Процедура : 2013/0157(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0023/2016

Внесени текстове :

A8-0023/2016

Разисквания :

PV 07/03/2016 - 14
CRE 07/03/2016 - 14
PV 12/12/2016 - 11
CRE 12/12/2016 - 11

Гласувания :

PV 08/03/2016 - 6.3
CRE 08/03/2016 - 6.3
Обяснение на вота
PV 14/12/2016 - 9.12
CRE 14/12/2016 - 9.12
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0069
P8_TA(2016)0499

ДОКЛАД     ***I
PDF 1257kWORD 666k
17.2.2016
PE 557.153v03-00 A8-0023/2016

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за достъп до пазара на пристанищни услуги и финансова прозрачност на пристанищата

(COM(2013)0296 – C7‑0144/2013 – 2013/0157(COD))

Комисия по транспорт и туризъм

Докладчик: Кнут Флекенщайн

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за достъп до пазара на пристанищни услуги и финансова прозрачност на пристанищата

(COM(2013)0296 – C8‑0144 – 2013/0157(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2013)0296),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 100, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7‑0144/2013),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид мотивираните становища, изпратени в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност от Конгреса на депутатите на Кралство Испания и Сената на Кралство Испания, Националното събрание на Френската република, Сената на Италианската република, Сейма на Република Латвия, Камарата на представителите на Република Малта, Сейма и Сената на Република Полша и Риксдага на Кралство Швеция, в които се заявява, че проектът на законодателен акт не е съобразен с принципа на субсидиарност,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 11 юли 2013 г.(1),

–  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 28 ноември 2013 г.(2),

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по транспорт и туризъм (A8-0023/2016),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за регламент

Заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Предложение за

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за създаване на рамка за достъп до пазара на пристанищни услуги и финансова прозрачност на пристанищата

за създаване на рамка за организирането на пристанищните услуги и за финансова прозрачност на пристанищата

(текст от значение за ЕИП)

(текст от значение за ЕИП)

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1a) Пристанищата могат да допринесат за дългосрочната конкурентоспособност на европейската промишленост на световните пазари, като същевременно създават добавена стойност и работни места във всички крайбрежни региони на ЕС. За справяне с предизвикателствата, пред които е изправен секторът на морския транспорт, като например неефективността на устойчивата транспортна и логистична верига, от изключително значение е действията, предвидени в съобщението на Комисията, озаглавено „Пристанищата: двигател на растежа“, с оглед опростяване на административните процедури, да се прилагат заедно с настоящия регламент. Сложността на административните процедури във връзка с митническите формалности, които водят до забавяне в пристанищата, представлява основна пречка пред конкурентоспособността на морския транспорт на къси разстояния и ефективността на пристанищата на Съюза.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3a) Високата степен на опростяване на митническите процедури може да представлява важно икономическо предимство за дадено пристанище от гледна точка на конкурентоспособността. За да се избегне нелоялната конкуренция на пристанищата и да се намалят митническите формалности, които биха могли сериозно да накърнят финансовите интереси на Съюза, пристанищните власти следва да възприемат подходящ и ефективен подход, основан на анализ на риска, за да се избегне нарушаване на конкуренцията. Държавите членки и Комисията следва да подлагат тези процедури на редовен и ефективен мониторинг, а Комисията следва да преценява дали е необходимо да предприеме подходящи мерки за справяне с нелоялната конкуренция.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) Огромна част от морския трафик в Съюза преминава през морските пристанища на трансевропейската транспортна мрежа. За да се постигне целта на настоящия регламент по пропорционален начин, без налагането на ненужна тежест върху другите пристанища, настоящият регламент следва да се прилага за пристанищата от трансевропейската транспортна мрежа, всяко от които играе съществена роля в европейската транспортна система — или защото обслужва над 0,1 % от общия обем товарни превози в ЕС или от общия брой пътници, или защото подобрява достъпа до островни или периферни области — без това обаче да засяга възможността държавите членки да решат да прилагат настоящия регламент и спрямо други пристанища. Пилотските услуги, извършвани в открито море, не оказват пряко влияние върху ефективността на пристанищата, тъй като те не се използват за пряко влизане в пристанищата или излизане от тях и следователно не е необходимо да бъдат включени в настоящия регламент.

(4) Огромна част от морския трафик в Съюза преминава през морските пристанища на трансевропейската транспортна мрежа. За да се постигне целта на настоящия регламент по пропорционален начин, без налагането на ненужна тежест върху другите пристанища, настоящият регламент следва да се прилага само за морските пристанища от трансевропейската транспортна мрежа, всяко от които играе съществена роля в европейската транспортна система — или защото обслужва над 0,1 % от общия обем товарни превози в ЕС или от общия брой пътници, или защото подобрява достъпа до островни или периферни области. Независимо от това, с настоящия регламент следва да се даде възможност на държавите членки да решават дали да прилагат или да не прилагат настоящия регламент спрямо морските пристанища от широкообхватната трансевропейска транспортна мрежа, разположени в най-отдалечените региони. Държавите членки следва също така да имат възможността да въвеждат дерогации, за да се избегне непропорционалната административна тежест за тези морски пристанища от широкообхватната трансевропейска транспортна мрежа, чийто годишен трафик не оправдава пълното прилагане на настоящия регламент. Пилотските услуги, извършвани в открито море, не оказват пряко влияние върху ефективността на пристанищата, тъй като те не се използват за пряко влизане в пристанищата или излизане от тях и следователно не е необходимо да бъдат включени в настоящия регламент.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4a) Настоящият регламент не налага на управителните органи на пристанището специфичен модел за управление на пристанищата. При условие че се спазват правилата, свързани с достъпа до пазара и финансовата прозрачност, съществуващите модели за управление на пристанище, установени на национално равнище в държавите членки, може да се запазят в съответствие с Протокол № 26 към Договора за функционирането на Европейския съюз.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5) Целта на член 56 от Договора за функционирането на Европейския съюз е да се премахнат ограниченията върху свободата на предоставяне на услуги в Съюза. В съответствие с член 58 от Договора за функционирането на Европейския съюз това следва да бъде постигнато в рамките на разпоредбите на отнасящия се до транспорта дял от същия договор, по-специално член 100, параграф 2.

заличава се

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6) Самообслужването, в рамките на което спедиторските дружества или доставчиците на пристанищни услуги наемат персонал по техен избор и предоставят на себе си пристанищни услуги, е регулирано в редица държави членки с оглед на безопасността или по социални съображения. Заинтересованите страни, с които се консултира Комисията при подготовката на своето предложение, изтъкнаха, че налагането на принципна възможност за самообслужване на равнището на Съюза би изисквало допълнителни правила относно безопасността и социалните аспекти с цел избягване на евентуално отрицателно въздействие в тези области. Следователно изглежда уместно на настоящия етап този въпрос да не се регулира на равнището на Съюза и да се предостави на държавите членки възможността да регулират самообслужването в пристанищата. Поради това настоящият регламент следва да се прилага единствено по отношение на предоставянето на пристанищни услуги срещу възнаграждение.

заличава се

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7) В интерес на ефикасното, безопасно и съобразено с околната среда управление на пристанищата управителният орган на пристанището следва да има правото да изисква от доставчиците на пристанищни услуги да са в състояние да докажат, че отговарят на минималните изисквания за извършване на услугата по подходящ начин. Тези минимални изисквания следва да бъдат ограничени до ясно определен набор от условия относно професионалната квалификация на операторите, включително по отношение на обучението, и необходимото оборудване; освен това тези изисквания трябва да са прозрачни, недискриминационни, обективни и имащи отношение към предоставянето на дадена пристанищна услуга.

(7) В интерес на ефикасното, безопасно и съобразено с околната среда управление на пристанищата управителният орган на пристанището следва да има правото да изисква от доставчиците на пристанищни услуги да са в състояние да докажат, че отговарят на минималните изисквания за извършване на услугата по подходящ начин. Тези минимални изисквания следва да бъдат ограничени до ясно определен набор от условия относно професионалната квалификация на операторите, оборудването, необходимо за предоставяне на съответната пристанищна услуга, наличността на услугата и спазването на правилата за морска безопасност. Тези минимални изисквания следва също така да отчитат екологичните изисквания, както и националните социални стандарти и добрата репутация на доставчика на дадена пристанищна услуга.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 7 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7a) Всички доставчици на услуги, и по-специално тези, които са нови участници на пазара, следва да демонстрират способността си да обслужват минимален брой плавателни съдове със своя собствен персонал и оборудване. Доставчиците на услуги следва да спазват съответните разпоредби и правила, включително приложимото трудово законодателство, приложимите колективни споразумения и изискванията за качество на съответните пристанища.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 7 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7б) При определянето дали един доставчик на услуги изпълнява изискването за добра репутация, държавите членки следва да преценят дали са налице сериозни основания за съмнения в добрата репутация на доставчика на пристанищни услуги, неговия управител и всички други имащи отношение лица, съгласно определеното от държавите членки, като например присъди или санкции в която и да било държава членка за тежки нарушения или нарушаване на приложимото законодателство на Съюза и на националното законодателство, включително в следните области: социално право, трудово право, право в областта на безопасността на труда, здравеопазването и околната среда.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 7 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7в) В съответствие с Регламент (ЕИО) № 3577/92 на Съвета1a и Решение на Съда от 11 януари 2007 г. по дело C-251/04, Комисия срещу Република Гърция, съгласно което не може да се направи заключението, че услугата по теглене на буксир може да бъде приравнена към морска транспортна услуга, е възможно, по причини, свързани с морската безопасност и опазването на околната среда, минималните изисквания да постановяват, че корабите, използвани за операции по теглене на буксир или акостиране, трябва да бъдат регистрирани в държавата членка на съответното пристанище и да плават под неин флаг.

 

_______________

 

1a Регламент (ЕИО) № 3577/92 на Съвета от 7 декември 1992 г. относно прилагането на принципа за свободно предоставяне на услуги в областта на морския превоз в рамките на държавите членки (морски каботаж) (ОВ L 364, 12.12.1992 г., стр. 7).

 

1б Решение на Съда от 11 януари 2007 г. по дело C-251/04, Комисия на Европейските общности срещу Република Гърция, C-251/04, ECLI:EU:C:2007:5.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10) Тъй като пристанищата са разположени върху ограничени географски райони, достъпът до пазара би могъл в някои случаи да подлежи на ограничения, свързани с недостига на земна площ или ако земната площ е запазена за определен вид дейности в съответствие с официален план за развитие, в рамките на който се планира по прозрачен земеползването, и със съответното национално законодателство, като например законодателството, свързано с целите на териториалното устройство.

заличава се

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10a) Пристанищната система на Европейския съюз е изключително разнообразна и обхваща много различни модели за организация на пристанищните услуги. Съответно не би било подходящо наличието на една-единствена система. Управителният орган на пристанището или компетентният орган следва да могат да ограничат броя на доставчиците на дадена пристанищна услуга, ако обстоятелствата го налагат.

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11) Всяко намерение да се ограничи броят на доставчиците на пристанищни услуги следва да се публикува предварително от компетентния орган и да е напълно обосновано, за да се даде възможност на заинтересованите страни да изразят позицията си. Критериите за всяко ограничение следва да бъдат обективни, прозрачни и недискриминационни.

(11) Всяко намерение да се ограничи броят на доставчиците на пристанищни услуги следва да се публикува предварително от управителния орган на пристанището или от компетентния орган. Критериите за всяко ограничение следва да бъдат обективни, прозрачни и недискриминационни.

