Procedūra : 2013/0157(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0023/2016

Pateikti tekstai :

A8-0023/2016

Debatai :

PV 07/03/2016 - 14
CRE 07/03/2016 - 14
PV 12/12/2016 - 11
CRE 12/12/2016 - 11

Balsavimas :

PV 08/03/2016 - 6.3
CRE 08/03/2016 - 6.3
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
PV 14/12/2016 - 9.12
CRE 14/12/2016 - 9.12
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0069
P8_TA(2016)0499

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 1148kWORD 678k
17.2.2016
PE 557.153v02-00 A8-0023/2016

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma patekimo į uosto paslaugų rinką ir finansinio uostų skaidrumo sistema

(COM(2013)0296 – C7‑0144/2013 – 2013/0157(COD))

Transporto ir turizmo komitetas

Pranešėjas: Knut Fleckenstein

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma patekimo į uosto paslaugų rinką ir finansinio uostų skaidrumo sistema

(COM(2013)0296 – C8‑0144/2013 – 2013/0157(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2013)0296),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 100 straipsnio 2 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0144/2013),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Ispanijos Karalystės Deputatų Rūmų ir Ispanijos Karalystės Senato, Prancūzijos Respublikos Nacionalinės Asamblėjos, Italijos Respublikos Senato, Latvijos Respublikos Seimo, Maltos Respublikos Atstovų Rūmų, Lenkijos Respublikos Seimo ir Lenkijos Respublikos Senato ir Švedijos Karalystės Riksdago pagal Protokolą Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo pateiktas pagrįstas nuomones, kuriose tvirtinama, jog teisėkūros procedūra priimamo akto projektas neatitinka subsidiarumo principo,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. liepos 11 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. lapkričio 28 d. Regionų komiteto nuomonę(2),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto pranešimą (A8-0023/2016),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

Antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pasiūlymas

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

kuriuo nustatoma patekimo į uosto paslaugų rinką ir finansinio uostų skaidrumo sistema

kuriuo nustatoma uosto paslaugų organizavimo ir finansinio uostų skaidrumo sistema

(Tekstas svarbus EEE)

(Tekstas svarbus EEE)

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1a) uostai gali prisidėti prie ilgalaikio Europos pramonės konkurencingumo pasaulio rinkose, kartu sukurdami pridėtinę vertę ir naujas darbo vietas visuose Sąjungos pakrančių regionuose. Siekiant spręsti jūrų transporto sektoriuje patiriamas problemas, pvz., susijusias su tvaraus transporto ir logistikos grandinės neveiksmingumu, labai svarbu, kad Komisijos komunikate „Uostai – augimo variklis“ nurodyti veiksmai būtų įgyvendindami laikantis šio reglamento. Sudėtingos administracinės muitinio įforminimo procedūros, dėl kurių uostuose vėluojama, yra didžiulė trumpųjų nuotolių jūrų laivybos konkurencingumo ir Sąjungos uostų efektyvumo kliūtis;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3a) labai supaprastintos muitinės procedūros gali suteikti didelį ekonominį pranašumą uostui konkurencingumo atžvilgiu. Siekdamos išvengti nesąžiningos uostų konkurencijos ir supaprastinti muitinės formalumus, kurie galėtų rimtai pakenkti Sąjungos finansiniams interesams, uostų direkcijos turėtų laikytis tinkamos ir veiksmingos rizika grindžiamos politikos, kad būtų išvengta konkurencijos iškraipymo. Valstybės narės ir Komisija turėtų veiksmingai ir reguliariai stebėti šias procedūras, o Komisija turėtų įvertinti, ar būtina imtis tinkamų kovos su nesąžininga konkurencija priemonių;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4) didžioji dalis Sąjungos jūrų transporto operacijų vykdoma per transeuropinio transporto tinklo jūrų uostus. Kad šio reglamento tikslą būtų galima pasiekti proporcingai, kitiems uostams nenustatant nereikalingų reikalavimų, šis reglamentas turėtų būti taikomas transeuropinio transporto tinklo uostams, kurių kiekvienas atlieka svarbų vaidmenį Europos transporto sistemoje, t. y. arba tame uoste aptarnaujama daugiau kaip 0,1 % visų ES krovinių ar visų keleivių, arba jis padeda užtikrinti geresnį regioninį susisiekimą su salomis ar periferinėmis vietovėmis, tačiau valstybės narės turi galimybę nuspręsti taikyti šį reglamentą ir kitiems uostams. Atviroje jūroje teikiamos laivo vedimo paslaugos neturi tiesioginio poveikio uostų efektyvumui, nes tomis paslaugomis nėra naudojamasi tiesioginiam įplaukimui į uostus ir išplaukimui iš jų, todėl tokių paslaugų į šį reglamentą įtraukti nereikia;

(4) didžioji dalis Sąjungos jūrų transporto operacijų vykdoma per transeuropinio transporto tinklo jūrų uostus. Kad šio reglamento tikslą būtų galima pasiekti proporcingai, kitiems uostams nenustatant nereikalingų reikalavimų, šis reglamentas turėtų būti taikomas tik transeuropinio transporto tinklo jūrų uostams, kurių kiekvienas atlieka svarbų vaidmenį Europos transporto sistemoje, t. y. arba tame uoste aptarnaujama daugiau kaip 0,1 % visų ES krovinių ar visų keleivių, arba jis padeda užtikrinti geresnį regioninį susisiekimą su salomis ar periferinėmis vietovėmis. Tačiau šiuo reglamentu valstybėms narėms turėtų būti suteikta galimybė nuspręsti, ar šį reglamentą taikyti atokiausiuose regionuose esantiems transeuropinio transporto tinklo jūrų uostams, ar ne. Valstybėms narėms taip pat turėtų būti suteikta galimybė pradėti taikyti nukrypti leidžiančias nuostatas, kad visuotinio transeuropinio transporto tinklo jūrų uostai, kuriuose metinis eismas toks, kad visapusiškai taikyti šį reglamentą nėra pagrindo, išvengtų neproporcingai didelės administracinės naštos. Atviroje jūroje teikiamos laivo vedimo paslaugos neturi tiesioginio poveikio uostų efektyvumui, nes tomis paslaugomis nėra naudojamasi tiesioginiam įplaukimui į uostus ir išplaukimui iš jų, todėl tokių paslaugų į šį reglamentą įtraukti nereikia;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4a) šiuo reglamentu nėra apibrėžiamas konkretus uostų valdymo modelis, kuriuo turėtų vadovautis uostų valdymo įstaigos. Jei laikomasi su finansiniu skaidrumu ir patekimu į rinką susijusių taisyklių, valstybėse narėse nacionaliniu lygmeniu nustatyti esami uostų valdymo modeliai gali būti taikomi ir toliau, vadovaujantis prie Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo pridėtu Protokolu Nr. 26;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5) Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 56 straipsnio tikslas – panaikinti laisvės teikti paslaugas Sąjungoje apribojimus. Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 58 straipsnį tai turėtų būti pasiekta laikantis su transportu susijusios antraštinės dalies nuostatų, o konkrečiau – 100 straipsnio 2 dalies;

Išbraukta.

