Menetlus : 2015/0128(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0010/2016

Esitatud tekstid :

A8-0010/2016

Arutelud :

Hääletused :

PV 12/04/2016 - 5.1
CRE 12/04/2016 - 5.1
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0094

RAPORT     ***I
PDF 458kWORD 94k
28.1.2016
PE 569.640v02-00 A8-0010/2016

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega teatavatest Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani (AKV) piirkonna riikide rühma riikidest pärit toodete suhtes kohaldatakse korda, mis on sätestatud lepingutes, millega või mille tulemusel luuakse majanduspartnerlus (uuesti sõnastatud)

(COM(2015)0282 – C8‑0154/2015 – 2015/0128(COD))

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon

Raportöör: Jarosław Wałęsa

(Uuesti sõnastamine – kodukorra artikkel 104)

PARANDUSED/ ADDENDA
EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega teatavatest Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani (AKV) piirkonna riikide rühma riikidest pärit toodete suhtes kohaldatakse korda, mis on sätestatud lepingutes, millega või mille tulemusel luuakse majanduspartnerlus (uuesti sõnastatud)

(COM(2015)0282 – C8‑0154/2015 – 2015/0128(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus – uuesti sõnastamine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2015)0282),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 207 lõiget 2, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0154/2015),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse 28. novembri 2001. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet õigusaktide uuesti sõnastamise tehnika süstemaatilise kasutamise kohta(1),

–  võttes arvesse vastavalt kodukorra artikli 104 lõikele 3 saadetud õiguskomisjoni 16. septembri 2015. aasta kirja eelarvekomisjonile,

–  võttes arvesse kodukorra artikleid 104 ja 59,

–  võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni raportit (A8-0010/2016),

A.  arvestades, et Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse töörühma arvamuse kohaselt ei sisalda komisjoni ettepanek muid sisulisi muudatusi peale nende, mis on ettepanekus esile toodud, ning arvestades, et varasemate õigusaktide muutmata sätete ja nimetatud muudatuste kodifitseerimise osas piirdub ettepanek üksnes kehtivate õigusaktide kodifitseerimisega ilma sisuliste muudatusteta;

1.  võtab vastu esimese lugemise seisukoha, võttes üle komisjoni ettepaneku ning võttes arvesse Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse töörühma soovitusi;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

SELETUSKIRI

Komisjoni ettepanekuga kodifitseeritakse ja sõnastatakse uuesti nõukogu määrus (EÜ) nr 1528/2007 ehk turulepääsu käsitlev määrus, millega reguleeritakse teatavatest AKV riikidest pärit toodete importi. Selle ajutise õigusvahendiga nähakse ette tollimaksu- ja kvoodivaba juurdepääs ELi turule sellistele toodetele, mis on pärit vähim arenenud riikide hulka mittekuuluvatest AKV riikidest, kes teevad ettevalmistusi Maailma Kaubandusorganisatsiooni tingimustele vastava majanduspartnerluslepingu sõlmimiseks ja kohaldamiseks enne 1. oktoobrit 2016. Turulepääsu käsitleva määruse I lisa hõlmab 27 riiki.

Kodifitseerimise eesmärk on tagada ELi õigusaktide läbipaistvus, selgus ja lihtsustamine pärast algse õigusvahendi mitmekordset muutmist. Turulepääsu käsitlevat määrust on alates selle vastuvõtmisest 2007. aastal muudetud juba üheksa korda, sealhulgas Lissaboni lepingu jõustumise järgse ühtlustamise käigus esimese kaubandusalase koonddirektiiviga (Trade Omnibus II) ja komisjoni delegeeritud määrustega (vt komisjoni ettepaneku III lisa). Kodifitseerimine on seega oluline määruse selguse ja loetavuse tagamise seisukohast.

Uuesti sõnastamise tehnikat kasutatakse seepärast, et on vaja teha teatavaid sisulisi muudatusi kehtiva artikli 3 lõikesse 4 ja artiklisse 22.

