Postupak : 2015/2231(INI)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0020/2016

Podneseni tekstovi :

A8-0020/2016

Rasprave :

PV 25/02/2016 - 5
CRE 25/02/2016 - 5

Glasovanja :

PV 25/02/2016 - 7.11
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0062

IZVJEŠĆE     
PDF 477kWORD 158k
2.2.2016
PE 567.774v03-00 A8-0020/2016

o godišnjem izvješću o djelovanju Europskog ombudsmana tijekom 2014. godine

(2015/2231(INI))

Odbor za predstavke

Izvjestiteljica: Soledad Cabezón Ruiz

PR_INI_AnnOmbud

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o godišnjem izvješću o djelovanju Europskog ombudsmana tijekom 2014. godine

(2015/2231(INI))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće o djelovanju Europskog ombudsmana tijekom 2014. godine,

–  uzimajući u obzir članak 228. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članke 11., 19., 41., 42. i 43. Povelje o temeljnim pravima Europske unije,

–  uzimajući u obzir Odluku Europskog parlamenta 94/262/EZUČ, EZ, Euratom od 9. ožujka 1994. o propisima i općim uvjetima kojima se uređuje izvršavanje dužnosti Europskog ombudsmana(1),

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o djelovanju Europskog ombudsmana,

–  uzimajući u obzir drugu i treću rečenicu članka 220. stavka 2. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za predstavke (A8-0020/2016),

A.  budući da je godišnje izvješće o djelovanju Europskog ombudsmana tijekom 2014. godine službeno predano predsjedniku Europskog parlamenta 26. svibnja 2015. i da je Europska ombudsmanica Emily O'Reilly predstavila izvješće Odboru za predstavke 23. lipnja 2015. u Bruxellesu;

B.  budući da je Parlament na svojoj plenarnoj sjednici održanoj 16. prosinca 2014. u Strasbourgu ponovno izabrao Emily O’Reilly na funkciju Europskog ombudsmana;

C.  budući da je glavni prioritet Europskog ombudsmana osigurati da se prava građana u potpunosti poštuju i da pravo na dobru upravu odražava najviše standarde, čija se primjena i očekuje od institucija, tijela, ureda i agencija Unije; budući da Europski ombudsman ima ključnu ulogu u pomaganju institucijama EU-a da postanu otvorenije, učinkovitije i prilagođenije građanima kako bi se ojačalo povjerenje građana u Uniju;

D.  budući da prema istraživanju Eurobarometra iz svibnja 2015. 40 % građana ima povjerenja u Europsku uniju, a njih 46 % nema; budući da je sposobnost institucija da se međusobno nadziru presudna za postizanje veće razine zadovoljstva među europskim građanima;

E.  budući da se u članku 24. UFEU-a navodi sljedeće: „Svaki građanin Unije može se obratiti Europskom ombudsmanu imenovanom u skladu s člankom 228.ˮ;

F.  budući da se člankom 228. UFEU-a Europski ombudsman ovlašćuje za provedbu istraga o nepravilnostima u postupanju europskih institucija, tijela, ureda i agencija, uz iznimku Suda Europske unije u izvršavanju njegovih pravosudnih ovlasti; budući da se člankom 41. Povelje o temeljnim pravima propisuje da „svatko ima pravo da institucije, tijela, uredi i agencije Unije njegove predmete obrađuju nepristrano, pravično i u razumnom roku.”

G.  budući da se u članku 43. Povelje navodi da: „Svaki građanin Unije i svaka fizička ili pravna osoba s boravištem ili sjedištem u nekoj državi članici ima pravo obratiti se Europskom ombudsmanu u vezi s nepravilnostima u djelovanju institucija, tijela, ureda ili agencija Unije, s iznimkom Suda Europske unije u izvršavanju njegovih pravosudnih ovlasti.”;

H.  budući da u skladu s definicijom prvog Europskog ombudsmana „do nepravilnosti u postupku dolazi kada javno tijelo ne postupa u skladu s pravilom ili načelom na koje je obvezano”(2); budući da to znači da institucije, tijela, uredi i agencije Unije moraju ispunjavati svoje pravne obveze, ali i da moraju jamčiti kulturu usluge i primjereno postupanje s građanima, koji u potpunosti uživaju svoja prava; budući da bi dobro upravljanje trebalo shvaćati kao trajan i kontinuiran proces poboljšanja;

I.  budući da je 2014. godine 23 072 građana zatražilo pomoć Ombudsmanice; budući da je 19 170 građana dobilo savjet na njezinoj internetskoj stranici slijedeći upute sadržane u interaktivnom vodiču; budući da je 2014. Ombudsmanica primila 2079 pritužbi i 1823 zahtjeva za informacije;

J.  budući da je od ukupno 2163 pritužbe koje je Ombudsmanica obradila u njezinu nadležnost spadalo njih 736, tj. da njih 1427 nije spadalo u njezinu nadležnost;

K.  budući da je od tih 2163 obrađenih pritužbi Ombudsmanica pružila savjet u vezi s njih 1217 ili je predmet proslijedila dalje, u njih 621 podnositelj pritužbe obaviješten je da Ombudsmanica ne može dati daljnje savjete, a na temelju 325 pritužbi otvorena je istraga;

L.  budući da je Ombudsmanica otvorila 342 istrage, od kojih je 325 otvoreno na temelju pritužbe, a ostalih su 17 bile istrage na vlastitu inicijativu; budući da je Ombudsmanica zaključila 400 istraga, od čega su njih 13 bile istrage na vlastitu inicijativu; budući da je od ukupnog broja zaključenih istraga njih 335 otvoreno na temelju pojedinačnih pritužbi građana, a njih 52 na temelju pritužbi koje su podnijela poduzeća, udruge ili druge pravne osobe;

M.  budući da je Ombudsmanica proslijedila 772 pritužbi članovima Europske mreže pučkih pravobranitelja, uključujući 86 pritužbi koje je proslijedila Odboru za predstavke, 144 Komisiji, a njih 524 drugim institucijama i tijelima; budući da se većina istraga odnosila na Komisiju (59,6 %), zatim agencije EU-a (13,7 %), EPSO (9,4 %), druge institucije (8,5 %), Europsku službu za vanjsko djelovanje (3,8 %), Parlament (3,5 %) i OLAF (3,2 %);

N.  budući da su se istrage koje je Ombudsmanica zaključila odnosile na zahtjeve za informacije i pristup dokumentima (21,5 %), na Komisiju kao čuvaricu Ugovora (19,3 %), postupke odabira osoblja (19,3 %), institucijska pitanja i pitanja politike (16 %), upravu i Pravilnik o osoblju (11,3 %), dodjelu ugovora o javnim nabavama ili dodjelu bespovratnih sredstava (8,3 %) te na izvršenje ugovora (6 %);

O.  budući da je od ukupnog broja zaključenih istraga u njih 133 dotična institucija riješila predmet ili je spor riješen sporazumno, a u 163 predmeta Ombudsmanica je zaključila da ne postoj osnova za daljinu istragu;

P.  budući da u 76 predmeta nisu utvrđene nepravilnosti u postupanju; budući da su nepravilnosti u postupanju utvrđene u 39 predmeta, dok je 13 predmeta zaključeno na drugi način; budući da je u vezi s 27 predmeta u kojima su utvrđene nepravilnosti u postupanju Ombudsmanica iznijela primjedbe i da je u vezi s ostalih 12 sastavila nacrte preporuka;

Q.  budući da je većina istraga zaključenih 2014. trajala od 3 do 18 mjeseci; budući da je za zaključivanje pojedine istrage u prosjeku trebalo 11 mjeseci;

R.  budući da je stopa usklađenosti s prijedlozima Ombudsmanice u institucijama iznosila 80 %; budući da u njima još treba provesti 20 % prijedloga koje je Ombudsmanica podnijela;

S.  budući da je Odbor za predstavke, koji je samo 2014. primio 2714 predstavki, važan element u funkcioniranju institucija Europske unije jer približava Europski parlament građanima; budući da bi bliska suradnja Ombudsmanice i Odbora za predstavke doprinijela postizanju više razine demokratskog nadzora nad aktivnostima europskih institucija;

1.  odobrava godišnje izvješće koje je Europska ombudsmanica podnijela za 2014. godinu;

2.  čestita Europskoj ombudsmanici Emily O’Reilly na njezinu ponovnom izboru na funkciju i izvrsnim rezultatima koje je postigla u svome radu; podupire njezin cilj pomaganja institucijama EU-a u njihovim nastojanjima da pruže najbolju moguću uslugu građanima i stanovnicima Europe; smatra da je da naglasak Ombudsmanice na transparentnosti kao jamstvu dobre uprave od ključne važnosti;