Изменение    15

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12) С цел да бъдат открити и прозрачни, процедурата за подбор на доставчици на пристанищни услуги и резултатът от нея следва да бъдат направени публично достояние и на заинтересованите страни следва да бъде изпратена пълната документация.

(12) Процедурата за избор на доставчици на пристанищни услуги и резултатът от нея следва да бъдат направени публично достояние и следва да бъдат недискриминационни, прозрачни и открити за всички заинтересовани страни.

Изменение    16

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13) Процедурата за подбор на доставчици на пристанищни услуги в случаите, когато броят на тези доставчици е ограничен, трябва да следва принципите и подхода, определени в Директива../../… [за концесията]7, включително прага и метода за определяне на стойността на договорите, както и определението за съществени изменения и елементите, свързани с продължителността на договора.

заличава се

__________________

 

7 Предложение за директива за възлагане на договори за концесия COM(2011)0897 окончателен

 

Изменение    17

Предложение за регламент

Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13a) В своето тълкувателно съобщение от 1 август 2006 г. относно общностното право в областта на възлагането на обществени поръчки, които не са обхванати или са обхванати само частично от директивите относно възлагането на обществени поръчки (2006/C 179/02), Комисията предостави ясна рамка за процедурите за подбор, които не попадат в приложното поле на директивите за възлагане на обществени поръчки и не се предоставят под формата на концесии.

Изменение    18

Предложение за регламент

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14) Налагането на задължения за обществена услуга, водещи до ограничаване на броя на доставчиците на дадена пристанищна услуга, следва да бъде оправдано само поради причини, свързани с обществения интерес, за да се осигури достъп до пристанищната услуга за всички ползватели, наличие на пристанищната услуга през цялата година или достъпност на пристанищната услуга за определени категории ползватели.

(14) Налагането на задължения за обществена услуга, водещи до ограничаване на броя на доставчиците на дадена пристанищна услуга, следва да бъде оправдано само поради причини, свързани с обществения интерес, за да се осигури достъп до пристанищната услуга за всички ползватели, наличие на пристанищната услуга през цялата година, достъпност на пристанищната услуга за определена категория ползватели или безопасни, сигурни или екологично устойчиви пристанищни операции.

Изменение    19

Предложение за регламент

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18) Компетентните органи, определени в дадена държава членка, следва да могат да избират между това те самите да предоставят пристанищни услуги със задължения за обществена услуга или да възлагат предоставянето на такива услуги пряко на вътрешен оператор. В случай че компетентен орган реши той самият да предоставя услугата, това може да обхваща предоставянето на услуги чрез агенти, наети от компетентния орган или на които компетентният орган е възложил предоставянето. Когато такова ограничение се прилага във всички пристанища от TEN-T на територията на дадена държава членка, Комисията следва да бъде уведомена за това. В случаите когато компетентните органи на дадена държава членка направят подобен избор, предоставянето на пристанищни услуги от вътрешните операторите следва да се ограничава само до пристанището или пристанищата, за които са били определени тези вътрешни оператори. Освен това в такива случаи таксите за пристанищни услуги, прилагани от такъв оператор, следва да подлежат на надзор от страна на независимия надзорен орган.

(18) Управителният орган на пристанището или компетентните органи, определени в дадена държава членка, следва да могат да избират между това те самите да предоставят пристанищни услуги или да възлагат предоставянето на такива услуги пряко на вътрешен оператор. В случай че компетентен орган реши той самият да предоставя услугата, това може да обхваща предоставянето на услуги чрез агенти, наети от компетентния орган или на които компетентният орган е възложил предоставянето. Когато такова ограничение се прилага във всички морски пристанища от TEN-T на територията на дадена държава членка, Комисията следва да бъде уведомена за това. В случаите когато компетентните органи на дадена държава членка предоставят дадена пристанищна услуга при условията на задължения за извършване на обществена услуга, предоставянето на пристанищни услуги от вътрешните оператори следва да се ограничава само до пристанището или пристанищата, за които са били определени тези вътрешни оператори. Освен това в такива случаи таксите за пристанищни услуги, прилагани от такъв оператор, следва да подлежат на независим надзор.

Изменение    20

Предложение за регламент

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19) Държавите членки следва да запазят правото си да гарантират подходящо ниво на социална защита за персонала за предприятията, предоставящи пристанищни услуги. Настоящият регламент не засяга прилагането на социалното и трудовото законодателство на държавите членки. В случай на ограничаване на броя на доставчиците на пристанищни услуги, когато сключването на договор за пристанищна услуга може да води до смяна на оператора на пристанищни услуги, следва да е възможно компетентните органи да изискат от избрания оператор на услуги да прилага разпоредбите на Директива 2001/23/ЕО на Съвета относно сближаването на законодателствата на държавите членки във връзка с гарантирането на правата на работниците и служителите при прехвърляне на предприятия, стопански дейности или части от предприятия или стопански дейности11.

(19) Държавите членки следва да запазят правото си да гарантират подходящо ниво на социална защита за персонала за предприятията, предоставящи пристанищни услуги. Настоящият регламент следва да не засяга прилагането на социалното и трудовото законодателство на държавите членки и следва да се съобразява с разпоредбите на член 28 от Хартата на основните права на Европейския съюз. Когато сключването на договор за пристанищна услуга може да води до смяна на оператора на пристанищни услуги, компетентните публични органи следва – в случай на прехвърляне на персонал – да изискат от избрания оператор на услуги да прилага разпоредбите на Директива 2001/23/ЕО на Съвета относно сближаването на законодателствата на държавите членки във връзка с гарантирането на правата на работниците и служителите при прехвърляне на предприятия, стопански дейности или части от предприятия или стопански дейности11.

__________________

__________________

11 OВ L 82, 22.3.2001 г., стр. 16.

11 OВ L 82, 22.3.2001 г., стр. 16.

Изменение    21

Предложение за регламент

Съображение 19 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(19a) В един изключително сложен и конкурентен сектор като сектора на пристанищните услуги обучението на новопостъпилите служители, както и обучението на персонала през целия живот са от основно значение за гарантиране на здравето и безопасността на пристанищните работници, както и на качеството на услугите и конкурентоспособността на пристанищата в ЕС. Държавите членки следва да предприемат необходимите мерки, за да гарантират предоставянето на подходящо обучение на всеки работник в пристанищния сектор. Секторният комитет за социален диалог за пристанищата на равнището на ЕС следва да е в състояние да разработи насоки за определянето на изисквания за обучение, за да се гарантира високо качество на образованието и обучението на пристанищните работници, да се сведе до минимум рискът от злополуки и да се вземат предвид бъдещите нужди на сектора в светлината на технологичните и логистичните промени, наложени от желанията на клиентите.

Изменение    22

Предложение за регламент

Съображение 19 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(19б) Европейският пристанищен сектор е изправен пред редица предизвикателства, които са в състояние да окажат въздействие както върху конкурентоспособността му, така и върху социалното му измерение. Тези предизвикателства са по-специално следните: постоянно увеличаващият се размер на плавателните съдове, конкуренцията от страна на пристанища извън Съюза, увеличаващата се пазарна мощ в резултат на съюзи между морските линии, необходимостта от своевременно договаряне на нови форми на труд и осигуряване на подходящо обучение във връзка с технологичните иновации, както и свеждане до минимум на социалното им въздействие, нарастващите обеми, които са все повече групирани, липсата на адекватни инвестиции в инфраструктурите на хинтерланда, премахването на административните пречки пред вътрешния пазар, променящата се енергийна обстановка и нарастващият натиск във връзка с обществото и околната среда. Държавите членки, съвместно със социалните партньори, следва да се заемат с тези предизвикателства и да предприемат мерки както за запазване на конкурентоспособността на сектора, така и за предотвратяване на несигурните условия на труд в пристанищата въпреки колебанията в търсенето на работна ръка в пристанищата.

Изменение    23

Предложение за регламент

Съображение 19 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(19в) Всички модели на организация на работата в пристанищата, които осигуряват качествени работни места и безопасни условия на труд, следва да бъдат подкрепени от Комисията и от държавите членки. Необходимите корекции следва да бъдат насърчавани само чрез преговори между социалните партньори, а Комисията следва да взема надлежно предвид резултатите от тези преговори.

Изменение    24

Предложение за регламент

Съображение 19 г (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(19г) Автоматизацията и технологичните иновации предоставят възможност за подобряване на ефективността и безопасността на пристанищата. Преди въвеждането на съществени промени работодателите следва да си сътрудничат с професионалните съюзи на пристанищните работници, за да се гарантират необходимото обучение и необходимата преквалификация и да се намерят общи решения за намаляване на отрицателното въздействие от подобни нововъведения върху здравословните и безопасни условия на труд и върху пригодността за заетост.

Изменение    25

Предложение за регламент

Съображение 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20) В редица пристанища достъпът до пазара за доставчиците на услуги по обработка на товари и услуги в пътнически терминали се предоставя посредством публични договори за концесия. Този вид договори ще бъдат обхванати от Директива…/... [за концесиите]. Следователно глава II от настоящия регламент следва да не се прилага за предоставянето на услуги по обработка на товари и пътнически услуги, а държавите членки следва да запазят свободата си да решават дали въпреки това да прилагат правилата на посочената глава по отношение на двата вида услуги. За другите видове договори, използвани от държавните органи за предоставяне на достъп до пазара за обработка на товари и за услуги в пътнически терминали Съдът на Европейския съюз потвърди, че компетентните органи са задължени да спазват принципите на прозрачност и недискриминация при сключването на тези договори. Тези принципи са изцяло приложими по отношение на предоставянето на пристанищни услуги.

(20) Глава II от настоящия регламент следва да не се прилага за предоставянето на услуги по обработка на товари и пътнически услуги. За видове договори, различни от публични договори за концесия, използвани от държавните органи за предоставяне на достъп до пазара за обработка на товари и за услуги в пътнически терминали Съдът на Европейския съюз потвърди, че компетентните органи са задължени да спазват принципите на прозрачност и недискриминация при сключването на тези договори. Тези принципи са изцяло приложими по отношение на предоставянето на пристанищни услуги.

Изменение    26

Предложение за регламент

Съображение 20 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(20a) Съгласно резолюция A.960 на Международната морска организация (ММО) всяка област на пилотски услуги изисква високоспециализиран опит и познаване на местните условия от страна на лоцмана. Предвид факта, че ММО признава уместността на регионалното или местно управление на пилотските услуги, тези услуги следва да не попадат в обхвата на глава II от настоящия регламент.

Изменение    27

Предложение за регламент

Съображение 21 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(21a) Механизмът за свързване на Европа предвижда, че пристанищата в трансевропейската транспортна мрежа са в състояние да се възползват от субсидии от Съюза по време на текущия период 2014 – 2020 г. Освен това Комисията възнамерява да създаде ревизирана рамка относно държавната помощ за пристанищата и предвид факта, че Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета1a установява също така нова законодателна рамка за договори за концесия, която също ще се отрази на пристанищните услуги, предоставяни по силата на договор за концесия, в настоящия регламент трябва да бъдат въведени строги правила за прозрачността на финансовите потоци, за да се предотврати нелоялна конкуренция между пристанищата в Съюза или дъмпинг.

 

_______________

 

1a Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за възлагането на договори за концесия (ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 1).

Изменение    28

Предложение за регламент

Съображение 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(22) Необходимо е на управителния орган на пристанището, който получава публични средства, в случай че той също така действа като доставчик на услуги, да се наложи задължение да води отделни сметки за дейностите, извършвани в качеството му на управителен орган на пристанището, спрямо тези, които се осъществяват на конкурентни начала, с цел да се гарантират равнопоставени условия на конкуренция и прозрачност при разпределянето и използването на публични средства, както и да се избегне изкривяване на пазарните условия. Във всички случаи спазването на правилата за държавните помощи следва да бъде гарантирано.