Ettepanekus tehtud muudatusettepanekuga artikli 3 lõike 4 kohta antakse komisjonile õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, et määrata kindlaks Lõuna-Aafrikast pärit toodete suhtes kohaldatav režiim pärast seda, kui ELi ja Lõuna-Aafrika vahelise kaubandus-, arengu- ja koostöölepingu asjakohased sätted on asendatud 15. juulil 2014. aastal sõlmitud ELi ja Lõuna-Aafrika Arenguühenduse (SADC) vahelise majanduspartnerluslepingu asjaomaste sätetega.

Artiklist 22 tuleks jätta välja tarbetu viide Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklile 134, sest Lissaboni lepinguga tunnistati nimetatud artikkel kehtetuks.

Võttes arvesse eespool öeldut ja arvestades õiguskomisjoni soodsat arvamust, milles kinnitatakse, et ettepanek on üksnes kodifitseerimine ja ei sisalda muid sisulisi muudatusi peale nende, mis on esile toodud, soovitab raportöör võtta komisjoni ettepanek vastu muudatusi tegemata.

LISA: ÕIGUSKOMISJONI KIRI

Viitenumber D(2015)40901

Bernd Lange

Rahvusvahelise kaubanduse komisjoni esimees

ASP 12G205

Brüssel

Teema: Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega teatavatest Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani (AKV) piirkonna riikide rühma riikidest pärit toodete suhtes kohaldatakse korda, mis on sätestatud lepingutes, millega või mille tulemusel luuakse majanduspartnerlus (uuesti sõnastatud)

COM(2015)0282 – C8-0154/2015 – 2015/0128(COD))

Austatud esimees

Õiguskomisjon vaatas eelnimetatud ettepaneku läbi vastavalt parlamendi kodukorra artiklile 104 uuesti sõnastamise kohta.

Selle artikli lõige 3 on järgmine:

„Kui õigusasjade eest vastutav komisjon on arvamusel, et ettepanek ei sisalda muid sisulisi muudatusi peale nende, mis on vastavalt esile toodud, teavitab ta sellest vastutavat komisjoni.

Sellisel juhul, välja arvatud artiklites 169 ja 170 sätestatud tingimustel, on ettepanekule muudatusettepanekute esitamine kõnealuse valdkonna eest vastutavas komisjonis lubatud üksnes juhul, kui need puudutavad ettepaneku neid osi, mis sisaldavad muudatusi.

Kui vastutav komisjon kavatseb institutsioonidevahelise kokkuleppe punkti 8 kohaselt esitada muudatusettepanekuid ka ettepaneku kodifitseeritud osade kohta, teatab ta oma kavatsusest viivitamatult nõukogule ja Euroopa Komisjonile. Euroopa Komisjon peaks teavitama parlamendikomisjoni enne artikli 58 kohaselt toimuvat hääletust oma seisukohast muudatusettepanekute suhtes ja teatama, kas ta kavatseb uuesti sõnastamise ettepaneku tagasi võtta.”

Arvestades õigusteenistuse arvamust, kelle esindajad osalesid uuesti sõnastatud ettepaneku läbi vaadanud konsultatiivse töörühma koosolekutel, ning võttes arvesse arvamuse koostaja soovitusi, on õiguskomisjon seisukohal, et kõnealune ettepanek ei sisalda muid sisulisi muudatusi peale nende, mis on ettepanekus vastavalt esile toodud. Varasemate õigusaktide muutmata sätete ja nimetatud muudatuste kodifitseerimisel piirdub ettepanek üksnes kehtivate õigusaktide kodifitseerimisega ilma sisuliste muudatusteta.

Õiguskomisjon arutas seda küsimust oma 15. septembri 2015. aasta koosolekul ning otsustas 22 poolthäälega(2) soovitada rahvusvahelise kaubanduse komisjonil kui vastutaval komisjonil uurida ülalnimetatud ettepanekut vastavalt kodukorra artiklile 104.

Lugupidamisega

Pavel Svoboda

Lisa: Konsultatiivse töörühma arvamus

LISA: EUROOPA PARLAMENDI, NÕUKOGU JA KOMISJONI ÕIGUSTEENISTUSTE KONSULTATIIVSE TÖÖRÜHMA ARVAMUS

 

 

 

 

ÕIGUSTEENISTUSTE

KONSULTATIIVNE TÖÖRÜHM

Brüssel, 10. august 2015. a.