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6) savarankiškas paslaugų teikimas, t. y. kai laivybos bendrovės arba uosto paslaugų teikėjai savo nuožiūra samdo darbuotojus ir patys teikia uosto paslaugas, tam tikrose valstybėse narėse reglamentuojamas dėl saugos ar socialinių priežasčių. Suinteresuotosios šalys, su kuriomis Komisija konsultavosi rengdama savo pasiūlymą, atkreipė dėmesį į tai, kad tuo atveju, jei Sąjungos lygmeniu būtų suteiktas bendras leidimas savarankiškai teikti paslaugas, reikėtų nustatyti papildomas saugą ir socialinius klausimus reglamentuojančias taisykles, kad būtų išvengta galimo neigiamo poveikio šiose srityse. Todėl šiuo etapu tikslinga nereglamentuoti šio klausimo Sąjungos lygmeniu ir palikti valstybėms narėms galimybę reglamentuoti savarankišką uosto paslaugų teikimą arba ne. Todėl šiuo reglamentu turėtų būti reglamentuojamas tik uosto paslaugų teikimas už atlygį;

Išbraukta.

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7) siekiant užtikrinti, kad uostai būtų valdomi efektyviai, saugiai ir nekenkiant aplinkai, uosto valdymo įstaiga turėtų turėti galimybę reikalauti, kad uosto paslaugų teikėjai įrodytų, jog tenkina minimalius tinkamam paslaugų teikimui keliamus reikalavimus. Šie minimalūs reikalavimai turėtų apsiriboti aiškiai nustatytų sąlygų, susijusių su profesine veiklos vykdytojų kvalifikacija (įskaitant mokymo srityje) ir reikiama įranga, rinkiniu – tiek, kiek tokie reikalavimai yra skaidrūs, nediskriminaciniai, objektyvūs ir susiję su uosto paslaugų teikimu;

(7) siekiant užtikrinti, kad uostai būtų valdomi efektyviai, saugiai ir nekenkiant aplinkai, uosto valdymo įstaiga turėtų turėti galimybę reikalauti, kad uosto paslaugų teikėjai įrodytų, jog tenkina minimalius tinkamam paslaugų teikimui keliamus reikalavimus. Šie minimalūs reikalavimai turėtų apsiriboti aiškiai nustatytų sąlygų, susijusių su profesine veiklos vykdytojų kvalifikacija, įranga, kurios reikia norint teikti susijusias uosto paslaugas, paslaugos prieinamumu ir atitiktimi jūrų saugumo reikalavimams, rinkiniu. Nustatant tokius minimalius reikalavimus taip pat reikėtų atsižvelgti į aplinkosauginius reikalavimus, nacionalinius socialinius standartus ir gerą uosto paslaugų teikėjo reputaciją;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7a) visi paslaugų teikėjai, ypač nauji rinkos dalyviai, turėtų įrodyti, kad geba aptarnauti minimalų laivų skaičių pasitelkdami savo pačių personalą ir įrangą. Paslaugų teikėjai turėtų taikyti atitinkamas nuostatas ir taisykles, įskaitant galiojančius darbo teisės aktus, taikytinus kolektyvinius susitarimus ir atitinkamo uosto taikomus kokybės reikalavimus;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

7 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7b) valstybė narė, siekdama nustatyti, ar paslaugų teikėjas tenkina geros reputacijos reikalavimą, turėtų atsižvelgti į tai, ar nesama pagrįstų priežasčių abejoti gera uosto paslaugų teikėjo, jo valdytojo ar bet kokių kitų susijusių asmenų, kurių ratą gali apibrėžti valstybė narė, reputacija, pvz., ar jie nėra teisti arba jiems nebuvo taikomos sankcijos bet kurioje valstybėje narėje už sunkius nusikaltimus arba už taikomos Sąjungos ir nacionalinės teisės pažeidimus, įskaitant nusikaltimus ar pažeidimus, susijusius su socialinės apsaugos teisės, darbo teisės, darbo saugos teisės, sveikatos apsaugos teisės ir aplinkos apsaugos teisės sritimis;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

7 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7c) remiantis Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 3577/921a ir Teisingumo Teismo 2007 m. sausio 11 d. sprendimu byloje C-251/04 Komisija prieš Graikijos Respubliką1b, kuriuose numatyta, jog negalima daryti išvados, kad laivo vilkimas gali būti prilyginamas jūrų transporto paslaugai, dėl saugios laivybos ir aplinkos apsaugos priežasčių galima nustatyti būtiniausius reikalavimus, kuriais būtų reglamentuojama, kad vilkimo arba švartavimo operacijoms naudojami laivai būtų registruojami valstybėje narėje, kurioje yra atitinkamas uostas, ir plaukiotų su tos valstybės narės vėliava;

 

_______________

 

1a 1992 m. gruodžio 7 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3577/92, taikantis laisvės teikti paslaugas principą jūrų transportui valstybėse narėse (jūrų kabotažas) (OL L 364, 1992 12 12, p. 7).

 

1b Teisingumo Teismo 2007 m. sausio 11 d. sprendimas Komisija/Graikijos Respublika, C-251/04, ECLI:EU:C:2007:5.

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10) uostai apima riboto ploto geografines teritorijas, todėl tam tikrais atvejais patekimui į rinką galėtų būti taikomi apribojimai: dėl žemės stygiaus arba dėl to, kad pagal oficialų plėtros planą, kuriame numatyti skaidrūs žemėnaudos planai, ir pagal atitinkamus nacionalinės teisės aktus (pavyzdžiui, su miestų ir kaimo vietovių planavimo tikslais susijusius teisės aktus) žemė skirta tik tam tikros rūšies veiklai vykdyti;

Išbraukta.

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(10a) Sąjungos uostų sistemoje vyrauja didelė įvairovė ir taikoma daug įvairių uosto paslaugų organizavimo metodų. Todėl nustatyti vieną bendrą sistemą būtų netinkama. Uosto direkcija ar kompetentinga institucija turėtų galėti riboti uosto paslaugų teikėjų skaičių, jei to prireiktų dėl susidariusių aplinkybių;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11) apie bet kokį ketinimą apriboti uosto paslaugų teikėjų skaičių turėtų iš anksto paskelbti kompetentinga institucija, ir tas ketinimas turėtų būti išsamiai pagrįstas, kad suinteresuotosios šalys turėtų galimybę pateikti savo pastabas. Bet kokio apribojimo kriterijai turėtų būti objektyvūs, skaidrūs ir nediskriminaciniai;

(11) uosto valdymo įstaiga arba kompetentinga institucija turėtų iš anksto paskelbti apie bet kokį ketinimą apriboti uosto paslaugų teikėjų skaičių. Bet kokio apribojimo kriterijai turėtų būti objektyvūs, skaidrūs ir nediskriminaciniai;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12) siekiant atvirumo ir skaidrumo, apie uosto paslaugų teikėjų atrankos tvarką ir jos taikymo rezultatus turėtų būti skelbiama viešai, o visi dokumentai turėtų būti perduoti suinteresuotosioms šalims;

(12) apie uosto paslaugų teikėjų atrankos procedūrą ir jos rezultatus turėtų būti skelbiama viešai, jie turėtų nediskriminaciniai, skaidrūs ir atviri visoms suinteresuotosioms šalims;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13) uosto paslaugų teikėjų atrankos tvarka (taikytina, kai tų paslaugų teikėjų skaičius yra apribotas) turėtų atitikti Direktyvoje ../../… [dėl koncesijos]7 nustatytus principus ir metodą, įskaitant ribines vertes ir sutarčių vertės nustatymo metodą, taip pat esminių pakeitimų apibrėžtį ir su sutarties galiojimo laikotarpiu susijusius elementus;

Išbraukta.

