Postup : 2015/0810(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0007/2016

Předložené texty :

A8-0007/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 02/02/2016 - 6.4
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0028

ZPRÁVA     *
PDF 526kWORD 97k
19.1.2016
PE 571.794v02-00 A8-0007/2016

o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se schvaluje uzavření dohody o spolupráci mezi Eurojustem a Ukrajinou ze strany Eurojustu

(11592/2015 – C8-0300/2015 – 2015/0810(CNS))

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Zpravodajka: Sylvia-Yvonne Kaufmann

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se schvaluje uzavření dohody o spolupráci mezi Eurojustem a Ukrajinou ze strany Eurojustu

(11592/2015 – C8-0300/2015 – 2015/0810(CNS))

(Konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Rady (11592/2015),

–  s ohledem na čl. 39 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii ve znění Amsterodamské smlouvy a článek 9 Protokolu č. 36 o přechodných ustanoveních, podle kterých Rada konzultovala s Parlamentem (C8-0300/2015),

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2002/187/SVV ze dne 28. února 2002 o zřízení Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za účelem posílení boje proti závažné trestné činnosti(1), zejména na čl. 26a odst. 2 tohoto rozhodnutí,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a stanovisko Výboru pro právní záležitosti (A8-0007/2016),

1.  schvaluje návrh Rady;

2.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

3.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit znění schválené Parlamentem;

4.  pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě, Komisi a Eurojustu.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Tento návrh se týká navrhovaného schválení dohody o spolupráci mezi Eurojustem

a Ukrajinou, jejímž účelem je prohloubit soudní spolupráci v boji proti závažné trestné činnosti, a to zejména organizované trestné činnosti a terorismu. Tento návrh dohody obsahuje ustanovení o operativní spolupráci mezi Eurojustem a Ukrajinou, která bude spočívat např. ve vyslání styčného státního zástupce z Ukrajiny do Eurojustu a ve výměně informací, včetně osobních údajů.

Společný kontrolní orgán Eurojustu schválil návrh dohody v souladu s čl. 26a odst. 2 rozhodnutí o Eurojustu a jeho stanovisko je připojeno k návrhu dohody. Společný kontrolní orgán především konstatoval, že veškeré pozměňovací návrhy Eurojustu k návrhu dohody byly zohledněny a že Ukrajina je smluvní stranou úmluvy Rady Evropy ze dne 28. ledna 1981 o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracovávání osobních dat a jejího protokolu o orgánech dozoru a toku dat přes hranice. V této souvislosti dospěl Společný kontrolní orgán k závěru, že pokud jde o otázku nezávislosti příslušného ukrajinského orgánu dohledu, byla tato otázka uspokojivě vyřešena převedením daných úkolů na veřejného ochránce práv, který je v souladu s ukrajinskou ústavou zcela nezávislým orgánem.

Za účelem posílení boje proti nadnárodní trestné činnosti a zkvalitnění soudní spolupráce v Evropě je z operačních důvodů zcela nezbytné, aby Eurojust s Ukrajinou spolupracoval.

V souladu s čl. 26a odst. 2 rozhodnutí Rady ze dne 28. února 2002 o zřízení Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) naposledy pozměněného rozhodnutím Rady 2009/426/SVV ze dne 16. prosince 2008 schvaluje dohody uzavírané mezi Eurojustem a třetími zeměmi nebo mezinárodními organizacemi kvalifikovanou většinou Rada.

Podle čl. 39 odst. 1 bývalé Smlouvy o Evropské unii, který Soudní dvůr ve svém rozhodnutí ze dne 16. dubna 2015 prohlásil v souladu s článkem 9 protokolu č. 36 za stále platný, má Rada před přijetím prováděcích opatření na základě acquis třetího pilíře konzultovat s Parlamentem a může stanovit lhůtu, v níž má Parlament vydat své stanovisko (Soudní dvůr Evropské unie C-317/13 a C-679/13, 15. dubna 2015).

Zpravodajka podporuje uzavření této dohody o spolupráci s Ukrajinou, neboť by napomohla boji proti závažné trestné činnosti a tento boj by zintenzivnila a rovněž by přispěla ke zkvalitnění soudní spolupráce, zejména v oblasti organizované trestné činnosti a terorismu.

12.1.2016

STANOVISKO Výboru pro právní záležitosti

pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se schvaluje uzavření Dohody o spolupráci mezi Eurojustem a Ukrajinou ze strany Eurojustu

(11592/2015 – C8-0300/2015 – 2015/0810(CNS))

Navrhovatel: Jiří Maštálka

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

V tomto rozhodnutí se navrhuje schválit uzavření dohody o spolupráci mezi Eurojustem a Ukrajinou s cílem prohloubit soudní spolupráci v oblasti boje proti závažné trestné činnosti a korupci. Dohoda obsahuje podrobná ustanovení o operativní spolupráci mezi Eurojustem a Ukrajinou, která bude spočívat např. ve vyslání ukrajinského styčného úředníka do Eurojustu a výměně informací.

V čl. 26a odst. 2 rozhodnutí o Eurojustu je stanoveno, že takové smlouvy s třetími zeměmi nebo mezinárodními organizacemi musí schválit Rada. V čl. 39 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii ve znění před Lisabonskou smlouvou je stanovno, že toto schválení musí být konzultováno s Parlamentem. V souladu s článkem 9 protokolu č. 36 je tento postup dočasně stále v platnosti.

Navrhovatel považuje za zcela zřejmé, že je v zájmu boje proti nadnárodní trestné činnosti a prohloubení soudní spolupráce v Evropě zapotřebí, aby Eurojust s Ukrajinou operativně spolupracoval. Navrhovatel dohodu o spolupráci podporuje, a navrhuje proto schválit prováděcí rozhodnutí Rady beze změn.

******

Výbor pro právní záležitosti vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci jako věcně příslušný výbor, aby navrhl schválení návrhu prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se schvaluje uzavření Dohody o spolupráci mezi Eurojustem a Ukrajinou ze strany Eurojustu.

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Dohoda o spolupráci mezi Eurojustem a Ukrajinou

Referenční údaje

11592/2015 – C8-0300/2015 – 2015/0810(CNS)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

LIBE

14.10.2015

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

JURI

14.10.2015

Navrhovatel(ka)

       Datum jmenování

Jiří Maštálka

26.11.2015

Datum přijetí

11.1.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

19

2

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Mary Honeyball, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Daniel Buda, Angel Dzhambazki, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Constance Le Grip, Stefano Maullu, Angelika Niebler, Virginie Rozière

POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Dohoda o spolupráci mezi Eurojustem a Ukrajinou

Referenční údaje

11592/2015 – C8-0300/2015 – 2015/0810(CNS)

Datum konzultace s EP

8.10.2015

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

LIBE

14.10.2015

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

AFET

14.10.2015

JURI

14.10.2015

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

AFET

13.10.2015

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Sylvia-Yvonne Kaufmann

19.11.2015

 

 

 

Projednání ve výboru

1.12.2015

 

 

 

Datum přijetí

14.1.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

40

2

9

Členové přítomní při konečném hlasování

Jan Philipp Albrecht, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Barbara Matera, Claude Moraes, József Nagy, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Gérard Deprez, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Petri Sarvamaa

Datum předložení

19.1.2016

(1)

  Úř. věst. L 63, 6.3.2002, s. 1.

Právní upozornění