Διαδικασία : 2013/0177(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0018/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0018/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 25/02/2016 - 7.1
CRE 25/02/2016 - 7.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0052

ΣΥΣΤΑΣΗ     ***
PDF 648kWORD 77k
1.2.2016
PE 541.497v01-00 A8-0018/2016

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου με την οποία εξουσιοδοτούνται η Δημοκρατία της Αυστρίας να υπογράψει και να επικυρώσει και η Μάλτα να προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης της 15ης Νοεμβρίου 1965 για την επίδοση στο εξωτερικό δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(13777/2015 – C8-0401/2015 – 2013/0177(NLE))

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Εισηγητής: Viktor Uspaskich

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου με την οποία εξουσιοδοτούνται η Δημοκρατία της Αυστρίας να υπογράψει και να επικυρώσει και η Μάλτα να προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης της 15ης Νοεμβρίου 1965 για την επίδοση στο εξωτερικό δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(13777/2015 – C8-0401/2015 – 2013/0177(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (13777/2015),

–  έχοντας υπόψη τη σύμβαση της Χάγης της 15ης Νοεμβρίου 1965 για την επίδοση στο εξωτερικό δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις (13777/15/ADD1),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 81 παράγραφος 2 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) (v) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0401/2015),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη του Δικαστηρίου της 14ης Οκτωβρίου 2014(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 1 πρώτο και τρίτο εδάφιο και παράγραφος 2, καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0018/2016),

1.  εγκρίνει το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου με την οποία εξουσιοδοτούνται η Δημοκρατία της Αυστρίας να υπογράψει και να επικυρώσει και η Μάλτα να προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης της 15ης Νοεμβρίου 1965 για την επίδοση στο εξωτερικό δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών καθώς και στο Μόνιμο Γραφείο της Διάσκεψης της Χάγης για το Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Με τη Σύμβαση της Χάγης της 15ης Νοεμβρίου 1965 θεσπίστηκε ένα σύστημα, σύμφωνα με το οποίο τα δικαστικά έγγραφα μπορούν να επιδίδονται σε άλλο συμβαλλόμενο κράτος. Πρέπει να σημειωθεί ότι η σύμβαση εφαρμόζεται μόνο στις διασυνοριακές διαβιβάσεις εγγράφων σε ή από τρίτες χώρες – για τις διασυνοριακές επιδόσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφαρμόζεται ο κανονισμός (EΚ) αριθ. 1393/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Νοεμβρίου 2007 περί επιδόσεως και κοινοποιήσεως στα κράτη μέλη δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις.

Από τα 28 κράτη μέλη της Ένωσης τα 26 είναι ήδη συμβαλλόμενα μέρη της σύμβασης. Τα δύο υπόλοιπα, η Αυστρία και η Μάλτα, έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους για προσχώρηση.

Η σύμβαση δεν περιλαμβάνει ρήτρα που να επιτρέπει την προσχώρηση διεθνών οργανώσεων. Εξάλλου, μετά την έκδοση της ενωσιακής νομοθεσίας σχετικά με τη διασυνοριακή επίδοση εγγράφων, η ΕΕ απέκτησε αποκλειστική εξωτερική αρμοδιότητα επί του ζητήματος σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ. Η θέση αυτή έχει επιβεβαιωθεί από το Δικαστήριο στη γνωμοδότησή του 1/13.

Τούτο σημαίνει ότι η Ένωση πρέπει να εξουσιοδοτήσει τα εν λόγω δύο κράτη να ενεργήσουν εξ ονόματός της για να προσχωρήσουν στη σύμβαση.

Η Μάλτα έχει ήδη καταθέσει τα έγγραφα προσχώρησης αλλά εξέδωσε δήλωση σύμφωνα με την οποία η προσχώρησή της δεν θα ισχύσει πριν την έγκριση της υπό εξέταση απόφασης. Η Αυστρία αναμένει την εν λόγω απόφαση για να προβεί στις διατυπώσεις για την προσχώρηση.

Δεδομένου ότι η Σύμβαση της Χάγης της 15ης Νοεμβρίου 1965 έχει αποδείξει τη χρησιμότητά της στον τομέα της επίδοσης εγγράφων στο εξωτερικό και είναι προς το συμφέρον τόσο ολόκληρης της Ένωσης, ως ολότητας, όσο και των εν λόγω δύο κρατών να έχουν ενιαίο καθεστώς για την επίδοση εγγράφων στο πλαίσιο των διασυνοριακών τους σχέσεων με τρίτες χώρες, προτείνεται να εγκρίνει το Κοινοβούλιο την πρόταση απόφασης που επιτρέπει στην Αυστρία και τη Μάλτα να προσχωρήσουν στη σύμβαση.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

28.1.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

23

0

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka, Κώστας Χρυσόγονος, Емил Радев

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Daniel Buda, Sergio Gaetano Cofferati, Pascal Durand, Jytte Guteland, Constance Le Grip, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Ангел Джамбазки

(1)

  Γνώμη του Δικαστηρίου της 14ης Οκτωβρίου 2014, 1/13, ECLI:EU:C:2014:2303.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου