Procedūra : 2013/0177(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0018/2016

Pateikti tekstai :

A8-0018/2016

Debatai :

Balsavimas :

PV 25/02/2016 - 7.1
CRE 25/02/2016 - 7.1
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0052

REKOMENDACIJA     ***
PDF 528kWORD 63k
1.2.2016
PE 541.497v02-00 A8-0018/2016

dėl Tarybos sprendimo, kuriuo Europos Sąjungos interesais Austrijos Respublika įgaliojama pasirašyti ir ratifikuoti 1965 m. lapkričio 15 d. Hagos konvenciją dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo užsienyje, o Malta įgaliojama prie jos prisijungti, projekto

(13777/2015 – C8‑0401/2015 – 2013/0177(NLE))

Teisės reikalų komitetas

Pranešėjas: Viktor Uspaskich

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 TRUMPAS PAGRINDIMAS
 GALUTINIO BALSAVIMO ATSAKINGAME KOMITETE REZULTATAI

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos sprendimo, kuriuo Europos Sąjungos interesais Austrijos Respublika įgaliojama pasirašyti ir ratifikuoti 1965 m. lapkričio 15 d. Hagos konvenciją dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo užsienyje, o Malta įgaliojama prie jos prisijungti, projekto

(13777/2015 – C8‑0401/2015 – 2013/0177(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (13777/2015),

–  atsižvelgdamas į 1965 m. lapkričio 15 d. Hagos konvenciją dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse ir komercinėse bylose įteikimo užsienyje (13777/15/ADD1),

–  atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 81 straipsnio 2 dalį ir 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punkto v papunktį (C8–0401/2015),

–  atsižvelgdamas į Teisingumo Teismo 2014 m. spalio 14 d. nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnio 1 dalies pirmą ir trečią pastraipas ir 2 dalį, taip pat į 108 straipsnio 7 dalį,

–  atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto rekomendaciją (A8-0018/2016),

1.  pritaria Tarybos sprendimo, kuriuo Europos Sąjungos interesais Austrijos Respublika įgaliojama pasirašyti ir ratifikuoti 1965 m. lapkričio 15 d. Hagos konvenciją dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo užsienyje, o Malta įgaliojama prie jos prisijungti, projektui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, taip pat Hagos tarptautinės privatinės teisės konferencijos Nuolatiniam biurui.

(1)

  Teisingumo Teismo 2014 m. spalio 14 d. nuomonė Nr. 1/13, ECLI:EU:C:2014:2303.


TRUMPAS PAGRINDIMAS

1965 m. lapkričio 15 d. Hagos konvencija nustatoma sistema, pagal kurią dokumentus galima įteikti kitoje konvenciją pasirašiusioje valstybėje. Reikėtų pažymėti, kad ši konvencija taikoma tik tarpvalstybiniu dokumentų įteikimo trečiosiose šalyse arba iš jų gautų dokumentų įteikimo atveju. Tarpvalstybinio dokumentų įteikimo Europos Sąjungoje atveju taikomas 2007 m. lapkričio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1393/2007 dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo valstybėse narėse.

Iš 28-ių valstybių narių ši konvencija jau taikoma 26-iose. Likusios dvi valstybės narės – Austrija ir Malta – pareiškė norą prie jos prisijungti.

Prie konvencijos neleidžiama prisijungti tarptautinėms organizacijoms. Tuo pat metu, priėmusi ES teisės aktus dėl tarpvalstybinio dokumentų įteikimo, ES šiuo klausimu įgijo išimtinę išorės kompetenciją, kaip nustatyta SESV 3 straipsnio 2 dalyje. Teisingumo Teismas šį principą patvirtino savo nuomonėje Nr. 1/13.

Tai reiškia, kad Sąjunga turi įgalioti atitinkamas valstybes nares veikti jos vardu joms norint prisijungti prie konvencijos.

Malta jau deponavo savo prisijungimo prie konvencijos dokumentą, tačiau parengė deklaraciją, kad jos prisijungimas neįsigalios, kol nebus priimtas šis sprendimas. Austrija laukia šio sprendimo, kad galėtų atlikti prisijungimo formalumus.

Kadangi 1965 m. lapkričio 15 d. Hagos konvencijos nauda tarpvalstybinio dokumentų įteikimo srityje pasitvirtino ir kadangi visa Sąjunga ir dvi minėtosios valstybės narės suinteresuotos taikyti vieną dokumentų įteikimo tvarką palaikant tarpvalstybinius santykius su trečiosiomis šalimis, Parlamentui siūloma pritarti pasiūlymui dėl sprendimo, kuriuo Austrijai ir Maltai būtų leista prisijungti prie konvencijos.


GALUTINIO BALSAVIMO ATSAKINGAME KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

28.1.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

23

0

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Daniel Buda, Sergio Gaetano Cofferati, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Constance Le Grip, Angelika Niebler, Virginie Rozière

Teisinis pranešimas