__________________

 

7 Direktyvos dėl koncesijos sutarčių skyrimo pasiūlymas – COM(2011) 897 final.

 

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(13a) Komisija savo 2006 m. rugpjūčio 1 d. aiškinamajame komunikate (2006/C 179/02) dėl Bendrijos teisės, taikomos sudarant sutartis, kurioms netaikomos arba tik iš dalies taikomos viešųjų pirkimų direktyvos, pateikė aiškią atrankos procedūrų, kurios nepatenka į Viešųjų pirkimų direktyvų taikymo sritį ir kurios nėra vykdomos siekiant sudaryti koncesijos sutartis, sistemą;

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14) viešosios paslaugos įpareigojimų tvarka, dėl kurios taikymo būtų apribotas uosto paslaugos teikėjų skaičius, turėtų būti pateisinama tik viešojo intereso priežastimis, taip siekiant užtikrinti uosto paslaugų prieinamumą visiems naudotojams, uosto paslaugų pasiūlą visus metus arba uosto paslaugų įperkamumą tam tikrų kategorijų naudotojams;

(14) viešosios paslaugos įpareigojimų tvarka, dėl kurios taikymo būtų apribotas uosto paslaugos teikėjų skaičius, turėtų būti pateisinama tik viešojo intereso priežastimis, taip siekiant užtikrinti uosto paslaugų prieinamumą visiems naudotojams, uosto paslaugų pasiūlą visus metus, uosto paslaugų įperkamumą tam tikrų kategorijų naudotojams ar saugią, patikimą arba aplinkosauginiu požiūriu tvarią uosto veiklą;

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18) valstybėje narėje paskirtos kompetentingos institucijos turėtų turėti galimybę nuspręsti teikti uosto paslaugas, susijusias su viešosios paslaugos įpareigojimais, pačios arba tiesiogiai pavesti tokių paslaugų teikimą tiesiogiai vidiniam veiklos vykdytojui. Jeigu kompetentinga institucija nusprendžia teikti paslaugas pati, paslaugos gali būti teikiamos per tarpininkus, kuriuos kompetentinga institucija yra įdarbinusi arba kuriems yra suteikusi pavedimą. Kai toks apribojimas taikomas visuose TEN-T uostuose, esančiuose valstybės narės teritorijoje, Komisija turėtų būti apie tai informuojama. Tais atvejais, kai valstybės narės kompetentingos institucijos renkasi tokią galimybę, vidiniai veiklos vykdytojai uosto paslaugas teikia tik uoste arba uostuose, kuriuose vykdyti veiklą yra paskirti. Be to, šiais atvejais tokio veiklos vykdytojo taikomus uosto paslaugų mokesčius turėtų patikrinti nepriklausoma priežiūros įstaiga;

(18) uosto valdymo įstaiga arba valstybėje narėje paskirtos kompetentingos institucijos turėtų turėti galimybę nuspręsti teikti uosto paslaugas pačios arba tiesiogiai pavesti tokių paslaugų teikimą tiesiogiai vidiniam veiklos vykdytojui. Jeigu kompetentinga institucija nusprendžia teikti paslaugas pati, paslaugos gali būti teikiamos per tarpininkus, kuriuos kompetentinga institucija yra įdarbinusi arba kuriems yra suteikusi pavedimą. Kai toks apribojimas taikomas visuose TEN-T jūrų uostuose, esančiuose valstybės narės teritorijoje, Komisija turėtų būti apie tai informuojama. Tais atvejais, kai valstybės narės kompetentingos institucijos teikia uosto paslaugas, susijusias su viešosios paslaugos įpareigojimais, vidiniai veiklos vykdytojai uosto paslaugas teikia tik uoste arba uostuose, kuriuose vykdyti veiklą yra paskirti. Be to, šiais atvejais turėtų būti vykdoma nepriklausoma tokio veiklos vykdytojo taikomų uosto paslaugų mokesčių priežiūra;

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19) valstybės narės turėtų išlaikyti įgaliojimus užtikrinti deramą uosto paslaugas teikiančių įmonių darbuotojų socialinės apsaugos lygį. Šiuo reglamentu nedaromas poveikis valstybių narių socialinių ir darbo taisyklių taikymui. Tais atvejais, kai ribojamas uosto paslaugų teikėjų skaičius, jei sudarius uosto paslaugų sutartį gali pasikeisti uosto paslaugų teikėjas, kompetentingos institucijos turėtų turėti galimybę paprašyti pasirinktą paslaugų teikėją taikyti Tarybos direktyvos 2001/23/EB dėl valstybių narių įstatymų, skirtų darbuotojų teisių apsaugai įmonių, verslo arba įmonių ar verslo dalių perdavimo atveju, suderinimo11 nuostatas;

(19) valstybės narės turėtų išlaikyti įgaliojimus užtikrinti deramą uosto paslaugas teikiančių įmonių darbuotojų socialinės apsaugos lygį. Šiuo reglamentu neturėtų būti daromas poveikis valstybių narių socialinės apsaugos ir darbo taisyklių taikymui ir jame turėtų būti atsižvelgiama į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 28 straipsnį. Kai sudarius uosto paslaugų sutartį gali pasikeisti uosto paslaugų teikėjas, kompetentinga institucija darbuotojų perdavimo atveju turėtų reikalauti, kad pasirinktas paslaugų teikėjas taikytų Tarybos direktyvos 2001/23/EB dėl valstybių narių įstatymų, skirtų darbuotojų teisių apsaugai įmonių, verslo arba įmonių ar verslo dalių perdavimo atveju, suderinimo11 nuostatas;

__________________

__________________

11 OL L 82, 2001 3 22, p. 16.

11 OL L 82, 2001 3 22, p. 16.

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

19 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(19a) tokiame itin sudėtingame ir konkurencingame sektoriuje, kaip uosto paslaugos, naujų darbuotojų mokymai ir darbuotojų mokymasis visą gyvenimą yra labai svarbūs siekiant užtikrinti uosto darbuotojų sveikatą ir saugą, paslaugų kokybę ir Sąjungos uostų konkurencingumą. Valstybės narės turėtų imtis reikiamų priemonių, skirtų užtikrinti, kad mokymai būtų rengiami visiems uostų sektoriaus darbuotojams. ES lygmens uostų sektoriaus socialinio dialogo komitetas turėtų turėti galimybę parengti gaires, pagal kurias būtų nustatomi mokymų reikalavimai siekiant užtikrinti aukštos kokybės švietimo ir mokymo paslaugas, skirtas uostų darbuotojams, kuo labiau sumažinti nelaimingų atsitikimų riziką ir atsižvelgti į būsimas sektoriaus reikmes turint galvoje technologinius ir logistinius pokyčius, kuriuos lemia klientų poreikiai;

