Procedure : 2015/0128(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0010/2016

Indgivne tekster :

A8-0010/2016

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 12/04/2016 - 5.1
CRE 12/04/2016 - 5.1
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0094

BETÆNKNING     ***I
PDF 381kWORD 93k
28.1.2016
PE 569.640v02-00 A8-0010/2016

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om anvendelse af de ordninger for varer med oprindelse i bestemte lande i gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS), der er fastlagt i aftaler om indgåelse af økonomiske partnerskabsaftaler eller i aftaler, som fører til indgåelse af økonomiske partnerskabsaftaler (omarbejdning)

(COM(2015)0282 – C8-0154/2015 – 2015/0128(COD))

Udvalget om International Handel

Ordfører: Jarosław Wałęsa

(Omarbejdning – forretningsordenens artikel 104)

ERRATA/ADDENDA
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om anvendelse af de ordninger for varer med oprindelse i bestemte lande i gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS), der er fastlagt i aftaler om indgåelse af økonomiske partnerskabsaftaler eller i aftaler, som fører til indgåelse af økonomiske partnerskabsaftaler (omarbejdning)

(COM(2015)0282 – C8-0154/2015 – 2015/0128(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure – omarbejdning)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2015)0282),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 207, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0154/2015),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 28. november 2001 om en mere systematisk omarbejdning af retsakter(1),

–  der henviser til skrivelse af 16. september 2015 fra Retsudvalget til Udvalget om International Handel, jf. forretningsordenens artikel 104, stk. 3,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 104 og 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om International Handel (A8-0010/2016),

A.  der henviser til, at forslaget ifølge den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen ikke indebærer andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne i selve forslaget, og at det, hvad angår de uændrede bestemmelser i de tidligere retsakter sammen med de nævnte ændringer, udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende retsakter uden indholdsmæssige ændringer;

1.  vedtager sin holdning ved førstebehandling, hvormed Kommissionens forslag overtages, under hensyntagen til henstillingerne fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

BEGRUNDELSE

Kommissionens forslag vedrører en kodificering og en omarbejdning af Rådets forordning (EF) nr. 1528/2007, den såkaldte forordning om markedsadgang (MAR), for import af produkter med oprindelse i visse AVS-lande. Dette midlertidige instrument giver told- og kvotefri adgang til EU’s marked for produkter med oprindelse i AVS-lande, der ikke hører til de mindst udviklede lande, i tiden op til indgåelsen og anvendelsen af de respektive WTO-kompatible økonomiske partnerskabsaftaler (ØPA’er) inden den 1. oktober 2016. Bilag I til MAR omfatter i øjeblikket 27 lande.

Formålet med kodifikationen er at sikre gennemsigtighed, klarhed og forenkling af EU-lovgivningen, efter at en oprindelig retsakt er blevet ændret adskillige gange. Siden vedtagelsen af forordningen om markedsadgang i 2007 er den allerede blevet ændret ni gange, herunder den nye tilpasning efter Lissabontraktaten i henhold til "Omnibusretsakt II om handel" og Kommissionens efterfølgende delegerede forordninger (se bilag III til Kommissionens forslag). Kodifikation er således afgørende for at sikre, at forordningen er klar og letlæselig.

Den metode, der anvendes, er en omarbejdning, da der er behov for visse mindre indholdsmæssige ændringer i den eksisterende artikel 3, stk. 4, og i artikel 22.

Den foreslåede ændring af artikel 3, stk. 4, tillægger Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter med henblik på at fastsætte, hvilken ordning der finder anvendelse på produkter med oprindelse i Sydafrika, når de relevante bestemmelser i aftalen mellem EU og Sydafrika om handel, udvikling og samarbejde er blevet afløst af de relevante bestemmelser i ØPA’en mellem EU og Southern African Development Community (SADC), der blev indgået den 15. juli 2014.

I artikel 22 bør en overflødig henvisning til artikel 134 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab udgå, eftersom denne artikel blev ophævet ved Lissabontraktaten.

Efter ovennævnte betragtninger og på grundlag af den positive udtalelse fra Retsudvalget, der bekræfter, at forslaget udelukkende består i en kodifikation, der begrænser sig til de nævnte indholdsmæssige ændringer, anbefaler ordføreren at vedtage Kommissionens forslag uden ændringer.

BILAG: SKRIVELSE FRA RETSUDVALGET

Ref. D(2015)40901

Bernd Lange

Formand for Udvalget om International Handel

ASP 12G205

Bruxelles

Om:   Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om anvendelse af de ordninger for varer med oprindelse i bestemte lande i gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS), der er fastlagt i aftaler om indgåelse af økonomiske partnerskabsaftaler eller i aftaler, som fører til indgåelse af økonomiske partnerskabsaftaler (omarbejdning)

COM(2015)0282 – C8-0154/2015 – 2015/0128(COD))

Kære formand,

Retsudvalget har behandlet ovennævnte forslag, i henhold til artikel 104 om omarbejdning, som indført i Parlamentets forretningsorden.

Artiklens stk. 3 har følgende ordlyd:

"Finder det udvalg, der er kompetent med hensyn til retlige spørgsmål, at forslaget ikke indebærer andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne, underretter udvalget det kompetente udvalg herom.

Det kompetente udvalg kan i så fald kun behandle ændringsforslag, som opfylder betingelserne i artikel 169 og 170, og som vedrører de dele af forslaget, der indeholder ændringer.

