Postup : 2014/0014(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0006/2016

Predkladané texty :

A8-0006/2016

Rozpravy :

PV 07/03/2016 - 12
CRE 07/03/2016 - 12

Hlasovanie :

PV 08/03/2016 - 6.2
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0068

SPRÁVA     ***I
PDF 719kWORD 154k
15.1.2016
PE 544.363v02-00 A8-0006/2016

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1308/2013 a nariadenie (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o program pomoci na poskytovanie ovocia, zeleniny, banánov a mlieka vo vzdelávacích zariadeniach

(COM(2014)0032 – C7‑0025/2014 – 2014/0014(COD))

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

Spravodajca: Marc Tarabella

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1308/2013 a nariadenie (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o program pomoci na poskytovanie ovocia, zeleniny, banánov a mlieka vo vzdelávacích zariadeniach

(COM(2014)0032 – C7‑0025/2014 – 2014/0014(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2014)0032),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2, článok 42 a článok 43 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7–0025/2014),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 9. júla 2014(1),

–  so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov zo 7. októbra 2014(2),

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie z 27. mája 2015 o začatí medziinštitucionálnych rokovaní o návrhu a o mandáte na tieto rokovania(3),

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste zo 16. decembra 2015, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (A8-0006/2016),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY EURÓPSKEHO PARLAMENTU(4)*

k návrhu Komisie

---------------------------------------------------------

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/...

z ...,

ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1308/2013 a nariadenie (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o program pomoci na poskytovanie ovocia, zeleniny, banánov a mlieka vo vzdelávacích zariadeniach**

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 42 a článok 43 ods. 2,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru(5),

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov(6),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom,

keďže:

(1)  V časti II hlave I kapitole II oddiele 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013(7) sa stanovuje program podpory konzumácie ovocia a zeleniny vrátane banánov v školách a program na podporu konzumácie mlieka v školách.

(2)  Zo skúseností získaných pri uplatňovaní súčasných programov, ako aj zo záverov externých hodnotení, ▌z následnej analýzy rôznych možností politiky a zo sociálnych problémov, ktorým čelia členské štáty, vyplýva, že kontinuita a posilnenie týchto dvoch školských programov sú nanajvýš dôležité. V súčasnom kontexte klesajúcej konzumácie čerstvého ovocia a zeleniny ▌a mliečnych výrobkov, najmä medzi deťmi, a rastúcej obezity detí v dôsledku stravovacích návykov, v rámci ktorých sa uprednostňujú vysoko spracované potraviny, ktoré majú často vysoký obsah pridaného cukru, soli, tuku alebo prídavných látok, by preto mala pomoc Únie na financovanie dodávok vybraných poľnohospodárskych výrobkov deťom vo vzdelávacích zariadeniach vo väčšej miere prispievať k podpore zdravých stravovacích návykov a ku konzumácii miestnych produktov.

(3)  Analýza rôznych možností politiky poukazuje na to, že jednotný prístup v rámci spoločného právneho a finančného rámca je vhodnejší a účinnejší pri plnení konkrétnych cieľov, ktoré sa spoločná poľnohospodárska politika snaží dosiahnuť prostredníctvom školských programov. Uvedené by členským štátom umožnilo maximalizovať vplyv distribúcie v rámci stáleho rozpočtu a zvýšiť efektívnosť riadenia. Aby sa však zohľadnili rozdiely medzi ovocím a zeleninou vrátane banánov a mliekom a mliečnymi výrobkami, t. j. medzi školským ovocím a zeleninou a školským mliekom, ako sú vymedzené v kapitole II oddiele I, a medzi ich dodávateľskými reťazcami, určité prvky by mali zostať oddelené, napríklad príslušné balíky finančných prostriedkov. Vzhľadom na skúsenosti so súčasnými programami by účasť na konkrétnom programe mala byť pre členské štáty aj naďalej dobrovoľná. Pri zohľadnení rôznych modelov spotreby v jednotlivých členských štátoch by zúčastnené členské štáty a regióny mali mať možnosť v kontexte svojich stratégií vybrať si z výrobkov oprávnených na dodávky deťom vo vzdelávacích zariadeniach tie výrobky, ktoré chcú distribuovať. Členské štáty by tiež mohli zvážiť zavedenie cielených opatrení na riešenie problému klesajúcej konzumácie mlieka v cieľovej skupine obyvateľstva.