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

19 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(19b) Europos uostų sektoriuje atsiranda nemažai iššūkių, kurie gali daryti poveikį jo konkurencingumui ir socialiniam aspektui. Tokie iššūkiai – tai vis didėjantis laivų dydis, Sąjungai nepriklausančių šalių uostų konkurencija, dėl laivybos linijų sąjungų didėjanti įtaka rinkoje, būtinybė laiku derėtis dėl naujų darbo modelių, rengti technologines naujoves atitinkančius mokymus ir mažinti tų naujovių socialinį poveikį, vis labiau sutelkiamas didėjantis krovinių kiekis, tinkamų investicijų į sausumos infrastruktūrą trūkumas, administracinių kliūčių vidaus rinkai šalinimas, besikeičiantis energetikos sektorius ir didėjantis visuomeninis ir aplinkosauginis spaudimas. Valstybės narės, bendradarbiaudamos su socialiniais partneriais, turėtų stengtis įveikti šiuos iššūkius ir imtis veiksmų, kuriais būtų siekiama užtikrinti šio sektoriaus konkurencingumą ir užkirsti kelią mažų garantijų darbui uostuose, neatsižvelgiant uosto darbo paklausos svyravimus;

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

19 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(19c) Komisija ir valstybės narės turėtų remti visus uosto darbo organizavimo modelius, kuriuos taikant užtikrinamos kokybiškos darbo vietos ir saugios darbo sąlygos. Bet kokie būtini pakeitimai turėtų būti skatinami vykdant socialinių partnerių derybas ir Komisija turėtų tinkamai atsižvelgti į tokių derybų rezultatus;

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

19 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(19d) automatizavimas ir technologinės naujovės suteikia galimybę pagerinti uostų veiksmingumą ir saugą. Prieš darydami didelius pakeitimus, darbdaviai turėtų bendradarbiauti su uosto darbuotojų profesinėmis sąjungomis, kad būtų užtikrinamas reikiamas mokymas ir perkvalifikavimas ir ieškoma bendrų sprendimų, kaip sumažinti neigiamą tokios pažangos poveikį darbuotojų sveikatai ir saugai, taip jų įsidarbinimo galimybėms;

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(20) daugelyje uostų krovinių tvarkymo ir keleivių aptarnavimo terminaluose paslaugų teikėjams teisė patekti į rinką suteikiama sudarant viešosios koncesijos sutartis. Tokios rūšies sutartis reglamentuos Direktyva …/…[dėl koncesijos]. Todėl šio reglamento II skyrius neturėtų būti taikomas krovinių tvarkymo ir keleivių aptarnavimo paslaugoms, tačiau valstybės narės turėtų turėti galimybę pačios spręsti, ar taikyti to skyriaus taisykles šių dviejų rūšių paslaugoms. Dėl kitokių rūšių sutarčių, kurias valdžios institucijos naudoja suteikdamos teisę patekti į krovinių tvarkymo ir keleivių aptarnavimo terminaluose paslaugų rinką, Europos Sąjungos Teisingumo Teismas patvirtino, kad kompetentingos institucijos, sudarydamos tokias sutartis, turi laikytis skaidrumo ir nediskriminavimo principų. Šie principai yra visiškai taikytini visų uosto paslaugų teikimui;

(20) šio reglamento II skyrius neturėtų būti taikomas krovinių tvarkymo ir keleivių aptarnavimo paslaugoms. Kiek tai susiję su sutartimis (išskyrus viešosios koncesijos sutartis), kurias valdžios institucijos naudoja suteikdamos teisę patekti į krovinių tvarkymo ir keleivių aptarnavimo terminaluose paslaugų rinką, Europos Sąjungos Teisingumo Teismas patvirtino, kad kompetentingos institucijos, sudarydamos tokias sutartis, turi laikytis skaidrumo ir nediskriminavimo principų. Šie principai yra visiškai taikytini visų uosto paslaugų teikimui;

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

20 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(20a) kaip numatyta pagal Tarptautinės jūrų organizacijos (TJO) rezoliuciją A.960, kiekvienoje laivo vedimo teritorijoje turi dirbti labai specializuotą patirtį ir vietos žinių turintis locmanas. Atsižvelgiant į tai, kad TJO pripažįsta laivų vedimo paslaugos administravimo regiono ar vietos lygmeniu tikslingumą, šio reglamento II skyrius neturėtų būti taikomas laivų vedimo paslaugai;

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(21a) pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę numatyta galimybė dabartiniu 2014–2020 m. laikotarpiu transeuropinio transporto tinklo uostams skirti Sąjungos subsidijas. Be to, Komisija ketina nustatyti persvarstytą valstybės pagalbos uostams sistemą ir, turint omenyje tai, kad pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/23/ES1a taip pat nustatoma nauja teisinė sistema, taikoma koncesijų sutartims ir turėsianti poveikio taip pat ir uostų, veikiančių pagal koncesijos sutartis, paslaugoms, būtina į šį reglamentą įtraukti griežtas taisykles dėl finansinių srautų skaidrumo, kad būtų išvengta Sąjungos uostų nesąžiningos konkurencijos arba dempingo;

 

_______________

 

1a 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/23/ES dėl koncesijos sutarčių suteikimo (OL L 94, 2014 3 28, p. 1).

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(22) tais atvejais, kai viešąsias lėšas gaunanti uosto valdymo įstaiga taip pat vykdo paslaugų teikėjos veiklą, ją reikia įpareigoti atskirai tvarkyti sąskaitas, susijusias su veikla, kurią ji vykdo kaip uosto valdymo įstaiga, ir veikla, kurią ji vykdo konkurencijos sąlygomis, taip siekiant užtikrinti vienodas konkurencijos sąlygas, viešųjų lėšų skyrimo ir naudojimo skaidrumą ir siekiant išvengti rinkos iškraipymo. Bet kuriuo atveju turėtų būti užtikrinta atitiktis valstybės pagalbos taisyklėms;

(22) tais atvejais, kai viešąsias lėšas gaunanti uosto valdymo įstaiga taip pat vykdo paslaugų teikėjos veiklą, ją reikia įpareigoti atskirai tvarkyti sąskaitas, susijusias su viešosiomis lėšomis finansuojama veikla, kurią ji vykdo kaip uosto valdymo įstaiga, ir veikla, kurią ji vykdo konkurencijos sąlygomis, taip siekiant užtikrinti vienodas konkurencijos sąlygas, viešųjų lėšų skyrimo ir naudojimo skaidrumą ir siekiant išvengti rinkos iškraipymo. Bet kuriuo atveju turėtų būti užtikrinta atitiktis valstybės pagalbos taisyklėms;

