Procedură : 2015/0218(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0013/2016

Texte depuse :

A8-0013/2016

Dezbateri :

PV 24/02/2016 - 16
CRE 24/02/2016 - 16

Voturi :

PV 25/02/2016 - 7.5
CRE 25/02/2016 - 7.5
Explicaţii privind voturile
PV 10/03/2016 - 7.4
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0056
P8_TA(2016)0086

RAPORT     ***I
PDF 758kWORD 343k
28.1.2016
PE 571.420v01-00 A8-0013/2016

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea de măsuri comerciale autonome de urgență pentru Republica Tunisia

(COM(2015)0460 – C8-0273/2015 – 2015/0218(COD))

Comisia pentru comerț internațional

Raportoare: Marielle de Sarnez

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea de măsuri comerciale autonome de urgență pentru Republica Tunisia

(COM(2015)0460 – C8-0273/2015 – 2015/0218(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2015)0460),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 207 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0273/2015),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru comerț internațional și avizul Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală (A8-0013/2016),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) În urma atacului terorist din data de 26 iunie 2015 de la Sousse (Tunisia), Consiliul Uniunii Europene, în concluziile sale din 20 iulie 2015, a afirmat că Uniunea, în consultare cu statele membre, va analiza posibilitatea de a lua măsuri excepționale de susținere a economiei tunisiene.

(2) În urma atacului terorist din data de 26 iunie 2015 de la Sousse (Tunisia), Consiliul Uniunii Europene, în concluziile sale din 20 iulie 2015, a afirmat că Uniunea, în consultare cu statele membre, va analiza posibilitatea de a lua măsuri excepționale și temporare de susținere a economiei tunisiene.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Uleiul de măsline este principalul produs agricol exportat de Tunisia către Uniune, iar industria uleiului de măsline reprezintă o parte importantă a economiei țării.

(3) Uleiul de măsline este principalul produs agricol exportat de Tunisia către Uniune, iar industria uleiului de măsline reprezintă o parte importantă a economiei țării, precum și a economiei mai multor regiuni din anumite state membre.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Pentru a preveni fraudele, măsurile comerciale autonome avute în vedere ar trebui condiționate de respectarea de către Tunisia a normelor relevante ale Uniunii privind originea produselor, precum și a procedurilor aferente, și de eficacitatea cooperării administrative a Tunisiei cu Uniunea.

(5) Pentru a preveni fraudele și pentru a garanta că măsurile comerciale autonome avute în vedere vor aduce beneficii reale economiei tunisiene, acestea trebuie condiționate de respectarea de către Tunisia a normelor relevante ale Uniunii privind originea produselor, precum și a procedurilor aferente, și de eficacitatea cooperării administrative a Tunisiei cu Uniunea.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Articolul 5 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 5a

 

Evaluarea la jumătatea perioadei

 

(1) Comisia efectuează o evaluare la jumătatea perioadei a impactului înregistrat asupra pieței uleiului de măsline a Uniunii de la intrarea în vigoare a prezentului regulament și prezintă Parlamentului European și Consiliului concluziile acesteia.

 

(2) În cazul în care se constată că piața Uniunii este afectată de dispozițiile prezentului regulament, Comisia este împuternicită să adopte un act de punere în aplicare pentru a propune măsuri corective menite să remedieze situația de pe piața Uniunii. Acest act de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 6 alineatul (2).

EXPUNERE DE MOTIVE

Atacurile teroriste comise anul acesta la 18 martie la Tunis și la 26 iunie la Sousse au afectat foarte mult economia tunisiană într-un moment în care aceasta se confrunta deja cu mari dificultăți.

În acest context dificil, Uniunea Europeană dorește să-și reafirme sprijinul, acționând în mod concret pentru a sprijini dezvoltarea economică a Tunisiei.

În această stare de spirit, Comisia Europeană propune să se ofere unilateral Tunisiei, cu titlu temporar, un contingent tarifar scutit de taxe vamale de 35 000 de tone anual, în total 70 000 de tone, pentru exporturile de ulei de măsline din Tunisia către Uniune, sub forma unei măsuri comerciale autonome, fără a crește volumul global al importurilor.

Acest contingent tarifar va fi pus la dispoziție pe o perioadă de doi ani, de la 1 ianuarie 2016 la 31 decembrie 2017 și va intra în vigoare imediat ce va fi epuizat actualul contingent tarifar cu taxe vamale zero, de 56 700 de tone, prevăzut în Acordul de asociere dintre UE și Tunisia.

