Förfarande : 2013/0177(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0018/2016

Ingivna texter :

A8-0018/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 25/02/2016 - 7.1
CRE 25/02/2016 - 7.1
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0052

REKOMMENDATION     ***
PDF 310kWORD 58k
1.2.2016
PE 541.497v02-00 A8-0018/2016

om utkastet till rådets beslut om tillstånd för Republiken Österrike och Malta att med hänsyn till Europeiska unionens intresse underteckna och ratificera respektive ansluta sig till Haagkonventionen av den 15 november 1965 om delgivning i utlandet av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur

(13777/2015 – C8‑0401/2015 – 2013/0177(NLE))

Utskottet för rättsliga frågor

Föredragande: Viktor Uspaskich

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 KORTFATTAD MOTIVERING
 RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets beslut om tillstånd för Republiken Österrike och Malta att med hänsyn till Europeiska unionens intresse underteckna och ratificera respektive ansluta sig till Haagkonventionen av den 15 november 1965 om delgivning i utlandet av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur

(13777/2015 – C8‑0401/2015 – 2013/0177(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (13777/2015),

–  med beaktande av Haagkonventionen av den 15 november 1965 om delgivning i utlandet i mål och ärenden av civil och kommersiell natur (13777/15/ADD1),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 81.2 samt artikel 218.6 andra stycket a led v i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8‑0401/2015),

–  med beaktande av domstolens yttrande av den 14 oktober 2014(1),

–  med beaktande av artikel 99.1 första och tredje styckena och 99.2 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för rättsliga frågor (A8-0018/2016).

1.  Europaparlamentet godkänner utkastet till rådets beslut om tillstånd för Republiken Österrike och Malta att med hänsyn till Europeiska unionens intresse underteckna och ratificera respektive ansluta sig till Haagkonventionen av den 15 november 1965 om delgivning i utlandet av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och till Haagkonferensen för internationell privaträtts permanenta byrå.

(1)

Domstolens yttrande av den 14 oktober 2014, 1/13, ECLI:EU:C:2014:2303.


KORTFATTAD MOTIVERING

Genom Haagkonventionen av den 15 november 1965 inrättades ett system genom vilket handlingar kan delges i andra signatärstater. Man bör notera att konventionen endast gäller gränsöverskridande delgivning av handlingar i eller från tredjeländer – gränsöverskridande delgivning inom Europeiska unionen omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1393/2007 av den 13 november 2007 om delgivning i medlemsstaterna av rättegångshandlingar och andra handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur.

Av de 28 medlemsstaterna tillämpar redan 26 länder konventionen. Österrike och Malta, som är de båda återstående medlemsstaterna, har visat sin vilja att ansluta sig till konventionen.

Konventionen tillåter inte att internationella organisationer ansluter sig till den. Samtidigt har EU, till följd av antagandet av unionslagstiftning om gränsöverskridande delgivning av handlingar, fått exklusiv extern befogenhet i frågan i enlighet med artikel 3.2 i EUF-fördraget. Denna strategi har bekräftats av domstolen i dess yttrande 1/13.

Detta innebär att unionen måste ge de berörda medlemsstaterna tillstånd att handla å dess vägnar för att de ska kunna ansluta sig till konventionen.

Malta har redan deponerat sitt anslutningsinstrument, men har utfärdat en förklaring om att anslutningen inte kommer att få verkan innan detta beslut har antagits. Österrike inväntar detta beslut för att kunna genomföra anslutningsformaliteterna.

Eftersom Haagkonventionen av den 15 november 1965 har visat sig vara av nytta på området för gränsöverskridande delgivning av handlingar, och eftersom det ligger i både hela unionens och de två berörda medlemsstaternas intresse att förfoga över ett enda system för delgivning av handlingar inom ramen för gränsöverskridande förbindelser med tredjeländer, föreslås att parlamentet godkänner förslaget till beslut, som gör det möjligt för Österrike och Malta att ansluta sig till denna konvention.


RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

28.1.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

23

0

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Daniel Buda, Sergio Gaetano Cofferati, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Constance Le Grip, Angelika Niebler, Virginie Rozière

Rättsligt meddelande