(4)  Zistilo sa, že konzumácia najmä čerstvého ovocia a zeleniny ▌a konzumného mlieka má klesajúcu tendenciu. Preto je vhodné zamerať školské programy distribúcie prednostne na tieto výrobky. To by následne pomohlo znížiť organizačnú záťaž v školách a zvýšiť pri obmedzenom rozpočte vplyv distribúcie, ktorá by bola v súlade so súčasnou praxou, keďže tieto výrobky sú distribuované najčastejšie. S cieľom riadiť sa výživovými odporúčaniami týkajúcimi sa absorpcie vápnika a vzhľadom na rastúce problémy spojené s intoleranciou laktózy v mlieku by však členské štáty mali mať možnosť distribuovať ďalšie mliečne výrobky, ako sú jogurty a syry, ktoré majú prospešný vplyv na zdravie detí. Okrem toho by sa malo vynaložiť úsilie na zabezpečenie distribúcie miestnych a regionálnych produktov.

(5)  Na to, aby bol program účinný pri dosahovaní svojich krátkodobých a dlhodobých cieľov zvýšiť spotrebu vybraných poľnohospodárskych výrobkov a formovať zdravšie stravovacie návyky, sú potrebné sprievodné vzdelávacie opatrenia na podporu distribúcie. Vzhľadom na ich význam by tieto opatrenia mali byť zamerané na podporu distribúcie školského ovocia a zeleniny a školského mlieka. Mali by byť oprávnené na pomoc Únie, pričom sa zohľadní, že pri nepoľnohospodárskych výrobkoch bude oprávnená na túto pomoc iba mliečna zložka výrobku. Ako sprievodné vzdelávacie opatrenia predstavujú kľúčový nástroj na to, aby si deti vytvorili vzťah k poľnohospodárstvu a rôznorodým poľnohospodárskym výrobkom Únie, najmä k tým, ktoré sa vyrábajú v ich regióne, napríklad s pomocou odborníkov na výživu a poľnohospodárov. Na splnenie cieľov, ktoré sa program snaží dosiahnuť, by členské štáty mali mať možnosť zahrnúť do svojich tematických opatrení širšiu škálu poľnohospodárskych výrobkov, napríklad spracované ovocie a zeleninu bez pridania cukru, soli, tukov, sladidiel a umelých zvýrazňovačov vône a chuti. Členské štáty by takisto mali mať možnosť zahrnúť iné miestne, regionálne alebo národné špeciality, napríklad med, stolové olivy a olivový olej. V záujme podpory zdravých stravovacích návykov by však členské štáty mali zabezpečiť primeranú účasť svojich vnútroštátnych orgánov zodpovedných za zdravie a výživu na vypracovaní tohto zoznamu alebo na jeho povolení, a to v súlade s vnútroštátnymi postupmi.

(6)  S cieľom zabezpečiť efektívne a cielené využívanie finančných prostriedkov Únie a uľahčiť vykonávanie školského programu by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať určité akty, pokiaľ ide o určenie nákladov a/alebo opatrení, ktoré sú oprávnené na pomoc Únie.

(7)  Pomoc by sa mala prideliť osobitne pre školské ovocie a zeleninu ▌a osobitne pre školské mlieko v súlade s dobrovoľným prístupom k distribúcii. Táto pomoc by sa mala prideľovať každému členskému štátu na základe počtu šesť- až desaťročných detí v členskom štáte, stupňa rozvoja regiónov v rámci členského štátu tak, aby sa zabezpečila vyššia pomoc menej rozvinutým regiónom, menším ostrovom v Egejskom mori a najvzdialenejším regiónom vzhľadom na obmedzenú diverzifikáciu ich poľnohospodárstva a na skutočnosť, že v príslušnom regióne často nemožno nájsť určité výrobky, čo so sebou prináša zvýšené náklady na dopravu a skladovanie. cieľom umožniť členským štátom zachovať rozsah ich súčasných programov a podporiť účasť ďalších na programe distribúcie mlieka je v prípade školského mlieka navyše vhodné skombinovať predchádzajúce kritériá s doterajším využívaním pomoci Únie na dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov deťom, s výnimkou Chorvátska, pre ktoré sa má určiť špecifická suma.

(8)  V záujme zdravého administratívneho a rozpočtového hospodárenia by členské štáty, ktoré sa chcú zúčastniť na programe distribúcie oprávnených výrobkov, mali každý rok požiadať o pomoc Únie. ▌

(9)  Národná stratégia by sa mala považovať za podmienku účasti členského štátu na programe. Od členských štátov, ktoré si želajú zúčastniť sa na programe, by sa malo vyžadovať, aby predložili strategický ▌dokument, ktorý sa vzťahuje na obdobie šiestich rokov a v ktorom sú stanovené ▌ich príslušné priority. Členské štáty by mali mať možnosť pravidelne ich aktualizovať, najmä na základe hodnotenia a opätovného posúdenia priorít alebo cieľov a na základe úspešnosti svojich programov. Stratégie môžu ďalej obsahovať špecifikácie prvkov súvisiacich s vykonávaním programu, ktoré členským štátom umožnia dosiahnuť efektívnosť v riadení programu, okrem iného v súvislosti so žiadosťami o pomoc a s ich formulármi.

(10)  S cieľom podporovať informovanosť o školskom programe a lepšie zviditeľniť pomoc Únie by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať určité akty, pokiaľ ide o povinnosť členských štátov jasne informovať o podpore Únie na vykonávanie programu, a to aj v súvislosti s propagačnými nástrojmi a, ak je to vhodné, v súvislosti so spoločnými identifikačnými alebo grafickými prvkami.

(11)  Aby bolo možné zabezpečiť zviditeľnenie programu, členské štáty by mali vo svojej stratégii vysvetliť, ako zabezpečia pridanú hodnotu svojich programov, najmä v prípadoch, keď sa výrobky financované v rámci programu Únie konzumujú v rovnakom čase ako iné jedlá poskytované deťom vo vzdelávacom zariadení. S cieľom zabezpečiť dosiahnutie a efektívnosť vzdelávacieho účelu programu Únie by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať určité akty, pokiaľ ide o pravidlá týkajúce sa distribúcie výrobkov financovaných v rámci programu Únie v súvislosti s poskytovaním a prípravou iných jedál vo vzdelávacích zariadeniach.

(12)  S cieľom overiť účinnosť programov v členských štátoch by sa mali financovať iniciatívy na monitorovanie a hodnotenie dosiahnutých výsledkov, pričom osobitná pozornosť by sa mala venovať strednodobým zmenám v stravovacích návykoch.

(13)  Vzhľadom na to, že pre distribúciu ovocia a zeleniny je zrušená zásada spolufinancovania, je potrebné zmeniť príslušné ustanovenia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013(8).

(14)  Toto nariadenie by nemalo zasahovať do rozdelenia regionálnych alebo miestnych právomocí v členských štátoch.

(15)  Nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 a (EÚ) č. 1306/2013 by sa mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť. S cieľom zohľadniť periodicitu školského roka by nové pravidlá mali byť uplatniteľné od 1. augusta 2017,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmena nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami

Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013 sa mení takto:

1.  Názov oddielu I v časti II hlave I kapitole II sa nahrádza takto: „POMOC NA DODÁVANIE OVOCIA A ZELENINY A MLIEKA A MLIEČNYCH VÝROBKOV DO VZDELÁVACÍCH ZARIADENÍ“

2.  Nadpis „Pododdiel 1“ a názov „Program podpory konzumácie ovocia a zeleniny v školách“ sa vypúšťajú.

3.  Článok 23 sa nahrádza takto:

Článok 23

Pomoc na dodávanie školského ovocia a zeleniny a školského mlieka, na sprievodné vzdelávacie opatrenia a súvisiace náklady

1.  Pomoc Únie sa poskytuje v prípade detí vo vzdelávacích zariadeniach uvedených v článku 22:

a)  na dodávanie a distribúciu oprávnených výrobkov uvedených v odsekoch 2 a 3;

b)  na sprievodné vzdelávacie opatrenia; a

c)  na pokrytie určitých súvisiacich nákladov spojených s ▌vybavením, reklamou, monitorovaním a vyhodnocovaním, a s logistikou a distribúciou, ak tieto náklady nie sú v pôsobnosti písmena a).

