Procedure : 2015/2241(IMM)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0004/2016

Indgivne tekster :

A8-0004/2016

Forhandlinger :

Afstemninger :

Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0001

BETÆNKNING     
PDF 357kWORD 80k
13.1.2016
PE 573.010v02-00 A8-0004/2016

om anmodning om ophævelse af Czesław Adam Siekierskis immunitet

(2015/2241(IMM))

Retsudvalget

Ordfører: Heidi Hautala

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om anmodning om ophævelse af Czesław Adam Siekierskis immunitet

(2015/2241(IMM))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til anmodning af 13. august 2015 om ophævelse af Czesław Adam Siekierskis immunitet, som er fremsendt af Republikken Polens øverste offentlige anklager i forbindelse med en straffesag, der skal indledes af det polske generalinspektorat for færdsel (ref. nr. CAN-PST-SCW.7421.35493.2015.5.A.0475), og hvorom der blev givet meddelelse på plenarmødet den 9. september 2015,

–  der henviser til, at Czesław Adam Siekierski har givet afkald på retten til at blive hørt, jf. forretningsordenens artikel 9, stk. 5,

–  der henviser til artikel 9 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter samt artikel 6, stk. 2, i akten af 20. september 1976 om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet,

–  der henviser til de domme, som Den Europæiske Unions Domstol har afsagt den 12. maj 1964, 10. juli 1986, 15. og 21. oktober 2008, 19. marts 2010, 6. september 2011 og 17. januar 2013(1),

–  der henviser til artikel 105, stk. 2, og artikel 108 i Republikken Polens forfatning og artikel 7b, stk. 1, og artikel 7c, stk. 1, i den polske lov af 9. maj 1996 om udførelse af mandatet som medlem af det polske parlament eller af Senatet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 5, stk. 2, artikel 6, stk. 1, og artikel 9,

–  der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A8-0004/2016),

A.  der henviser til, at Republikken Polens øverste offentlige anklager har fremsendt en anmodning fra det polske generalinspektorat for færdsel om ophævelse af immuniteten for et medlem af Europa-Parlamentet, der er valgt i Polen, Czesław Adam Siekierski, i forbindelse med en overtrædelse af artikel 92a i loven om administrative forseelser af 20. maj 1971 sammenholdt med artikel 20, stk. 1, i færdselsloven af 20. juni 1997; den påståede overtrædelse er nærmere bestemt en overskridelse af hastighedsgrænsen i et bebygget område;

B.  der henviser til, at Europa-Parlamentets medlemmer i henhold til artikel 9 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter på deres eget lands område nyder de immuniteter, der tilstås medlemmerne af deres lands lovgivende forsamling;

C.  der henviser til, at det fremgår af artikel 105, stk. 2, og artikel 108 i Republikken Polens forfatning, at et medlem af Sejm eller Senatet ikke kan strafforfølges uden samtykke fra hhv. Sejm eller Senatet;

D.  der henviser til, at det således påhviler Europa-Parlamentet at beslutte, om Czesław Adam Siekierskis immunitet skal ophæves;

E.  der henviser til, at den påståede forseelse ikke har en direkte eller indlysende sammenhæng med Czesław Adam Siekierskis udøvelse af sit hverv som medlem af Europa-Parlamentet;

F.  der henviser til, at Parlamentet i denne sag ikke har fundet noget bevis på fumus persecutionis, dvs. en tilstrækkelig alvorlig og præcis mistanke om, at anmodningen er blevet fremsat med den hensigt at skade medlemmets politiske virksomhed;

1.  vedtager at ophæve Czesław Adam Siekierskis immunitet;

2.  pålægger sin formand straks at sende denne afgørelse og det kompetente udvalgs betænkning til Republikken Polens kompetente myndighed og Czesław Adam Siekierski.

BEGRUNDELSE

1. Baggrund

Den 13. august 2015 fremsendte Republikken Polens øverste offentlige anklager en anmodning fra det polske generalinspektorat for færdsel om tilladelse til at anlægge sag mod et medlem af Europa-Parlamentet, Czesław Adam Siekierski, i forbindelse med en hastighedsovertrædelse.

Det polske generalinspektorat for færdsel hævder, at Siekierski den 10. januar 2015 kl. 8.22 under bilkørsel overtrådte hastighedsgrænsen i et bebygget område, idet han kørte med en hastighed på 77 km/t, mens hastighedsgrænsen var 50 km/t. Generalinspektoratet anfører endvidere, at Siekierski som svar på en stævning fremsendt til Siekierski den 19. januar 2015 sendte fotokopier af sit medlemsidentitetskort, sin attest for valget til Europa-Parlamentet og en erklæring, hvori han indrømmede, at han kørte bilen på det relevante tidspunkt. De faktiske omstændigheder, som foreholdes Siekierski, udgør en overtrædelse af artikel 92a i den polske lov om administrative forseelser sammenholdt med artikel 20, stk. 1, i den polske færdselslov af 20. juni 1997.

