Procedūra : 2015/0094(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0372/2015

Iesniegtie teksti :

A8-0372/2015

Debates :

PV 20/01/2016 - 15
CRE 20/01/2016 - 15

Balsojumi :

PV 21/01/2016 - 8.1
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0017

IETEIKUMS     ***
PDF 590kWORD 92k
21.12.2015
PE 571.603v02-00 A8-0372/2015

par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Stabilizācijas un asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu, no vienas puses, un Kosovu, no otras puses

(10725/2/2015 – C8-0328/2015 – 2015/0094(NLE))

Ārlietu komiteja

Referente: Ulrike Lunacek

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Stabilizācijas un asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu, no vienas puses, un Kosovu, no otras puses

(10725/2/2015 – C8-0328/2015 – 2015/0094(NLE))

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Padomes lēmuma projektu (10725/2/2015),

–  ņemot vērā projektu Stabilizācijas un asociācijas nolīgumam starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu, no vienas puses, un Kosovu, no otras puses, (10728/1/2015),

–  ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 217. pantu un 218. panta 6. punkta otrās daļas a) apakšpunkta i) punktu un 218. panta 7. un 8. punktu (C8-0328/2015),

–  ņemot vērā Reglamenta 99. panta 1. punkta pirmo un trešo daļu un 2. punktu, kā arī 108. panta 7. punktu,

–  ņemot vērā Ārlietu komitejas ieteikumu un Starptautiskās tirdzniecības komitejas atzinumu (A8-0372/2015),

1.  sniedz piekrišanu nolīguma slēgšanai;

2.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, kā arī Kosovas valdībai un parlamentam.

ĪSS PAMATOJUMS

Sarunas par Stabilizācijas un asociācijas nolīgumu (SAN) ar Kosovu tika veiktas no 2013. gada oktobra līdz 2014. gada maijam, un to parafēja 2014. gada jūlijā. Padome sniedza piekrišanu tā parakstīšanai 2015. gada 22. oktobrī. To 27. oktobrī Strasbūrā parakstīja Komisijas priekšsēdētāja vietniece / augstā pārstāve Federica Mogherini un komisārs Johannes Hahn, ES vārdā, un premjerministrs Isa Mustafa un ministrs Eiropas integrācijas jautājumos Bekim Çollaku, Kosovas Republikas vārdā. Kosovas Republikas Nacionālā asambleja to ratificēja ļoti ātri, 2015. gada 2. novembrī. Tiklīdz būs noslēgta pašreizējā piekrišanas procedūra Eiropas Parlamentā, tā ļaus stāties spēkā SAN.

Ar SAN izveido līgumattiecības, kurās paredzēts uzlabots politiskais dialogs, ciešāka tirdzniecības integrācija un jauni sadarbības veidi. Tas aptver daudzas jomas, tostarp demokrātisko principu un cilvēktiesību ievērošanu un nostiprināšanu, sistēmas izveidošanu nozaru sadarbībā, piemēram, izglītības, enerģētikas, vides, tiesību un iekšlietu jomā. SAN arī ietver noteikumus ar mērķi veicināt Eiropas standartus tādās jomās kā konkurence, iepirkums, intelektuālais īpašums, patērētāju aizsardzība, un tas vērsts uz brīvās tirdzniecības zonas izveidošanu.

Nolīgums ir izšķirošs dokuments stabilizācijas un asociācijas procesā. Tajā noteiktas tiesības un pienākumi, un tas sniedz spēcīgu stimulu reformu īstenošanai un institucionalizācijai. SAN radīs iespējas ieguldījumiem, izaugsmei, uzņēmējdarbības attīstībai, vienlaikus nostiprinot labu pārvaldību, piemērojot Eiropas standartus un tuvināšanos ES tiesību normām, tostarp brīvās tirdzniecības zonas izveides ietvaros. Turklāt tas rada iespējas uzlabot kontaktus starp iedzīvotājiem un ekspertiem tādās jomās kā izglītība, vide, noziedzības un kontrabandas apkarošana, kultūra, un paredz tālāk stiprināt attiecības un sadarbību ar kaimiņvalstīm, tādējādi veicinot stabilitāti reģionā.

SAN ir ļoti svarīgs pirmais oficiālais solis ceļā uz ES pievienošanās procesu un Kosovas Republikas Eiropas integrāciju. Eiropas Parlaments sagaida turpmāku attiecību nostiprināšanos starp Kosovas Republiku un ES, tostarp ar strauju bezvīzu režīma ieviešanu Kosovas valstspiederīgajiem. Parlaments turklāt aicina Padomi pieņemt lēmumu par pamatnolīguma par Kosovas līdzdalību ES programmās parakstīšanu un noslēgšanu, kas stiprinās Kosovas un ES sadarbību dažādās nozarēs. Šīs programmas būtu jāvērš uz konkrētām jomām, kas atbilst Kosovas uzņemtajām saistībām tās ceļā uz Eiropu, un būtu nekavējoties un pārredzami jāīsteno.

