Menetlus : 2013/0177(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0018/2016

Esitatud tekstid :

A8-0018/2016

Arutelud :

Hääletused :

PV 25/02/2016 - 7.1
CRE 25/02/2016 - 7.1
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0052

SOOVITUS     ***
PDF 383kWORD 58k
1.2.2016
PE 541.497v02-00 A8-0018/2016

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu, millega volitatakse Austria Vabariiki allkirjastama ja ratifitseerima ning Maltat ühinema Euroopa Liidu huvides 15. novembri 1965. aasta Haagi konventsiooniga tsiviil- ja kaubandusasjade kohtu- ja kohtuväliste dokumentide välisriikides kättetoimetamise kohta

(13777/2015 – C8-0401/2015 – 2013/0177(NLE))

Õiguskomisjon

Raportöör: Viktor Uspaskich

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 LÜHISELGITUS
 VASTUTAVAS KOMISJONIS TOIMUNUDLÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu, millega volitatakse Austria Vabariiki allkirjastama ja ratifitseerima ning Maltat ühinema Euroopa Liidu huvides 15. novembri 1965. aasta Haagi konventsiooniga tsiviil- ja kaubandusasjade kohtu- ja kohtuväliste dokumentide välisriikides kättetoimetamise kohta

(13777/2015 – C8-0401/2015 – 2013/0177(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (13777/2015),

–  võttes arvesse 15. novembri 1965. aasta Haagi konventsiooni tsiviil- ja kaubandusasjade kohtu- ja kohtuväliste dokumentide välisriikides kättetoimetamise kohta (13777/15/ADD1),

–  võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 81 lõikele 2 ja artikli 218 lõike 6 teise lõigu punkti a alapunktile v (C8-0401/2015),

–  võttes arvesse Euroopa Kohtu 14. oktoobri 2014. aasta arvamust(1),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 99 lõike 1 esimest ja kolmandat lõiku ja lõiget 2 ning artikli 108 lõiget 7,

–  võttes arvesse õiguskomisjoni soovitust (A8-0018/2016),

1.  annab nõusoleku nõukogu otsuse eelnõule, millega volitatakse Austria Vabariiki allkirjastama ja ratifitseerima ning Maltat ühinema Euroopa Liidu huvides 15. novembri 1965. aasta Haagi konventsiooniga tsiviil- ja kaubandusasjade kohtu- ja kohtuväliste dokumentide välisriikides kättetoimetamise kohta;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Haagi rahvusvahelise eraõiguse konverentsi alalisele büroole.

(1)

  Euroopa Kohtu 14. oktoobri 2014. aasta arvamus, 1/13, ECLI:EU:C:2014:2303.


LÜHISELGITUS

15. novembri 1965. aasta Haagi konventsiooniga on loodud süsteem, mille kohaselt saab õigusdokumente kätte toimetada teises riigis, mis on konventsioonile alla kirjutanud. Tuleb märkida, et konventsiooni kohaldatakse ainult dokumentide piiriülesele kättetoimetamisele kolmandates riikides või nendest riikidest. Euroopa Liidus kohaldatakse dokumentide piiriülese kättetoimetamise suhtes Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. novembri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1393/2007 kohtu- ja kohtuväliste dokumentide liikmesriikides kättetoimetamise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades.

28 liikmesriigist kohaldab konventsiooni juba 26 riiki. Kaks ülejäänud liikmesriiki, Austria ja Malta, on teatanud oma soovist konventsiooniga ühineda.

Rahvusvahelised organisatsioonid ei saa konventsiooniga ühineda. Samal ajal on EL saanud pärast seda, kui vastu on võetud ELi õigusaktid dokumentide piiriülese kättetoimetamise kohta, selles valdkonnas ainupädevuse välisasjades vastavalt ELi toimimise lepingu artikli 3 lõikele 2. Seda on kinnitanud Euroopa Kohus oma arvamuses 1/13.

See tähendab, et liit peab konventsiooniga ühinemiseks andma nimetatud kahele liikmesriigile volituse tegutseda tema nimel.

Malta on juba hoiule andnud oma ühinemiskirja, kuid on teinud avalduse selle kohta, et tema ühinemine jõustub alles pärast kõnesoleva otsuse vastuvõtmist. Austria ootab seda otsust, et hakata täitma ühinemisformaalsusi.

Kuna 15. novembri 1965. aasta Haagi konventsioon on tõestanud oma kasulikkust dokumentide piiriülesel kättetoimetamisel ning ühtne kord dokumentide kättetoimetamiseks piiriülestes suhetes kolmandate riikidega on liidu kui terviku ja kahe kõnealuse liikmesriigi huvides, soovitatakse parlamendil anda nõusolek ettepanekule võtta vastu otsus, millega lubatakse Austrial ja Maltal konventsiooniga ühineda.


VASTUTAVAS KOMISJONIS TOIMUNUDLÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

28.1.2016

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

23

0

2

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Daniel Buda, Sergio Gaetano Cofferati, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Constance Le Grip, Angelika Niebler, Virginie Rozière

Õigusalane teave