På plenarmødet den 9. september 2015 meddelte Parlamentets formand, jf. forretningsordenens artikel 9, stk. 1, at han havde modtaget en skrivelse fra Republikken Polens øverste offentlige anklager med anmodning om ophævelse af Czesław Adam Siekierskis parlamentariske immunitet.

Den 6. oktober 2015 henviste Parlamentets formand anmodningen til Retsudvalget, jf. forretningsordenens artikel 9, stk. 1. Den 26. november 2015 gav Siekierski afkald på retten til at blive hørt, jf. forretningsordenens artikel 9, stk. 5,

2. Regler og procedurer vedrørende immunitet for Europa-Parlamentets medlemmer

Artikel 9 i protokol (nr. 7) vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter har følgende ordlyd:

Artikel 9

Under Europa-Parlamentets sessioner nyder medlemmerne:

a. på deres eget lands område de immuniteter, der tilstås medlemmerne af deres lands lovgivende forsamling

b. på en anden medlemsstats område fritagelse for enhver form for tilbageholdelse og retsforfølgning.

De er ligeledes dækket af immuniteten på vej til eller fra Europa-Parlamentets mødested.

Immuniteten kan ikke påberåbes af et medlem, som gribes på fersk gerning, og kan ikke hindre Europa-Parlamentets ret til at ophæve et af dets medlemmers immunitet.

Da der anmodes om ophævelse af immuniteten for Polen, finder den polske lovgivning om parlamentarisk immunitet anvendelse i henhold til artikel 9, stk. 1, litra a). Det fremgår af artikel 105, stk. 2, og artikel 108 i Republikken Polens forfatning, at medlemmer af Sejm og Senatet ikke kan strafforfølges uden samtykke fra deres respektive kamre. I henhold til artikel 7b, stk. 1, i lov af 9. maj 1996 om udøvelsen af hvervet som medlem af det polske parlament eller af Senatet skal en begæring om samtykke til strafforfølgning af et medlem af Sejm eller Senatet vedrørende en forbrydelse, der er undergivet offentlig påtale, indgives via justitsministeren af den øverste offentlige anklager. Artikel 7c, stk. 1, i samme lov bestemmer, at en begæring om samtykke til strafforfølgning af et medlem af Sejm eller Senatet skal indgives til formanden for Sejm eller formanden for Senatet, som videregiver begæringen til det organ, der er kompetent til at behandle begæringen i henhold til Sejms eller Senatets forretningsorden, og samtidig underretter det medlem af Sejm eller Senatet, som begæringen vedrører, om indholdet heraf.

Artikel 6, stk. 1, og artikel 9 i Europa-Parlamentets forretningsordenen har følgende ordlyd:

Artikel 6

Ophævelse af immunitet

1. Under udøvelsen af sine beføjelser vedrørende privilegier og immuniteter arbejder Parlamentet for at bevare sin integritet som demokratisk lovgivende forsamling og sikre medlemmernes uafhængighed under udførelsen af deres opgaver. Anmodninger om ophævelse af immunitet prøves i overensstemmelse med artikel 7, 8 og 9 i protokollen vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter og de i nærværende artikel omhandlede principper.

(...)

Artikel 9

Procedurer vedrørende immunitet

1. Enhver anmodning til formanden fra en kompetent myndighed i en medlemsstat om ophævelse af et medlems immunitet eller fra et medlem eller tidligere medlem om beskyttelse af privilegier og immuniteter meddeles på plenarmødet og henvises til det kompetente udvalg.

Medlemmet eller et det tidligere medlem kan lade sig repræsentere af et andet medlem. Anmodningen kan ikke fremsættes af et andet medlem, medmindre det berørte medlem er indforstået.

2. Udvalget prøver straks, men under hensyn til deres forholdsmæssige kompleksitet, anmodninger om ophævelse af immunitet eller beskyttelse af privilegier og immuniteter.

3. Udvalget fremsætter forslag til en begrundet afgørelse, der skal anbefale godkendelse eller forkastelse af anmodningen om ophævelse af immunitet eller om beskyttelse af immunitet og privilegier.

4. Udvalget kan anmode den berørte myndighed om enhver oplysning eller præcisering, som det finder nødvendig for at kunne tage stilling til, hvorvidt immuniteten bør ophæves eller beskyttes.

5. Det berørte medlem har mulighed for at blive hørt og kan forelægge ethvert dokument eller andet skriftligt materiale, som medlemmet måtte finde relevant for udvalgets stillingtagen. Medlemmet kan lade sig repræsentere ved et andet medlem.