ARVAMUS

    EUROOPA PARLAMENDILE

    NÕUKOGULE

    KOMISJONILE

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega teatavatest Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani (AKV) piirkonna riikide rühma riikidest pärit toodete suhtes kohaldatakse korda, mis on sätestatud lepingutes, millega või mille tulemusel luuakse majanduspartnerlus (uuesti sõnastatud)

COM(2015)0282 of 10.6.2015 – 2015/0128(COD)

Võttes arvesse 28. novembri 2001. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet õigusaktide uuesti sõnastamise tehnika süstemaatilisema kasutamise kohta ja eriti selle punkti 9, toimus 25. juunil 2015. aastal Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse töörühma koosolek, et muu hulgas vaadata läbi komisjoni eespool nimetatud ettepanek.

Vaadanud koosolekul läbi(3) ettepaneku võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega sõnastatakse uuesti nõukogu 20. detsembri 2007. aasta määrus (EÜ) nr 1528/2007, millega teatavatest Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani (AKV) piirkonna riikide rühma riikidest pärit toodete suhtes kohaldatakse korda, mis on sätestatud lepingutes, millega või mille tulemusel luuakse majanduspartnerlus, märkis konsultatiivne töörühm ühisel kokkuleppel järgmist.

1. Artiklis 5 on sõna „examination” (ingliskeelses versioonis) ja viide „21 lõikes 5” märgitud kohandamist tähistavate nooltega, kuigi nende taust oleks tulnud värvida halliks, mida uuesti sõnastamise korral tavaliselt kasutatakse sisuliste muudatuste tähistamiseks.

2. Ingliskeelse versiooni artikli 7 pealkirjast tuleks välja jätta sõnad „quotas and eventual elimination of duties”.

3. Artikli 8 pealkirjast tuleks välja jätta sõnaosa „kvoodi”.

4. Artikli 21 lõikes 1 viidatud „nõukogu määruse (EÜ) nr 260/2009 artikli 4 lõike 1” asemel tuleks kohandada teksti nii, et viide oleks järgmine: „Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2015/478 artikli 3 lõige 1”.

Ettepaneku läbivaatamine võimaldas konsultatiivsel töörühmal ühisel kokkuleppel järeldada, et ettepanek ei sisalda muid sisulisi muudatusi peale nende, mis on esile toodud. Töörühm märkis ühtlasi, et varasemate õigusaktide muutmata sätete ja nimetatud sisuliste muudatuste kodifitseerimise osas piirdub ettepanek üksnes kehtiva õigusakti kodifitseerimisega ilma sisuliste muudatusteta.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

õigusnõunik      õigusnõunik      peadirektor

VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Teatavatest Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani (AKV) piirkonna riikide rühma riikidest pärit toodete suhtes kohaldatav kord, mis on sätestatud lepingutes, millega või mille tulemusel luuakse majanduspartnerlus (uuesti sõnastatud)

Viited

COM(2015)0282 – C8-0154/2015 – 2015/0128(COD)

EP-le esitamise kuupäev

10.6.2015

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

INTA

24.6.2015

 

 

 

Committees asked for opinions

       istungil teada andmise kuupäev

DEVE

24.6.2015

 

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

DEVE

22.9.2015

 

 

 

Raportöör(id)

       nimetamise kuupäev

Jarosław Wałęsa

21.9.2015

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

22.10.2015

19.11.2015

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

25.1.2016

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

34

3

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Marine Le Pen, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Goffredo Maria Bettini, Jarosław Wałęsa

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

(art 187 lg 2)

Burkhard Balz, Amjad Bashir, Ignazio Corrao, Sven Schulze

Esitamise kuupäev

28.1.2016

(1)

EÜT C 77, 28.3.2002, lk 1.

(2)

Kohal viibisid järgmised parlamendiliikmed: Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Daniel Buda, Jean-Marie Cavada, Therese Comodini Cachia, Angel Dzhambazki, Laura Ferrara, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jytte Guteland, Heidi Hautala, Sajjad Karim, Dietmar Köster, Verónica Lope Fontagné, Dominique Martin, Stefano Maullu, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka.

(3)

Konsultatiivne töörühm töötas ettepaneku ingliskeelse versiooni põhjal, mis on läbivaadatud teksti originaalkeelne versioon.

Õigusalane teave