Na účely tohto oddielu:

  „školské ovocie a zelenina“ sú výrobky uvedené v odseku 2 prvom pododseku písm. a) a v odseku 2 druhom pododseku písm. a);

  „školské mlieko“ sú výrobky uvedené v odseku 2 prvom pododseku písm. b) a v odseku 2 druhom pododseku písm. b), ako aj výrobky uvedené v prílohe V.

2.  Členské štáty, ktoré sa chcú zúčastniť na programe pomoci stanovenom v odseku 1 („školský program“) a žiadajú o pomoc Únie uvedenú vyššie, uprednostnia pri zohľadnení vnútroštátnych okolností distribúciu výrobkov jednej alebo oboch týchto skupín:

a)  ovocie a zelenina a čerstvé produkty sektora banánov;

b)  konzumné mlieko a jeho bezlaktózové variácie.

S cieľom podporiť konzumáciu určitých výrobkov a/alebo reagovať na osobitné výživové potreby detí na svojom území členský štát však môže stanoviť aj distribúciu:

a)  spracovaných výrobkov z ovocia a zeleniny, popri výrobkoch stanovených v prvom pododseku písm. a);

b)  syra a tvarohu, jogurtu a iných fermentovaných alebo acidofilných mliečnych výrobkov bez pridaných ochucujúcich látok, ovocia, orechov alebo kakaa, popri výrobkoch stanovených v prvom pododseku písm. b).

3.  Ak to členské štáty považujú za potrebné na dosiahnutie cieľov školského programu a cieľov vymedzených v stratégii uvedenej v odseku 6, môžu doplniť distribúciu výrobkov uvedených v odseku 2 výrobkami uvedenými v prílohe V.

V takom prípade sa pomoc Únie vyplatí len pre mliečnu zložku distribuovaného výrobku, ktorá nesmie byť nižšia ako 90 % hmotnosti pre kategóriu I prílohy V a 75 % hmotnosti pre kategóriu II prílohy V. Rada stanoví výšku pomoci Únie na mlieko v súlade s článkom 43 ods. 3 ZFEÚ.

4.  Výrobky distribuované v rámci školského programu nesmú obsahovať pridané cukry, pridané soli, pridané tuky, pridané sladidlá ani pridané umelé zvýrazňovače vône a chuti E 620 až E 650 uvedené v nariadení (EÚ) č. 1333/2008.

S cieľom zohľadniť vedecký vývoj je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 227 prijímať delegované akty týkajúce sa doplnenia zoznamu zvýrazňovačov vône a chuti uvedených v prvom pododseku.

Ktorýkoľvek členský štát však môže rozhodnúť, že oprávnené výrobky uvedené v odsekoch 2 a 3 môžu obsahovať obmedzené množstvá pridaného cukru, pridanej soli a/alebo pridaného tuku, a to po získaní príslušného povolenia svojich vnútroštátnych orgánov zodpovedných za zdravie a výživu v súlade so svojimi vnútroštátnymi postupmi. S cieľom zabezpečiť, aby takéto výrobky spĺňali ciele programu, Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 227 prijímať delegované akty, ktorými sa vymedzujú najvyššie prípustné množstvá týchto látok, ktoré sú z technického hľadiska potrebné na prípravu alebo výrobu spracovaných výrobkov.

5.  Okrem výrobkov uvedených v odsekoch 2 a 3 môžu členské štáty stanoviť aj začlenenie iných poľnohospodárskych výrobkov do sprievodných vzdelávacích opatrení, najmä výrobkov uvedených v článku 1 ods. 2 písm. g) a v).

6.  Členské štáty vypracujú na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni stratégiu vykonávania programu ako podmienku svojej účasti na školskom programe ešte pred samotnou účasťou a následne každých šesť rokov. Orgán zodpovedný za predloženie stratégie na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni môže túto stratégiu zmeniť, najmä vzhľadom na proces monitorovania a hodnotenia a vzhľadom na dosiahnuté výsledky. V stratégii sa určia minimálne potreby, ktoré sa majú splniť, ich poradie z hľadiska priorít, cieľová populácia, očakávané výsledky a, ak sú k dispozícii, aj kvantifikované ciele, ktoré sa majú dosiahnuť vo vzťahu k východiskovej situácii, a stanovia sa najvhodnejšie nástroje a činnosti na dosiahnutie týchto cieľov.

