Процедура : 2015/2256(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0017/2016

Внесени текстове :

A8-0017/2016

Разисквания :

PV 24/02/2016 - 14
CRE 24/02/2016 - 14

Гласувания :

PV 25/02/2016 - 7.9
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0060

ДОКЛАД     
PDF 721kWORD 166k
1.2.2016
PE 571.647v02-00 A8-0017/2016

относно управлението на единния пазар в рамките на европейския семестър през 2016 г.

(2015/2256(INI))

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

Докладчик: Катрин Стайлър

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно управлението на единния пазар в рамките на европейския семестър през 2016 г.

(2015/2256(INI))

Европейският парламент,

  като взе предвид своята резолюция от 11 март 2015 г. относно Европейския семестър за координация на икономическата политика: Годишен обзор на растежа за 2015 г.(1),

–  като взе предвид своята резолюция от 11 март 2015 г. относно управлението на единния пазар в рамките на европейския семестър през 2015 г.(2),

–  като взе предвид своята резолюция от 25 февруари 2014 г. относно управлението на единния пазар в рамките на европейския семестър през 2014 г.(3), както и отговора на Комисията, приет на 28 май 2014 г.,

–  като взе предвид своята резолюция от 22 октомври 2014 г. относно Европейския семестър за координация на икономическата политика: изпълнение на приоритетите за 2014 г.(4),

–  като взе предвид своята резолюция от 7 февруари 2013 г. с препоръки към Комисията относно управлението на единния пазар(5), както и отговора на Комисията от 8 май 2013 г.,

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 26 ноември 2014 г, озаглавено „План за инвестиции за Европа“ (СOM(2014)0903),

–  като взе предвид доклада на петимата председатели от 22 юни 2015 г., озаглавен „Завършване на европейския икономически и паричен съюз“,

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 21 октомври 2015 г., озаглавено „Стъпки към завършването на икономическия и паричния съюз“ (COM(2015)0600),

–  като взе предвид препоръката на Комисията от 21 октомври 2015 г. за препоръка на Съвета за създаване на национални съвети по конкурентоспособността в еврозоната (COM(2015)0601),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 26 ноември 2015 г., озаглавено „Годишен обзор на растежа за 2016 г. – Укрепване на възстановяването и насърчаване на сближаването“ (COM(2015)0690),

–  като взе предвид работния документ на службите на Комисията относно инвестиционните предизвикателства в държавите членки (SWD(2015)0400 final),

–  като взе предвид политическия документ на „Брюгел“ (Bruegel) относно ограниченията на координирането на политиката в еврозоната в рамките на европейския семестър, публикуван през ноември 2015 г.,

–  като взе предвид тримесечния доклад относно еврозоната (QREA), том 14, № 2,

–  като взе предвид проучването на Службата на ЕП за парламентарни изследвания, озаглавено „Цената на „отказа от Европа“ в рамките на единния пазар“ от септември 2014 г.,

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 28 октомври 2015 г., озаглавено „Осъвременяване на единния пазар: повече възможности за гражданите и предприятията“ (COM(2015)0550) и доклада относно интеграцията на единния пазар и конкурентоспособността в ЕС и неговите държави членки (SWD (2015)0203),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 6 май 2015 г., озаглавено „Стратегия за цифров единен пазар за Европа“ (COM(2015)0192),

–  като взе предвид изданието на онлайн информационното табло за вътрешния пазар от 2015 г.,

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 8 юни 2012 г. относно прилагането на Директивата за услугите (COM(2012)0261), актуализирано през октомври 2015 г.,

–  като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 27–28 юни 2013 г.,

–  като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 24–25 октомври 2013 г.,

–  като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 19–20 декември 2013 г.,

–  като взе предвид член 52 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (A8-0017/2016),

А.  като има предвид, че ЕС е изправен пред различни предизвикателства както на световно, така и на национално равнище, като например слаб растеж, високи равнища на безработица и по-специално силна международна конкуренция;

Б.  като има предвид, че европейският семестър има за цел да увеличи координацията на икономическите и фискалните политики в ЕС-28 с цел укрепване на стабилността, насърчаване на растежа и заетостта и засилване на конкурентоспособността;

В.  като има предвид, че е наложително да се мобилизират всички пътища за стимулиране на икономиката и конкурентоспособността на ЕС;

Г.  като има предвид, че единният пазар е един от основните елементи на ЕС и едно от най-важните постижения на Съюза; като има предвид, че за да може европейският семестър успешно да насърчава икономическия растеж и да стабилизира икономиките, той трябва също така да включва единния пазар и политиките, насочени към неговото завършване;

Д.  като има предвид, че приобщаващият единен пазар, характеризиращ се с по-качествено управление, което благоприятства по-добро регулиране и конкуренция, е ключов инструмент за повишаване на растежа, заетостта и конкурентоспособността и за запазване на доверието на стопанския сектор и потребителите;

Е.  като има предвид, че текущите технологични, социални и поведенчески промени оказват значително въздействие върху поведението на предприятията и потребителите, като създават много икономически възможности и предизвикателства, на които рамката на единния пазар трябва да отговори;

Ж.   като има предвид, най-вече, че именно спазването на съществуващите правила в рамките на европейския семестър и единния пазар ще дадат истински поглед върху пригодността или недостатъците на настоящите правила;