(22) Необходимо е на управителния орган на пристанището, който получава публични средства, в случай че той също така действа като доставчик на услуги, да се наложи задължение да води отделни сметки за финансираните с публични средства дейности, извършвани в качеството му на управителен орган на пристанището, спрямо тези, които се осъществяват на конкурентни начала, с цел да се гарантират равнопоставени условия на конкуренция и прозрачност при разпределянето и използването на публични средства, както и да се избегне изкривяване на пазарните условия. Във всички случаи спазването на правилата за държавните помощи следва да бъде гарантирано.

Изменение    29

Предложение за регламент

Съображение 22 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(22a) Морските пристанища с оборот под прага, предвиден в Директива 2006/111/ЕО на Комисията, следва да отговарят на изискванията за прозрачност, посочени в член 12 от настоящия регламент, по пропорционален начин, без да носят непропорционална административна тежест.

Изменение    30

Предложение за регламент

Съображение 22 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(22б) С оглед осигуряване на лоялна конкуренция и намаляване на административната тежест Комисията следва да изясни в писмен вид понятието „държавна помощ“ във връзка с финансирането на пристанищна инфраструктура, като взема предвид факта, че инфраструктурата за публичен достъп и отбрана, било то морска или сухоземна, която е достъпна за всички потенциални ползватели при равни и недискриминационни условия, и инфраструктурата, която е свързана с извършването на нестопански услуги от общ интерес, са с нестопански характер, тъй като целите им имат преди всичко публичен характер; тези видове инфраструктура са част от задължението на държавата членка да задоволява общите потребности на населението.

Изменение    31

Предложение за регламент

Съображение 22 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(22в) Освен това Комисията следва своевременно и чрез консултации със сектора да определи кои публични инвестиции в пристанищна инфраструктура попадат в обхвата на Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията (Общ регламент за групово освобождаване)1a.

 

_________________

 

1a Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г. за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (ОВ L 187, 26.6.2014 г., стр. 1).

Изменение    32

Предложение за регламент

Съображение 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(23) Таксите за пристанищни услуги, прилагани от доставчиците на пристанищни услуги, които не са определени в съответствие с открита, прозрачна и недискриминационна процедура, носят по-голям риск от ценови злоупотреби, като се има предвид тяхното монополно или олигополно положение и фактът, че на техния пазар няма конкуренция. Същото важи и за таксите, които се събират от вътрешни оператори по смисъла на настоящия регламент. Ако за тези услуги липсват справедливи пазарни механизми, следва чрез договорености да се гарантира, че таксите, които се събират, отразяват нормалните условия на съответния пазар и се определят по прозрачен и недискриминационен начин.

(23) Таксите за пристанищни услуги, прилагани от доставчиците на пристанищни услуги, които не са определени в съответствие с открита, прозрачна и недискриминационна процедура, и таксите, прилагани от доставчиците на пилотни услуги, които не са подложени на ефективна конкуренция, носят по-голям риск от ценови злоупотреби. Ако за тези услуги липсват справедливи пазарни механизми, следва чрез договорености да се гарантира, че таксите, които се събират, не са несъразмерни на икономическата стойност на предоставяните услуги и се определят по прозрачен и недискриминационен начин.

Изменение    33

Предложение за регламент

Съображение 24

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(24) За да бъдат ефикасни, таксите за ползване на пристанищната инфраструктура на всяко отделно пристанище следва да се определят по прозрачен и независим начин в съответствие със собствената търговска и инвестиционна стратегия на съответното пристанище.

(24) Ролята на управителния орган на пристанището е, наред с другото, да подпомага търговията и да действа като посредник между регионалната промишленост и транспортните оператори. Поради това, с оглед на ефективността, таксите за ползване на пристанищната инфраструктура на всяко отделно пристанище следва да се определят по прозрачен и независим начин в съответствие със собствената търговска и инвестиционна стратегия на съответното пристанище.

Изменение    34

Предложение за регламент

Съображение 25

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(25) Следва да са разрешено диференцирането в таксите за ползване на пристанищната инфраструктура с цел насърчаване на морските превози на къси разстояния и привличането на плавателни съдове, чиято ефективност в екологично отношение или енергийна или въглеродна ефективност при транспортните операции надхвърля средната, особено при транспортни операции в крайбрежни зони или на брега. Това следва да помогне да се допринесе за изпълнението на политиките за опазване на околната среда и политиките в областта на изменението на климата, както и за устойчивото развитие на съответното пристанище и неговите околности, а именно като се допринесе за намаляване на въздействието върху околната среда на плавателните съдове, акостиращи и извършващи престой в пристанището.

(25) Диференцирането на таксите за ползване на пристанищната инфраструктура представлява важен инструмент за управителния орган на съответното пристанище и следва да е разрешено. Таксите за ползване на пристанищната инфраструктура може да бъдат диференцирани например с цел насърчаване на морските превози на къси разстояния и привличането на плавателни съдове, чиято ефективност в екологично отношение или енергийна или въглеродна ефективност при транспортните операции надхвърля средната, особено при транспортни операции в крайбрежни зони или на брега. Това следва да помогне да се допринесе за изпълнението на политиките за опазване на околната среда и политиките в областта на изменението на климата, както и за устойчивото развитие на съответното пристанище и неговите околности, а именно като се допринесе за намаляване на въздействието върху околната среда на плавателните съдове, акостиращи и извършващи престой в пристанището.

Изменение    35

Предложение за регламент

Съображение 26

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(26) Следва да са налице подходящи механизми, за да се гарантира, че с ползвателите на пристанищата, от които се изисква да плащат такси за ползване на пристанищната инфраструктура и/или такси за пристанищни услуги, се провеждат редовно консултации, когато се определят и променят тези такси. Управителните органи на пристанищата следва също така редовно да се консултират с другите заинтересовани страни по най-важните въпроси, свързани с доброто развитие на пристанището, неговата ефективност и способността му да привлича и поражда икономически дейности като например координиране на пристанищните услуги в рамките на пристанищната зона и ефективност на връзките с хинтерланда и на административните процедури в пристанищата.

(26) Следва да се гарантира, че с ползвателите на пристанищата, от които се изисква да плащат такси за ползване на пристанищната инфраструктура и/или такси за пристанищни услуги, се провеждат редовно консултации, когато се определят и променят тези такси. Управителните органи на пристанищата следва също така редовно да се консултират с другите заинтересовани страни по най-важните въпроси, свързани с доброто развитие на пристанището, неговата ефективност и способността му да привлича и поражда икономически дейности като например координиране на пристанищните услуги в рамките на пристанищната зона и ефективност на връзките с хинтерланда и на административните процедури в пристанищата. Управителният орган на пристанището следва да ангажира частни инвеститори, които правят значителни инвестиции в пристанища, в устойчив процес на консултации във връзка с плановете за развитие на пристанищата.

Изменение    36

Предложение за регламент

Съображение 27

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(27) С цел да се осигури правилното и ефективно прилагане на настоящия регламент, във всяка държава членка следва да бъде определен независим надзорен орган, който би могъл да бъде вече съществуващ орган.

(27) С цел да се осигури наличието на независим механизъм за разглеждане на жалби, всяка една държава членка следва да определи един или повече органи. Следва да е възможно за посочената цел да се определят вече съществуващи органи, като тези за защита на конкуренцията, съдилища, министерства или определени отдели в рамките на министерствата, които не са свързани с управителния орган на пристанището.

Изменение    37

Предложение за регламент

Съображение 28

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(28) Различните независими надзорни органи следва да обменят информация относно своята работа и да си сътрудничат с цел да се осигури единно прилагане на настоящия регламент.

(28) В случаите на трансгранични спорове и жалби различните органи, осигуряващи независим надзор, следва да си сътрудничат и да обменят информация относно своята работа.

Изменение    38

Предложение за регламент

Съображение 28 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(28a) Трудовите правоотношения в пристанищата оказват голямо влияние върху функционирането на тези пристанища. Поради това Секторният комитет за социален диалог за пристанищата на равнището на ЕС дава на социалните партньори рамка за постигане на резултати по отношение на организацията и условията на труд, като например здравословни и безопасни условия на труд, обучение и квалификации, политика на Съюза по отношение на горивата с ниско съдържание на сяра, както и привлекателност на отрасъла за младежи и жени.

Изменение    39

Предложение за регламент

Съображение 29

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(29) С цел да бъдат допълнени и изменени някои несъществени елементи от настоящия регламент, и по-специално за да се насърчи единното прилагане на екологични такси, да се постигне по-високо равнище на съгласуваност на екологичните такси в целия Европейски съюз и да се осигурят общи принципи за заплащане на такси във връзка с насърчаването на морските превози на къси разстояния, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на общи класификации на корабите, горивата и видовете операции, според които да се диференцират таксите за ползване на инфраструктурата, и общи принципи на таксуване за ползване на пристанищната инфраструктура. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и Съвета.

заличава се

Изменение    40

Предложение за регламент

Съображение 30

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(30) За да се осигурят еднакви условия за прилагането на настоящия регламент, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия, отнасящи се до подходящи мерки за обмен на информация между независимите надзорни органи. Тези правомощия следва да се упражняват в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията13.

заличава се

__________________

 

13 OВ L 55, 28.2.2011 г., стр 13.

 

Изменение    41

Предложение за регламент

Съображение 30 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(30a) Комисията се приканва да представи законодателно предложение относно сертификатите за освобождаване от пилотаж, за да насърчи тяхното използване във всички държави членки, така че да се подобри ефективността на пристанищата, и по-специално за насърчаване на морските превози на къси разстояния, когато условията за безопасност позволяват това. Специфичните изисквания, въз основа на които трябва да се издават сертификатите за освобождаване от пилотаж, следва да се определят от държавите членки след оценка на риска и следва да отчитат местните условия. Тези изисквания следва да бъдат прозрачни, недискриминационни и пропорционални.

Изменение    42

Предложение за регламент

Съображение 31

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(31) Тъй като целите на настоящия регламент, а именно осигуряване на модернизирането на пристанищните услуги и подходящата рамка за привличане на необходимите инвестиции във всички пристанища от трансевропейската транспортна мрежа, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки поради европейското измерение, международния и трансграничен характер на пристанищата и свързаните с тях морски търговски дейности и следователно, с оглед на необходимостта от равнопоставени условия на конкуренция на европейско равнище, могат да бъдат постигнати по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, както е посочено в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, установен в посочения член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тези цели.

(31) Тъй като целите на настоящия регламент, а именно осигуряване на рамка за организацията на пристанищните услуги и на подходящата рамка за привличане на необходимите инвестиции във всички морски пристанища от трансевропейската транспортна мрежа, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки поради европейското измерение, международния и трансграничен характер на пристанищата и свързаните с тях морски търговски дейности и следователно, с оглед на необходимостта от равнопоставени условия на конкуренция на европейско равнище, могат да бъдат постигнати по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, както е посочено в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, установен в посочения член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тези цели. Пристанищата на Съюза следва да бъдат защитени спрямо пристанищата на трети държави, които не се подчиняват на критериите на настоящия регламент за организация и функциониране.