Visbeidzot, Parlaments mudina tās atlikušās piecas dalībvalstis, kuras vēl to nav izdarījušas, atzīt Kosovas Republiku, uzskatot, ka tas tālāk atvieglos attiecību normalizēšanos Belgradas un Prištinas starpā. Atbilstoši SAN gaisotnei un oficiālu līgumattiecību nodibināšanas garam Parlaments aicina visas ES dalībvalstis darīt visu iespējamo, lai veicinātu ekonomiskos, cilvēku savstarpējos kontaktus un sociālās un politiskās attiecības starp to pilsoņiem un Kosovas Republikas pilsoņiem.

10.12.2015

Starptautiskās tirdzniecības komitejaS ATZINUMS

Ārlietu komitejai

par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Stabilizācijas un asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu, no vienas puses, un Kosovu*, no otras puses

(10725/2/2015 – C8-0328/2015 – 2015/0094(NLE))

Atzinuma sagatavotājs: Adam Szejnfeld

ĪSS PAMATOJUMS

Ierosinātais Stabilizācijas un asociācijas nolīgums (SAN) ar Kosovu ir pēdējais SAN, kas jānoslēdz ar Rietumbalkānu valstīm. Komisija paskaidrojuma rakstā ir norādījusi, ka „Ekonomisko un tirdzniecības attiecību padziļināšana ir viens no galvenajiem nolīguma mērķiem.” Ierosināto Stabilizācijas un asociācijas nolīgumu noslēdz tikai ES.

Kopš 2000. gada Kosova ir baudījusi preferenciālās tirdzniecības režīmu ar ES, izmantojot beznodokļu un bezkvotu piekļuvi ES tirgum, izņemot attiecībā uz dažiem lauksaimniecības un zivsaimniecības produktiem. Šobrīd šie pasākumi ir izveidoti saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1215/2009(1), kuras darbības termiņš beigsies 2015. gada 31. decembrī, bet priekšlikums par tās darbības termiņa pagarināšanu līdz 2020. gada 31. decembrim vēl tiek izskatīts. Ierosinātajā SAN būtībā ir noteikts tas pats režīms, nodrošinot neierobežotu piekļuvi rūpniecības ražojumiem un lielākajai daļai lauksaimniecības produktu (izņemot dzīvus liellopus un to gaļu, cukura produktus, dažus vīna produktus, jaunlopu gaļas produktus un dažus zivsaimniecības produktus).

Attiecībā uz ES eksportu atzinuma sagatavotājs uzskata, ka Kosovai ir nepieciešams pārejas laiks pakāpeniskai tarifu samazināšanai rūpniecības, lauksaimniecības, pārstrādātiem lauksaimniecības un zivsaimniecības produktiem, vīnam un stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem, lai plānoto 10 gadu laikā nodrošinātu netraucētu brīvās tirdzniecības zonas izveidi, ņemot vērā, ka ES un Kosovas tirdzniecības bilances pārpalikums ir ievērojams un pēdējo gadu laikā ir nedaudz palielinājies.

Atzinuma sagatavotājs atzinīgi vērtē noteikumus par uzņēmējdarbības veikšanu un pakalpojumu sniegšanu (V sadaļa), kā arī ierosināto sadarbības politiku starp ES un Kosovu dažādās jomās (VII sadaļa), no kurām daudzas palīdzēs stiprināt brīvās tirdzniecības zonas izveidi, piemēram ekonomikas un tirdzniecības politika vai ieguldījumu veicināšana un aizsardzība.

******

Starptautiskās tirdzniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ārlietu komiteju ieteikt Parlamentam sniegt piekrišanu projektam Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Stabilizācijas un asociācijas nolīgumu starp Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu, no vienas puses, un Kosovu*, no otras puses.

(2)ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

10.12.2015

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

32

0

4

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Maria Arena, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Santiago Fisas Ayxelà, Karoline Graswander-Hainz, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Artis Pabriks, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Klaus Buchner, Dita Charanzová, Nicola Danti, Sander Loones, Lola Sánchez Caldentey, Ramon Tremosa i Balcells, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Jarosław Wałęsa

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Edward Czesak, Eleonora Evi, Maurice Ponga, Dario Tamburrano, Derek Vaughan, Flavio Zanonato

ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

14.12.2015

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

37

3

3

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Petras Auštrevičius, Goffredo Maria Bettini, Elmar Brok, James Carver, Lorenzo Cesa, Andi Cristea, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Iveta Grigule, Richard Howitt, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Alyn Smith, Charles Tannock, Ivo Vajgl, Bodil Valero

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Ana Gomes, Othmar Karas, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Marietje Schaake, Janusz Zemke

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta

(1)

Padomes Regula (EK) Nr. 1215/2009, ar ko ievieš ārkārtas tirdzniecības pasākumus tām valstīm un teritorijām, kas piedalās vai ir saistītas ar Eiropas Savienības asociācijas un stabilizācijas procesu (OV L 328, 15.12.2009., 1. lpp.).

(2)

*Šis nosaukums neskar nostājas par statusu un atbilst ANO DP Rezolūcijai 1244/1999 un Starptautiskās Tiesas atzinumam par Kosovas neatkarības deklarāciju.

Juridisks paziņojums