Postup : 2013/0177(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0018/2016

Předložené texty :

A8-0018/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 25/02/2016 - 7.1
CRE 25/02/2016 - 7.1
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0052

DOPORUČENÍ     ***
PDF 460kWORD 64k
1.2.2016
PE 541.497v02-00 A8-0018/2016

Návrh rozhodnutí Rady, kterým se Rakouská republika zmocňuje, aby v zájmu Evropské unie podepsala a ratifikovala Haagskou úmluvu ze dne 15. listopadu 1965 o doručování soudních a mimosoudních písemností v cizině ve věcech občanských a obchodních, a Malta se zmocňuje, aby k této úmluvě v zájmu Evropské unie přistoupila

(13777/2015 – C8-0401/2015 – 2013/0177(NLE))

Výbor pro právní záležitosti

Zpravodaj: Viktor Uspaskich

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ
 VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Návrh rozhodnutí Rady, kterým se Rakouská republika zmocňuje, aby v zájmu Evropské unie podepsala a ratifikovala Haagskou úmluvu ze dne 15. listopadu 1965 o doručování soudních a mimosoudních písemností v cizině ve věcech občanských a obchodních, a Malta se zmocňuje, aby k této úmluvě v zájmu Evropské unie přistoupila

(13777/2015 – C8-0401/2015 – 2013/0177(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (13777/2015),

–  s ohledem na Haagskou úmluvu ze dne 15. listopadu 1965 o doručování soudních a mimosoudních písemností v cizině ve věcech občanských a obchodních (13777/15/ADD1),

–  s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s článkem 81 odst. 2 a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) bodem v) Smlouvy o fungování Evropské unie (C8-0401/2015),

–  s ohledem na stanovisko Soudního dvora ze dne 14. října 2014(1),

–  s ohledem na čl. 99 odst. 1 první a třetí pododstavec a odst. 2 a čl. 108 odst. 7 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení Výboru pro právní záležitosti (A8-0018/2016),

1.  souhlasí s návrhem rozhodnutí Rady, kterým se Rakouská republika zmocňuje, aby v zájmu Evropské unie podepsala a ratifikovala Haagskou úmluvu ze dne 15. listopadu 1965 o doručování soudních a mimosoudních písemností v cizině ve věcech občanských a obchodních, a Malta se zmocňuje, aby k této úmluvě v zájmu Evropské unie přistoupila;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států a Stálému výboru Haagské konference mezinárodního práva soukromého.

(1)

  Stanovisko Soudního dvora ze dne 14. října 2014, 1/13, ECLI:EU:C:2014:2303.


STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Haagská úmluva ze dne 15. listopadu 1965 zřizuje systém, který umožňuje doručování písemností do jiného smluvního státu. Je třeba poznamenat, že Úmluva se vztahuje pouze na přeshraniční doručování písemností do třetích zemí či z nich – na přeshraniční doručování v rámci Evropské unie se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 ze dne 13. listopadu 2007 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech.

Úmluvu již uplatňuje 26 z 28 členských států. Rakousko a Malta, které jsou těmi zbývajícími členskými státy, vyjádřily své přání se k této úmluvě připojit.

Úmluva neumožňuje přistoupení mezinárodních organizací. Po přijetí právních předpisů EU týkajících se přeshraničního doručování písemností získala EU v souladu s čl. 3 odst. 2 SFEU zároveň výlučnou vnější pravomoc v této otázce. Tento postoj potvrdil Soudní dvůr ve svém stanovisku 1/13.

To znamená, že aby se dotyčné členské státy mohly k této úmluvě připojit, musí je Unie zmocnit k jednání svým jménem.

Malta již uložila listinu o přistoupení, zároveň ale vydala prohlášení, že přistoupení nabude účinnosti teprve po přijetí zmíněného rozhodnutí. Rakousko čeká na toto rozhodnutí, aby mohlo vykonat formality spojené s přistoupením.

Vzhledem k tomu, že se Haagská úmluva ze dne 15. listopadu 1965 ukázala být v oblasti přeshraničního doručování písemností přínosná a že je jak v zájmu Unie jako celku, tak v zájmu obou dotyčných členských států, aby měly v rámci přeshraničních vztahů s třetími zeměmi jednotný systém doručování písemností, doporučuje se, aby Parlament udělil svůj souhlas s návrhem rozhodnutí, které Rakousku a Maltě umožní připojit se k uvedené úmluvě.


VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

28.1.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

23

0

2

Členové přítomní při konečném hlasování

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Daniel Buda, Sergio Gaetano Cofferati, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Constance Le Grip, Angelika Niebler, Virginie Rozière

Právní upozornění