Изменение    43

Предложение за регламент

Съображение 31 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(31a) Трудовите правоотношения оказват значително влияние върху дейностите и функционирането на пристанищата. Поради това Секторният комитет за социален диалог за пристанищата на равнището на ЕС следва да може да предостави на социалните партньори в Съюза рамка за евентуалното приемане на общи резултати по отношение на социалните въпроси, свързани с трудовите правоотношения в пристанищата. Комисията следва при необходимост да улеснява и подкрепя преговорите, както и да предоставя техническа помощ за тях, като зачита автономността на социалните партньори. Социалните партньори в Съюза следва да имат възможността, ако желаят, да докладват относно постигнатия напредък, за да дадат на Комисията възможността да вземе предвид техните резултати в доклада си относно въздействието на настоящия регламент.

Изменение    44

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) ясна рамка за достъп до пазара на пристанищни услуги;

a) ясна рамка за организацията на пристанищни услуги;

Изменение    45

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) общи правила относно финансовата прозрачност и таксите, които да се прилагат от управителните органи или доставчиците на пристанищни услуги.

б) общи правила относно финансовата прозрачност и таксите, които да се прилагат от управителните органи или доставчиците на пристанищни услуги, обхванати от настоящия регламент.

Изменение    46

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) драгажни работи;

заличава се

Изменение    47

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 2 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

В допълнение, член 12, параграф 2 от настоящия регламент се прилага и за драгажни работи.

Изменение    48

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Настоящият регламент се прилага за всички морски пристанища от трансевропейската транспортна мрежа, както е определено в приложение I към Регламент ХХХ [Регламент относно насоките за TEN-T].

3. Настоящият регламент се прилага за всички морски пристанища от трансевропейската транспортна мрежа, изброени в приложение ІІ към Регламент (ЕС) № 1315/2013 на Европейския парламент и на Съвета1a.

 

________________

 

1a Регламент (ЕС) № 1315/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно насоките на Съюза за развитието на трансевропейската транспортна мрежа и за отмяна на Решение № 661/2010/ЕС (ОВ L 348, 20.12.2013 г., стр. 1).

Изменение    49

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a. Настоящият регламент се прилага, без да се засяга която и да е пристанищна структура, зачитаща принципите, посочени в параграф 1, букви а) и б).

Изменение    50

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3б. Държавите членки могат да решат да не прилагат настоящия регламент спрямо морските пристанища от широкообхватната трансевропейска транспортна мрежа, които са разположени в най-отдалечените региони, посочени в член 349 от ДФЕС. В случай че държавите членки решат да не прилагат настоящия регламент спрямо такива морски пристанища, те уведомяват Комисията за това решение.

Изменение    51

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. „услуги по обработка на товари“ означава организацията и обработката на товарите между превозващия ги плавателен съд и брега, независимо дали става дума за внос, износ или транзитно преминаване на товара, включително обработката, транспортирането и временното съхраняване на товара в съответния терминал за обработка на товари в пряка връзка с превоза на товарите, с изключение на складиране, разтоварване, препакетиране или всякакви други услуги с добавена стойност, свързани с обработваните товари;

2. „услуги по обработка на товари“ означава организацията и обработката на товарите между превозващия ги плавателен съд и брега, независимо дали става дума за внос, износ или транзитно преминаване на товара, включително обработката, закрепването, освобождаването, товаренето, транспортирането и временното съхраняване на товара в съответния терминал за обработка на товари в пряка връзка с превоза на товарите, с изключение на складиране, разтоварване, препакетиране или всякакви други услуги с добавена стойност, свързани с обработваните товари, освен ако държавата членка не реши друго;

Изменение    52

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 2 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2 a. „компетентен орган“ означава всеки публичен или частен орган, който е упълномощен на местно, регионално или национално равнище и съгласно националното право или национални инструменти да извършва дейности, свързани с организирането и управлението на пристанищните дейности, съвместно с управителния орган на пристанището или като негова алтернатива;

Изменение    53

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. „драгажни работи“ означава отстраняване на пясъка, седимента или други вещества от дъното на водните пътища за достъп до пристанището с цел да се осигури на плавателните съдове достъп до пристанището и включва както първоначалното отстраняване (капитално драгиране), така и поддържащото драгиране с цел поддържане на водните пътища достъпни;

3. „драгажни работи“ означава отстраняване на пясъка, седимента или други вещества от дъното на водните пътища за достъп до пристанището с цел да се осигури на плавателните съдове достъп до пристанището и включва както първоначалното отстраняване (капитално драгиране), така и поддържащото драгиране с цел поддържане на водните пътища достъпни, и не е пристанищна услуга, предлагана на ползвателя;

Изменение    54

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. „управителен орган на пристанището“ означава всеки държавен или частен орган, който, в съчетание или не с други дейности, има за цел, по силата на националното законодателство или определени инструменти, администрирането и управлението на пристанищната инфраструктура, пристанищния трафик, координирането и, когато е целесъобразно, контрола върху дейността на операторите, представени в съответното пристанище;

5. „управителен орган на пристанището“ означава всеки държавен или частен орган, който, в съчетание или не с други дейности, има за цел, въз основа на разрешение от националното законодателство или определени инструменти, администрирането и управлението на пристанищната инфраструктура, и когато е целесъобразно, осъществяването, организирането или контрола върху дейността на операторите, представени в съответното пристанище, както и администрирането и управлението на пристанищния трафик и развитието на пристанищната зона;

Изменение    55

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6. „акостиране“ означава услугите по довеждане до котвена стоянка и отвеждане от нея, необходими за даден плавателен съд, пуснал котва или прикрепен по друг начин към брега, в пристанището или във водните пътища за достъп до пристанището;

6. „акостиране“ означава услугите по безопасно довеждане до котвена стоянка, отвеждане от нея и преместване, необходими за даден плавателен съд;

Изменение    56

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

8. „пилотски услуги“ означава услуги за насочване на плавателния съд от лоцман или от пилотска станция, за да се даде възможност за безопасно влизане или излизане на кораба по водните пътища за достъп до пристанището;

8. „пилотски услуги“ означава услуги за насочване на плавателния съд от лоцман или от пилотска станция, за да се даде възможност за безопасно влизане или излизане на кораба по водните пътища за достъп до пристанището или за безопасно корабоплаване в рамките на пристанището;

Изменение    57

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

9. „такса за ползване на пристанищната инфраструктура“ означава такса, събирана пряко или непряко в полза на управителния орган на пристанището и заплащана от операторите на плавателни съдове или собствениците на товари за ползването на съоръжения и услуги, които позволяват на плавателните съдове да влизат в пристанището и да излизат от него, включително водните пътища, осигуряващи достъп до тези пристанища, както и достъп до обслужването на пътници и товари;

9. „такса за ползване на пристанищната инфраструктура“ означава такса, събирана пряко или непряко в полза на управителния орган на пристанището и заплащана от операторите на плавателни съдове или собствениците на товари за ползването на инфраструктура, съоръжения и услуги, които позволяват на плавателните съдове да влизат в пристанището и да излизат от него, включително водните пътища, осигуряващи достъп до пристанището, ако подобни водни пътища са от правната компетентност на управителния орган на пристанището, както и достъп до обслужването на пътници и товари, но с изключение на ставките за аренда на земя и таксите с равностоен ефект;

Изменение    58

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

12. „договор за пристанищна услуга“ означава официално и правно обвързващо споразумение между доставчик на пристанищни услуги и даден компетентен орган, съгласно което този орган определя въпросния доставчик да предоставя пристанищната услуга, като се следва определена процедура, за да се ограничи броят на доставчиците на пристанищни услуги;

12. „договор за пристанищна услуга“ означава официално и правно обвързващо споразумение между доставчик на пристанищни услуги и управителния орган на пристанището или даден компетентен орган, съгласно което този орган определя въпросния доставчик да предоставя пристанищната услуга, като се следва определена процедура, за да се ограничи броят на доставчиците на пристанищни услуги;

Изменение    59

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

16. „морско пристанище“ означава наземно и морско пространство, състоящо се от съоръжения и оборудване, позволяващи главно приемане, товарене и разтоварване на кораби, складиране, получаване и предаване на стоки, както и качване и слизане от борда на пътници; както и всяка друга инфраструктура, необходима за превозвачите в рамките на пристанищната зона;

16. „морско пристанище“ означава обособено наземно и морско пространство, управлявано от управителния орган на пристанището и състоящо се от инфраструктури и съоръжения, позволяващи главно приемане, товарене и разтоварване на кораби, складиране, получаване и предаване на стоки, както и качване и слизане от борда на пътници и персонал;

Изменение    60

Предложение за регламент

Член 2 – точка 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

17. „теглене на буксир“ означава подпомагане на плавателния съд чрез влекач с цел да се даде възможност за безопасно влизане или напускане на пристанището, като се предоставя помощ за маневрирането на плавателния съд;

17. „теглене на буксир“ означава подпомагане на плавателен съд чрез влекач с цел да се даде възможност за безопасно влизане или напускане на пристанището или за безопасно корабоплаване в рамките на пристанището, като се предоставя помощ за маневрирането на плавателния съд;

Изменение    61

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

18. „водни пътища за достъп до пристанище“ означава достъп по вода до пристанището от открито море, като например подходи към пристанища, фарватери, реки, морски канали и фиорди.

18. „водни пътища за достъп до пристанище“ означава достъп по вода до пристанището от открито море, като например подходи към пристанища, фарватери, реки, морски канали и фиорди, ако подобни водни пътища са от правната компетентност на управителния орган на пристанището.

Изменение    62

Предложение за регламент

Глава II – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Достъп до пазара

Организиране на пристанищните услуги

Изменение    63

Предложение за регламент

Член 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 3

заличава се

Свобода на предоставяне на услуги

 

1. Свободата на предоставяне на услуги в морските пристанища, обхванати от настоящия регламент, се прилага по отношение на доставчиците на пристанищни услуги, установени в Съюза, при условията, определени в настоящата глава.

 

2. Доставчиците на пристанищни услуги трябва да имат достъп до основните пристанищни съоръжения в степента, която е необходима, за да могат да извършват своята дейност. Условията за достъп следва да бъдат справедливи, разумни и недискриминационни.

 

Изменение    64

Предложение за регламент

Член 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 3 a

 

Свобода на организиране на пристанищните услуги

 

1. Във връзка с настоящия регламент организирането на пристанищните услуги, което се разглежда в настоящата глава, може да подлежи на:

 

а) минимални изисквания към доставчиците на пристанищни услуги;

 

б) ограничения на броя на доставчиците;

 

в) задължения за обществена услуга;

 

г) използване на вътрешни оператори;

 

д) свободен открит достъп до пазара на пристанищни услуги.

 

2. При организиране на пристанищните услуги съгласно предвиденото в параграф 1 се спазват условията, посочени в настоящата глава.

Изменение    65

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Управителният орган на пристанището може да наложи на доставчиците на пристанищни услуги да спазват минималните изисквания за извършването на съответната пристанищна услуга.

1. Без да се засяга възможността за налагане на задължения за обществени услуги, както е предвидено в член 8, управителният орган на пристанището или компетентният орган може да наложи на доставчиците на пристанищни услуги, в това число и подизпълнителите, да спазват минималните изисквания за извършването на съответната пристанищна услуга.

