomes, Othmar Karas, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Marietje Schaake, Janusz Zemke

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta

(1)

* Kõnealune nimetus ei piira seisukohti staatuse suhtes ning on kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1244/1999 ja Rahvusvahelise Kohtu arvamusega Kosovo iseseisvusdeklaratsiooni kohta.

(2)

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1215/2009, millega kehtestatakse erandlikud kaubandusmeetmed Euroopa Liidu stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis osalevate või sellega seotud maade ja territooriumide suhtes (ELT L 328, 15.12.2009, lk 1).

(3)

* Kõnealune nimetus ei piira seisukohti staatuse suhtes ning on kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1244/1999 ja Rahvusvahelise Kohtu arvamusega Kosovo iseseisvusdeklaratsiooni kohta.

Õigusalane teave