Единният пазар като важен инструмент за повишаване на конкурентоспособността на ЕС и за осигуряването на работни места и растеж

1.  отново изтъква, че единният пазар е един от основните принципи на ЕС; подчертава, че за да може европейският семестър успешно да насърчава икономическия растеж и да стабилизира икономиките на държавите членки, той трябва също така да включва единния пазар и политиките, насочени към неговото завършване;

2.  подчертава, че единният пазар е гръбнакът на икономиките на държавите членки и проекта за европейска интеграция като цяло; изтъква икономическите ползи от единния пазар, като например стандартизация на продуктите и пазарна интеграция, икономии от мащаба, по-силна конкуренция и равнопоставени условия на конкуренция за 500 милиона потребители в 28-те държави членки, като по този начин се предоставя, по-специално, по-голям избор на качествени продукти и услуги на по-ниски цени за потребителите;

3.  подчертава значението на напредъка на единния пазар, за да се постигне структурен и устойчив икономически растеж с цел привличане и насърчаване на инвестиции, в контекста на правилата относно прозрачността и ефективността, което ще спомогне за създаването на работни места и насърчаването на благосъстоянието на гражданите на държавите членки; настоятелно призовава Комисията да извършва системен мониторинг на изпълнението и прилагането на правилата за единния пазар чрез специфичните за всяка държава препоръки, особено когато тези правила оказват съществен принос за структурните реформи;

4.  счита, че е необходимо да се благоприятства подходяща среда за икономическа инициатива и развиване на стопанска дейност, която да насърчава конкурентоспособността и сътрудничеството между МСП, като по този начин се оползотворява промишленият потенциал за иновации, научноизследователска дейност и технологии;

5.  отбелязва работата, извършена напоследък от службите на Комисията за установяването и очертаването на предизвикателствата пред инвестициите и за изготвянето на специфични инвестиционни профили за всяка държава;

6.  изразява загриженост, че равнището на изпълнение на препоръките за европейския семестър за периода 2011 – 2014 г. беше по-слабо от очакваното; призовава следователно Комисията да предложи механизъм за насърчаване на държавите да изпълняват специфичните за всяка от тях препоръки;

7.  приветства факта, че Комисията рационализира новия процес на европейския семестър и разбира, че броят на специфичните за всяка държава препоръки е намалял, с цел да се предложат препоръки с по-голям фокус върху приоритетите на държавите; отбелязва, че годишният обзор на растежа обръща повече внимание на въпросите, свързани с единния пазар, в сравнение със специфичните за всяка държава препоръки;

8.  отправя отново призив за включването на стълба на единния пазар в европейския семестър със система за редовен мониторинг, установяване на характерните за всяка държава пречки пред единния пазар и оценка на интеграцията и конкурентоспособността на единния пазар, съсредоточена върху набор от приоритети в областите, в които предприемането на действия би довело до най-силно въздействие върху растежа и създаването на работни места, включително устойчивото развитие на предприятията – което ще включва също и МСП; счита, че системата следва да включва солидна информационна база данни, набор от количествени и качествени показатели, с които се цели, наред с другото, измерването на икономическото въздействие от прилагането на правилата за единния пазар, бенчмаркинг, партньорски оценки и обмен на най-добри практики;

9.  приветства доклада от 2015 г. относно интеграцията на единния пазар и конкурентоспособността в ЕС и неговите държави членки; отбелязва, че този доклад, който заменя както доклада за интеграцията на единния пазар, приложен по-рано към годишния обзор на растежа, така и доклада относно европейските резултати в областта на промишлеността, е публикуван като документ, придружаващ съобщението относно стратегията за единния пазар, вместо да бъде приложен към годишния обзор на растежа, както досега; изисква докладът да бъде разработен допълнително и да стане част от стълба на управлението на единния пазар и основата за годишната оценка на напредъка на единния пазар; счита, че докладът следва да бъде включен в конкретния раздел за единния пазар в годишния обзор на растежа, в специфичните за всяка държава препоръки и в редовния структуриран диалог с държавите членки относно спазването на изискванията в областта на единния пазар;

10.  приветства намерението на Комисията да анализира по-задълбочено установените за всяка държава предизвикателства пред инвестициите в рамките на европейския семестър, особено в докладите по държави и чрез тематични дискусии в Съвета;

11.  обръща внимание на факта, че много от установените предизвикателства пред инвестициите са свързани с функционирането на единния пазар и транспонирането и изпълнението на законодателството за единния пазар; изисква от Комисията да наблюдава строго последващите действия на държавите членки по установените предизвикателства и пречки пред инвестициите, да води редовен структуриран диалог с държавите членки относно спазването на изискванията и да използва правомощията си, и да предприема действия, ако е целесъобразно, с оглед на премахването на неоправданите и несъразмерни пречки пред единния пазар;

12.  подчертава, че всеки процес на преглед на европейския семестър трябва да дава възможност за адекватно участие на Европейския парламент, националните и регионалните парламенти, както и на всички съответни заинтересовани страни, включително организациите на работодателите и профсъюзите, не само за да се увеличи ангажираността с европейския семестър, но и за да се повиши равнището на прилагане на специфичните за всяка държава препоръки;

