Процедура : 2013/0177(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0018/2016

Внесени текстове :

A8-0018/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 25/02/2016 - 7.1
CRE 25/02/2016 - 7.1
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0052

ПРЕПОРЪКА     ***
PDF 694kWORD 64k
1.2.2016
PE 541.497v02-00 A8-0018/2016

относно проекта за решение на Съвета за упълномощаване на Република Австрия да подпише и ратифицира и на Малта — да се присъедини, към Хагската конвенция от 15 ноември 1965 г. за връчване в чужбина на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела в интерес на Европейския съюз

(13777/2015 – C8‑0401/2015 – 2013/0177(NLE))

Комисия по правни въпроси

Докладчик: Виктор Успаских

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 КРАТКА ОБОСНОВКА
 РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта за решение на Съвета за упълномощаване на Република Австрия да подпише и ратифицира и на Малта — да се присъедини, към Хагската конвенция от 15 ноември 1965 г. за връчване в чужбина на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела в интерес на Европейския съюз

(13777/2015 – C8‑0401/2015 – 2013/0177(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекторешението на Съвета (13777/2015),

–  като взе предвид Хагската конвенция от 15 ноември 1965 г. за връчване в чужбина на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела(13777/15/ADD1),

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 81, параграф 2 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а, подточка v от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8‑0401/2015),

–  като взе предвид становището на Съда от 14 октомври 2014 г.(1),

–  като взе предвид член 99, параграф 1, първа и трета алинеи, член 99, параграф 2 и член 108, параграф 7 от своя правилник,

–  като взе предвид препоръката на комисията по правни въпроси (А8-0018/2016),

1.  дава своето одобрение относно проекта за решение на Съвета за упълномощаване на Република Австрия да подпише и ратифицира и на Малта — да се присъедини, към Хагската конвенция от 15 ноември 1965 г. за връчване в чужбина на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела в интерес на Европейския съюз;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Постоянното бюро на Хагската конференция по международно частно право.

(1)

  Становище на Съда на Европейския съюз от 14 октомври 2014 г., 1/13, ECLI:EU:C:2014:2303.


КРАТКА ОБОСНОВКА

Хагската конвенция от 15 ноември 1965 г. установява система, посредством която документи може да бъдат връчвани в друга държава, подписала конвенцията. Следва да се отбележи, че конвенцията се прилага единствено по отношение на трансграничното връчване на документи в трети държави или на документи от такива държави, като по отношение на трансграничното връчване в рамките на Европейския съюз се прилага Регламент (ЕО) № 1393/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 13 ноември 2007 г. относно връчване в държавите членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела.

От 28 държави членки, 26 вече прилагат конвенцията. Австрия и Малта - останалите две държави членки, са изразили желание да се присъединят към системата.

Конвенцията не позволява присъединяването на международни организации. В същото време, след приемането на законодателството на ЕС относно трансграничното връчване на документи, ЕС придоби изключителна външна компетентност по въпроса в съответствие с член 3, параграф 2 от ДФЕС. Този подход е потвърден от Съда на Европейския съюз в неговото становище 1/13.

Това означава, че Съюзът трябва да упълномощи въпросните държави членки да действат от негово име, за да се присъединят към конвенцията.

Малта вече депозира своя инструмент за присъединяване, но представи декларация, че нейното присъединяване няма да влезе в сила до момента на приемане на съответното решение. Австрия очаква такова решение, за да изпълни формалностите по присъединяването.

Тъй като Хагската конвенция от 15 ноември 1965 г. е доказала своята полезност в областта на трансграничното връчване на документи и съществуването на един режим за връчване на документи в контекста на трансграничните отношения с трети държави е в интерес както на Съюза като цяло, така и на въпросните две държави членки, се предлага Парламентът да одобри предложението за решение, което да позволи присъединяването на Австрия и Малта към горепосочената конвенция.


РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

28.1.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

23

0

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Daniel Buda, Sergio Gaetano Cofferati, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Constance Le Grip, Angelika Niebler, Virginie Rozière

Правна информация