Măsura va aduce beneficii unui segment important din economia tunisiană. Sectorul uleiului de măsline angajează indirect în Tunisia peste un milion de persoane și reprezintă o cincime din totalul locurilor de muncă din agricultură. Uleiul de măsline este principalul produs agricol exportat de Tunisia.

Această dispoziție temporară nu afectează rezultatul negocierilor agricole ce se vor desfășura în contextul Acordului de liber schimb, care se discută din octombrie 2015.

Implicându-se, astfel, concret alături de tunisieni în sprijinirea dezvoltării lor economice, UE contribuie și la promovarea democrației în Tunisia.

12.1.2016

AVIZ al Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală

destinat Comisiei pentru comerț internațional

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea de măsuri comerciale autonome de urgență pentru Republica Tunisia

(COM(2015)0460 – C8-0273/2015 – 2015/0218(COD))

Raportoare pentru aviz: Clara Eugenia Aguilera García

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Atacul terorist de la Sousse din data de 26 iunie 2015 a determinat o reacție a UE în privința necesității de a sprijini în continuare Tunisia în tranziția sa politică și economică, într-un mod concret și specific, prin acțiuni care să poată avea eficacitate în viitorul apropiat. În acest context, Comisia Europeană propune să se ofere Tunisiei, cu titlu unilateral și temporar, un contingent tarifar scutit de taxe vamale de 35 000 de tone anual pentru exporturile de ulei de măsline din Tunisia către Uniune, sub forma unei măsuri comerciale autonome. Acest contingent va fi pus la dispoziție pe o perioadă de doi ani, de la 1 ianuarie 2016 până la 31 decembrie 2017. Volumul suplimentar în cauză va fi deschis după epuizarea actualului contingent tarifar scutit de taxe vamale, de 56 700 de tone, prevăzut în acord.

Poziția raportoarei

Raportoarea pentru aviz împărtășește opinia potrivit căreia este necesar ca UE să contribuie la relansarea economiei acestei țări, aflate într-o perioadă, fără îndoială, dificilă. Cu toate acestea, constată, o dată în plus, faptul că solidaritatea Uniunii se manifestă în detrimentul agricultorilor din sudul Europei, în cazul de față, al producătorilor de ulei de măsline. UE este liderul mondial în sectorul uleiului de măsline, a cărui producție constituie coloana vertebrală a economiei și comunităților din zonele producătoare. Sectorul uleiului de măsline garantează mii de locuri de muncă în zone extinse din țările UE care au suferit cel mai mult de pe urma crizei economice și, dată fiind importanța exporturilor acestui produs în țările terțe, contribuie la balanța comercială pozitivă a UE.

Deși în acest an prețurile din sectorul uleiului de măsline au înregistrat o oarecare creștere, tendința din ultimii zece ani a fost de scădere continuă a prețurilor și de reducere a rentabilității culturilor, cauzată de o creștere continuă a costurilor de producție. Trebuie, de asemenea, menționată opoziția constantă a Comisiei față de actualizarea prețurilor pentru depozitarea privată, prețuri care continuă să fie la nivelurile din anii 1990, chiar și după ultima reformă.

Amendamentele depuse au drept scop, în primul rând, să solicite Comisiei Europene realizarea de studii, în momentul analizării viabilității propunerii, privind impactul acestui tip de măsuri asupra sectorului agricol european,. Se subliniază caracterul excepțional și de urgență al prezentei măsuri, care trebuie să se limiteze la perioada și cantitățile propuse. În plus, este obligatoriu să se aplice o gestionare lunară a acestor cantități suplimentare, cu scopul de a minimaliza impactul lor asupra pieței comunitare a uleiului de măsline și de a evita colapsul prețurilor europene în anumite luni ale anului.

Ar trebui reamintit faptul că actualul contingent de 56 700 de tone stabilit în acordul de asociere și importurile realizate prin intermediul regimului de perfecționare activă (TPA) acordă deja Tunisiei un acces privilegiat pe piața UE.

AMENDAMENTE

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală recomandă Comisiei pentru comerț internațional, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul     1

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Uleiul de măsline este principalul produs agricol exportat de Tunisia către Uniune, iar industria uleiului de măsline reprezintă o parte importantă a economiei țării.

(3) Uleiul de măsline este principalul produs agricol exportat de Tunisia către Uniune, iar industria uleiului de măsline reprezintă o parte importantă a economiei țării, la fel cum se întâmplă și în cazul economiilor anumitor state membre.