13.  подчертава значението на приобщаващ и прозрачен подход в рамките на европейския семестър, пораждащ целесъобразни и необходими реформи;

Неизползван потенциал на единния пазар

14.  припомня необходимостта от провеждане на подходящи и справедливи икономически и социални реформи и борба с бюрокрацията и протекционизма с цел повишаване на производителността и конкурентоспособността на европейската икономика;

15.  подчертава, че въпреки липсата на категорични тарифни бариери на единния пазар, съществуват голям брой най-различни нетарифни бариери; насърчава институциите на ЕС, държавите членки и всички съответни заинтересовани страни да пристъпят към конструктивен дебат по този въпрос, за да се преодолеят нетарифните пречки в рамките на ЕС;

16.  изразява съжаление, че в няколко държави членки са налице съществени недостатъци във връзка с прилагането на Директивата за услугите, която обхваща дейности, представляващи повече от 45% от БВП и заетостта на ЕС, наред с другото, поради значителен брой национални правила и разпоредби, които не винаги служат на обществения интерес; също така изразява съжаление, че процедурата по уведомяване често не се спазва;

17.  приветства осъвременяването на Директивата за професионалните квалификации, което предлага по-гладко функционираща система за признаване на квалификациите в подкрепа на трудовата мобилност; отбелязва, че регламентирането на регулирани професии, както и резервът от дейности се различават между държавите членки;

18.  приветства намерението на Комисията да обмисли инициатива за паспорт на услуги и хармонизиран формуляр за уведомяване, при условие че тази инициатива води до по-голяма прозрачност по отношение на обхвата на правомощията на доставчиците на трансгранични услуги и намаляването на бюрокрацията и административната тежест; подчертава, че нито една подобна инициатива не трябва да довежда до въвеждане на принципа на държавата на произход; при все това, би било целесъобразно да се предостави по-подробна информация относно насоките на това предложение; счита паспорта на услуги за временно решение, предназначено за използване по време на прехода към напълно интегриран единен пазар;

19.  подчертава, че пазарът на обществените поръчки представлява съществена част от единния пазар като цяло и допринася значително за растежа в държавите членки и стопанския растеж, създаването на работни места и конкурентоспособността; отправя искане към Комисията да подкрепи прозрачността на обществените поръчки в публичния сектор, трансграничната конкуренция и по-доброто използване на публичните ресурси, включително социалните и екологичните стандарти;

20.  припомня, че през 2014 г. ЕС прие щателен преглед на рамката на ЕС за обществените поръчки, с който се опростиха процедурите, правилата станаха по-гъвкави и се адаптираха така, че да служат по-добре на други политики в публичния сектор;

21.  отбелязва, че при обществените поръчки все още е налице значителна неефективност в различните държави членки, която ограничава презграничното разрастване и растеж в рамките на националните пазари; подчертава необходимостта от подходящо и своевременно транспониране и прилагане на законодателството за обществените поръчки и концесиите от държавите членки; счита, че правилното прилагане на процедурата за правна защита от 2007 г. би гарантирало по-голяма ефикасност, ефективност и прозрачност на обществените поръчки;

22.  приветства Втората програма за решения за оперативна съвместимост за европейските публични администрации (ISA²), която заработи на 1 януари 2016 г. и ще подкрепя разработването на оперативно съвместими цифрови решения, предоставяни безплатно на всички заинтересовани публични администрации, предприятия и граждани в Европа;

23.  подчертава, че развитието и широкото използване на електронното управление в държавите членки ще служи като основен инструмент за улесняване на предприемачите да осъществяват стопанска дейност на единния пазар и потребителите да упражняват своите права; във връзка с горепосоченото призовава Комисията да поеме ангажимент за развитието на електронното управление като ключов и неотложен приоритет;

24.  подчертава, че частният сектор е ключов двигател за устойчив растеж и създаване на работни места; отбелязва, че отделните национални разпоредби и практики, в съчетание с неадекватно прилагане на принципа на взаимно признаване, могат да доведат до ненужни и вредни пречки и тежест за предприемачите и потребителите; призовава Комисията и държавите членки да гарантират правилно прилагане и по-добро изпълнение на принципа на взаимно признаване и икономически ефективни инструменти за уреждане на спорове;

25.  приканва Комисията да проведе консултации със заинтересованите страни, за да установи в кои сектори и пазари прилагането на принципа на взаимно признаване е незадоволително или проблемно;

26.  уведомява, че засилването на ролята на съществуващите точки за контакт за продукти като единствени точки на достъп на стопанските субекти за въпроси във връзка с единния пазар ще спомогне за повишаване на осведомеността и разбирането на приложимото законодателство;

27.  изтъква, че по-добрите условия за появата на нови предприятия и МСП могат да доведат до по-голяма активност в иновациите и създаването на работни места и да генерират устойчив растеж; припомня, че съществуват много бариери, някои от които бюрократични, които възпрепятстват развитието на МСП на вътрешния пазар и в международен план; призовава за установяване и премахване на бариерите, които възпрепятстват растежа на вътрешния пазар и в международен план;