3.  pozdravlja i u potpunosti podupire činjenicu da se Ombudsmanica u većoj mjeri služi svojim ovlastima kako bi otvorila strateške istrage na vlastitu inicijativu; pozdravlja imenovanje koordinatora za istrage na vlastitu inicijativu u sklopu Ureda ombudsmana kao i uvođenje novih unutarnjih pravila o zviždačima; pohvaljuje napore koje je Ombudsmanica poduzela u smislu reorganiziranja svoga Ureda, koji su već doveli do znatnog poboljšanja učinkovitosti; pozdravlja i podupire njezine napore usmjerene na budućnost te donošenje nove petogodišnje strategije „Ususret 2019.”, kojom se uvodi jači strateški pristup rješavanju sustavnih problema i kojom se potiče dobra uprava;

4.  pozdravlja istrage koje je Ombudsmanica otvorila 2014. godine i u kojima se mogu utvrditi sljedeće glavne teme: transparentnost u institucijama EU-a, transparentnost lobiranja i kliničkih ispitivanja, temeljna prava, etička pitanja, sudjelovanje građana u postupku odlučivanja EU-a, projekti i programi koje financira EU te politika tržišnog natjecanja EU-a;

5.  podsjeća da se tijekom godina 20 % – 30 % pritužbi odnosilo na pitanje transparentnosti i da su najčešća pitanja u tom smislu povezana s odbijanjem institucija da odobre pristup dokumentima i/ili informacijama; smatra da su otvorenost i pristup dokumentima u skladu s člankom 15. UFEU-a i člankom 42. Povelje ključne sastavnice sustava institucijskih provjera i ravnoteža; podupire inicijativu Komisije i ostalih institucija EU-a da osiguraju pravedan, brz i jednostavan pristup dokumentaciji EU-a za sve; pozdravlja veću transparentnost koja proizlazi iz javnog registra dokumenata; poziva Ombudsmanicu da istraži probleme povezane s transparentnošću na koje Parlament nailazi u pristupu relevantnim dokumentima Komisije o kršenjima i postupcima projekta EU Pilot; smatra da treba odrediti i uspostaviti prikladne mehanizme da bi se zajamčio istinski međuinstitucijski dijalog;

6.   upozorava na to da i dalje nije postignuta učinkovita ispravna provedba kada je riječ o nekim odredbama povezanim s Arhuškom konvencijom i Uredbama koje su povezane s njom (Uredba (EZ) br. 1367/2006 i Uredba (EZ) br. 1049/2001); smatra da Komisija i dalje raspolaže s dosta prostora za poboljšanje u području transparentnosti, posebno u vezi s dostupnošću, i to u smislu kvantitete i kvalitete, informacija koje se pružaju pojedinačno građanima ili organizacijama civilnog društva na njihov zahtjev za pristup dokumentima; poziva Ombudsmanicu da provede istragu na temelju opsežne predstavke br. 0134/2012 o tim pitanjima da bi se identificirali i riješili slučajevi potencijalnih nepravilnosti u postupanju u vezi s provedbom navedenih Uredbi u odgovarajućim institucijama EU-a;

7.  pozdravlja istrage Ombudsmanice o slučajevima primjene praksi „kružnih vrata” u redovima visoko pozicioniranih dužnosnika EU-a; napominje da je Ombudsmanica provela istrage u vezi s pritužbama koje je primila od pet nevladinih organizacija te da je pregledala 54 dosjea Komisije; podržava Ombudsmanicu u naporima da osmisli i uvede jasne i detaljne kriterije te provedbene mehanizme kako bi se utvrdili, istražili i, po potrebi, spriječili sukobi interesa na svim razinama u institucijama, tijelima i agencijama EU-a;

8.  smatra da pojam sukoba interesa nadilazi samo pitanje transparentnosti i da je primarno zajamčiti da u okviru europske javne uprave nema takvih sukoba kada je u pitanju izgradnja istinske europske demokracije i zadržavanje povjerenja europskih građana, između ostalog i u redovima javnih službenika i u institucijama; preporučuje Ombudsmanici da u svojim istragama u obzir uzme odredbe Konvencije Ujedinjenih naroda protiv korupcije, smjernice Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj za sprečavanje sukoba interesa u javnim službama te posebne preporuke Transparency Internationala.

