Postup : 2015/0210(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0019/2016

Předložené texty :

A8-0019/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 25/02/2016 - 7.3
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0054

ZPRÁVA     *
PDF 521kWORD 90k
1.2.2016
PE 571.723v03-00 A8-0019/2016

o doporučení pro rozhodnutí Rady o přistoupení Chorvatska k Úmluvě o ochraně finančních zájmů Evropských společenství ze dne 26. července 1995 vypracovanému na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii, protokolu k Úmluvě o ochraně finančních zájmů Evropských společenství ze dne 27. září 1996 vypracovanému na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii, protokolu ze dne 29. listopadu 1996 vypracovanému na základě článku K. 3 Smlouvy o Evropské unii, o výkladu Úmluvy o ochraně finančních zájmů Evropských společenství Soudním dvorem Evropských společenství prostřednictvím rozhodnutí o předběžné otázce a druhému protokolu k Úmluvě o ochraně finančních zájmů Evropských společenství ze dne 19. června 1997 vypracovanému na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii

(COM(2015)0458 – C8-0296/2015 – 2015/0210(NLE))

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Zpravodaj: Tomáš Zdechovský

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o doporučení pro rozhodnutí Rady o přistoupení Chorvatska k Úmluvě o ochraně finančních zájmů Evropských společenství ze dne 26. července 1995 vypracovanému na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii, protokolu k Úmluvě o ochraně finančních zájmů Evropských společenství ze dne 27. září 1996 vypracovanému na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii, protokolu ze dne 29. listopadu 1996 vypracovanému na základě článku K. 3 Smlouvy o Evropské unii, o výkladu Úmluvy o ochraně finančních zájmů Evropských společenství Soudním dvorem Evropských společenství prostřednictvím rozhodnutí o předběžné otázce a druhému protokolu k Úmluvě o ochraně finančních zájmů Evropských společenství ze dne 19. června 1997 vypracovanému na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii

(COM(2015)0458 – C8-0296/2015 – 2015/0210(NLE))

(Konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na doporučení Komise předložené Radě (COM(2015)0458),

–  s ohledem na čl. 3 odst. 4 a 5 aktu o přistoupení Chorvatska, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C8-0296/2015),

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0019/2016),

1.  schvaluje doporučení Komise;

2.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

3.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit znění schválené Parlamentem;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Smlouvou o přistoupení Chorvatské republiky z roku 2011 se zavádí zjednodušený systém pro přistoupení Chorvatska k úmluvám (a protokolům) uzavřeným členskými státy podle článku 34 Smlouvy o EU (bývalý článek K.3 Smlouvy o EU). Podle čl. 3 odst. 4 a 5 aktu o přistoupení přistupuje Chorvatsko k těmto úmluvám a protokolům na základě aktu o přistoupení.

Podle čl. 3 odst. 5 aktu o přistoupení Rada za tímto účelem přijme rozhodnutí, jímž se stanoví datum, ke kterému tyto úmluvy vstoupí ve vztahu k Chorvatsku v platnost, a provede všechny nezbytné úpravy těchto úmluv, jež je zapotřebí provést s ohledem na přistoupení nového členského státu (přičemž tyto úpravy nutně zahrnují přijetí úmluv v chorvatském jazyce, aby tyto jazykové verze byly „stejně závazné“). Rada jedná na základě doporučení Komise a po konzultaci s Evropským parlamentem.

V příloze I aktu o přistoupení je uveden seznam příslušných úmluv a protokolů. Tento seznam zahrnuje Úmluvu o ochraně finančních zájmů Evropských společenství ze dne 26. července 1995, její protokoly ze dne 27. září 1996 a 29. listopadu 1996 a druhý protokol ze dne 19. června 1997, jež byly všechny přijaty podle hlavy VI Smlouvy o EU a mají za cíl stanovit společný základ pro trestněprávní ochranu finančních zájmů ES.

Úmluva a její protokoly ze dne 27. září 1996 a 29. listopadu 1996 vstoupily v platnost dne 17. října 2002 po ratifikaci tehdejšími 15 členskými státy, protokol ze dne 19. června 1997 vstoupil v platnost dne 19. května 2009 po ratifikaci tehdejšími 27 členskými státy.

Není nutné, aby tímto doporučením Komise byly provedeny změny s ohledem na přistoupení Chorvatska k výše zmíněné úmluvě a jejím protokolům v souladu s čl. 3 odst. 5 aktu o přistoupení. Komise doporučuje, aby Rada přijala rozhodnutí, jímž se stanoví datum, ke kterému tyto úmluvy vstoupí ve vztahu k Chorvatsku v platnost.

Zpravodaj proto doporučuje, aby bylo doporučení Komise schváleno.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

25.1.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

48

2

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Jan Philipp Albrecht, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Jussi Halla-aho, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Louis Michel, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Marina Albiol Guzmán, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Gérard Deprez, Anna Hedh, Marek Jurek, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina, Axel Voss

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Jeppe Kofod

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

48

+

ALDE

Gérard Deprez, Louis Michel, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld

ECR

Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Branislav Škripek, Helga Stevens, Beatrix von Storch

EFDD

Laura Ferrara

GUE/NGL

Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli

PPE

Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Rachida Dati, Frank Engel, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, József Nagy, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Péter Niedermüller, Emilian Pavel, Soraya Post, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

2

-

EFDD

Kristina Winberg

NI

Udo Voigt

1

0

ENF

Lorenzo Fontana

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Právní upozornění