Medlemmet må ikke være til stede under forhandlinger om anmodningen om ophævelse eller beskyttelse af vedkommendes immunitet, bortset fra ved selve høringen.

Udvalgets formand indbyder medlemmet til høringen og oplyser tidspunktet herfor. Medlemmet kan give afkald på retten til at blive hørt.

Undlader medlemmet at deltage i høringen i henhold til indbydelsen, anses det pågældende medlem for at have givet afkald på retten til at blive hørt, medmindre vedkommende har indgivet en begrundet anmodning om fritagelse for at blive hørt på det foreslåede tidspunkt. Udvalgets formand afgør, hvorvidt en sådan anmodning om fritagelse kan accepteres på baggrund af de anførte grunde, og formandens afgørelse kan ikke appelleres.

Imødekommer udvalgets formand anmodningen om fritagelse, indbyder formanden medlemmet til at blive hørt på et nyt tidspunkt. Undlader medlemmet at efterkomme den nye indbydelse til at blive hørt, videreføres proceduren, uden at medlemmet er blevet hørt. Herefter kan ingen yderligere anmodninger om at blive fritaget eller om at blive hørt imødekommes.

(...)

7. Udvalget kan afgive en begrundet udtalelse om den pågældende myndigheds kompetence og om, hvorvidt anmodningen kan tages under behandling, men udtaler sig under ingen omstændigheder om skyldspørgsmålet eller om det hensigtsmæssige i en strafferetlig forfølgelse på grundlag af de udtalelser eller handlinger, som medlemmet tillægges, selv ikke i tilfælde, hvor udvalget gennem prøvelsen af anmodningen opnår grundigt kendskab til selve sagen.

(...)

3. Begrundelse for forslaget til afgørelse

På baggrund af de ovennævnte faktiske omstændigheder finder artikel 9 i protokol (nr. 7) vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter anvendelse på denne sag. Ifølge denne bestemmelse nyder medlemmerne på deres eget lands område de immuniteter, der tilstås medlemmerne af deres lands lovgivende forsamling. Det fastslås i artikel 105, stk. 2, og artikel 108 i Republikken Polens forfatning, at der ikke kan anlægges straffesag mod et medlem af Sejm eller Senatet uden forudgående samtykke fra det kammer, som han eller hun er medlem af. Der kræves således en afgørelse fra Europa-Parlamentets side om, hvorvidt der kan anlægges straffesag mod Siekierski.

Når der skal tages stilling til, om et medlems immunitet skal ophæves, følger Europa-Parlamentet sine egne faste principper. Et af disse principper er, at immuniteten normalt ophæves, hvis lovovertrædelsen falder ind under artikel 9 i protokol nr. 7, forudsat at der ikke foreligger fumus persecutionis, dvs. en tilstrækkelig alvorlig og præcis mistanke om, at sagen bliver indbragt for en domstol med det formål at skade det pågældende medlem i politisk henseende.

I det foreliggende tilfælde er anmodningen om ophævelse af Siekierskis immunitet blevet forelagt som følge af en påstået lovovertrædelse bestående i en overskridelse af hastighedsgrænsen i et bebygget område. Det fremgår af sagsakterne, at Siekierski synes at have erkendt, at han kørte bilen på det relevante tidspunkt, idet han dog ikke i den relevante formular angav, om han accepterede eller afviste bøden. Det fremgår af sagens omstændigheder, at den påståede overtrædelse og den deraf følgende straffesag klart intet har med Siekierskis position som medlem af Europa-Parlamentet at gøre, og at der ikke er noget bevis på fumus persecutionis.

4. Konklusion

På grundlag af ovenstående betragtninger og i henhold til artikel 9, stk. 3, i forretningsordenen anbefaler Retsudvalget, at Europa-Parlamentet ophæver Czesław Adam Siekierskis parlamentariske immunitet.

RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNINGI KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

11.1.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

14

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Laura Ferrara, Mary Honeyball, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Pascal Durand, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Constance Le Grip, Virginie Rozière

(1)

Dom af 12. maj 1964, Wagner mod Fohrmann og Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; Domstolens dom af 10. juli 1986, Wybot mod Faure m.fl., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; Rettens dom af 15. oktober 2008, Mote mod Parlamentet, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; Domstolens dom af 21. oktober 2008, Marra mod De Gregorio og Clemente, C-200/07 og C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; Rettens dom af 19. marts 2010, Gollnisch mod Parlamentet, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; Domstolens dom af 6. september 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; Rettens dom af 17. januar 2013, Gollnisch mod Parlamentet, T-346/11 og T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

Juridisk meddelelse