9.  napominje da je slijedom istraga koje je provela Ombudsmanica Komisija objavila dokumente o ulasku Grčke u europodručje, zatim da je Europska središnja banka objavila dopis na temu financijske krize upućen irskoj vladi te da je Komisija u skladu s preporukom Ombudsmanice objavila dokumente o reformi zajedničke ribarstvene politike, iako je to učinila nakon što je postignut dogovor o reformi;

10.  pozdravlja veću otvorenost tekućih pregovora o TTIP-u nakon što je Ombudsmanica provela istragu o transparentnosti tih pregovora; napominje da je Vijeće otad objavilo direktive kojih se EU pridržava u pregovorima o TTIP-u kao i da je Komisija objavila planove za postizanje veće transparentnosti u lobiranju i davanje većeg pristupa dokumentima o TTIP-u; napominje da su građani zabrinuti zbog problema povezanih s transparentnosti tih pregovora;

11.  podsjeća na to da Odbor za predstavke prima mnoge anonimne pritužbe od skupina i građana koje se odnose na manjak transparentnosti pregovora o TTIP-u, što ukazuje na to da na europskoj razini postoji duboka zabrinutost građana zbog tog pitanja;

12.   postavlja si pitanje spadaju li velika kašnjenja u donošenju odluka u vezi s nekim zakonodavnim inicijativama u Vijeću, kao što je horizontalna direktiva protiv diskriminacije, „zamrznuta” više od šest godina, odnosno ratifikacija Ugovora iz Marakeša za olakšavanje pristupa objavljenim djelima slijepim i slabovidnim te osobama koje imaju druge smetnje pri čitanju otisnutog teksta, u kategoriju nepravilnosti u postupanju, s obzirom na to da su izvor mnogih frustracija građana kada je riječ o institucijama Europske unije; poziva Vijeće, a posebno manjinske skupine u Vijeću odgovorne za blokiranje, da poduzme potrebne korake kako bi se odgovorilo na te probleme koji su postali nepodnošljivi; predlaže Ombudmanici da istraži taj problem u okviru svojih nadležnosti;

13.  pozdravlja veći i nužan fokus Ombudsmanice na transparentnost u lobiranju i njezin rad usmjeren na izradu obveznog registra transparentnosti kako bi se osiguralo da građani mogu saznati tko pokušava utjecati na donositelje odluka u EU-u; pozdravlja njezinu istragu o sastavu i transparentnosti stručnih skupina u Komisiji, osobito onih koje su zadužene za savjetovanje o zajedničkoj poljoprivrednoj politici, u koju EU ulaže više od trećine proračunskih sredstava; podupire njezin pristup u vezi s tim skupinama i potiče je da nastavi s nadziranjem transparentnosti njihova sastava kako bi se u svim područjima politike zajamčila uravnotežena zastupljenost i rodna uravnoteženost u cijelom nizu ekonomskih i neekonomskih interesnih skupina;

14.  napominje da se više od 7000 institucija dobrovoljno evidentiralo u registru transparentnosti, što upućuje na širinu spektra javnih i privatnih dionika s kojima surađuju europske institucije; podržava činjenicu da je Ombudsmanica poduprla plan potpredsjednika Timmermansa da registar postane obavezan; pozdravlja odluku Komisije od 1. prosinca 2014. u skladu s kojom svi povjerenici i članovi rukovodećeg osoblja moraju objaviti sve svoje kontakte i sastanke s dionicima i lobistima; pozdravlja odluku prema kojoj bi registar trebao sadržavati informacije o ljudskim i financijskim izvorima dostupnima organizacijama za lobiranje, uz veće poštovanje postojećih pravila i odredbi o otvorenosti i o dobrom upravljanju u institucijama EU-a;

15.  potiče Ombudsmanicu na to da ostane oprezna i odlučna te nastavlja s pozivima Komisiji da zajamči punu transparentnost u vezi s povjerenicima i sastancima svih stručnih skupina, tehnološkim platformama i agencijama; podsjeća na uvjete utvrđene 2012., kad je prestala vrijediti odluka o zamrzavanju proračuna stručnih skupina;