Изменение    66

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Минималните изисквания, предвидени в параграф 1, могат да се отнасят, където е приложимо, единствено до:

2. Минималните изисквания, предвидени в параграф 1, се отнасят до:

Изменение    67

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) съоръженията, които са необходими за осигуряване на съответната пристанищна услуга в нормални и безопасни условия, и капацитета за поддържане на това оборудване на съответното ниво;

б) оборудването, което е необходимо за непрекъснато осигуряване на съответната пристанищна услуга в нормални и безопасни условия, и техническия и финансовия капацитет за поддържане на това оборудване на изискваното ниво;

Изменение    68

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба) наличността на пристанищната услуга за всички ползватели, на всички котвени стоянки и без прекъсване през деня и през нощта в продължение на цялата година;

Изменение    69

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) спазването на изискванията относно морската безопасност или безопасността и сигурността на пристанището или достъпа до него, неговите съоръжения, оборудването и хората;

в) спазването на изискванията относно морската безопасност или безопасността и сигурността на пристанището или достъпа до него, неговите съоръжения, оборудването, работниците и други лица;

Изменение    70

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2 – буква г a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

га) спазването на националното социално и трудово законодателство на държавата членка на съответното пристанище, в това число условията на колективните трудови договори;

Изменение    71

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2 – буква г б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гб) добрата репутация на доставчика на пристанищни услуги, както е определена от държавата членка.

Изменение    72

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a. При никакви обстоятелства прилагането на настоящия регламент не съставлява основание за намаляване на равнището на минималните изисквания за предоставянето на пристанищни услуги, които вече са наложени от държавите членки или от компетентните органи.

Изменение    73

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Ако минималните изисквания включват специфични местни знания или познаване на местните условия, управителният орган на пристанището гарантира, че съществува адекватен достъп до подходящо обучение, в условията на прозрачност и недискриминация, освен ако подходящ достъп до такова обучение е осигурен от държавата членка.

4. Ако минималните изисквания включват специфични местни знания или познаване на местните условия, управителният орган на пристанището гарантира, че съществува адекватен достъп до информация в условията на прозрачност и недискриминация.

Изменение    74

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. В случаите, предвидени в параграф 1, минималните изисквания, посочени в параграф 2, както и процедурата за предоставяне на правото за извършване на пристанищни услуги съгласно тези изисквания се публикуват от управителния орган на пристанището до 1 юли 2015 г. или — когато става дума за минимални изисквания, които са приложими и след тази дата — поне три месеца преди датата, на която тези изисквания ще станат приложими. Доставчиците на пристанищни услуги трябва да бъдат предварително информирани за всяка промяна в критериите и процедурата.

5. В случаите, предвидени в параграф 1, минималните изисквания, посочени в параграф 2, както и процедурата за предоставяне на правото за извършване на пристанищни услуги съгласно тези изисквания се публикуват от управителния орган на пристанището до ...* или — когато става дума за минимални изисквания, които са приложими и след тази дата — поне три месеца преди датата, на която тези изисквания ще станат приложими. Доставчиците на пристанищни услуги трябва да бъдат предварително информирани за всяка промяна в критериите и процедурата.

 

__________________

 

* OВ: Моля, въведете дата: 24 месеца след влизането в сила на настоящия регламент.

Изменение    75

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 5 a (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5a. За да се гарантира морската безопасност и опазването на околната среда, държавата членка или компетентният орган може да изисква корабите, използвани за операции по теглене на буксир или акостиране, да бъдат регистрирани в държавата членка на съответното пристанище и да плават под неин флаг.

Изменение    76

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Управителният орган на пристанището третира доставчиците на пристанищни услуги еднакво и действа по прозрачен начин.

1. Управителният орган на пристанището или компетентният орган третира доставчиците на пристанищни услуги еднакво и действа по прозрачен, обективен, недискриминационен и пропорционален начин.

Изменение    77

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Управителният орган на пристанището предоставя или отказва да предостави правото да се извършват пристанищни услуги въз основа на минималните изисквания, установени в съответствие с член 4, в срок от един месец от получаването на искането за предоставянето на това право. Всеки отказ следва да е надлежно обоснован на базата на обективни, прозрачни, недискриминационни и пропорционални критерии.

2. Управителният орган на пристанището или компетентният орган предоставя или отказва да предостави правото да се извършват пристанищни услуги въз основа на минималните изисквания, установени в съответствие с член 4. Той извършва това в разумен срок и във всеки случай в срок, не по-дълъг от четири месеца от получаването на искането за предоставянето на това право, както и на необходимите документи. Всеки отказ трябва да е надлежно обоснован на базата на обективни, прозрачни, недискриминационни и пропорционални критерии.

Изменение    78

Предложение за регламент

Член 6 – параграф -1 (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

- 1. В случаите, посочени в член 9 от настоящия регламент, когато управителният орган на пристанището не е възлагащ орган по смисъла на Директива 2014/24/EС на Европейския парламент и Съвета1a, настоящият член не се прилага.

 

________________

 

1aДиректива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО (ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 65).

Изменение    79

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Чрез дерогация от член 3 управителният орган на пристанището може да ограничи броя на доставчиците на дадена пристанищна услуга на основание една или няколко от изброените по-долу причини:

1. Без да се засягат съществуващите различни модели за организация на пристанищните услуги, управителният орган на пристанището или компетентният орган може да ограничи броя на доставчиците на дадена пристанищна услуга на основание една или няколко от изброените по-долу причини:

Изменение    80

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) недостиг на земна площ или запазено земеползване, при условие че управляващият орган може да докаже, че земната площ представлява основното пристанищно съоръжение за предоставянето на пристанищната услуга и че ограничението е в съответствие с официалния план за развитие на пристанището, приет от управителния орган на пристанището и, когато е уместно, други публични компетентни органи в съответствие с националното законодателство;

a) недостиг на земна площ или запазено земеползване, при условие че управляващият орган може да докаже, че земната площ представлява пристанищно съоръжение, което е от съществено значение за предоставянето на пристанищни услуги и че ограничението, когато е приложимо, е в съответствие с решенията или плановете, приети от управителния орган на пристанището и когато е уместно, други публични компетентни органи в съответствие с националното законодателство;

Изменение    81

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

aa) недостиг на крайбрежна площ, когато тя представлява съществен елемент от възможността да се предостави съответната пристанищна услуга по безопасен и ефикасен начин;

Изменение    82

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – буква a б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

аб) невъзможност характеристиките на пристанищния трафик да дадат възможност повече от един доставчик на пристанищни услуги да осъществява дейност в пристанището при икономически задоволителни условия;

Изменение    83

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – буква a в (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ав) необходимост да се гарантира предоставянето на безопасни, сигурни или екологично устойчиви пристанищни операции;

Изменение    84

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a. Всяко ограничаване на доставчиците за дадена пристанищна услуга се извършва, като се следва процедура за подбор, която е отворена за всички заинтересовани страни, недискриминационна и прозрачна. Управителният орган на пристанището предоставя на всички заинтересовани страни цялата необходима информация относно организирането на процедурата на подбор и крайния срок за кандидатстване, както и относно всички съответни критерии и изисквания за възлагане. Срокът за кандидатстване е достатъчно дълъг, така че да даде възможност на заинтересованите страни да извършат разумна оценка и да подготвят кандидатурите си, като при нормални обстоятелства минималният срок е 30 дни.

Изменение    85

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Когато самият управителен орган на дадено пристанище предоставя пристанищни услуги пряко или чрез юридическо обособено образувание, което пряко или косвено контролира, държавата членка може да повери приемането на решението, с което се ограничава броят на доставчиците на пристанищни услуги, на орган, който е независим от управителния орган на пристанището. Ако държавата членка не възложи на такъв орган приемането на решението, с което се ограничава броят на доставчиците на пристанищни услуги, броят на доставчиците не може да бъде по-малко от двама.

4. Когато управителен орган на пристанище предоставя пристанищни услуги пряко или чрез юридическо обособено образувание, което пряко или косвено контролира, държавата членка предприема необходимите мерки за избягване на конфликти на интереси. Ако такива мерки не са налице, броят на доставчиците не може да е по-малък от двама, освен ако ограничаването до един-единствен доставчик не е обосновано поради някоя от изброените в параграф 1 причини.

Изменение    86

Предложение за регламент

Член 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 7

заличава се

Процедура по ограничаване на броя на доставчиците на пристанищни услуги

 

1. Всяко ограничаване на броя на доставчиците за пристанищни услуги в съответствие с член 6 се извършва, като се следва процедура на подбор, която е отворена за всички заинтересовани страни, недискриминационна и прозрачна.

 

2. Ако прогнозната стойност на пристанищната услуга надхвърля прага, определен в параграф 3, се прилагат правилата относно процедурата за възлагане, процедурните гаранции и максималната продължителност на концесиите, посочени в Директива.../… [за концесията].

 

3. Прагът и методът за определяне на стойността на пристанищни услуги са тези, посочени в съответните и приложими разпоредби на Директива…/… [за концесията].

 

4. Избраният доставчик или доставчици и управителният орган на пристанището сключват договор за пристанищна услуга.

 

5. За целите на настоящия регламент, съществено изменение по смисъла на Директива…/... [за концесията] на разпоредбите на договора за пристанищна услуга по време на срока на неговата валидност се счита за нов договор за пристанищна услуга и изисква нова процедура, както е посочено в параграф 2.

 

6. Параграфи 1—5 от настоящия член не се прилагат в случаите, посочени в член 9.

 

7. Настоящият регламент се прилага, без да се засягат Директива.../... [за концесията]15, Директива…/…] [за обществените комунални услуги]16 и Директива.../... [за обществените поръчки]17.

 

__________________

 

15 Предложение за директива за възлагане на договори за концесия COM(2011)0897 окончателен

 

Предложение за директива относно възлагането на обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги (COM(2011)0895 окончателен)

 

Предложение за директива относно обществените поръчки (COM(2011)0896 окончателен)

 

Изменение    87

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки могат да вземат решение да наложат на доставчиците задължения за обществена услуга, свързани с пристанищните услуги, за да гарантират следното:

1. Държавите членки посочват компетентния орган на своя територия – като това може да бъде и управителният орган на пристанището – който е оправомощен да въвежда за доставчиците задължения за обществена услуга, свързани с пристанищните услуги, за да гарантират поне един от следните елементи:

Изменение    88

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) наличност на услугата за всички ползватели;

б) наличност на услугата за всички ползватели, когато е целесъобразно на равни начала;

Изменение    89

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва) безопасност, сигурност или екологична устойчивост на пристанищните операции;

Изменение    90

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1 – буква в б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вб) предоставяне на адекватни транспортни услуги на обществеността и териториално сближаване.

Изменение    91

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Държавите членки определят кои са компетентните органи в рамките на тяхната територия, които следва да налагат такива задължения за обществена услуга. Управителният орган на пристанището може да бъде компетентният орган.

заличава се

Изменение    92

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Когато компетентният орган, определен в съответствие с параграф 3, е различен от управителния орган на пристанището, този компетентен орган упражнява правомощията, предвидени в членове 6 и 7 по отношение на ограничаването на броя на доставчиците на пристанищни услуги въз основа на задълженията за обществена услуга.

4. Когато компетентният орган, определен в съответствие с параграф 1 от настоящия член, е различен от управителния орган на пристанището, този компетентен орган упражнява правомощията, предвидени в член 6 по отношение на ограничаването на броя на доставчиците на пристанищни услуги въз основа на задълженията за обществена услуга.

Изменение    93

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. В случай че компетентен орган реши да наложи задължения за обществена услуга във всички обхванати от настоящия регламент морски пристанища в дадена държава членка, той уведомява Комисията за тези задължения.

5. В случай че държава членка реши да наложи задължения за обществена услуга във всички свои обхванати от настоящия регламент морски пристанища, тя уведомява Комисията за тези задължения.

Изменение    94

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6. В случай на прекъсване на пристанищни услуги, за които са наложени задължения за обществена услуга, или когато възникне непосредствен риск от такава ситуация, компетентният орган може да предприеме спешна мярка. Спешната мярка може да бъде под формата на пряко възлагане на услугата на друг доставчик за срок до една година. По време на този срок компетентният орган или започва нова процедура за избор на доставчик на пристанищната услуга в съответствие с член 7, или се прилага член 9.

