Procedura : 2013/0177(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0018/2016

Teksty złożone :

A8-0018/2016

Debaty :

Głosowanie :

PV 25/02/2016 - 7.1
CRE 25/02/2016 - 7.1
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0052

ZALECENIE     ***
PDF 534kWORD 63k
1.2.2016
PE 541.497v02-00 A8-0018/2016

w sprawie projektu decyzji Rady upoważniającej Republikę Austrii do podpisania i ratyfikowania oraz Maltę do przystąpienia do Konwencji o doręczaniu za granicą dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych, sporządzonej w Hadze dnia 15 listopada 1965 r., w interesie Unii Europejskiej

(13777/2015 – C8-0401/2015 – 2013/0177(NLE))

Komisja Prawna

Sprawozdawca: Viktor Uspaskich

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 ZWIĘZŁE UZASADNIENIE
 WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji Rady upoważniającej Republikę Austrii do podpisania i ratyfikowania oraz Maltę do przystąpienia do Konwencji o doręczaniu za granicą dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych, sporządzonej w Hadze dnia 15 listopada 1965 r., w interesie Unii Europejskiej

(13777/2015 – C8-0401/2015 – 2013/0177(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji Rady (13777/2015),

–  uwzględniając Konwencję haską z dnia 15 listopada 1965 r. o doręczaniu za granicą dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych (13777/15/ADD1),

–  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na podstawie art. 81 ust. 2 oraz art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) pkt (v) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C8-0401/2015),

–  uwzględniając opinię Trybunału Sprawiedliwości z dnia 14 października 2014 r.(1),

–  uwzględniając art. 99 ust. 1 akapit pierwszy i trzeci oraz ust. 2, a także art. 108 ust. 7 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie Komisji Prawnej (A8-0018/2016),

1.  wyraża zgodę na przyjęcie projektu decyzji Rady upoważniającej Republikę Austrii do podpisania i ratyfikowania oraz Maltę do przystąpienia do Konwencji o doręczaniu za granicą dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych, sporządzonej w Hadze dnia 15 listopada 1965 r., w interesie Unii Europejskiej;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji, rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Stałemu Biuru Haskiej Konferencji Prawa Prywatnego Międzynarodowego.

(1)

  opinia Trybunału Sprawiedliwości z dnia 14 października 2014 r., 1/13, ECLI:EU:C:2014:2303.


ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Konwencja haska z dnia 15 listopada 1965 r. ustanawia system, w którym dokumenty mogą być doręczane w innym państwie-sygnatariuszu. Należy zauważyć, że konwencja ma zastosowanie wyłącznie do transgranicznego doręczania dokumentów na terenie państw trzecich lub z państw trzecich, zaś do transgranicznego doręczania dokumentów na obszarze Unii Europejskiej ma zastosowanie rozporządzenie (WE) nr 1393/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. dotyczące doręczania w państwach członkowskich dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych.

Spośród 28 państw członkowskich 26 stosuje już konwencję. Pozostałe państwa członkowskie – Austria i Malta – zgłosiły chęć przystąpienia do konwencji.

Organizacje międzynarodowe nie mogą stać się członkami konwencji. Jednocześnie, wraz z przyjęciem ustawodawstwa UE w sprawie transgranicznego doręczania dokumentów, UE nabyła wyłączną kompetencję zewnętrzną w tej kwestii zgodnie z art. 3 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Podejście to znalazło potwierdzenie w opinii nr 1/13 Trybunału Sprawiedliwości.

Oznacza to, że Unia musi upoważnić odpowiednie państwa członkowskie do działania w jej imieniu, by mogły one przystąpić do konwencji.

Malta złożyła już dokument przystąpienia do konwencji, ale wydała deklarację, że jej przystąpienie nie będzie obowiązywać dopóki nie zostanie podjęta decyzja w tej sprawie. Austria oczekuje na podjęcie decyzji, by dopełnić formalności związanych z przystąpieniem.

Biorąc pod uwagę przydatność Konwencji haskiej z dnia 15 listopada 1965 r. w zakresie transgranicznego doręczania dokumentów, a w interesie zarówno całej Unii, jak i wspomnianych dwóch państw członkowskich leży, by istniał jeden porządek doręczania dokumentów w stosunkach transgranicznych z innymi krajami, proponuje się, by Parlament wyraził zgodę na przystąpienie do konwencji Austrii i Malty.


WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Data przyjęcia

28.1.2016

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

23

0

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Daniel Buda, Sergio Gaetano Cofferati, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Constance Le Grip, Angelika Niebler, Virginie Rozière

Informacja prawna