16.  napominje da je Ombudsmanica 2014. godine pomogla oblikovati proaktivnu politiku transparentnosti Europske agencije za lijekove i tako imala ključnu ulogu u području transparentnosti podataka o kliničkim ispitivanjima; napominje da je u listopadu 2014. Europska agencija za lijekove donijela odluku o proaktivnom objavljivanju svojih izvješća o kliničkim studijama; potiče Ombudsmanicu da nastavi nadzirati na koji način Europska agencija za lijekove objavljuje podatke o kliničkim ispitivanjima i da se pobrine za to da Agencija pritom poštuje najviše standarde transparentnosti;

17.  poziva države članice da budu poduzetnije u svojoj obaveznoj suradnji s Ombudsmanicom;

18.  poziva Ombudsmanicu da i dalje potiče veću transparentnost kliničkih ispitivanja, osobito u ocjeni kvalitete postignutih rezultata za koju je zadužena Europska agencija za lijekove; podsjeća da se ta ocjena treba temeljiti na dodanoj vrijednosti inovativnih lijekova i stvarnim troškovima istraživanja kako bi se državama članicama olakšalo da utvrde model određivanja cijena i financiranja;

19.  Poziva Ombudsmanicu da u okviru svojih ovlasti nastavi podupirati inicijative s ciljem postizanja veće transparentnosti istraživanja i razvoja;

20.  pozdravlja Uredbu EU-a o kliničkim ispitivanjima u skladu s kojom informacije o kliničkim ispitivanjima moraju biti dostupne; napominje da je 2014. godine Međunarodni dan prava na pristup informacijama, u organizaciji Ombudsmanice, bio posvećen transparentnosti podataka o kliničkim ispitivanjima;

21.  pozdravlja istragu Ombudsmanice o zaštiti temeljnih prava u svim slučajevima provedbe kohezijske politike EU-a, koja je uvedena u cilju ostvarenja rasta i otvaranja radnih mjesta, rješavanja problema klimatskih promjena i energetske ovisnosti te smanjenja siromaštva i socijalne isključenosti;

22.  napominje da je Obzor 2020., s proračunom od gotovo 80 000 milijuna EUR, nakon ZPP-a i strukturnih fondova treći najvažniji paket proračunskih ulaganja te da je presudan za budući gospodarski i društveni razvoj; poziva Ombudsmanicu da nastavi jamčiti transparentnost cijelog procesa analize i financiranja projekata u okviru Obzora 2020.;

23.  poziva Frontex da se tijekom povratnih letova pobrine za poštovanje dobrobiti državljana trećih zemalja na koje se primjenjuje odluka o vraćanju kao i za pravilnu provedbu Kodeksa ponašanja za zajedničke operacije vraćanja; pozdravlja činjenicu da je Ombudsmanica pozvala Frontex na uspostavu mehanizma za individualne pritužbe u slučaju potencijalnih kršenja temeljnih prava; poziva Ombudsmanicu da istraži to pitanje s obzirom na aktualni porast broja izbjeglica na granicama EU-a;

24.  pozdravlja istragu Ombudsmanica o tome ispunjavaju li institucije EU-a svoju obvezu u smislu uvođenja unutarnjih pravila o zviždačima; podsjeća devet institucija EU-a kojima se Ombudsmanica obratila u tom kontekstu, uključujući Komisiju, Parlament i Vijeće, da je obavijeste o pravilima koja su uveli ili planiraju uvesti;

25.  pohvaljuje Ombudsmanicu za istraživanja koje je provela u vezi s pravom građana da sudjeluju u procesu odlučivanja EU-a, a osobito u vezi s funkcioniranjem europske građanske inicijative; napominje da je 2014. godine ona pozvala organizatore europske građanske inicijative, organizacije civilnog društva i druge zainteresirane strane da daju povratne informacije o europskoj građanskoj inicijativi u cilju njezina unaprjeđenja; sa zabrinutošću napominje da predstavnici organizacija za podnošenje predstavki pozivaju na bolje usklađivanje i na unaprjeđenje administrativnih metoda za prikupljanje i evidenciju potpisa; očekuje daljnje prijedloge za poboljšanja, posebno u vezi s postojećim tehničkim ograničenjima i ograničenjima u vezi sa zaštitom podataka u procesu prikupljanja potpisa; poziva Ombudsmanicu da podijeli svoja iskustva i doprinese preispitivanju Uredbe o europskoj građanskoj inicijativi;