Amendamentul     2

Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) În conformitate cu obiectivele stabilite în cadrul politicii europene de vecinătate și în Acordul euro-mediteraneean, Uniunea poate sprijini cel mai bine economia Tunisiei prin oferirea unei piețe atractive și fiabile pentru exporturile de ulei de măsline ale Tunisiei. Aceasta necesită măsuri comerciale autonome care să permită importul acestui produs în Uniune în baza unui contingent tarifar scutit de taxe vamale.

(4) În conformitate cu obiectivele stabilite în cadrul politicii europene de vecinătate și în Acordul euro-mediteraneean, Uniunea poate sprijini cel mai bine economia Tunisiei prin oferirea unei piețe atractive și fiabile pentru exporturile Tunisiei. În acest sens, până la încheierea negocierilor pentru înființarea unei zone de liber schimb aprofundat și cuprinzător (DCFTA), drept răspuns la criza economică din Tunisia și pentru a oferi sprijin pentru reformele politice necesare, Uniunea a aprobat creșterea cu 300 de milioane EUR a asistenței macrofinanciare pentru Tunisia, sumă care este plătită în trei tranșe a câte 100 milioane EUR în 2015, în conformitate cu Decizia nr. 534/2014/UE a Parlamentului European și a Consiliului1a.

 

__________________

 

1a Decizia nr 534/2014/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind acordarea de asistență macrofinanciară Republicii Tunisia (JO L 151, 21.5.2014, p. 9)

Amendamentul     3

Propunere de regulament

Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a) Stocurile de ulei de măsline din Uniune la începutul anului agricol 2015-2016 sunt sub nivelurile medii din anii agricoli anteriori, motiv pentru care este puțin probabil ca o creștere a importurilor din Tunisia să genereze dezechilibre pe piețele Uniunii. Având în vedere fluctuațiile majore ale recoltelor, este însă dificil să se estimeze deocamdată volumele din următorul an agricol.

Amendamentul     4

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Pentru a preveni fraudele, măsurile comerciale autonome avute în vedere ar trebui condiționate de respectarea de către Tunisia a normelor relevante ale Uniunii privind originea produselor, precum și a procedurilor aferente, și de eficacitatea cooperării administrative a Tunisiei cu Uniunea.

(5) Pentru a preveni fraudele și pentru a garanta protecția adecvată a consumatorilor în conformitate cu articolul 169 din TFUE, măsurile comerciale autonome avute în vedere ar trebui condiționate de respectarea de către Tunisia a normelor relevante ale Uniunii privind originea produselor, precum și a procedurilor aferente, și de eficacitatea cooperării administrative a Tunisiei cu Uniunea.

Amendamentul     5

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Pentru a se menține stabilitatea pieței uleiului de măsline din Uniune, este necesar ca volumul suplimentar generat de măsurile comerciale autonome să fie pus la dispoziție doar după epuizarea volumului aferent contingentului tarifar anual scutit de taxe vamale pentru uleiul de măsline prevăzut la articolul 3 alineatul (1) din Protocolul nr. 1 la Acordul euro-mediteraneean.

(6) Pentru a se menține stabilitatea pieței uleiului de măsline din Uniune, este necesar ca volumul suplimentar generat de măsurile comerciale autonome să fie pus la dispoziție doar după epuizarea volumului aferent contingentului tarifar anual scutit de taxe vamale pentru uleiul de măsline prevăzut la articolul 3 alineatul (1) din Protocolul nr. 1 la Acordul euro-mediteraneean. Pentru a preveni aducerea unor prejudicii importante producției din Uniune, prezentul regulament prevede, de asemenea, măsuri de salvgardare pentru a evita distorsiunile pieței.

Amendamentul     6

Propunere de regulament

Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a) Pentru a evita efectele variabilității producției, considerabilă din cauza condițiilor climatice, sectorul ar trebui să dispună de instrumente pentru a asigura o mai bună autoreglementare, fără costuri pentru bugetul Uniunii, și pentru a combate volatilitatea prețurilor propuse atât producătorului, cât și consumatorului. Măsurile specifice prevăzute la articolul 169 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2003 al Parlamentului European și al Consiliului1a ar trebui aplicate în consecință.

 

________________

 

1a Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 671).

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8) În vederea asigurării unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a prezentului regulament, Comisiei ar trebui să îi fie conferite competențe de executare în ceea ce privește respectarea condițiilor de care depinde acordarea regimurilor preferențiale. Competențele de executare respective ar trebui să fie exercitate cu asistența Comitetului pentru organizarea comună a piețelor agricole și în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului.