Agter det kompetente udvalg dog i overensstemmelse med punkt 8 i den interinstitutionelle aftale også at stille ændringsforslag til de kodificerede dele af forslaget, underretter det omgående Rådet og Kommissionen om sine planer, og sidstnævnte bør inden afstemningen, jf. artikel 58, meddele udvalget, hvilken holdning den har til ændringsforslagene, og hvorvidt den agter at tage forslaget om omarbejdning tilbage."

På baggrund af udtalelsen fra Juridisk Tjeneste, hvis repræsentanter deltog i møderne i den rådgivende gruppe, der undersøgte forslaget om omarbejdning, og i tråd med ordførerens henstillinger, mener Retsudvalget, at forslaget ikke indeholder andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne i forslaget, og at forslaget for så vidt angår kodifikation af de uændrede bestemmelser i de tidligere retsakter rent faktisk udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende retsakter uden indholdsmæssige ændringer.

Som konklusion vedtog Retsudvalget på mødet den 15. september 2015 enstemmigt med 22 stemmer for(2) at henstille, at Udvalget om International Handel som korresponderende udvalg behandler ovennævnte forslag i overensstemmelse med artikel 104.

Med venlig hilsen

Pavel Svoboda

Bilag: Udtalelse fra den rådgivende gruppe.

BILAG: UDTALELSE FRA DEN RÅDGIVENDE GRUPPE BESTÅENDE AF DE JURIDISKE TJENESTER I EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG KOMMISSIONEN

 

 

 

 

DE JURIDISKE TJENESTERS

RÅDGIVENDE GRUPPE

Bruxelles, den 10. august 2015

UDTALELSE

  TIL  EUROPA-PARLAMENTET

    RÅDET

    KOMMISSIONEN

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om anvendelse af de ordninger for varer med oprindelse i bestemte lande i gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS), der er fastlagt i aftaler om indgåelse af økonomiske partnerskabsaftaler eller i aftaler, som fører til indgåelse af økonomiske partnerskabsaftaler (omarbejdning)

COM(2015)0282 af 10.6.2015 – 2015/0128(COD)

I henhold til den interinstitutionelle aftale af 28. november 2001 om en mere systematisk omarbejdning af retsakter, og særlig punkt 9, behandlede den rådgivende gruppe sammensat af Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens juridiske tjenester på et møde den 25. juni 2015 bl.a. ovennævnte forslag fra Kommissionen.

Under behandlingen(3) af forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om omarbejdning af Rådets forordning (EF) nr.1528/2007 af 20. december 2007 om anvendelse af de ordninger for varer med oprindelse i bestemte lande i gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS), der er fastlagt i aftaler om indgåelse af økonomiske partnerskabsaftaler eller i aftaler, som fører til indgåelse af økonomiske partnerskabsaftaler, konstaterede den rådgivende gruppe samstemmende følgende:

1. I artikel 5, er ordene "undersøgelsesproceduren" og artikel nr. "21, stk. 5" begge markeret med tilpasningspile, men burde være markeret med den gråskravering, der normalt anvendes til at fremhæve indholdsmæssige ændringer i omarbejdningsforslag.

2. Overskriften til artikel 7 ændres til "Nulsats".

3. I overskriften til artikel 8 bør ordene "toldkontingenter til" udgå.

4. I artikel 21, stk. 1, bør henvisningen til "artikel 4, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 260/2009" erstattes med en henvisning til "artikel 3, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/478".

Efter behandlingen af forslaget var der i den rådgivende gruppe enighed om, at forslaget ikke indeholder andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne. Den rådgivende gruppe konstaterede desuden, at forslaget, hvad angår de uændrede bestemmelser i de tidligere retsakter sammen med de nævnte ændringer, udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende retsakter uden indholdsmæssige ændringer.

F. DREXLER        H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

Juridisk rådgiver      Juridisk rådgiver      Generaldirektør

PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Ordninger for varer med oprindelse i bestemte lande i gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS), der er fastlagt i aftaler om indgåelse af økonomiske partnerskabsaftaler eller i aftaler, som fører til indgåelse af økonomiske partnerskabsaftaler (omarbejdning)

Referencer

COM(2015)0282 – C8-0154/2015 – 2015/0128(COD)

Dato for høring af EP

10.6.2015

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

INTA

24.6.2015

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

DEVE

24.6.2015

 

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

DEVE

22.9.2015

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Jarosław Wałęsa

21.9.2015

 

 

 

Behandling i udvalg

22.10.2015

19.11.2015

 

 

Dato for vedtagelse

25.1.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

34

3

1

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Marine Le Pen, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Goffredo Maria Bettini, Jarosław Wałęsa

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Burkhard Balz, Amjad Bashir, Ignazio Corrao, Sven Schulze

Dato for indgivelse

28.1.2016

(1)

EFT C 77 af 28.3.2002, s. 1.

(2)

Til stede var: Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Daniel Buda, Jean-Marie Cavada, Therese Comodini Cachia, Angel Dzhambazki, Laura Ferrara, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jytte Guteland, Heidi Hautala, Sajjad Karim, Dietmar Köster, Verónica Lope Fontagné, Dominique Martin, Stefano Maullu, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka.

(3)

Den rådgivende gruppe benyttede den engelske originaludgave af forslaget som grundlag for behandlingen, som udgør sprogoriginalen for den tekst, der er til behandling.

Juridisk meddelelse