Postopek : 2013/0177(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0018/2016

Predložena besedila :

A8-0018/2016

Razprave :

Glasovanja :

PV 25/02/2016 - 7.1
CRE 25/02/2016 - 7.1
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0052

PRIPOROČILO     ***
PDF 457kWORD 61k
1.2.2016
PE 541.497v02-00 A8-0018/2016

o osnutku sklepa Sveta, s katerim se Republiki Avstriji v interesu Evropske unije dovolita podpis in ratifikacija Haaške konvencije z dne 15. novembra 1965 o vročitvi sodnih in zunajsodnih listin v civilnih ali gospodarskih zadevah v tujini ter Republiki Malti pristop k njej

(13777/2015 – C8-0401/2015 – 2013/0177(NLE))

Odbor za pravne zadeve

Poročevalec: Viktor Uspaskich

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 KRATKA OBRAZLOŽITEV
 IZID KONČNEGA GLASOVANJAV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta, s katerim se Republiki Avstriji v interesu Evropske unije dovolita podpis in ratifikacija Haaške konvencije z dne 15. novembra 1965 o vročitvi sodnih in zunajsodnih listin v civilnih ali gospodarskih zadevah v tujini ter Republiki Malti pristop k njej

(13777/2015 – C8-0401/2015 – 2013/0177(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta (13777/2015),

–  ob upoštevanju Haaške konvencije z dne 15. novembra 1965 o vročitvi sodnih in zunajsodnih listin v civilnih ali gospodarskih zadevah v tujini (13777/15/ADD1),

–  ob upoštevanju prošnje za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členom 81(2) in členom 218(6), drugi pododstavek, točka (a)(v) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C8-0401/2015),

–  ob upoštevanju mnenja Sodišča z dne 14. oktobra 2014(1),

–  ob upoštevanju člena 99(1), prvi in tretji pododstavek, člena 99(2) in člena 108(7) Poslovnika,

–  ob upoštevanju priporočila Odbora za pravne zadeve (A8-0018/2016),

1.  odobri osnutek sklepa Sveta, s katerim se Republiki Avstriji v interesu Evropske unije dovolita podpis in ratifikacija Haaške konvencije z dne 15. novembra 1965 o vročitvi sodnih in zunajsodnih listin v civilnih ali gospodarskih zadevah v tujini ter Republiki Malti pristop k njej;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic in stalnemu uradu Haaške konference o mednarodnem zasebnem pravu.

(1)

  Mnenje Sodišča z dne 14. oktobra 2014, 1/13, ECLI:EU:C:2014:2303.


KRATKA OBRAZLOŽITEV

S Haaško konvencijo z dne 15. novembra 1965 je bil vzpostavljen sistem, po katerem je mogoče listine vročati v drugi državi pogodbenici. Pojasniti je treba, da se konvencija nanaša le na čezmejno vročanje listin v tretjih državah ali iz njih, medtem ko za čezmejno vročanje listin znotraj Evropske unije velja Uredba (ES) št. 1393/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. novembra 2007 o vročanju sodnih in izvensodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah v državah članicah.

Konvencijo že uporablja 26 izmed 28 držav članic, preostali dve, Avstrija in Malta, pa sta izrazili željo, da bi k njej pristopili.

Konvencija ne dopušča pristopa mednarodnih organizacij. Hkrati je bila Evropski uniji s sprejetjem evropske zakonodaje o čezmejnem vročanju listin podeljena izključna zunanja pristojnost za to vprašanje v skladu s členom 3(2) PDEU. V mnenju 1/13 je ta pristop potrdilo tudi Sodišče.

To pomeni, da mora Unija države članice, ki želijo pristopiti h konvenciji, pooblastiti, da delujejo v njenem imenu.

Malta je listino o pristopu že deponirala, vendar je podala izjavo, da pristop ne bo začel veljati, dokler ne bo začel veljati ta sklep. Avstrija medtem čaka na uveljavitev sklepa, preden bo izvedla formalnosti v zvezi s pristopom.

Haaška konvencija z dne 15. novembra 1965 se je na področju čezmejnega vročanja listin izkazala za zelo koristno. Tako v interesu celotne Unije kot omenjenih dveh držav članic je, da obstaja enotni režim vročanja listin v čezmejnih odnosih s tretjimi državami. Zato se Parlamentu predlaga, naj odobri predlog sklepa za pristop Avstrije in Malte h konvenciji.


IZID KONČNEGA GLASOVANJAV PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

28.1.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

23

0

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Daniel Buda, Sergio Gaetano Cofferati, Pascal Durand, Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Jytte Guteland, Constance Le Grip, Angelika Niebler, Virginie Rozière

Pravno obvestilo