6. В случай на прекъсване на пристанищни услуги, за които са наложени задължения за обществена услуга, или когато възникне непосредствен риск от такава ситуация, компетентният орган може да предприеме спешна мярка. Спешната мярка може да бъде под формата на пряко възлагане на услугата на друг доставчик за срок до една година. По време на този срок компетентният орган или започва нова процедура за избор на доставчик на пристанищната услуга, или се прилага член 9. Колективните действия при трудови спорове, предприети в съответствие с националното законодателство на съответната държава членка и/или приложимите споразумения между социалните партньори, не се считат за прекъсване на пристанищните услуги, по отношение на което могат да се предприемат спешни мерки.

Изменение    95

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. В случаите, предвидени в член 6, параграф 1, буква б), компетентният орган може да реши самият той да предоставя дадена пристанищна услуга при условията на задължения за обществена услуга или да наложи такива задължения пряко на юридически обособено образувание, над което упражнява контрол, сходен с този, който упражнява върху собствените си подразделения. В такъв случай доставчикът на пристанищни услуги се разглежда като вътрешен оператор за целите на настоящия регламент.

1. Управителният орган на пристанището или компетентният орган може да реши пряко да предоставя пристанищна услуга или да я предоставя чрез юридически обособено образувание, над което упражнява контрол, сходен с този, който упражнява върху собствените си подразделения, при условие че член 4 се прилага по еднакъв начин за всички оператори, предоставящи съответната услуга. В такъв случай доставчикът на пристанищни услуги се разглежда като вътрешен оператор за целите на настоящия регламент.

Изменение    96

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Компетентният орган се разглежда като упражняващ контрол над юридически обособено образувание, сходен с този, който упражнява над своите собствени подразделения, само ако има решаващо влияние както върху стратегическите цели, така и върху съществените решения на контролираното юридическо образувание.

2. Управителният орган на пристанището или компетентният орган се разглежда като упражняващ контрол над юридически обособено образувание, сходен с този, който упражнява над своите собствени подразделения, само ако има решаващо влияние както върху стратегическите цели, така и върху съществените решения на съответното юридическо образувание.

Изменение    97

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Вътрешният оператор е ограничен да предоставя възложената му пристанищна услуга само в пристанището или пристанищата, за които му е възложена тази услуга.

3. В случаите, предвидени в член 8, вътрешният оператор е ограничен да предоставя възложената му пристанищна услуга само в пристанището или пристанищата, за които му е възложена тази услуга.

Изменение    98

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Без да се засягат разпоредбите на националното право и правото на Съюза, включително колективните споразумения между социалните партньори, управителните органи на пристанищата могат да изискат от избрания доставчик на пристанищни услуги, определен в съответствие с процедурата, установена в член 7, в случай че този доставчик е различен от досегашния доставчик на пристанищни услуги, да предостави на персонала, нает по-рано от досегашния доставчик на пристанищни услуги, правата, с които персоналът би се ползвал в случай на прехвърляне по смисъла на Директива 2001/23/ЕО.

2. Без да се засягат разпоредбите на националното право и правото на Съюза, включително представителните колективни споразумения между социалните партньори, компетентният орган изисква от избрания доставчик на пристанищни услуги да предостави на персонала работни условия на основата на обвързващи национални, регионални или местни стандарти. В случай на прехвърляне на персонал поради смяна на доставчик на услуги, на персонала, нает по-рано от предишния доставчик на услуги, се предоставят същите права, с които персоналът би се ползвал в случай на прехвърляне по смисъла на Директива 2001/23/ЕО.

Изменение    99

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Когато управителните органи на пристанищата изискват от доставчиците на пристанищни услуги да спазват определени социални стандарти, що се отнася до предоставянето на съответните пристанищни услуги, в тръжните документи и в договорите за пристанищни услуги се изброява засегнатият персонал и се предоставят прозрачни подробности за договорните му права и условията, при които заетите лица се смятат за свързани с пристанищните услуги.

3. Управителните органи на пристанището или компетентният орган изискват от всички доставчици на пристанищни услуги да спазват всички социални и трудови стандарти, определени в правото на Съюза и/или в националното право, в това число приложимите колективни споразумения съгласно националните порядки и традиции. Когато в контекста на предоставянето на съответните пристанищни услуги се извърши прехвърляне на персонал, в тръжните документи и в договорите за пристанищни услуги се изброява засегнатият персонал и се предоставят прозрачни подробности за договорните му права и условията, при които заетите лица се смятат за свързани с пристанищните услуги.

Изменение    100

Предложение за регламент

Член 10 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 10a

 

Обучение и закрила на труда

 

1. Работодателят гарантира, че неговите служители получават необходимото обучение за придобиване на солидни познания относно условията, при които се извършва работата им, и че те са подходящо обучени да се справят с опасностите, които тази работа може да предполага.

 

2. При пълно зачитане на автономията на социалните партньори, секторният комитет за социален диалог за пристанищата на равнището на ЕС се приканва да разработи насоки за въвеждането на изисквания за обучение за предотвратяване на злополуки и за гарантиране на най-високо ниво на безопасни и здравословни условия за работниците. Тези изисквания за обучение се актуализират редовно, с цел постоянно да се намалява броят на злополуките на работното място.

 

3. Социалните партньори се приканват да разработят модели, които осигуряват баланс между колебанията в търсенето на работа на пристанищата и гъвкавостта, нужна за пристанищните операции, от една страна, и приемствеността и защитата на заетостта, от друга страна.

 

Изменение    101

Предложение за регламент

Член 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Настоящата глава и преходните разпоредби на член 24 не се прилагат за услуги по обработка на товари и пътнически услуги.

Настоящата глава, с изключение на член 10а, и преходните разпоредби на член 24 не се прилагат за услуги по обработка на товари, пътнически услуги и пилотски услуги.

Изменение    102

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Когато самият управителен орган на пристанището, което получава публични средства, предоставя пристанищни услуги, той води отчетност за всяка пристанищна услуга отделно от счетоводството за останалите си дейности по такъв начин, че:

2. Когато самият управителен орган на пристанището, което получава публични средства, предоставя пристанищни услуги или драгажни работи, той води отчетност за тази финансирана с публични средства дейност или инвестиция отделно от счетоводството за останалите си дейности по такъв начин, че:

Изменение    103

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 2 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Когато самият управителен орган на пристанището или сдружение на пристанища извършва драгажни работи и получава публични средства за тази дейност, той не извършва драгажни работи в други държави членки.

Изменение    104

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Публичните средства, посочени в параграф 1, включват акционерен капитал или квазикапиталови средства, безвъзмездно предоставени средства, средства, които следва да бъдат възстановени само при определени обстоятелства, отпускане на заеми, включително овърдрафт и аванси за инжектиране на капитали, гаранции, предоставени на управителния орган на пристанището от държавните органи, изплатени дивиденти и задържана печалба или каквато и да е друга форма на публична финансова подкрепа.

3. Публичните средства, посочени в параграф 1, включват акционерен капитал или квазикапиталови средства, безвъзмездно предоставени средства, средства, които следва да бъдат възстановени само при определени обстоятелства, отпускане на заеми, включително овърдрафт и аванси за инжектиране на капитали, гаранции, предоставени на управителния орган на пристанището от държавните органи, или каквато и да е друга форма на публична финансова подкрепа.

Изменение    105

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Управителният орган на пристанището е длъжен да съхранява информацията за финансовите отношения, както е посочено в параграфи 1 и 2 от настоящия член, на разположение на Комисията и компетентния независим надзорен орган, както е посочено в член 17, в продължение на пет години след изтичането на финансовата година, за която се отнася информацията.

4. Управителният орган на пристанището е длъжен да съхранява информацията за финансовите отношения, както е посочено в параграфи 1 и 2 от настоящия член, на разположение на Комисията и органа, определен в съответствие с член 17, в продължение на пет години след изтичането на финансовата година, за която се отнася информацията.

Изменение    106

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Управителният орган на пристанището предоставя на Комисията и на компетентния независим надзорен орган при поискване всякаква допълнителна информация, която те смятат за необходима с оглед извършването на цялостна оценка на предоставените данни и оценка на спазването на настоящия регламент. Информацията се предава в срок от два месеца, считано от датата на искането.

5. Управителният орган на пристанището, в случай на официална жалба и при поискване, предоставя на Комисията и на органа, определен в съответствие с член 17, всякаква допълнителна информация, която те смятат за необходима с оглед извършването на цялостна оценка на предоставените данни и оценка на спазването на настоящия регламент. Информацията се предава в срок от два месеца, считано от датата на искането.

Изменение    107

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 7 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

7a. Държавите членки могат да решат, че в случай на несъразмерна административна тежест параграф 2 от настоящия член не се прилага за техните пристанища от широкообхватната мрежа, които не отговарят на критериите по член 20, параграф 2, буква а) или буква б) от Регламент (ЕС) № 1315/2013, при условие че всички получени публични средства и тяхното използване за предоставяне на пристанищни услуги са отразени по напълно прозрачен начин в счетоводната система. Когато държавите членки вземат подобно решение, те информират Комисията за него, преди тяхното решение да влезе в сила.

Изменение    108

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Таксите за услугите, предоставяни от вътрешен оператор, както е посочено в член 9, и таксите, които се събират от доставчиците на пристанищни услуги в случаите на ограничаване на броя на доставчиците, които не са били определени въз основа на открити, прозрачни и недискриминационни процедури, се определят по прозрачен и недискриминационен начин. Тези такси отразяват условията на съответния конкурентен пазар и трябва да бъдат съразмерни на икономическата стойност на предоставената услуга.

1. Таксите за услугите, предоставяни от вътрешен оператор съгласно задължение за извършване на обществена услуга, таксите за пилотски услуги, които не са изложени на ефективна конкуренция, както и таксите, които се събират от доставчиците на пристанищни услуги по член 6, параграф 1, буква б), се определят по прозрачен и недискриминационен начин. Тези такси, доколкото е възможно, отразяват условията на съответния конкурентен пазар и трябва да бъдат съразмерни на икономическата стойност на предоставената услуга.

Изменение    109

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Доставчикът на пристанищни услуги при поискване предоставя на компетентния независим надзорен орган, както е посочено в член 17, информация относно елементите, които служат като основа за определяне на структурата и нивото на таксите за пристанищни услуги, налагани съгласно параграф 1 от настоящия член. Тази информация включва методиката, използвана за определяне на пристанищните такси по отношение на съоръженията и услугите, за които се отнасят тези такси за пристанищни услуги.

3. Доставчикът на пристанищни услуги, в случай на официална жалба и при поискване, предоставя на органа, определен в съответствие с член 17, информация относно елементите, които служат като основа за определяне на структурата и нивото на таксите за пристанищни услуги, налагани съгласно параграф 1 от настоящия член. Тази информация включва методиката, използвана за определяне на пристанищните такси по отношение на съоръженията и услугите, за които се отнасят тези такси за пристанищни услуги.

Изменение    110

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. С цел да се допринесе за изграждането на ефикасна система за таксуване за ползване на инфраструктурата, структурата и нивото на таксите за ползване на пристанищната инфраструктура следва да бъдат определени по независим начин от управителния орган на пристанището в съответствие с неговата търговска стратегия и инвестиционен план, като се отразяват условията на конкуренция на съответния пазар и се спазват правилата за държавна помощ.