Uvedené stratégie môžu obsahovať konkrétne prvky týkajúce sa vykonávania programu vrátane prvkov určených na zjednodušenie jeho riadenia.

7.  Členské štáty uvedú vo svojich stratégiách zoznam všetkých výrobkov dodávaných v rámci programu buď prostredníctvom pravidelnej distribúcie, alebo v rámci sprievodných vzdelávacích opatrení. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 4, členské štáty zabezpečia aj primeranú účasť svojich vnútroštátnych orgánov zodpovedných za zdravie a výživu na vypracovaní tohto zoznamu alebo na jeho povolení, a to v súlade s vnútroštátnymi postupmi.

8.  V záujme toho, aby bol školský program účinný, členské štáty stanovia aj sprievodné vzdelávacie opatrenia, ktoré môžu zahŕňať okrem iného opatrenia a činnosti zamerané na to, aby si deti vytvorili vzťah k poľnohospodárstvu prostredníctvom aktivít, akými sú napríklad návštevy poľnohospodárskych podnikov, ako aj na distribúciu širšej škály poľnohospodárskych výrobkov, ako sa uvádza v odseku 5. Uvedené opatrenia môžu aj vzdelávať o súvisiacich otázkach, napríklad o zdravých stravovacích návykoch, ▌miestnych potravinových reťazcoch, o ekologickom poľnohospodárstve, o udržateľnej výrobe alebo o boji proti plytvaniu potravinami.

9.  Pri výbere produktov, ktoré majú byť distribuované alebo zahrnuté do sprievodných vzdelávacích opatrení, vychádzajú členské štáty z objektívnych kritérií, medzi ktoré patrí jedno alebo viaceré z týchto kritérií: zdravotné a environmentálne aspekty, sezónnosť, rôznorodosť alebo dostupnosť miestnych alebo regionálnych produktov, pričom dajú v čo najväčšej možnej miere prednosť produktom s pôvodom v Únii. Členské štáty môžu nabádať na uprednostňovanie predovšetkým miestnych alebo regionálnych nákupov, produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby, krátkych dodávateľských reťazcov alebo environmentálnych prínosov a, ak je to vhodné, aj kvalitných výrobkov, ako sa označujú v nariadení (EÚ) č. 1151/2012.

Členské štáty môžu vo svojich stratégiách zvážiť uprednostnenie aspektov udržateľnosti a spravodlivého obchodu.“

4.  Vkladá sa článok 23a:

Článok 23a

Finančné ustanovenia

1.  Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia odseku 4, pomoc v rámci školského programu pridelená na distribúciu výrobkov, na sprievodné vzdelávacie opatrenia a súvisiace náklady, ako sa uvádza v článku 23 ods. 1, neprekročí 250 miliónov EUR na školský rok, pričom:

a)  v prípade školského ovocia a zeleniny neprekročí: 150 miliónov EUR na školský rok;

b)  v prípade školského mlieka neprekročí: 100 miliónov EUR na školský rok.

2.  Pomoc uvedená v odseku 1 sa pridelí každému členskému štátu, pričom sa zohľadní:

i)  počet šesť- až desaťročných detí v členskom štáte;

ii)  stupeň rozvoja regiónov v rámci členského štátu tak, aby sa zabezpečila vyššia pomoc menej rozvinutým regiónom v zmysle článku 3 ods. 5 tohto nariadenia ▌a menším ostrovom v Egejskom mori v zmysle článku 1 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 229/2013; a

iii)  v prípade školského mlieka popri kritériách uvedených vyššie aj doterajšie využívanie pomoci Únie na dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov deťom ▌.

V prípade najvzdialenejších regiónov uvedených v článku 349 ZFEÚ sa v rámci pridelenia prostriedkov pre dotknutý členský štát zabezpečí vyššia pomoc pre tieto regióny s cieľom zohľadniť ich špecifickú situáciu pri získavaní výrobkov a podporiť takéto získavanie medzi najvzdialenejšími regiónmi, ktoré sú blízko pri sebe.