(8) În vederea asigurării unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a prezentului regulament, Comisiei ar trebui să îi fie conferite competențe de executare în ceea ce privește stabilirea certificatelor de import eliberate între lunile ianuarie și octombrie din cei doi ani în care această măsură este în vigoare și în ceea ce privește respectarea condițiilor de care depinde acordarea regimurilor preferențiale. Competențele de executare respective ar trebui să fie exercitate cu asistența Comitetului pentru organizarea comună a piețelor agricole și în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului.

__________________

__________________

4 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).

4 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9) Măsurile comerciale autonome specifice stabilite prin prezentul regulament sunt menite să îmbunătățească situația economică dificilă cu care se confruntă Tunisia în prezent, ca urmare a atacurilor teroriste. Prin urmare, măsurile respective ar trebui să fie limitate în timp și să nu aducă atingere negocierilor dintre Uniune și Tunisia în ceea ce privește instituirea unei zone de liber schimb aprofundate și cuprinzătoare (ZLSAC), care urmează să demareze în octombrie 2015. La sfârșitul perioadei de aplicare ar putea fi avută în vedere o prelungire a acestei perioade, dacă este justificată de situația de pe piață sau de progresul negocierilor privind ZLSAC.

(9) Măsurile comerciale autonome specifice stabilite prin prezentul regulament sunt menite să îmbunătățească situația economică dificilă cu care se confruntă Tunisia în prezent, ca urmare a atacurilor teroriste, fără a afecta în mod negativ sectorul agricol al Uniunii.

 

Noul contingent reprezintă o creștere a concesiunii tarifare acordate de Uniune acestei țări, în pofida faptului că piața uleiului de măsline a Uniunii a trecut, în ultimii ani, prin momente critice.

 

Din acest motiv, măsurile sunt limitate în timp și nu pot servi drept precedent în cadrul negocierilor dintre Uniune și Tunisia în ceea ce privește instituirea unei zone de liber schimb aprofundate și cuprinzătoare (DCFTA), care au demarat în octombrie 2015 și se așteaptă să conducă la reduceri tarifare reciproce, inclusiv în domeniul agricol.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Se deschide un contingent tarifar anual scutit de taxe vamale de 35 000 de tone pentru importurile în Uniune de ulei de măsline virgin originar din Tunisia care se încadrează la codurile NC 1509 10 10 și 1509 10 90.

Pentru 2016, se deschide un contingent scutit de taxe vamale de 35 000 de tone pentru importurile în Uniune de ulei de măsline virgin originar din Tunisia care se încadrează la codurile NC 1509 10 10 și 1509 10 90, cu condiția ca acesta să fie obținut integral în Tunisia și transportat direct din Tunisia în Uniune.

 

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate privind utilizarea părții restante din acest contingent scutit de taxe vamale în 2017, cu condiția ca necesitățile de aprovizionare ale piețelor Uniunii să justifice acest lucru.

 

La elaborarea acestui act delegat, Comisia ia în considerare raportul de evaluare prevăzut la articolul 5b.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia administrează contingentul tarifar în conformitate cu articolul 184 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013.

Comisia administrează contingentul tarifar în conformitate cu articolul 184 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 și prin introducerea de licențe de import lunare, care se eliberează între lunile ianuarie și octombrie din anii 2016 și 2017, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 1918/20061a.

 

__________________

 

1aRegulamentul (CE) nr. 1918/2006 al Comisiei din 20 decembrie 2006 privind deschiderea și modul de gestionare a contingentelor tarifare pentru uleiul de măsline originar din Tunisia

Amendamentul     11

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care Comisia constată că există suficiente dovezi care indică nerespectarea de către Tunisia a condițiilor stabilite la articolul 2, Comisia poate adopta un act de punere în aplicare prin care suspendă integral sau parțial regimurile preferențiale menționate la articolul 1. Respectivul act de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 6 alineatul (2).

În cazul în care Comisia constată că există un dezechilibru al pieței la nivelul UE sau că există suficiente dovezi care indică nerespectarea de către Tunisia a condițiilor stabilite la articolul 2, Comisia poate adopta un act de punere în aplicare prin care suspendă integral sau parțial regimurile preferențiale menționate la articolul 1. Respectivul act de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 6 alineatul (2).

Amendamentul     12

Propunere de regulament

Articolul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 5a

 

Neprelungirea

 

Perioada de aplicare a prezentului regulament nu poate fi prelungită după data menționată la articolul 7 alineatul (2).