28.  подчертава, че интензивността на натрупването на материални и нематериални капиталови активи в ЕС е по-ниска след финансовата криза в сравнение с конкурентите, което е вредно за икономическото и социалното развитие; подчертава, че инвестициите, включително в областта на ИКТ, са от изключителна важност, за да се възстановят производителността и дългосрочният растеж в ЕС; счита, че с цел обръщане на тази негативна тенденция единният пазар трябва да бъде укрепен, а пречките пред инвестициите да бъдат ограничени; настоятелно призовава инвестициите да бъдат насочени към финансирането на реалната икономика и да продължат да бъдат подкрепяни взетите за тази цел мерки;

29.  призовава за незабавно премахване на необоснованите териториални ограничения, известни като блокиране на географски принцип, по-специално чрез пълното прилагане на член 20 от Директивата за услугите, като по този начин се спре необоснованата дискриминация при достъпа до стоки и услуги, както и ценовата дискриминация въз основа на географското местонахождение или националността;

30.  призовава модернизирането на европейската система за стандартизация да започне възможно най-скоро, за да се подкрепят политиките на ЕС в областта на цифровите иновации, повишаването на киберсигурността и подобрената оперативна съвместимост;

31.  настоятелно призовава държавите членки да изпълнят и приложат подходящо и своевременно правилата за единния пазар; подчертава колко е важно да се изпълняват специфичните за всяка държава препоръки – включително реформите на националните пазари на стоки и услуги, при освобождаването на потенциала за растеж на държавите членки;

32.  счита, че държавите членки трябва да увеличат усилията си за модернизиране на своите публични администрации чрез предоставяне на повече и по-достъпни цифрови услуги на гражданите и предприятията, както и за улесняване на презграничното сътрудничество и оперативната съвместимост на публичните администрации;

Единният пазар през 21-ви век

33.  подчертава, че понятието за съвременната икономика се променя бързо поради цифровия и технологичния напредък, по-интензивната международна конкуренция и промените в моделите на поведение на икономическите участници и потребителите;

34.  посочва размиването на границите между продукти и услуги; подчертава нарастващото значение на бизнес услугите и системите с интегрирани продукти и услуги; счита, че нормативната рамка на единния пазар трябва да приветства тези преобразяващи промени;

35.  приветства новите бизнес модели на икономиката на споделянето и признава огромния ѝ потенциал за иновации, който следва да бъде използван, като се зачитат съществуващите правни стандарти и стандарти за защита на потребителите, както и като се спазват еднакви условия на конкуренция; подчертава значението на това да се гарантират възможно най-добрите условия с цел развитието и разцвета на икономиката на съвместната употреба; призовава Комисията да приеме стратегически подход, за да позволи на предприятията, опериращи в сферата на икономиката на споделянето, да се конкурират с традиционните предприятия в една лоялна среда;

36.  изтъква, че в инвестиционните модели на дружествата се наблюдава значително изменение, като се увеличават размерът и значението на разходите за нематериални активи в сравнение с инвестициите в материални активи; подчертава, че по отношение на нематериалните активи само 17% от инвестициите на дружествата се отделят за НИРД; призовава лицата, вземащи решения, да работят за премахване на регулаторните бариери, спъващи постигането на пълния потенциал на новия иновационен лост;

37.  приветства стратегията за единния пазар, в която се описва как различни действия на Комисията (съюзът на капиталовите пазари, цифровият единен пазар, енергийният съюз и др.) са насочени към една основна цел – разгръщане на потенциала на единния пазар на ЕС; подчертава, че в съобщението относно стратегията за единния пазар се констатира, че единният пазар следва да бъде по-сериозно засегнат в процеса на европейския семестър;

38.  приветства стратегията за цифровия единен пазар като правилният подход към това ЕС да се пригоди към цифровата ера; призовава за бързо завършване и изпълнение на настоящата стратегия, за да се гарантира, че ЕС компенсира изоставането във връзка с бавното приемане и използване на цифровите технологии преди това; счита, че това изисква разпределение на националните средства и фондовете на ЕС с цел осигуряване на необходимата инфраструктура, по-специално за селските райони; отбелязва, че също така е важно да се подкрепят цифровите иновации и подобрената оперативна съвместимост, и че следва да се обърне особено внимание по-специално на въпросите, свързани с киберсигурността;

39.  подчертава, че достъпните, включително във финансово отношение, ефективни и висококачествени доставки на пратки са съществена предпоставка за разцвета на презграничната електронна търговия в полза по-специално на МСП и потребителите;

40.  припомня, че интегрирането на единния пазар на стоки и услуги почти винаги се захранва с данни, като оперативната съвместимост действа като „лепилото“, подобряващо връзката по веригата на доставка и осигуряващо ефективна комуникация между цифровите елементи; призовава Комисията да започне с актуализирането на европейската рамка за оперативна съвместимост във възможно най-кратки срокове и в съчетание с интегриран план за стандартизация, установяващ и определящ ключовите приоритети;

41.  подчертава, че частните и публичните инвестиции в бързи и свръхбързи съобщителни мрежи са изискване за цифровия напредък и трябва да бъдат стимулирани посредством стабилна регулаторна рамка на ЕС, позволяваща на всички участници да инвестират, в това число в селски и отдалечени райони;