3. С цел да се допринесе за изграждането на ефикасна система за таксуване за ползване на инфраструктурата, структурата и нивото на таксите за ползване на пристанищната инфраструктура следва да бъдат определени по независим начин от управителния орган на пристанището в съответствие с неговата търговска стратегия и инвестиционен план и в съответствие с правилата за държавна помощ и за конкуренцията.

Изменение    111

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Без да се засяга параграф 3, таксите за ползване на пристанищната инфраструктура могат да бъдат диференцирани в съответствие с търговските практики, свързани с редовни ползватели, или с цел насърчаване на по-ефективното използване на пристанищната инфраструктура или на морските превози на къси разстояния, или постигането на висока екологична, енергийна или въглеродна ефективност на транспортните операции. Критериите, използвани за това диференциране, трябва да са адекватни, обективни, прозрачни, недискриминационни и надлежно съобразени с правилата за конкуренция. Полученото по този начин диференциране по-специално следва да е на разположение на всички съответни ползватели на пристанищни услуги при еднакви условия.

4. Без да се засяга параграф 3, таксите за ползване на пристанищната инфраструктура могат да бъдат диференцирани в съответствие с икономическата стратегия на пристанището и политиката за териториално устройство на пристанището, свързани, наред с останалото, с определени категории ползватели, или с цел насърчаване на по-ефективното използване на пристанищната инфраструктура, морските превози на къси разстояния, или постигането на висока екологична, енергийна или въглеродна ефективност на транспортните операции. Критериите, използвани за това диференциране, трябва да са справедливи, недискриминационни на основа националност и да са в съответствие с правилата за държавна помощ и конкуренция. Управителният орган на пристанището може да вземе предвид външните разходи, когато определя таксите. Управителният орган на пристанището може да диференцира таксите за ползване на пристанищната инфраструктура в съответствие с търговските практики.

Изменение    112

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. На Комисията се предоставя правомощието да приема, при необходимост, делегирани актове в съответствие с процедурата, посочена в член 21, относно общи класификации на корабите, горивата и видовете операции, според които таксите за ползване на инфраструктурата могат да бъдат диференцирани, и общите принципи на таксуване за ползване на пристанищната инфраструктура.

заличава се

Изменение    113

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6. Управителният орган на пристанището информира ползвателите на пристанището и техните представители или сдружения за структурата и критериите, използвани за определяне на размера на таксите за ползване на пристанищната инфраструктура, включително за общите разходи и приходи, които служат като основа за определяне на структурата и нивото на таксите за ползване на пристанищната инфраструктура. Той информира поне три месеца предварително ползвателите на пристанищната инфраструктура за всякакви промени в размера на таксите за ползване на пристанищната инфраструктура или в структурата или критериите, използвани за определянето на тези такси.

6. Управителният орган на пристанището информира ползвателите на пристанището и техните представители или сдружения по прозрачен начин за структурата и критериите, използвани за определяне на размера на таксите за ползване на пристанищната инфраструктура. Той информира поне три месеца предварително ползвателите на пристанищната инфраструктура за всякакви промени в размера на таксите за ползване на пристанищната инфраструктура или в структурата или критериите, използвани за определянето на тези такси. Не се изисква от управителния орган на пристанището да оповестява диференцираните ставки на таксите, които са резултат от индивидуални преговори.

Изменение    114

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7. Управителният орган на пристанището при поискване предоставя на компетентния независим надзорен орган, както и на Комисията информацията, посочена в параграф 4, и подробни данни за разходите и приходите, които да служат като основа за определяне на структурата и нивото на таксите за ползване на пристанищната инфраструктура, а също и методиката, използвана за определяне на таксите за ползване на пристанищната инфраструктура по отношение на съоръженията и услугите, за които се отнасят тези пристанищни такси.

7. Управителният орган на пристанището, в случай на официална жалба и при поискване, предоставя на органа, определен в съответствие с член 17, както и на Комисията информацията, посочена в параграф 4 от настоящия член, и нивото на таксите за ползване на пристанищната инфраструктура, а също и методиката, използвана за определяне на таксите за ползване на пристанищната инфраструктура по отношение на съоръженията и услугите, за които се отнасят тези пристанищни такси.

Изменение    115

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Управителният орган на пристанището създава комитет, съставен от представители на операторите на плавателни съдове, собствениците на товари или други ползватели на пристанището, от които се изисква да заплащат такса за ползване на инфраструктурата или такса за пристанищна услуга или и двете. Този комитет се нарича „консултативен комитет на ползвателите на пристанището“.

заличава се

Изменение    116

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Преди определянето на таксите за ползване на пристанищната инфраструктура управителният орган на пристанището се консултира ежегодно с консултативния комитет на ползвателите на пристанището относно структурата и нивото на тези такси. Преди определянето на таксите за пристанищни услуги доставчиците на пристанищни услуги, посочени в член 6 и в член 9, се консултират ежегодно с консултативния комитет на ползвателите на пристанището относно структурата и нивото на тези такси. Управителният орган на пристанището осигурява адекватни условия за тези консултации и бива информиран за резултатите от консултациите от доставчиците на пристанищни услуги.

2. Управителният орган на пристанището гарантира наличието на адекватни механизми за консултации с ползвателите на пристанището, включително съответните оператори на взаимосвързани транспортни услуги. Той се консултира с ползвателите на пристанището в случай на съществени промени в таксите за ползване на пристанищна инфраструктура. Доставчиците на пристанищни услуги предоставят на ползвателите на пристанището адекватна информация относно структурата на таксите за пристанищни услуги и критериите за определянето им. Вътрешните оператори, предоставящи услуги съгласно задължения за обществена услуга, и доставчиците на пристанищни услуги, посочени в член 6, параграф 1б, се консултират ежегодно с ползвателите на пристанището и преди определянето на таксите за пристанищни услуги относно структурата и нивото на тези такси. Управителният орган на пристанището осигурява адекватни механизми за тези консултации и бива информиран за резултатите от консултациите от доставчиците на пристанищни услуги.

 

Предвижда се възможност за налагане на задълженията, посочени в настоящия параграф, на органи, също и с различен състав, които вече са установени в пристанището.

Изменение    117

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Управителният орган на пристанището се консултира редовно със заинтересовани страни като предприятия, установени в пристанището, доставчици на пристанищни услуги, оператори на плавателни съдове, собственици на товари, оператори от областта на автомобилния транспорт и публични администрации, действащи в зоната на пристанището, относно следното:

1. Управителният орган на пристанището се консултира редовно със съответните заинтересовани страни, действащи в зоната на пристанището, както и с публичните администрации, отговорни за планиране на транспортната инфраструктура, когато е уместно, относно следното:

Изменение    118

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 1 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва) последствията от решенията относно планирането и териториалното устройство по отношение на екологичните показатели;

Изменение    119

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 1 – буква в б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вб) мерките за гарантиране и подобряване на безопасността в зоната на пристанището, включително на здравословните и безопасни условия на труд за пристанищните работници, и информацията относно достъпа до обучение за пристанищните работници.

Изменение    120

Предложение за регламент

Член 17 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Независим надзорен орган

Независим надзор

Изменение    121

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки гарантират, че независим надзорен орган следи и контролира прилагането на настоящия регламент във всички морски пристанища, обхванати от настоящия регламент, на територията на всяка държава членка.

1. Държавите членки гарантират, че са въведени ефективни механизми за разглеждане на жалби във всички морски пристанища, обхванати от настоящия регламент, на територията на всяка държава членка. За тази цел държавите членки определят един или няколко органа.

Изменение    122

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Независимият надзорен орган е юридически самостоятелен и функционално независим от който и да е управляващ орган на пристанище или доставчик на пристанищни услуги. Държавите членки, които запазват собствеността или контрола върху пристанищата или пристанищните управителни органи, гарантират ефективното структурно разделение между функциите, свързани с надзора и наблюдението за изпълнението на настоящия регламент, и дейностите, свързани с въпросната собственост или контрол. Независимият надзорен орган упражнява правомощията си безпристрастно и прозрачно и при надлежно зачитане на правото на свобода на стопанската инициатива.

2. Независимият надзор се извършва по начин, който изключва конфликтите на интереси и е юридически самостоятелен и функционално независим от който и да е управляващ орган на пристанище или доставчик на пристанищни услуги. Държавите членки, които запазват собствеността или контрола върху пристанищата или пристанищните управителни органи, гарантират, че е налице ефективно структурно разделение между функциите, свързани с разглеждането на жалби, и дейностите, свързани с въпросната собственост или контрол. Независимият надзор е безпристрастен и прозрачен и надлежно зачита правото на свобода на стопанската инициатива.

Изменение    123

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Независимият надзорен орган разглежда жалбите, подадени от която и да било страна със законен интерес, и споровете, по които е сезиран, възникващи във връзка с прилагането на настоящия регламент.

3. Държавите членки гарантират, че ползвателите на пристанищата и другите съответни заинтересовани страни са информирани за мястото, на което се подават жалби, и за начина на подаването им, включително чрез посочване на органите, оправомощени да разглеждат жалби по член 12, параграф 5, член 13, параграф 3 и член 14, параграф 7.

Изменение    124

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. В случай на спор между страни, установени в различни държави членки, компетентен за решаване на спора е независимият надзорен орган на държавата членка, в която се намира пристанището, където се приема, че е възникнал спорът.

4. В случай на спор между страни, установени в различни държави членки, компетентна за решаване на спора е държавата членка, в която се намира пристанището, където се приема, че е възникнал спорът. Засегнатите държави членки си сътрудничат и обменят информация относно работата си.

Изменение    125

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Независимият надзорен орган има право да изиска от управителните органи на пристанищата, доставчиците на пристанищни услуги и ползвателите на пристанищата да предоставят информацията, необходима за гарантиране на наблюдението и контрола за прилагането на настоящия регламент.

5. В случай че е подадена официална жалба от която и да било страна със законен интерес, съответният орган, осигуряващ независимия надзор, има право да изиска от управителните органи на пристанищата, доставчиците на пристанищни услуги и ползвателите на пристанищата да предоставят необходимата информация.

Изменение    126

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6. Независимият надзорен орган може да издава становища по искане на компетентен орган в съответната държава членка по всички въпроси, свързани с прилагането на настоящия регламент.

заличава се

Изменение    127

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7. Независимият надзорен орган може да се консултира с консултативния комитет на ползвателите на съответното пристанище, когато разглежда жалби или спорове.

заличава се

Изменение    128

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

8. Решенията на независимия надзорен орган са обвързващи, без да се засяга съдебният контрол.

8. Решенията на съответния орган, който предоставя независим надзор, са обвързващи, без да се засяга съдебният контрол.

Изменение    129

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

9. Държавите членки уведомяват Комисията кои са независимите надзорни органи най-късно до 1 юли 2015 г. и впоследствие за всякакви изменения във връзка с това. Комисията публикува и актуализира списъка на независимите надзорни органи на своя уебсайт.

9. Държавите членки уведомяват Комисията относно механизмите и процедурите, които са въведени с цел спазване на параграфи 1 и 2 от настоящия член, до ...* и я уведомяват незабавно за всякакви последващи изменения във връзка с това. Комисията публикува и актуализира списъка на съответните органи на своя уебсайт.

 

__________________

 

* ОВ: моля, въведете дата: 24 месеца след влизането в сила на настоящия регламент.

Изменение    130

Предложение за регламент

Член 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 18

заличава се

Сътрудничество между независимите надзорни органи

 

1. Независимите надзорни органи обменят информация помежду си относно своята работа и принципите и практиките на вземане на решение с цел да се улесни постигането на единно прилагане на настоящия регламент. За целта те участват и да работят заедно в мрежа, чиито членове се събират през равни интервали от време, но най-малко веднъж годишно. Комисията участва в работата на мрежата, координира я и я подпомага.