V rámci pridelenia prostriedkov na školské mlieko na základe vyššie uvedených kritérií sa zabezpečí, aby všetky členské štáty mali nárok dostať aspoň minimálnu sumu pomoci Únie na dieťa vo vekovej skupine uvedenej v prvom pododseku bode i), ktorá nesmie byť nižšia ako priemerná suma finančných prostriedkov Únie využívaná na jedno dieťa v rámci všetkých členských štátov v programe pomoci, ktorý sa uplatňoval pred [dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

3.  Členské štáty požiadajú každý rok o účasť na školskom programe predložením žiadosti o pomoc Únie, pričom uvedú sumu požadovanú na školské ovocie a zeleninu a sumu požadovanú na školské mlieko, ktoré chcú distribuovať ▌.

4.  Bez toho, aby prekročil celkový strop vo výške 250 miliónov EUR, ktorý vyplýva zo súm uvedených v odseku 1 písm. a) a b), môže každý členský štát presunúť raz za školský rok najviac 20 % zo svojich jedných alebo druhých orientačne pridelených prostriedkov. ▌

Uvedené percento sa však môže zvýšiť až na 25 % pre členské štáty s najvzdialenejšími regiónmi uvedenými v článku 349 ZFEÚ, ako aj v iných náležite odôvodnených prípadoch, napríklad ak členský štát musí riešiť špecifickú situáciu na trhu v sektore v pôsobnosti školského programu, mimoriadne znepokojivú nízku spotrebu jednej alebo druhej skupiny výrobkov alebo iné spoločenské zmeny.

Presuny sa môžu vykonať buď:

a)  pred stanovením konečných pridelených prostriedkov na nasledujúci školský rok medzi orientačne pridelenými prostriedkami členského štátu. Nie je možné vykonať takéto presuny z prostriedkov orientačne pridelených pre skupinu výrobkov, pre ktoré príslušný členský štát požaduje sumu prekračujúcu jeho orientačne pridelenú sumu. Členské štáty oznámia Komisii sumy akýchkoľvek presunov medzi orientačne pridelenými prostriedkami; alebo

b)  po začiatku školského roka medzi konečnými pridelenými prostriedkami členského štátu, ak boli pre daný členský štát stanovené takéto pridelenia. Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov prijať opatrenia potrebné na uplatňovanie tohto odseku týkajúce sa aj konečných termínov na presuny, ako aj predkladania, formy a obsahu oznámení o presunoch.

5.  Školským programom nie je dotknutý žiadny samostatný vnútroštátny školský program, ktorý je zlučiteľný s právom Únie. Pomoc Únie stanovená v článku 23 sa môže použiť na rozšírenie pôsobnosti alebo účinnosti akýchkoľvek existujúcich vnútroštátnych školských programov alebo školských programov distribúcie školského ovocia a zeleniny a školského mlieka, ale nemôže nahradiť financovanie týchto existujúcich vnútroštátnych programov, s výnimkou bezplatnej distribúcie jedál deťom vo vzdelávacích zariadeniach. Ak sa členský štát rozhodne rozšíriť existujúci vnútroštátny školský program alebo zvýšiť jeho účinnosť prostredníctvom finančných prostriedkov Únie, vysvetlí v stratégii uvedenej v článku 23 ods. 6, ako sa to dosiahne.

6.  Členské štáty môžu popri pomoci Únie udeliť na financovanie školského programu aj vnútroštátnu pomoc.

Členské štáty môžu financovať uvedené platby prostredníctvom poplatkov vyberaných v príslušnom sektore alebo prostredníctvom akéhokoľvek iného príspevku zo súkromného sektora.

7.  Únia môže takisto podľa článku 6 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 financovať opatrenia zamerané na informovanie, reklamu, monitorovanie a hodnotenie súvisiace so školským programom vrátane opatrení na zvyšovanie povedomia verejnosti o jeho cieľoch, ako aj súvisiace opatrenia na vytváranie kontaktných sietí zainteresovaných strán zameraných na výmenu skúseností a najlepších postupov s cieľom uľahčiť vykonávanie a riadenie programu.

Komisia môže v záujme zvýšenia zviditeľnenia školského programu vyvinúť v súlade s článkom 24 ods. 3 tohto nariadenia spoločné identifikačné alebo grafické prvky.