42.  подчертава значението на успешното изпълнение на Европейския фонд за стратегически инвестиции с цел максимално увеличаване на инвестициите и подкрепа за иновативни дружества на различни етапи на финансиране на тяхното развитие; подчертава, при евентуална неефективност на пазара, значението на това да се използват пълноценно публичните средства, които вече са налични за цифрови инвестиции, и да се позволи взаимодействието между програмите на ЕС, например „Хоризонт 2020“, Механизма за свързване на Европа, други подходящи структурни фондове и други инструменти;

43.  призовава Комисията да направи оценка дали настоящата стратегия за широколентов достъп за мобилните и стационарните мрежи, включително целите, може да докаже пригодността си за бъдещето, дали отговаря на изискванията за висока степен на свързаност за всички, за да се избегне цифровото разделение, за нуждите на икономиката, основана на данни, и бързото разгръщане на 5G;

44.  подчертава, че ЕС следва да изгражда конкурентното си предимство чрез създаването на идеалното място за размножаване в Европа на иновативни дружества – това би изисквало модерна индустриална политика и по-добре интегрирана инфраструктура, която поставя на преден план навлизането на технологиите и благоприятна за иновациите и предприемачеството регулаторна среда; призовава за това всяка предложена бъдеща цифрова рамка да бъде приобщаваща, достъпна и да гарантира високо равнище на защита на потребителите;

Управление на единния пазар

45.  подчертава, че за да се постигне засилено управление на и ангажираност с единния пазар на всички равнища, е необходимо изясняване на разделението на задачите между тези равнища и рамките, предоставящи по-добри стимули, и ясна отговорност за изпълнението и прилагането на законодателството за единния пазар, за да се даде нов тласък на единния пазар;

46.  отбелязва, че многостепенната ангажираност на ефективното управление на единния пазар би могла да се постигне успешно чрез дерегулиране, от една страна, и по-широка култура на регулаторно прилагане, от друга; призовава за развитието на човешкия капитал, наред с другото, въз основа на по-достъпна информация и подходящо обучение с цел повишаване на равнищата на знания и осведоменост;

47.  призовава Комисията да гарантира, че правилата на единния пазар се прилагат последователно от държавите членки, като се използват цялата налична информация и всички данни и инструменти, които са на разположение, и се налагат последствията, предвидени от Договорите, в случаите, когато държавите членки не спазват политиките и законодателството на ЕС;

48.  подчертава значението на мониторинга и събирането на данни и необходимостта от стабилна и интегрирана система; изразява безпокойство, че информацията за публичните консултации в повечето случаи е налична само на един език, което не позволява на всички заинтересовани страни да отправят коментари по важните въпроси и предложения; счита, че данните и доказателствата следва да се вземат предвид при вземането на стратегически решения, които са от първостепенно значение за доизграждането на единния пазар, намаляването на различията между държавите членки и подобряването на управлението на единния пазар, като например при определянето на приоритетите за действие и изпълнение, при оценяването на интеграцията на единния пазар и конкурентоспособността, както и в рамките на структурирания диалог с държавите членки относно спазването на изискванията;

49.  призовава Комисията да изготви годишен доклад за пречките пред единния пазар в различните държави членки и ЕС като цяло, а в специфичните за всяка държава препоръки да даде препоръки, насочени към премахването на тези пречки; подчертава, че единният пазар следва да играе по-важна роля в препоръките, специфични за всяка държава;

50.  призовава Комисията да използва всички налични мерки, включително производства за установяване на нарушение, когато е необходимо, за да се гарантира пълно прилагане на законодателството относно единния пазар; изразява загриженост относно продължителното времетраене на производството за установяване на нарушение при разглеждането и отстраняването на нарушение на правилата на единния пазар; изразява безпокойство относно големия брой нерешени случаи;

51.  отбелязва ползите от SOLVIT (мрежа за решаване на проблеми в рамките на вътрешния пазар); изисква SOLVIT да бъде укрепена и по-добре свързана със службите на Комисията и добре интегрирана в съществуващите проекти и бази данни, като CHAP и EU Pilot, за да се създадат информационни взаимодействия и да се обменят най-добри практики; изисква от Комисията систематично да следи нерешените случаи; настоятелно призовава Комисията и държавите членки да гарантират, че на SOLVIT се осигуряват необходимата подкрепа и експертен опит, така че получените казуси да могат ефективно да бъдат разрешени;

52.  счита, че органите за надзор на пазара в рамките на единния пазар трябва да бъдат подсилени, по-добре свързани и да разполагат с подходящ персонал, за да се справят с днешните предизвикателства, особено тези, които се отнасят до глобалната конкуренция; настоятелно призовава националните органи за надзор на пазара да си сътрудничат по-тясно и да обменят информация и най-добри практики с цел ефективно справяне с различните форми на нелоялна конкуренция на единния пазар, наред с другото, с големия брой незаконни и несъответстващи на изискванията продукти, които водят до големи разходи за спазващите правилата предприятия, както и до високи рискове за потребителите, особено за най-уязвимите от тях; изразява загриженост във връзка с прекалено дългото време, което отнема на Съвета на Европейския съюз да приеме пакета за безопасността на продуктите и надзора на пазара, което застрашава безопасността на продуктите в ЕС; призовава Съвета да го приеме незабавно;