26.  pozdravlja 80-postotnu stopu usklađenosti institucija EU-a s prijedlozima Ombudsmanice; izražava zabrinutost zbog toga što i dalje postoji 20-postotna stope neusklađenosti; svjestan je da prijedlozi Ombudsmanice nisu pravno obvezujući; poziva institucije, tijela i agencije da odmah, učinkovito i odgovorno reagiraju na primjedbe Ombudsmanice kao i na nacrte njezinih preporuka; podupire Ombudsmanicu da u svojim budućim istragama, koje će provoditi u skladu sa svojim ovlastima, utvrdi moguće nedostatke u vezi s transparentnošću u izvršavanju proračuna EU-a;

27.  pohvaljuje Ombudsmanicu na njezinoj inicijativi da u razdoblju koje je prethodilo europskim izborima organizira interaktivni događaj „Vaša lista želja za Europu” s ciljem da građani dospiju u samo središte procesa donošenja odluka;

28.  potiče Ombudsmanicu da nastavi promicati Europsku mrežu pučkih pravobranitelja radi boljeg informiranja građana EU-a o raspodjeli odgovornosti između Europske ombudsmanice, nacionalnih i regionalnih pučkih pravobranitelja i Odbora za predstavke Europskog parlamenta; prepoznaje bitan doprinos te mreže u poticanju razmjene najboljih praksi i informacija o zadaćama i područjima nadležnosti svojih članova; napominje da je 59,3 % pritužbi obrađenih 2014. godine spadalo u nadležnost jednog od članova te mreže; poziva Odbor za predstavke da bude aktivniji član te mreže i da ojača svoju suradnju s njom u području zajedničkih politika koje se ubrajaju u okvir aktivnosti Europske unije; napominje da je 2014. Ombudsmanica tom odboru proslijedila 86 pritužbi;

29.  potiče Ombudsmanicu da u suradnji s Europskim revizorskim sudom istraži programe i projekte koji se financiraju sredstvima Europske unije, s posebnim naglaskom na financiranje projekata usmjerenih na smanjivanje razlika u razvoju;

30.  slaže se s Ombudsmanicom da bi institucije EU-a trebale zajamčiti dostupnost svojih usluga osobama s invaliditetom i njihov pristup informacijama i sredstvima komunikacije; apelira na institucije da se pobrinu za to da su radna okruženja otvorena, uključiva i dostupna osobama s invaliditetom kako bi one mogle potpuno i učinkovito sudjelovati u političkom i javnom životu;

31.  poziva na povećanje godišnjeg proračuna Ureda Ombudsmana;

32.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju i izvješće proslijedi Vijeću, Komisiji, Europskoj ombudsmanici, vladama i parlamentima država članica te nacionalnim uredima pučkih pravobranitelja ili sličnim nadležnim tijelima.

EXPLANATORY STATEMENT

Emily O’Reilly was re-elected European Ombudsman by the European Parliament at its plenary Strasbourg session on 16 December 2014.

On 26 May 2015 Emily O’Reilly presented her Annual Report 2014 to Martin Schulz, President of the European Parliament. On 23 June 2015 she presented her report at the meeting of Parliament’s Committee on Petitions, the committee responsible for relations with her institution.

The legal base for the European Ombudsman’s mandate is Article 228 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU). The Ombudsman is empowered to receive complaints concerning instances of maladministration in the activities of European Union institutions(3).

The right to complain to the European Ombudsman is provided for in Article 24 of the TFEU and in Article 43 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union. With the entry into force of the Lisbon Treaty the Ombudsman’s mandate was broadened to include possible maladministration in the framework of the Common Foreign and Security Policy (CFSP), including the Common Security and Defence Policy (CSDP).

The Ombudsman’s definition of maladministration, which is endorsed by the European Parliament and the European Commission, is that: ‘Maladministration occurs when a public body fails to act in accordance with a rule or principle which is binding upon it’. For the institutions this implies respect for the rule of law, for the principles of good administration and for fundamental rights. The Charter of Fundamental Rights includes the right to good administration as a fundamental right for EU citizens (Article 41) and the Charter is binding upon the administrations of EU institutions.