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

22 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(22a) jūrų uostai, kurių apyvarta yra mažesnė nei nustatyta Komisijos direktyvoje 2006/111/EB, turėtų laikytis šio reglamento 12 straipsnyje nustatytų skaidrumo įpareigojimų, nepatirdami dėl to neproporcingos administracinės naštos;

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

22 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(22b) siekiant užtikrinti sąžiningą konkurenciją ir sumažinti administracinę naštą, Komisija turėtų raštu patikslinti valstybės pagalbos sąvoką, kai kalbama apie uostų infrastruktūros finansavimą, atsižvelgiant į tai, kad tiek jūros, tiek sausumos viešai prieinama infrastruktūra ir gynybos infrastruktūra, kuri yra vienodomis sąlygomis ir nediskriminuojant prieinama visiems galimiems naudotojams, ir infrastruktūra, susijusi su neekonominio pobūdžio visuotinės svarbos paslaugų teikimu, yra neekonominio pobūdžio, nes jomis naudojamasi visų pirma siekiant viešųjų tikslų; siekiant patenkinti bendruosius gyventojų poreikius, už tokią infrastruktūrą yra atsakinga valstybė;

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

22 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(22c) be to, Komisija, pasikonsultavusi su sektoriumi, turėtų tinkamu laiku nustatyti, kokios viešosios investicijos į uosto infrastruktūrą patenka į Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014 (Bendrasis bendrosios išimties reglamentas)1a taikymo sritį;

 

_________________

 

1a 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (OL L 187, 2014 6 26, p. 1).

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl reglamento

23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(23) uosto paslaugų teikėjų, kurie paskirti nesilaikant atviros, skaidrios ir nediskriminacinės tvarkos, taikomi uosto paslaugų mokesčiai susiję su didesne rizika, kad kainos bus pernelyg aukštos, atsižvelgiant į tų uosto paslaugų teikėjų monopolistinę ar oligopolistinę padėtį ir į tai, kad jų rinkoje negali būti konkurencijos. Tokia pati rizika susijusi ir su vidinių veiklos vykdytojų, apibrėžtų šiame reglamente, taikomais mokesčiais. Dėl sąžiningų rinkos mechanizmų stygiaus toms paslaugoms teikti turėtų būti nustatyta tvarka, kuri užtikrintų, kad už minėtas paslaugas renkami mokesčiai būtų grindžiami įprastomis atitinkamos rinkos sąlygomis ir būtų nustatomi skaidriai ir netaikant diskriminacijos;

(23) uosto paslaugų teikėjų, kurie paskirti nesilaikant atviros, skaidrios ir nediskriminacinės tvarkos, taikomi uosto paslaugų mokesčiai ir mokesčiai, kuriuos taiko laivo vedimo paslaugų teikėjai, nepatiriantys veiksmingos konkurencijos, susiję su didesne rizika, kad kainos bus pernelyg aukštos. Dėl sąžiningų rinkos mechanizmų stygiaus toms paslaugoms teikti turėtų būti nustatyta tvarka, kuri užtikrintų, kad už minėtas paslaugas renkami mokesčiai nebūtų neproporcingi ekonominei teikiamų paslaugų vertei ir būtų nustatomi skaidriai ir netaikant diskriminacijos;

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(24) siekiant efektyvumo, kiekvieno atskiro uosto infrastruktūros mokesčiai turėtų būti nustatomi skaidriai ir savarankiškai, laikantis to uosto komercinės ir investicijų strategijos;

(24) uosto valdymo įstaigos pareiga, inter alia, yra palengvinti prekybą ir tarpininkauti tarp regiono pramonės įmonių ir vežėjų. Todėl siekiant efektyvumo, kiekvieno atskiro uosto infrastruktūros mokesčiai turėtų būti nustatomi skaidriai ir savarankiškai, laikantis to uosto komercinės ir investicijų strategijos;

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(25) siekiant plėtoti trumpųjų nuotolių laivybą ir pritraukti laivų, kurių eksploatacinės charakteristikos, susijusios su poveikiu aplinkai, arba jais vykdomos transportavimo veiklos (visų pirma atviroje jūroje arba sausumoje vykdomos jūrų transporto veiklos) charakteristikos, susijusios su energijos vartojimo efektyvumu ir anglies dioksido išmetimu, geresnės už vidutines, turėtų būti leidžiama uosto infrastruktūros mokesčius diferencijuoti. Toks diferencijavimas turėtų padėti vykdyti aplinkos ir kovos su klimato kaita politiką ir užtikrinti uosto ir jo apylinkių darnų vystymąsi, visų pirma mažinant į uostą įplaukiančių ir ten stovinčių laivų poveikį aplinkai;

(25) uosto mokesčių diferenciacija yra uosto valdymo įstaigai svarbi priemonė ir ja turėtų būti leidžiama naudotis. Uosto infrastruktūros mokesčiai gali būti diferencijuoti, pvz., siekiant plėtoti trumpųjų nuotolių laivybą ir pritraukti laivų, kurių eksploatacinės charakteristikos, susijusios su poveikiu aplinkai, arba jais vykdomos transportavimo veiklos (visų pirma atviroje jūroje arba sausumoje vykdomos jūrų transporto veiklos) charakteristikos, susijusios su energijos vartojimo efektyvumu ir anglies dioksido išmetimu, geresnės už vidutines. Toks diferencijavimas turėtų padėti vykdyti aplinkos ir kovos su klimato kaita politiką ir užtikrinti uosto ir jo apylinkių darnų vystymąsi, visų pirma mažinant į uostą įplaukiančių ir ten stovinčių laivų poveikį aplinkai;

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl reglamento

26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(26) turėtų veikti tinkama infrastruktūra, kad su uostų naudotojais, kurių prašoma mokėti uosto infrastruktūros mokestį ir (arba) uosto paslaugos mokestį, būtų reguliariai konsultuojamasi tais atvejais, kai nustatomas ir keičiamas uosto infrastruktūros mokestis ir uosto paslaugos mokestis. Uostų valdymo įstaigos taip pat turėtų reguliariai konsultuotis su kitomis suinteresuotosiomis šalimis pagrindiniais klausimais, susijusiais su darniu uosto vystymusi, jo našumu ir pajėgumu pritraukti ir skatinti ūkinę veiklą, pavyzdžiui, dėl uosto paslaugų koordinavimo uosto teritorijoje ir susisiekimo su žemyno giluma bei administracinių uosto procedūrų efektyvumo;

(26) turėtų būti užtikrinta, kad su uostų naudotojais, kurių prašoma mokėti uosto infrastruktūros mokestį ir (arba) uosto paslaugos mokestį, būtų reguliariai konsultuojamasi tais atvejais, kai nustatomas ir keičiamas uosto infrastruktūros mokestis ir uosto paslaugos mokestis. Uostų valdymo įstaigos taip pat turėtų reguliariai konsultuotis su kitomis suinteresuotosiomis šalimis pagrindiniais klausimais, susijusiais su darniu uosto vystymusi, jo našumu ir pajėgumu pritraukti ir skatinti ūkinę veiklą, pavyzdžiui, dėl uosto paslaugų koordinavimo uosto teritorijoje ir susisiekimo su žemyno giluma bei administracinių uosto procedūrų efektyvumo; Uosto valdymo įstaiga turėtų pritraukti privačių investuotojų, kurie skirtų dideles investicijas uostams, kartu vykdydama darnias konsultacijas dėl uosto plėtojimo planų;