 

2. Независимите надзорни органи си сътрудничат тясно за целите на взаимната помощ при изпълнението на своите задачи, включително при провеждането на разследванията, необходими за разглеждането на жалби и спорове в случаи, включващи пристанища, разположени в различни държави членки. За тази цел даден независим надзорен орган предоставя на друг такъв орган, след мотивирано искане, информацията, която е необходима, за да се даде възможност на този орган да изпълни задълженията си по настоящия регламент.

 

3. Държавите членки гарантират, че независимите надзорни органи предоставят на Комисията, след мотивирано искане, информацията, необходима за изпълнение на нейните задачи. Информацията, изисквана от Комисията, трябва да е съобразно нуждите за изпълнението на тези задачи.

 

4. Когато информацията се смята за поверителна от независимия надзорен орган в съответствие с разпоредбите на Съюза или с националните правила за търговската тайна, другият национален надзорен орган и Комисията гарантират запазването на поверителността. Тази информация може да се използва само за целите, за които е била поискана.

 

5. Въз основа на опита на независимите надзорни органи и на дейността на мрежата, посочена в параграф 1, както и за да се гарантира ефикасно сътрудничество, Комисията може да приеме общи принципи относно подходящите механизми за обмен на информация между независими надзорни органи. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 22, параграф 2.

 

Изменение    131

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Всяка страна с законен интерес има право да обжалва решения или отделни мерки, приети по силата на настоящия регламент от страна на компетентните органи, от управителен орган на пристанище или от независимия надзорен орган пред апелативен орган, който е независим от заинтересованите страни. Този апелативен орган може да бъде и съд.

1. Всяка страна с законен интерес има право да обжалва решения или отделни мерки, приети по силата на настоящия регламент от страна на компетентните органи, от управителен орган на пристанище или от органа, определен съгласно член 17, пред апелативен орган, който е независим от заинтересованите страни. Този апелативен орган може да бъде и съд.

Изменение    132

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки изготвят разпоредбите относно санкциите, приложими в случай на нарушение на разпоредбите на настоящия регламент, и вземат всички необходими мерки, за да гарантират тяхното прилагане. Предвидените санкции трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи. Държавите членки съобщават тези разпоредби на Комисията до 1 юли 2015 г. и ѝ съобщават незабавно за всички последващи изменения, които ги засягат.

Държавите членки изготвят разпоредбите относно санкциите, приложими в случай на нарушение на разпоредбите на настоящия регламент, и вземат всички необходими мерки, за да гарантират тяхното прилагане. Предвидените санкции трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи. Държавите членки съобщават тези разпоредби на Комисията до ...* и ѝ съобщават незабавно за всички последващи изменения, които ги засягат.

 

__________________

 

* ОВ: моля, въведете дата: 24 месеца след влизането в сила на настоящия регламент.

Изменение    133

Предложение за регламент

Член 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 21

заличава се

Упражняване на делегирането

 

1. Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

 

2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 14, се предоставя на Комисията за неограничен срок.

 

3. Делегирането на правомощия, посочено в член 14, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

 

4. Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и Съвета.

 

5. Делегиран акт, приет съгласно член 14, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

 

Изменение    134

Предложение за регламент

Член 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 22

заличава се

Процедура на комитет

 

1. Комисията се подпомага от комитет. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

 

2. При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

 

Изменение    135

Предложение за регламент

Член 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Не по-късно от три години след влизането в сила на настоящия регламент Комисията представя доклад пред Европейския парламент и Съвета относно функционирането и въздействието на настоящия регламент, придружен, по целесъобразност, от съответни предложения.

С цел оценка на функционирането и въздействието на настоящия регламент пред Европейския парламент и Съвета се представят периодични доклади. До …* Комисията представя първия доклад и представя периодични доклади на всеки три години след това, придружени по целесъобразност от съответни предложения. Докладите на Комисията отчитат напредъка, постигнат от секторния комитет за социален диалог за пристанищата на равнището на ЕС.

 

________________

 

*ОВ: моля, въведете датата: четири години след датата на влизане в сила на настоящия регламент.

Изменение    136

Предложение за регламент

Член 25

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 юли 2015 г.

Той се прилага от ...*.

 

__________________

 

* ОВ: моля, въведете дата: 24 месеца след влизането в сила на настоящия регламент.

(1)

ОВ C 327, 12.11.2013 г., стр. 111.

(2)

ОВ C 114, 15.4.2014 г., стр. 57.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

История на досието

Предложението на Комисията цели да допринесе за постигане на целта за по-ефикасно, взаимосвързано и устойчиво функциониране на трансевропейските транспортни мрежи чрез създаване на рамка, която да подобрява дейността на пристанищата и да им помага да се справят с промените в изискванията в областта на транспорта и логистиката.

Основните цели на предложението са свързани с модернизирането на пристанищните услуги и операции и създаването на рамкови условия за привличане на инвестиции в пристанищата. В настоящия регламент Комисията се стреми да противодейства на слабия конкурентен натиск и на евентуалните пазарни злоупотреби, за да повиши ефикасността на пристанищните услуги.

Услугите за обработка на товари и пътническите услуги са изключени от обхвата на глава II относно достъпа до пазара и често се организират посредством договори за концесия, поради което попадат в приложното поле на Директивата за възлагането на концесионни договори. Ето защо настоящият регламент следва да се разглежда съвместно с Директива 2014/23/ЕС за възлагане на договори за концесия.

Важно условие за лоялната конкуренция между пристанищата в условия на равнопоставеност е съществуването на ясна рамка относно правилата за държавна помощ. Понастоящем Комисията е в процес на преразглеждане на приложното поле на регламента за групово освобождаване с оглед включването на критерии за пристанищните инфраструктури до декември 2015 г.

Настоящото предложение е в съответствие с други важни политики и цели на ЕС, като например Бялата книга за транспорта, Механизма за свързване на Европа и инициативата „Син пояс“.

Настоящият регламент ще се прилага спрямо морските пристанища, посочени в насоките за TEN-T, и според Комисията ще доведе до избягване на излишната тежест за пристанищата, които вече функционират добре, като същевременно ще създаде необходимите условия, така че другите пристанищата да се справят със структурните предизвикателства пред тях.

Позиция на докладчика

Докладчикът подкрепя предложението на Комисията, особено по отношение на финансовата прозрачност, но би желал да предложи определени изменения, които имат за цел подобряването му.

Обхватът на регламента следва да включва само онези пристанищни услуги, които се предлагат пряко на потребителите. Поради това драгирането се заличава от списъка на услуги, тъй като то не се предлага на отделни ползватели, а по-скоро представлява работа по поддръжката с цел гарантиране на достъпността на пристанището.

Докладчикът отчита, че понастоящем съществуват различни системи за организиране на пристанищата и пристанищните услуги. За да не предписва един-единствен модел, той изважда разпоредбите за достъп до пазара от глава ІІ. Изменената глава се отнася до организацията на пристанищните услуги с разпоредби относно минималните изисквания, ограничаването на броя на доставчиците, услугите, предоставяни съгласно задължения за обществена услуга, и социалните гаранции.

Социалните разпоредби, които уреждат трудовите правоотношения в пристанищата, до голяма степен са премахнати от настоящия регламент и са в процес на обсъждане от равнището на секторния комитет за социален диалог за пристанищата на равнището на ЕС, който започна работата си на 19 юни 2013 г. Независимо от това докладчикът счита за важно да вземе ясна позиция срещу непостоянната заетост и за по-добро обучение и безопасни условия. Съответствието с националните социални стандарти се добавя като един от минималните критерии. Освен това компетентният орган следва да гарантира правата на служителите при прехвърляне на предприятия.

Докладчикът счита, че освен ограниченията във връзка с наземната площ и тези при задълженията за обществени услуги, като основателни съображения за ограничаване на броя на доставчиците на услуги следва да се вземат предвид и ограниченията във връзка с водната площ и размера на пазара, с цел да се отчетат разликите в размера и географските характеристики на пристанищата. Ако ограничаването на доставчиците е необходимо, за да се осигурят безопасни, сигурни или щадящи околната среда пристанищни операции, управителният орган или компетентният орган следва да разполага с правомощия да вземе такова решение.

Поради голямото значение на пилотските услуги за безопасни и сигурни пристанищни операции докладчикът счита, че тези услуги не следва да попадат в обхвата на глава II.

Що се отнася до таксите за ползване на инфраструктурата, докладчикът е изменил предложението така, че да предостави възможност на управителния орган на пристанището да определя таксите независимо, съгласно своята бизнес стратегия. С оглед на това докладчикът е ограничил правомощията на Комисията да приема делегирани актове до класифицирането на плавателните съдове и горивата. Схемите за класификация следва да служат единствено като основа за диференциране на цените, но не следва да засягат компетентността на управителния орган на пристанището независимо да определя размера на таксите в съответствие с приложимите правила.

В допълнение, докладчикът е разширил възможностите за търговско договаряне между управителния орган на пристанището и ползвателите, при спазване на някои ключови принципи за прозрачност.

Докладчикът подкрепя идеята за адекватно консултиране с ползвателите на пристанищата. Подобни консултации обаче вече са често срещана практика в много пристанища. Поради това следва да се избягва евентуално унифицирано решение, като се предостави възможност за различни подходи, стига да се провеждат адекватни консултации с всички ползватели.

Докладчикът използва израза „независим надзор“ вместо „независим надзорен орган“, за да премести акцента от структурата на този орган към неговата задача, а именно предоставяне на независим механизъм за обжалване. Необходимо е всички ползватели да са информирани и да имат възможността да подадат жалба до независим орган. Докладчикът пояснява, че съществуващите органи могат да послужат като такъв орган, без да добавят бюрократична тежест.

С оглед прилагането на един реалистичен график, макар и да разбира значението на бързото прилагане, докладчикът е привел датата на влизане в сила на настоящия регламент с подхода на Съвета за срок от 24 месеца.

В заключение, докладчикът е подобрил онези аспекти на предложението на Комисията, с които е съгласен. С предложените изменения той подчертава необходимостта от независимост на управителния орган на пристанището, за да може той да следва икономическата си стратегия, при спазване на определени ключови принципи. Освен това докладчикът цели избягване на административната тежест във връзка с прилагането на настоящия регламент. В обобщение, настоящият регламент следва да води до правна сигурност за пристанищата и да оказва положително въздействие върху успешното функциониране на мрежата TEN-T.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Достъп до пазара на пристанищни услуги и финансова прозрачност на пристанищата

Позовавания

COM(2013)0296 – C7-0144/2013 – 2013/0157(COD)

Дата на представяне на ЕП

21.5.2013

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

TRAN

10.6.2013

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

ECON

10.6.2013

EMPL

10.6.2013

IMCO

10.6.2013

REGI

10.6.2013

Неизказано становище

       Дата на решението

ECON

22.7.2014

IMCO

18.6.2013

REGI

22.9.2014

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Knut Fleckenstein

16.7.2014

 

 

 

Разглеждане в комисия

5.5.2015

15.6.2015

12.10.2015

 

Дата на приемане

25.1.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

29

13

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Renaud Muselier, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Knut Fleckenstein, Theresa Griffin, Franck Proust, Matthijs van Miltenburg

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Raymond Finch, Eugen Freund, Carlos Iturgaiz, Clare Moody

Дата на внасяне

5.2.2016

Правна информация