In 2014 the Ombudsman opened 325 inquiries on the basis of complaints as well as 17 own-initiative inquiries and she closed 387 complaints-based inquiries as well as 13 own-initiative inquiries. The main sources of complaints were individual citizens (335) and companies, associations and other legal entities (52).

As regards national origin of complaints Spain topped the list (309) followed by Germany (219), Poland (208) and Belgium (147). The fact that many complaints originate from a given Member State does not necessarily mean that a proportionally equivalent number of inquiries is opened. For instance, the figures for 2014 show that in connection with Belgium’s 147 complaints 50 inquiries were opened whereas Spain’s 309 complaints resulted in only 19 inquiries being opened.

Of the 342 inquiries opened by the Ombudsman 204 (59.6%) concerned the European Commission, 47 (13.7%) the EU agencies, 29 (8.5%) other bodies, 32 (9.4%) the European Personnel Selection Office (EPSO), 12 (3.8%), the European Parliament, 13 (3.8%) the European External Action Service, and 11 (3.2%) the European Anti-Fraud Office. As the European Commission is the main EU institution whose decisions have a direct impact on citizens it is logical that it should be the main subject of citizens’ complaints.

As regards the subject matter of inquiries closed by the Ombudsman, requests for information and access to documents were the largest in number (86), followed by the Commission as guardian of the Treaties (77), competition and selection procedures (77), institutional and policy matters (64), Administration and Staff Regulations (45), award of tenders or grants (33), and execution of contracts (24).

In 2014 the Ombudsman took action on 2 163 complaints received. In 1 217 cases her services gave advice or transferred the case (e.g. to a member of the European Network of Ombudsmen or the EP’s Committee on Petitions), in 621 cases the complainant was informed that no further advice could be given, and in 325 cases an inquiry was opened.

When possible the Ombudsman tries to achieve a positive outcome by working towards a friendly solution that is satisfactory to both the complaint and the institution concerned. In 2014 friendly solutions were found in 133 cases and in 163 cases the Ombudsman decided that no further inquiries were justified. If however a friendly solution cannot be reached the Ombudsman either closes the case with a critical remark or a she makes a draft recommendation.

A critical remark is made when it is no longer possible for the institution to eliminate the instance of maladministration, the maladministration has no general implications or no follow-up action by the Ombudsman is required. The Ombudsman can also make a critical remark when she considers that a draft recommendation would not be effective or in cases where the institution concerned does not accept a draft recommendation but the instance of maladministration does not justify drawing up a special report for Parliament.

A critical remark nevertheless functions as confirmation for the complainant that his complaint was justified and it clearly indicates to the institution concerned where it has acted wrongly, so that it can avoid such action in the future. In 2014 the Ombudsman made critical remarks to the institutions in 27 cases.

Further remarks, an instrument the Ombudsman uses when in dealing with a case she identifies an opportunity to enhance the quality of the administration. Further remarks by the Ombudsman are not intended to criticise the institution concerned but should be taken as guidance and advice on how the institution could improve the quality of its service.

To inform the public and to ensure that the institutions learn from their mistakes the Ombudsman each year publishes on her website a study on the institutions’ follow-up to her

critical remarks and she invites the institutions to react.

The Ombudsman identified instances of maladministration in 39 of cases closed and she issued 12 draft recommendations.

A draft recommendation is issued in cases where it is possible for the institution concerned to eliminate an instance of maladministration or in cases where the maladministration is serious or has general implications. In the event of a draft recommendation the institution concerned is obliged under the Treaty to send a detailed opinion to the Ombudsman within three months.

If an EU institution fails to respond satisfactorily to a draft recommendation the Ombudsman can draw up and send a special report for the European Parliament. A special report is the Ombudsman’s instrument of last resort and constitutes the last step the Ombudsman takes in dealing with a complaint case. From this point it for the Parliament to decide on any further steps, such as drawing up a resolution. Special reports are submitted to the Committee on Petitions, which is the Committee responsible for the relations with the Ombudsman. In 2014 the Ombudsman did not submit any special reports to Parliament.

As regards the themes of complaints in the Ombudsman’s Annual Report public access to documents of EU institutions stands out clearly and triggered a large amount of complaints. In 2014 of all inquiries closed 86 cases (21.5%) concerned access to documents.