53.  приветства инициативата на Комисията да създаде единен цифров портал, като достъпен общ портал, който ще рационализира и опрости достъпа до информация и ще популяризира съществуващите платформи, предназначени за определени ползватели; подчертава ролята на националните и регионалните органи да насърчават тези платформи, като ги правят достъпни и образоват техните ползватели; призовава Комисията да укрепи и рационализира още повече онлайн инструментите за единния пазар;

54.  признава значението на принципите за по-добро регулиране и инициативата REFIT и необходимостта от регулаторна сигурност и предсказуемост при изготвянето на нови законодателни инициативи; подчертава, че принципът за усъвършенстване на законодателството не трябва да е в ущърб на правото на Съюза и на държавите членки да приемат законодателство в същностно важни за общия интерес области, като например здравето и околната среда;

55.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

„Европейският модел, на първо място, е социална и икономическа система, основана на ролята на пазара, тъй като няма компютър в света, който да може да обработва информация по-добре от пазара.“

Жак Делор

Единният пазар е ценен ресурс, от който зависи настоящият и бъдещият икономически просперитет на Европейския съюз. Неизползваният потенциал на единния пазар, който се оценява на стойност 1 трилион евро, е както възможност, така и тревожен сигнал, че трябва да се гарантира, че единният пазар работи в полза на всички нас. Понастоящем съществуват твърде много пречки пред търговията в рамките на ЕС, много държави членки не успяват да приложат решения, които са подкрепили. ЕС е толкова силен, колкото са силни неговите съставни части – 28-те държави членки.

Докладчикът счита, че за да се постигне желаният структурен икономически растеж в държавите членки на ЕС, е необходима координация на микро- и макроикономическите политики, съчетана с координацията на фискалните политики.

Потенциалът на мерките на единния пазар за стимулиране на създаването на работни места и растеж беше широко признат на равнище ЕС(6). При все това, въпреки многократните призиви за укрепване на единния пазар в заключенията на Европейския съвет(7), в годишните обзори на растежа и в специфичните за всяка държава препоръки,(8) досега е постигнат малък напредък(9).

С цел ефективни резултати в областта на създаването на работни места, растеж и конкурентоспособност, напредъкът при интегрирането на единния пазар в държавите членки трябва да бъде придружен от по-добро управление и по-голяма прозрачност на процеса. Докладчикът счита, че това може да се постигне чрез включване на единния пазар в рамките на европейския семестър.

Следователно, като се основава на предишни доклади от комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (Schwab, Cofferatti и Gall-Pelzc) и на резолюции на ЕП, докладчикът решително подкрепя включването на стълб на единния пазар в европейския семестър.

В част 1 от настоящия доклад, докладчикът предлага стълбът на единния пазар да обхваща следните елементи:

i)  система за редовен мониторинг и оценка на интеграцията и конкурентоспособността на единния пазар, такава система, за да бъде надеждна, трябва да бъде съсредоточена върху набор от приоритети, при които предприемането на действия би генерирало максимум растеж и работни места, и трябва да включва солидна информационна база данни от количествена и качествена информация за оценяване на напредъка в държавите членки. Бенчмаркингът, процесът на партньорски проверки и размяната на най-добри практики следва да бъдат част от мониторинга и оценката;

ii)  напредъкът на интеграцията и конкурентоспособността на единния пазар следва да бъде оценяван всяка година с доклад; докладът за интеграцията на единния пазар и конкурентоспособността може да послужи като основа за ежегодна оценка на микроикономическите политики;

iii)  с цел укрепване на управлението, прозрачността и ангажираността с процеса, докладчикът е на мнение, че тези годишни доклади следва да бъдат систематично вземани предвид в икономическите и фискалните оценка на отделните държави членки и да влизат в определени части на годишния обзор на растежа, които обхващат единния пазар, и в специфичните за всяка държава препоръки, и

iv)  в редовен структуриран диалог за спазването с държавите членки;

v)  освен това докладчикът подчертава, че участието на ЕП, приобщаващият и недискриминационен подход към всички държави – членки на ЕС, от еврозоната и тези, които не членуват в еврозоната, участието на националните парламенти на държавите членки и на всички заинтересовани страни е от съществено значение за прозрачността, управлението и ангажираността, и в крайна сметка, за успеха на този процес.

Независимо от известния напредък, постигнат в различни области, от страна на държавите членки за опростяване на националното законодателство с цел то да стане по-благоприятно за потребителите и бизнеса, редица ключови въпроси остават нерешени и служат като бариера пред по-нататъшното задълбочаване и интегриране на единния пазар. Докладчикът определя тези основни пречки в част 2 и настоятелно призовава Комисията и държавите членки да предприемат възможно най-бързо действия във връзка с тях.

Докладът „Цената на „отказа от Европа“ в областта на единния пазар“, публикуван миналата година, изключително подробно проучва икономическата цена на разпокъсаността на единния пазар. Според доклада доизграждането на единния пазар в тези области би довело до икономически ползи в размер на между 651 милиарда евро и 1,1 трилиона евро годишно, което се равнява на между 5% и 8,63% от БВП на ЕС(10). Докладчикът счита, че е много жалко, че тези предимства продължават да се пропускат през последните 20 години, особено в контекста на непрекъснато нарастващата международна конкуренция.