Justificare

Având în vedere că aceste măsuri sunt măsuri de urgentă autonome, trebuie menționat clar că perioada lor de valabilitate nu poate fi prelungită.

Amendamentul     13

Propunere de regulament

Articolul 5 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 5b

 

Raportul de evaluare

 

Comisia evaluează impactul noului contingent tarifar asupra piețelor Uniunii la nouă luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament. Comisia prezintă evaluarea impactului Parlamentului European și Consiliului.

Amendamentul     14

Propunere de regulament

Articolul 5 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 5c

 

Măsura de salvgardare

 

În cazul în care obligațiile prevăzute de prezentul regulament duc sau riscă să ducă la o distorsiune gravă a pieței Uniunii, acestea sunt suspendate de Comisie.

 

Suspendarea durează atâta timp cât este necesar pentru revenirea la condiții normale de piață și poate fi prelungită până la expirarea contingentului.

 

În cazul în care contingentul este redeschis în cursul anului de valabilitate, Comisia modifică, atunci când este cazul, gestionarea sa prin intermediul unui act de punere în aplicare în vederea adoptării măsurilor celor mai potrivite pentru a încuraja o mai mare stabilitate a pieței.

 

Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 6.

Justificare

Este necesar să se introducă o măsură de salvgardare în cazul unor distorsiuni grave ale pieței cauzate de acest nou contingent extraordinar, care reprezintă, în fapt, o creștere cu peste 50 % a contingentului Tunisiei de până acum.

Amendamentul     15

Propunere de regulament

Articolul 5 d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 5d

 

Aplicarea articolului 169 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013

 

Pentru a garanta buna funcționare a sectorului uleiului de măsline din Uniune, Comisia declanșează punerea în aplicare a normelor prevăzute la articolul 169 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013.

Amendamentul     16

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Se aplică de la 1 ianuarie 2016 până la 31 decembrie 2017.

Se aplică de la 1 ianuarie 2016 până la 31 decembrie 2016.

 

Aplicarea prezentului regulament poate fi prelungită până la 31 decembrie 2017, în conformitate cu condițiile prevăzute la articolul 1.

Justificare

Stocurile de ulei de măsline din Uniune la începutul sezonului 2015-2016 sunt inferioare stocurilor medii din sezoanele anterioare. Prin urmare, nu se preconizează că o creștere a importurilor va crea dezechilibre pe piețele europene. Totuși, având în vedere că cererea din Uniunea Europeană pentru 2017 nu poate fi anticipată, trebuie să rămânem prudenți.

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Introducerea de măsuri comerciale autonome de urgență pentru Republica Tunisia

Referințe

COM(2015)0460 – C8-0273/2015 – 2015/0218(COD)

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

INTA

5.10.2015

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

AGRI

5.10.2015

Raportor/Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Clara Eugenia Aguilera García

15.10.2015

Examinare în comisie

12.11.2015

1.12.2015

 

 

Data adoptării

11.1.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

23

11

3

Membri titulari prezenți la votul final

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, José Bové, Paul Brannen, Daniel Buda, Nicola Caputo, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Ulrike Müller, Maria Noichl, Marijana Petir, Jens Rohde, Jordi Sebastià, Jasenko Selimovic, Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella

Membri supleanți prezenți la votul final

Pilar Ayuso, Bas Belder, Franc Bogovič, Jean-Paul Denanot, Fredrick Federley, Julie Girling, Maria Heubuch, Ricardo Serrão Santos, Ramón Luis Valcárcel Siso

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Mark Demesmaeker

PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

Titlu

Introducerea de măsuri comerciale autonome de urgență pentru Republica Tunisia

Referințe

COM(2015)0460 – C8-0273/2015 – 2015/0218(COD)

Data prezentării la PE

17.9.2015

 

 

 

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

INTA

5.10.2015

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

AGRI

5.10.2015

 

 

 

Raportori

Data numirii

Marielle de Sarnez

22.10.2015

 

 

 

Examinare în comisie

30.11.2015

 

 

 

Data adoptării

25.1.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

31

7

1

Membri titulari prezenți la votul final

Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Yannick Jadot, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Marine Le Pen, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Membri supleanți prezenți la votul final

Goffredo Maria Bettini, Jarosław Wałęsa

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Burkhard Balz, Amjad Bashir, Ignazio Corrao, Sven Schulze

Data depunerii

28.1.2016

Notă juridică