8.  Členské štáty, ktoré sa zúčastňujú na školskom programe, zverejnia v priestoroch školy alebo na iných príslušných miestach ▌informácie o tom, že sa zapájajú do tohto programu a že ho Únia finančne subvencuje. Členské štáty môžu použiť akékoľvek vhodné komunikačné nástroje, ktoré stanoví Komisia v súlade s článkom 24 a medzi ktoré môžu patriť plagáty, špecializované webové lokality, informatívny grafický materiál, ako aj informačné a osvetové kampane. Členské štáty zabezpečia pridanú hodnotu a zviditeľnenie školského programu Únie v súvislosti s poskytovaním iných jedál vo vzdelávacích zariadeniach.“

5.  Články 24 a 25 sa nahrádzajú takto:

„Článok 24

Delegované právomoci

1.  S cieľom presadzovať zdravé stravovacie návyky u detí a zaručiť, že pomoc v rámci školského programu sa zameria na deti z cieľovej skupiny uvedenej v článku 22, je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 227 prijímať delegované akty, ktoré sa týkajú pravidiel, pokiaľ ide o:

a)  ďalšie kritériá týkajúce sa oprávnenosti cieľovej skupiny uvedenej v článku 22;

b)  schvaľovanie a výber žiadateľov o pomoc zo strany členských štátov;

c)  vypracovanie národných alebo regionálnych stratégií a o sprievodné vzdelávacie opatrenia.

2.  S cieľom zaistiť efektívne a cielené využívanie európskych finančných prostriedkov a uľahčiť vykonávanie školského programu je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 227 prijímať delegované akty, pokiaľ ide o:

a)  určenie nákladov a/alebo opatrení, ktoré sú oprávnené na pomoc Únie ▌;

b)  povinnosti členských štátov monitorovať a hodnotiť účinnosť svojich školských programov.

3.  S cieľom podporovať informovanosť o školskom programe a väčšmi zviditeľniť pomoc Únie je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 227 prijímať delegované akty, ktorými sa od členských štátov zúčastnených na školskom programe vyžaduje, aby jasne propagovali skutočnosť, že na vykonávanie programu čerpajú pomoc Únie, a to aj pokiaľ ide o:

a)  osobitné kritériá vzťahujúce sa na používanie propagačných nástrojov;

b)  v náležitých prípadoch stanovenie osobitných kritérií týkajúcich sa úpravy, zloženia, veľkosti a vzhľadu spoločných identifikačných alebo grafických prvkov.

4.  V záujme zabezpečenia pridanej hodnoty a zviditeľnenia programu Únie je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 227 prijímať delegované akty, pokiaľ ide o pravidlá týkajúce sa distribúcie výrobkov v súvislosti s poskytovaním iných jedál vo vzdelávacích zariadeniach.

5.  Vzhľadom na potrebu zabezpečiť, aby sa pomoc premietla do ceny, za ktorú sú výrobky dostupné v rámci školského programu, je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 227 prijímať delegované akty, ktorými sa od členských štátov vyžaduje, aby vo svojich stratégiách vysvetlili, ako sa to dosiahne.

Článok 25

Vykonávacie právomoci v súlade s postupom preskúmania

Komisia môže prostredníctvom delegovaných aktov prijať opatrenia potrebné na uplatňovanie tohto oddielu vrátane:

a)  informácií, ktoré majú obsahovať stratégie členských štátov;

b)  žiadostí o pomoc a vyplácania pomoci vrátane zjednodušenia postupov vyplývajúceho zo spoločného rámca;

c)  metód propagovania a opatrení na vytváranie kontaktných sietí zainteresovaných strán v súvislosti so školským programom;

d)  predkladania, formy a obsahu každoročných žiadostí o pomoc, monitorovacích a hodnotiacich správ členských štátov, ktoré sa zúčastňujú na školskom programe;

e)  opatrení potrebných na uplatňovanie článku 23a ods. 4, týkajúcich sa aj konečných termínov na presuny, ako aj predkladania, formy a obsahu oznámení o presunoch.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 229 ods. 2.“

6.  Pododdiel 2 sa vypúšťa.

7.  Článok 217 sa nahrádza takto:

„Článok 217

Vnútroštátne platby na distribúciu výrobkov deťom

Členské štáty môžu poskytovať vnútroštátne platby na dodávanie skupín oprávnených výrobkov uvedených v článku 23 deťom vo vzdelávacích zariadeniach, na sprievodné vzdelávacie opatrenia súvisiace s takýmito výrobkami a na súvisiace náklady uvedené v článku 23 ods. 1 písm. c).