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl reglamento

27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(27) siekiant užtikrinti tinkamą ir veiksmingą šio reglamento taikymą, kiekvienoje valstybėje narėje turėtų būti paskirta nepriklausoma priežiūros įstaiga – tai galėtų būti jau veikianti įstaiga;

(27) siekiant užtikrinti, kad būtų nustatyta nepriklausoma skundų nagrinėjimo tvarka, kiekvienoje valstybėje narėje turėtų būti paskirta viena arba daugiau nepriklausomą priežiūrą atliekančių įstaigų. Šiuo tikslu turėtų būti įmanoma paskirti jau veikiančias įstaigas, pvz., konkurencijos tarnybas, teismus, ministerijas arba su uosto valdymo įstaiga nesusijusius ministerijų departamentus;

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl reglamento

28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(28) įvairios nepriklausomos priežiūros įstaigos turėtų keistis informacija apie savo darbą ir bendradarbiauti, kad būtų užtikrintas vienodas šio reglamento taikymas;

(28) su tarpvalstybiniais ginčais ir skundais susijusiais atvejais įvairios nepriklausomą priežiūrą atliekančios įstaigos turėtų bendradarbiauti tarpusavyje ir keistis informacija apie savo darbą;

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl reglamento

28 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(28a) darbo santykiai uoste turi didelio poveikio uostų veiklai. Todėl ES lygmens uostų sektoriaus socialinio dialogo komitetas suteikia socialiniams partneriams galimybę siekti rezultatų, susijusių su darbo organizavimu ir darbo sąlygomis, pvz., sveikata ir sauga, mokymu ir kvalifikacija, Sąjungos politika dėl kuro, kurio sudėtyje mažai sieros, ir sektoriaus patrauklumu jauniems darbuotojams ir darbuotojoms moterims;

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl reglamento

29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(29) siekiant papildyti ir iš dalies pakeisti tam tikras neesmines šio reglamento nuostatas, visų prima skatinti vienodai taikyti aplinkosauginius mokesčius, Sąjungos lygmeniu padidinti aplinkosauginių mokesčių darnumą ir užtikrinti, kad būtų taikomi bendri apmokestinimo principai, siekiant skatinti trumpųjų nuotolių laivybą, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti aktus dėl bendros laivų klasifikacijos, kuro ir veiklos tipų, pagal kuriuos būtų diferencijuojami infrastruktūros mokesčiai, ir dėl uosto infrastruktūros mokesčiams taikytinų bendrų apmokestinimo principų. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais. Atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų vienu metu, laiku ir tinkamai perduodami Europos Parlamentui ir Tarybai;

Išbraukta.

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl reglamento

30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(30) siekiant užtikrinti vienodas šio reglamento įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti perduoti įgyvendinimo įgaliojimai, susiję su atitinkama tvarka, pagal kurią nepriklausomos priežiūros įstaigos keistųsi informacija. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai13;

Išbraukta.

__________________

 

13 OL L 55, 2001 2 28, p. 13.

 

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl reglamento

30 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(30a) Komisija raginama pateikti pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto dėl atleidimo nuo laivavedybos sertifikatų, kad būtų skatinama tokius sertifikatus naudoti visose valstybėse narėse siekiant padidinti uostų veiklos efektyvumą, visų pirma paskatinti trumpųjų nuotolių jūrų laivybą, kai tai įmanoma atsižvelgiant į saugos sąlygas. Specialiuosius reikalavimus, kuriais remiantis būtų išduodami atleidimo nuo laivavedybos sertifikatai, turėtų nustatyti valstybės narės, atlikusios rizikos įvertinimą ir atsižvelgdamos į vietos sąlygas. Šie reikalavimai turėtų būti skaidrūs, nediskriminuojantys ir proporcingi;

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl reglamento

31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(31) kadangi šio reglamento tikslų, t. y. modernizuoti uosto paslaugas ir sukurti deramas sąlygas, kad į visus transeuropinio transporto tinklo uostus būtų pritraukta reikiamų investicijų, valstybės narės negali deramai pasiekti dėl europinio jų masto, tarptautinio ir tarpvalstybinio uostų bei su uostais susijusio jūrų verslo pobūdžio, ir todėl, siekiant užtikrinti vienodas konkurencijos sąlygas Europoje, tų tikslų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, Sąjunga, vadovaudamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsniu, gali priimti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti;

(31) kadangi šio reglamento tikslų, t. y. užtikrinti uosto paslaugų organizavimo sistemą ir sukurti deramas sąlygas, kad į visus transeuropinio transporto tinklo jūrų uostus būtų pritraukta reikiamų investicijų, valstybės narės negali deramai pasiekti dėl europinio jų masto, tarptautinio ir tarpvalstybinio uostų bei su uostais susijusio jūrų verslo pobūdžio, ir todėl, siekiant užtikrinti vienodas konkurencijos sąlygas Europoje, tų tikslų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, Sąjunga, vadovaudamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsniu, gali priimti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti. Sąjungos uostai turėtų būti apsaugoti, turint omenyje trečiųjų šalių uostus, kuriems netaikomi tie patys šiame reglamente nustatyti organizavimo ir veiklos kriterijai;

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl reglamento

31 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(31a) darbo santykiai uoste turi didelio poveikio įvairių rūšių veiklai uostuose ir uostų veikimui. Todėl ES lygmens uostų sektoriaus socialinio dialogo komitetas turėtų suteikti Sąjungos socialiniams partneriams galimybę siekti bendrų rezultatų sprendžiant socialinius klausimus, susijusius su darbo santykiais uostuose. Paisydama socialinių partnerių savarankiškumo, Komisija prireikus turėtų sudaryti palankesnes sąlygas deryboms, jas remti ir teikti techninio pobūdžio pagalbą. Sąjungos socialiniai partneriai turėtų turėti galimybę pranešti apie padarytą pažangą, jeigu jie to pageidauja, kad Komisija, teikdama ataskaitas apie šio reglamento poveikį, galėtų atsižvelgti į šių derybų rezultatus;

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) aiški patekimo į uosto paslaugų rinką sistema;

a) aiški uosto paslaugų organizavimo sistema;

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) finansinį skaidrumą ir mokesčius, kuriuos turi taikyti valdymo įstaigos arba uosto paslaugų teikėjai, reglamentuojančios bendros taisyklės.

b) bendros taisyklės, reglamentuojančios finansinį skaidrumą ir mokesčius, kuriuos turi taikyti valdymo įstaigos arba uosto paslaugų teikėjai, patenkantys į šio reglamento taikymo sritį.

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) bunkeravimas;

Išbraukta.