Institutions are bound by the Treaty to conduct their work as openly as possible in order to promote good governance and ensure the participation of civil society. Article 15(3) TFEU and Article 42 of the Charter of Fundamental Rights provide for a right of access to documents of the institutions. This right is implemented in Regulation 1049/2001.

The European Ombudsman cooperates closely with her counterparts in the Member States. This cooperation takes place in the framework of the European Network of Ombudsmen, which includes national and regional ombudsmen, petitions committees and similar bodies of the Member States of the European Union, the candidate countries for EU membership, and other countries in the European Economic Area and/or the Schengen area. Parliament’s Committee on Petitions is a full member of the Network.

Complaints which are not within the Ombudsman’s mandate can in many cases best be handled by a member of the Network, e.g. a national or a regional ombudsman. In 2014 the Ombudsman transferred 636 complaints to members of the Network of which 86 to the Committee on Petitions. Other complaints were transferred to the Commission (144) and other institutions and bodies, including SOLVIT.

The Network holds seminars for national and regional ombudsmen in alternate years. In 2014 the European Ombudsman and the Public Services Ombudsman for Wales (UK) jointly organised the 9th Regional Seminar of the Network, which took place in Cardiff.

Article 33(2) of the UN Convention on the Rights of persons with Disabilities foresees the establishment of an EU Framework charged with promoting, protecting and monitoring the implementation of the Convention. The European Ombudsman, Parliament’s Committee on Petitions and its Committee on Employment and Social Affairs, the Fundamental Rights Agency, The European Commission, and the European Disability Forum are all members of the Framework.

It is the European Ombudsman’s task to protect the rights of persons with disabilities and to ensure that the EU administration is aware of its responsibilities with respect to these rights. Persons who believe that an EU institution is not acting in accordance with the CPRD have the right to turn to the Ombudsman to seek redress. In early 2014 a seconded national expert joined the Ombudsman’s team in order to assist in defining the disability work programme and in finding ways to better reach out to citizens and EU staff, so as to inform them of their rights and obligations under the CRPD.

The Ombudsman also regularly meets with members and officials of the EU institutions to discuss ways of raising the quality of the administration, to emphasise the importance of good complaint-handling, and to ensure appropriate follow-up to her recommendations and reports.

The Ombudsman’s budget is an independent section of the EU’s budget. The Ombudsman’s 2014 budget amounted to EUR 9 857 002 and the institution’s establishment plan contains 67 posts.

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJAU NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

28.1.2016

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

25

1

3

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Marina Albiol Guzmán, Margrete Auken, Beatriz Becerra Basterrechea, Soledad Cabezón Ruiz, Pál Csáky, Miriam Dalli, Eleonora Evi, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Goddyn, Daniel Hannan, Peter Jahr, Rikke Karlsson, Jude Kirton-Darling, Svetoslav Hristov Malinov, Notis Marias, Marlene Mizzi, Julia Pitera, Gabriele Preuß, Sofia Sakorafa, Yana Toom, Bodil Valero, Jarosław Wałęsa, Tatjana Ždanoka

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Enrique Calvet Chambon, Jérôme Lavrilleux, Gabriel Mato, Ángela Vallina, Axel Voss, Rainer Wieland

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

25

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Enrique Calvet Chambon, Yana Toom,

ECR

Daniel Hannan, Rikke Karlsson, Notis Marias,

EFDD

Eleonora Evi,

PPE

Pál Csáky, Peter Jahr, Jérôme Lavrilleux, Svetoslav Hristov Malinov, Gabriel Mato, Julia Pitera, Axel Voss, Jarosław Wałęsa, Rainer Wieland,

S&D

Soledad Cabezón Ruiz, Miriam Dalli, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jude Kirton-Darling, Marlene Mizzi, Gabriele Preuß,

VERTS/ALE

Margrete Auken, Bodil Valero, Tatjana Ždanoka,

1

-

ENF

Sylvie Goddyn,

3

0

GUE/NGL

Marina Albiol Guzmán, Sofia Sakorafa, Ángela Vallina

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0 : suzdržani

(1)

SL L 113, 4.5.1994., str 15.

(2)

„Europski ombudsman – godišnje izvješće za 1999. ((2000/C 260/01), SL C 260, 11. rujna 2000. str.1.)

(3)

For the purposes of this document the term ‘Institution’ also comprises the Union’s bodies, agencies and offices.

Pravna napomena