Členské štáty môžu financovať uvedené platby prostredníctvom poplatkov vyberaných v príslušnom sektore alebo prostredníctvom akéhokoľvek iného príspevku zo súkromného sektora.“

8.  Do článku 225 sa dopĺňajú tieto písmená:

„e)  do 31. júla 2023 o uplatňovaní kritérií prideľovania prostriedkov uvedených v článku 23a ods. 2;

f)  do 31. júla 2023 o vplyve presunov uvedených v článku 23a ods. 4 na účinnosť programu v súvislosti s distribúciou oboch skupín výrobkov.“

9.  Príloha V sa nahrádza takto:

„PRÍLOHA V

Kategória I

Fermentované mliečne výrobky neobsahujúce ovocnú šťavu, prírodne ochutené, alebo obsahujúce ovocnú šťavu, prírodne ochutené alebo neochutené

Mliečne nápoje obsahujúce kakao, ovocnú šťavu alebo prírodne ochutené

Kategória II

Prírodne ochutené a neochutené mliečne výrobky obsahujúce ovocie, tiež fermentované.“

Článok 2

Zmena nariadenia (EÚ) č. 1306/2013

V článku 4 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 sa písmeno d) nahrádza takto:

„d)  finančný príspevok Únie na opatrenia súvisiace s chorobami zvierat a so stratou dôvery spotrebiteľov uvedené v článku 220 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.“

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. augusta 2017.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli

Za Európsky parlament  Za Radu

predseda  predseda

POSTUP – GESTORSKÝ VÝBOR

Názov

Program pomoci na poskytovanie ovocia, zeleniny, banánov a mlieka vo vzdelávacích zariadeniach

Referenčné čísla

COM(2014)0032 – C7-0025/2014 – 2014/0014(COD)

Dátum predloženia v EP

30.1.2014

 

 

 

Gestorský výbor

dátum oznámenia na schôdzi

AGRI

6.2.2014

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

dátum oznámenia na schôdzi

DEVE

6.2.2014

BUDG

6.2.2014

CONT

6.2.2014

ENVI

6.2.2014

 

REGI

6.2.2014

CULT

6.2.2014

 

 

Bez predloženia stanoviska

  dátum rozhodnutia

DEVE

11.2.2014

BUDG

25.6.2014

CONT

11.6.2014

ENVI

14.7.2014

 

REGI

22.9.2014

CULT

3.9.2014

 

 

Spravodajcovia

  dátum vymenovania

Marc Tarabella

17.9.2014

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

23.7.2014

 

 

 

Dátum prijatia

11.1.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

30

6

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, José Bové, Paul Brannen, Daniel Buda, Nicola Caputo, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Ulrike Müller, Maria Noichl, Marijana Petir, Jens Rohde, Jordi Sebastià, Jasenko Selimovic, Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Marco Zullo

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Pilar Ayuso, Bas Belder, Franc Bogovič, Jean-Paul Denanot, Fredrick Federley, Maria Heubuch, Ricardo Serrão Santos, Ramón Luis Valcárcel Siso

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Mark Demesmaeker

Dátum predloženia

15.1.2016

(1)

Ú. v. EÚ C 451, 16.12.2014, s. 142.

(2)

Ú. v. EÚ C 415, 20.11.2014, s. 30.

(3)

Prijaté texty toho dňa, P8_TA(2015)0216.

(4)

* Pozmeňujúce návrhy: nový alebo zmenený text je vyznačený hrubou kurzívou; vypustenia sa označujú symbolom ▌.

**  ZNENIE EŠTE NEFINALIZOVALI PRÁVNICI LINGVISTI.

(5)

  Ú. v. EÚ C , , s. .

(6)

  Ú. v. EÚ C , , s. .

(7)

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 and (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671).

(8)

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 549).

Právne oznámenie