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Be to, šio reglamento 12 straipsnio 2 dalis taip pat taikoma dugno gilinimo paslaugai.

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Šis reglamentas taikomas visiems transeuropinio transporto tinklo jūrų uostams, nustatytiems Reglamento XXX [reglamento dėl TEN-T gairių] I priede.

3. Šis reglamentas taikomas visiems Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1315/20131a II priede išvardytiems transeuropinio transporto tinklo jūrų uostams.

 

________________

 

1a 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1315/2013 dėl Sąjungos transeuropinio transporto tinklo plėtros gairių, kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 661/2010/ES (OL L 348, 2013 12 20, p. 1).

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a. Šis reglamentas nedaro poveikio jokioms uosto struktūroms, kurios atitinka 1 dalies a ir b punktuose nurodytus principus.

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3b. Valstybės narės gali nuspręsti netaikyti šio reglamento visuotinio transeuropinio tinklo jūrų uostams, esantiems SESV 349 straipsnyje nurodytuose atokiausiuose regionuose. Tuo atveju, jei valstybės narės nusprendžia netaikyti šio reglamento tokiems jūrų uostams, jos praneša apie savo sprendimą Komisijai.

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. krovinių tvarkymo paslaugos – tiesiogiai su krovinių vežimu susijęs importuojamų, eksportuojamų ar tranzitu gabenamų krovinių krovos iš laivo į krantą ir atvirkščiai darbų organizavimas ir krovinių tvarkymas, įskaitant krovinių paruošimą, vežimą ir laikiną saugojimą atitinkamame krovinių tvarkymo terminale; prie krovinių tvarkymo paslaugų nepriskiriamas sandėliavimas, konteinerių ištuštinimas, pakartotinis pakavimas arba kitos pridėtinės vertės paslaugos, susijusios su tvarkomu kroviniu;

2. krovinių tvarkymo paslaugos – tiesiogiai su krovinių vežimu susijęs importuojamų, eksportuojamų ar tranzitu gabenamų krovinių krovos iš laivo į krantą ir atvirkščiai darbų organizavimas ir krovinių tvarkymas, įskaitant krovinių paruošimą, pritvirtinimą, atlaisvinimą, patalpinimą, vežimą ir laikiną saugojimą atitinkamame krovinių tvarkymo terminale; prie krovinių tvarkymo paslaugų nepriskiriamas sandėliavimas, konteinerių ištuštinimas, pakartotinis pakavimas arba kitos pridėtinės vertės paslaugos, susijusios su tvarkomu kroviniu, nebent valstybė narė nuspręstų kitaip;

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 2 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a. kompetentinga institucija – viešoji arba privačioji įstaiga, kuri vietos, regioniniu ar nacionaliniu lygmeniu turi teisę pagal nacionalinę teisę ar kitus teisės aktus vykdyti veiklą, susijusią su uosto veiklos organizavimu ir valdymu, kartu su uosto valdymo įstaiga arba vietoje jos;

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. dugno gilinimas – smėlio, nuosėdų ar kitų medžiagų šalinimas nuo įplaukimo į uostą kelio dugno, kad laivai galėtų patekti į uostą; dugno gilinimas apima pirminį iškasimą (kapitalinį dugno gilinimą) ir tvarkomąjį dugno gilinimą, kad vandens kelią būtų galima naudoti;

3. dugno gilinimas – smėlio, nuosėdų ar kitų medžiagų šalinimas nuo įplaukimo į uostą kelio dugno, kad laivai galėtų patekti į uostą; dugno gilinimas apima pirminį iškasimą (kapitalinį dugno gilinimą) ir tvarkomąjį dugno gilinimą, kad vandens kelią būtų galima naudoti, ir tai nėra vartotojams siūloma uosto paslauga;

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. uosto valdymo įstaiga – viešoji arba privačioji įstaiga, kurios tikslas pagal nacionalinę teisę arba kitus teisės aktus yra administruoti ir valdyti uosto infrastruktūrą bei eismą uoste, koordinuoti ir prireikus kontroliuoti įvairių atitinkamame uoste veikiančių subjektų veiklą, nesvarbu, ar ši įstaiga vykdo kitą veiklą;

5. uosto valdymo įstaiga – viešoji arba privačioji įstaiga, kurios tikslas pagal nacionalinę teisę arba kitus teisės aktus yra administruoti ir valdyti uosto infrastruktūrą, prireikus koordinuoti, vykdyti, organizuoti arba kontroliuoti įvairių atitinkamame uoste veikiančių subjektų veiklą ir administruoti bei valdyti eismą uoste, taip pat rūpintis uosto teritorijos plėtra;

Pakeitimas    55

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6. švartavimas – prišvartavimo ir atšvartavimo paslaugos, kurių reikia, kad laivas galėtų nuleisti inkarą ar kitaip prisitvirtinti prie kranto uoste arba vandens kelyje, kuriuo įplaukiama į uostą;

6. švartavimas – prišvartavimo, atšvartavimo ir perkėlimo į kitą vietą paslaugos, reikalingos laivo saugumui užtikrinti;

Pakeitimas    56

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8. laivo vedimas – locmano arba locmanų tarnybos teikiamos laivo vedimo paslaugos, kuriomis siekiama užtikrinti, kad laivas būtų saugiai įvestas į vandens kelią, kuriuo įplaukiama į uostą, arba išvestas iš jo;

8. laivo vedimas – locmano arba locmanų tarnybos teikiamos laivo vedimo paslaugos, kuriomis siekiama užtikrinti, kad laivas būtų saugiai įvestas į vandens kelią, kuriuo įplaukiama į uostą, arba išvestas iš jo, ar saugiai vedamas uoste;

Pakeitimas    57

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 9 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

9. uosto infrastruktūros mokestis – tiesioginei arba netiesioginei uosto valdymo įstaigos naudai renkamas mokestis, kurį laivų naudotojai arba krovinių savininkai moka už naudojimąsi laivams įvesti į uostą ir išvesti iš jo reikalinga infrastruktūra ir paslaugomis (įskaitant vandens kelius, kuriais įplaukiama į tuos uostus) ir už galimybę aptarnauti keleivius ir krovinius;

9. uosto infrastruktūros mokestis – tiesioginei arba netiesioginei uosto valdymo įstaigos naudai renkamas mokestis, kurį laivų naudotojai arba krovinių savininkai moka už naudojimąsi laivams įvesti į uostą ir išvesti iš jo reikalinga infrastruktūra, įranga ir paslaugomis (įskaitant vandens kelius, kuriais įplaukiama į uostą, jei tie vandens keliai priklauso uosto valdymo įstaigos teisės aktais numatytai kompetencijai) ir už galimybę aptarnauti keleivius ir krovinius, neįskaitant žemės nuomos kainos ir lygiavertį poveikį darančių mokesčių;

Pakeitimas    58

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 12 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

12. uosto paslaugų sutartis – oficialus ir teisiškai privalomas uosto paslaugų teikėjo ir kompetentingos institucijos susitarimas, kuriuo ta institucija, vadovaudamasi uosto paslaugų teikėjų skaičiaus ribojimo tvarka, paskiria uosto paslaugų teikėją teikti uosto paslaugas;

