Menettely : 2013/0177(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0018/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0018/2016

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 25/02/2016 - 7.1
CRE 25/02/2016 - 7.1
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0052

SUOSITUS     ***
PDF 308kWORD 55k
1.2.2016
PE 541.497v02-00 A8-0018/2016

esityksestä neuvoston päätökseksi luvan antamisesta Itävallalle allekirjoittaa ja ratifioida oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiannosta ulkomailla siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa 15. marraskuuta 1965 tehty Haagin yleissopimus ja Maltalle liittyä sen sopimuspuoleksi Euroopan unionin edun mukaisesti

(13777/2015 – C8-0401/2015 – 2013/0177(NLE))

Oikeudellisten asioiden valiokunta

Esittelijä: Viktor Uspaskich

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 LYHYET PERUSTELUT
 LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOSASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston päätökseksi luvan antamisesta Itävallalle allekirjoittaa ja ratifioida oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiannosta ulkomailla siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa 15 päivänä marraskuuta 1965 tehty Haagin yleissopimus ja Maltalle liittyä sen sopimuspuoleksi Euroopan unionin edun mukaisesti

(13777/2015 – C8-0401/2015 – 2013/0177(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (13777/2015),

–  ottaa huomioon oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiantoa ulkomailla siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa koskevan 15. marraskuuta 1965 tehdyn Haagin yleissopimuksen (13777/15/ADD1),

–  ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 81 artiklan 2 kohdan ja 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan v alakohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C8-0401/2015),

–  ottaa huomioon unionin tuomioistuimen 14. lokakuuta 2014 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 99 artiklan 1 kohdan ensimmäisen ja kolmannen alakohdan ja 2 kohdan sekä 108 artiklan 7 kohdan,

–  ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan suosituksen (A8-0018/2016),

1.  antaa hyväksyntänsä esitykselle neuvoston päätökseksi luvan antamisesta Itävallalle allekirjoittaa ja ratifioida oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiannosta ulkomailla siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa 15 päivänä marraskuuta 1965 tehty Haagin yleissopimus ja Maltalle liittyä sen sopimuspuoleksi Euroopan unionin edun mukaisesti;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä kansainvälistä yksityisoikeutta käsittelevän Haagin konferenssin pysyvälle toimistolle.

(1)

  Unionin tuomioistuimen lausunto, 14. lokakuuta 2014, 1/13, ECLI:EU:C:2014:2303.


LYHYET PERUSTELUT

Marraskuun 15. päivänä 1965 tehdyllä yleissopimuksella perustettiin järjestelmä, jonka nojalla asiakirjoja voidaan antaa tiedoksi toisessa allekirjoittajavaltiossa. On todettava, että sopimusta sovelletaan vain asiakirjojen rajatylittävässä tiedoksiannossa kolmansista maista tai kolmansiin maihin. Rajatylittävässä tiedoksiannossa Euroopan unionin sisällä sovelletaan 13. marraskuuta 2007 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 1393/2007 oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiannosta jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa.

Yleissopimusta sovelletaan kaikista 28 jäsenvaltiosta jo 26:ssa. Kaksi sopimuksen ulkopuolella olevaa jäsenvaltiota, Itävalta ja Malta, ovat ilmaisseet halukkuutensa liittyä sopimukseen.

Yleissopimuksessa ei sallita kansainvälisten järjestöjen liittymistä sopimuspuoleksi. Asiakirjojen rajatylittävää tiedoksiantoa koskevan Euroopan unionin lainsäädännön hyväksymisen myötä asia kuuluu kuitenkin nykyisin Euroopan unionin yksinomaiseen ulkoiseen toimivaltaan SEUT-sopimuksen 3 artiklan 2 alakohdan mukaisesti. Unionin tuomioistuin on vahvistanut tämän tulkinnan lausunnossaan 1/13.

Näin ollen unionin on annettava kyseisille jäsenvaltioille lupa toimia puolestaan, jotta ne voivat liittyä yleissopimuksen sopimuspuoliksi.

Malta on jo tallettanut liittymisasiakirjansa, mutta on antanut julistuksen, että sen liittyminen ei tule voimaan ennen kuin luvasta on tehty päätös. Itävalta puolestaan odottaa tätä päätöstä toteuttaakseen liittymistä koskevat muodollisuudet.

Koska 15. marraskuuta 1965 tehty Haagin yleissopimus on osoittautunut hyödylliseksi rajatylittävän asiakirjojen tiedoksiannon alalla ja koska on sekä koko unionin että kahden kyseisen jäsenvaltion edun mukaista, että on vain yksi asiakirjojen tiedoksiantoa kolmansiin maihin koskeva järjestelmä, ehdotetaan, että parlamentti antaa hyväksyntänsä päätökselle, jonka mukaan Itävalta ja Malta voivat liittyä yleissopimuksen sopimuspuoliksi.


LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOSASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

28.1.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

23

0

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Daniel Buda, Sergio Gaetano Cofferati, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Constance Le Grip, Angelika Niebler, Virginie Rozière

Oikeudellinen huomautus