Настоящият доклад приветства Стратегията на Комисията за вътрешния пазар на стоки и услуги, публикувана през октомври 2015 г., заедно с Доклада за интеграцията и конкурентоспособността на единния пазар(11) , счита, че Комисията е избрала правилния подход, но подчертава, че първо и преди всичко изпълнението и прилагането на вече съществуващото законодателство на ЕС (очертано в част 2) от всички 28 държави членки е ключът към отключването на пълния потенциал на единния пазар. Това не следва да засяга въвеждането на нови елементи и инструменти, които допълнително ще засилят и са допълващи по отношение на това вече посочено законодателство.

Докладчикът счита, че липсата на и бавният темп на инвестиции в ЕС, особено в областта на ИКТ, както и трудностите, с които се сблъскват МСП, за да получат достъп до рисков капитал, са ключова пречка за растежа и създаването на работни места в целия ЕС. Поради това докладчикът приветства плана за инвестиции за Европа на Комисията и Европейския фонд за стратегически инвестиции, насочени към подкрепа на инвестициите в реалната икономика и за улесняване на достъпа до финансиране за МСП, но счита, че могат да бъдат предоставени по-нататъшни стъпки и финансова помощ за МСП и дружествата с цел подпомагане на прехода им към цифровизация(12).

Докладът продължава и разглежда преобразяващото въздействие на цифровизацията върху предприятията и потребителите в част 3. Единният пазар на 21-ви век е коренно различен от единния пазар на 20 век. Тези промени могат да бъдат до голяма степен отдадени на цифровата революция; размиване на границите между продукти и услуги и създаването на „произвеждащия потребител“, който съчетава елементи на потреблението и производството, както и променящите се модели на нашата икономика, т.е. появата на икономиката на споделянето. Припомня, че понастоящем стойността на икономиките на споделянето възлиза на 10 милиарда евро в световен мащаб, но до 2025 г. тя се очаква да нарасне до над 250 милиарда евро.

Докладчикът подчертава нова парадигма в инвестиционните модели, като бизнес инвестициите и разходите за нематериални активи се увеличават в сравнение с материалните активи. Докладчикът е твърдо убеден, че създаването на цифров единен пазар има потенциала да преобрази нашия живот до неузнаваемост.

Въпреки това докладчикът би искал да подчертае, че редица пречки продължават да съществуват, като например блокиране на географски принцип, различни правила относно доставките на колетни пратки, липсата на хармонизирани правила на равнище ЕС относно договорите и защитата на потребителите, когато става въпрос за правилата за трансгранична електронна търговия, и липса на необходимата цифрова инфраструктура, ако трябва да се изброят само няколко от пречките, които затрудняват доизграждането на цифровия единен пазар. Докладчикът приветства Стратегията на Комисията за цифровия единен пазар, но призовава да се обърне повече внимание на промените в поведенческите и социалните тенденции във връзка с цифровите технологии.

Докладът подчертава, че сега Европа е изправена пред различен вид конкуренция — цифрова конкуренция. Вместо да развиват силни промишлени сектори на местно равнище, страните с бързо развиващи се икономики могат скокообразно да задминат по-напредналите икономики, като въведат най-новите технологии и доставки на продукти и услуги в световен мащаб. Ето защо докладчикът би искал да изтъкне отново, че инвестициите в ИКТ, цифрови технологии и научноизследователска и развойна дейност са от съществено значение, ако ЕС желае да има конкурентно предимство. Инфраструктурата, оперативната съвместимост и стандарти, валидни в целия ЕС, са от съществено значение, за да се даде възможност цифровото преобразуване да се проведе по еднакъв начин в цяла Европа.

Докладчикът също така счита, че липсата на необходимите цифрови умения и обучение е много важна липсваща част от мозайката, без която цифровият единен пазар никога няма да бъде наистина завършен. Тъй като безработицата продължава да бъде значително по-висока в цяла Европа, отколкото преди рецесията, е наложително да осигурим на гражданите на ЕС съответните умения и знания, за да се приспособят към нарастващата цифровизация на стопански дейности и сектори, като по този начин се предотвратява иначе неизбежното нарастване на безработицата.

В настоящия доклад се застъпва мнението, че управлението на единния пазар остава слабо (част 4). С цел да се разгърне потенциалът на единния пазар, е необходимо изпълнението и прилагането значително да се укрепят и да се премахнат оставащите пречки и необосновани или непропорционални ограничения.

Докладчикът признава, че промяната не може да дойде само отгоре, а че всички участници е необходимо да възприемат култура на спазване на правилата на единния пазар и да работят в партньорство за сътрудничество. Подобна многостепенна ангажираност е необходимо да се подкрепя на всички равнища с подходящо обучение, помощ и специализирани ресурси и достъпна информация.

Докладчикът счита, че Комисията следва да възприеме стратегически подход към правоприлагането и да избере измежду всички налични инструменти — от незадължителни мерки, като предварителни и последващи уведомления за националното законодателство, пропорционалност, бенчмаркинг, структуриран диалог с държавите членки, партньорски натиск до производствата за установяване на нарушение.

Мониторингът на напредъка на интеграцията на единния пазар, събирането на данни за жалби, национално законодателство, и извършването на оценка са от първостепенно значение за ефективното прилагане. Освен това е необходимо да бъде изяснено разделението на задачите между европейското, националното и регионалното равнище. Рамката следва да предоставя по-добри стимули и ясна отчетност за изпълнението и прилагането на законодателството в областта на единния пазар, които са необходими за възстановяване на ангажираността и доверието и културата на спазване.

В доклада се посочва, че Комисията следва да извършва степенуване при използването на производството за установяване на нарушение и да се съсредоточи върху случаите, които ще имат голям възпиращ ефект, и да изгради стабилен доказателствен материал. Докладчикът е на мнение, че е необходим „по-лесен“ и по-бърз инструмент с по-общо приложение като алтернатива на производствата за установяване на нарушение — бърз механизъм за извънсъдебно решаване на спорове, който би могъл да се основава на SOLVIT.

Настоящият доклад също така разглежда съществуващата система на националните органи за надзор на пазара и капацитета на мрежата ефективно да прилага стандартите на ЕС. В него се призовава за по-силна система на по-тясно сътрудничество между националните органи за надзор, за по-добър обмен на информация и най-добри практики и за по-координирани действия, за да се вземат ефективно и бързо мерки срещу големия брой незаконни и неотговарящи на изискванията продукти в рамките на ЕС.

Докладчикът е с твърдото убеждение, че лесният достъп до информация за предприятията и потребителите е предпоставка за добро управление на единния пазар. Докладчикът признава работата на Комисията и на държавите членки по редица информационни портали, насочени към различни ползватели: предприятия, граждани и потребители. Докладчикът е на мнение, че е необходим прост, лесен за използване и достъпен общ портал, като единния цифров портал, за да се рационализира и опрости достъпът до информация и да се популяризират съществуващите платформи, предназначени за определени ползватели, при условие че националните и регионалните правителства направят портала достъпен и публично информират гражданите за неговото използване.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

25.1.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

27

1

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Nicola Danti, Pascal Durand, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Marlene Mizzi, Robert Rochefort, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Richard Sulík, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Pascal Arimont, Biljana Borzan, Edward Czesak, Roberta Metsola, Jens Nilsson, Julia Reda, Adam Szejnfeld, Marc Tarabella

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Isabella De Monte, Andrejs Mamikins, Ivan Štefanec

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

27

+

ALDE, ECR, PPE, S&D

Dita Charanzová, Robert Rochefort, Edward Czesak, Vicky Ford, Richard Sulík, Anneleen Van Bossuyt, Pascal Arimont, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz, Antonio López-Istúriz White, Roberta Metsola, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Biljana Borzan, Nicola Danti, Isabella De Monte, Evelyne Gebhardt, Liisa Jaakonsaari, Andrejs Mamikins, Marlene Mizzi, Jens Nilsson, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Marc Tarabella

1

-

ENF

Mylène Troszczynski

2

0

Verts/ALE

Pascal Durand, Julia Reda

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

(1)

Приети текстове, P8_TA(2015)0067.

(2)

Приети текстове, P8_TA(2015)0069.

(3)

Приети текстове, P7_TA(2014)0130.

(4)

Приети текстове, P8_TA(2014)0038.

(5)

Приети текстове, P7_TA(2013)0054.

(6)

В заключенията на Съвета от декември 2013 г. (параграф 25) се посочва: „В годишния обзор на растежа се посочват областите, в които продължават да са налице съществени предизвикателства и е необходим допълнителен напредък. Следва да бъде отделено специално внимание на укрепването на функционирането и гъвкавостта на единния пазар за продукти и услуги, на подобряването на бизнес средата и ... Насърчаването на конкурентоспособността, подпомагането на създаването на работни места и борбата с безработицата, особено с младежката безработица ... следва да се издигнат в приоритет.“

(7)

Заключения на Съвета от 27 – 28 юни 2013 г., Заключения на Съвета от 24 – 25 октомври (параграфи 7, 9, 19, 20 и 21), Заключения на Съвета от 19 – 20 декември 2013 г.

(8)

Тримесечен доклад за еврозоната (QREA), том 14, № 2.

(9)

За периода 2012 – 2013 г. само около 10% от всички специфични за всяка държава препоръки са били изцяло или в голяма степен приложени; Източник: Deroose и Griesse, 2014 г., Аre EU Member States Responding to European Semester Recommendations? („Реагират ли държавите – членки на ЕС, на препоръките на европейския семестър?“)

(10)

Проучване на Генерална дирекция на ЕП за парламентарни изследвания „Цената на „отказа от Европа“ в областта на единния пазар“, септември 2014 г., http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/510981/EPRS_STU%282014%29510981_REV1_EN.pdf

(11)

И двата документа могат да бъдат намерени чрез следната връзка: http://ec.europa.eu/priorities/internal-market/index_en.htm

(12)

Понастоящем 41% от предприятията все още могат да се класифицират като нецифровизирани, което означава, че те не използват цифрови технологии и нямат цифрова стратегия, като същевременно само 2% се възползват в пълна степен от възможностите, предоставяни от цифровизацията (стр. 3) http://ec.europa.eu/epsc/pdf/publications/strategic_note_issue_7.pdf

Правна информация