12. uosto paslaugų sutartis – oficialus ir teisiškai privalomas uosto paslaugų teikėjo ir uosto valdymo įstaigos arba kompetentingos institucijos susitarimas, kuriuo ta įstaiga arba institucija, vadovaudamasi uosto paslaugų teikėjų skaičiaus ribojimo tvarka, paskiria uosto paslaugų teikėją teikti uosto paslaugas;

Pakeitimas    59

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 16 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

16. jūrų uostas – žemės ir vandens teritorija, kurioje veikia tokia infrastruktūra ir įranga, kurią naudojant galima priimti laivus, juos pakrauti ir iškrauti, sandėliuoti prekes, priimti ir pristatyti šias prekes, taip pat įlaipinti ir išlaipinti keleivius; taip pat bet kokia kita infrastruktūra, kurios reikia transportavimo veiklos vykdytojams uosto teritorijoje;

16. jūrų uostas – atskirta žemės ir vandens teritorija, valdoma uosto valdymo įstaigos ir apimanti infrastruktūrą ir įrangą, kuriuos naudojant galima priimti laivus, juos pakrauti ir iškrauti, sandėliuoti prekes, priimti ir pristatyti šias prekes, taip pat įlaipinti ir išlaipinti keleivius ir darbuotojus;

Pakeitimas    60

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 17 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

17. laivo vilkimas – pagalba laivui naudojant vilkiką, kuris padeda laivui manevruoti taip, kad šis galėtų saugiai įplaukti į uostą arba išplaukti iš jo;

17. laivo vilkimas – pagalba laivui naudojant vilkiką, kuris padeda laivui manevruoti taip, kad šis galėtų saugiai įplaukti į uostą arba išplaukti iš jo, ar jį saugiai vesti uoste;

Pakeitimas    61

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 18 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

18. įplaukimo į uostą kelias – vandens kelias, kuriuo į uostą įplaukiama iš atviros jūros, pavyzdžiui, uosto laivakelis, farvateris, upė, jūros kanalas ir fiordas.

18. įplaukimo į uostą kelias – vandens kelias, kuriuo į uostą įplaukiama iš atviros jūros, pavyzdžiui, uosto laivakelis, farvateris, upė, jūros kanalas ir fiordas, jei toks vandens kelias priklauso uosto valdymo įstaigos teisės aktais numatytai kompetencijai.

Pakeitimas    62

Pasiūlymas dėl reglamento

II skyriaus antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Patekimas į rinką

Uosto paslaugų organizavimas

Pakeitimas    63

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3 straipsnis

Išbraukta.

Laisvė teikti paslaugas

 

1. Laisvė teikti paslaugas jūrų uostuose, kuriems taikomas šis reglamentas, Sąjungoje įsisteigusiems uosto paslaugų teikėjams suteikiama laikantis šiame skyriuje nustatytų sąlygų.

 

2. Uosto paslaugų teikėjai turi turėti galimybę naudotis pagrindine uosto infrastruktūra tiek, kiek tai būtina jų veiklai vykdyti. Naudojimosi infrastruktūra sąlygos yra sąžiningos, racionalios ir nediskriminacinės.

 

Pakeitimas    64

Pasiūlymas dėl reglamento

3 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a straipsnis

 

Laisvė organizuoti uosto paslaugas

 

1. Pagal šį reglamentą organizuojant uosto paslaugas, kurioms taikomos šio skyriaus nuostatos, gali būti taikomi:

 

a) minimalūs reikalavimai uosto paslaugų teikėjams;

 

b) paslaugų teikėjų skaičiaus apribojimai;

 

c) viešosios paslaugos įpareigojimai;

 

d) nuostatos dėl vidinių veiklos vykdytojų;

 

e) reikalavimas nemokamai atverti uosto paslaugų rinką.

 

2. Organizuojant uosto paslaugų teikimą, kaip numatyta 1 dalyje, laikomasi šiame skyriuje nustatytų sąlygų.

Pakeitimas    65

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Uosto valdymo įstaiga gali reikalauti, kad uosto paslaugų teikėjai įvykdytų minimalius reikalavimus, keliamus atitinkamos uosto paslaugos teikimui.

1. Nedarant poveikio 8 straipsnyje numatytai galimybei nustatyti viešosios paslaugos įpareigojimus, uosto valdymo įstaiga arba kompetentinga institucija gali reikalauti, kad uosto paslaugų teikėjai, įskaitant paslaugų subteikėjus, įvykdytų minimalius reikalavimus, keliamus atitinkamos uosto paslaugos teikimui.

Pakeitimas    66

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. 1 dalyje numatyti minimalūs reikalavimai gali būti susiję tik su (kai taikytina):

2. 1 dalyje numatyti minimalūs reikalavimai yra susiję su:

Pakeitimas    67

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) įranga, kurios reikia atitinkamai uosto paslaugai teikti įprastomis ir saugiomis sąlygomis, ir pajėgumu išlaikyti deramą tokios įrangos būklę;

b) įranga, kurios reikia atitinkamai uosto paslaugai nenutrūkstamai teikti įprastomis ir saugiomis sąlygomis, ir techniniu bei finansiniu pajėgumu išlaikyti reikiamą tokios įrangos būklę;

Pakeitimas    68

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba) uosto paslaugų prieinamumu visiems naudotojams visose prieplaukose be pertrūkio ištisus metus ir bet kuriuo paros laiku;

Pakeitimas    69

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) atitiktimi reikalavimams dėl jūrų saugumo arba reikalavimams dėl uosto ar prieigos prie jo, uosto įrengimų, įrangos ir asmenų saugos ir saugumo;

c) atitiktimi reikalavimams dėl jūrų saugumo arba reikalavimams dėl uosto ar prieigos prie jo, uosto įrengimų, įrangos, darbuotojų ir kitų asmenų saugos ir saugumo;

Pakeitimas    70

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

da) atitiktimi valstybės narės, kurioje yra atitinkamas uostas, socialinės apsaugos ir darbo teisės aktams, įskaitant kolektyvinių sutarčių nuostatas;

Pakeitimas    71

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 dalies d b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

db) gera uosto paslaugų teikėjo reputacija, kaip apibrėžta atitinkamoje valstybėje narėje;

Pakeitimas    72

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a. Įgyvendinant šį reglamentą jokiomis aplinkybėmis nesudaromos sąlygos mažinti valstybių narių ar kompetentingų institucijų nustatytus minimalius uosto paslaugų teikimo reikalavimus.

Pakeitimas    73

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Tais atvejais, kai minimalūs reikalavimai susiję su specifinėmis vietos lygio žiniomis ar žiniomis apie vietos sąlygas, uosto valdymo įstaiga užtikrina, kad skaidriomis ir nediskriminacinėmis sąlygomis būtų suteiktos deramos galimybės gauti su tomis žiniomis susijusias mokymo paslaugas, išskyrus atvejus, kai deramas galimybes gauti tokias mokymo paslaugas suteikia valstybė narė.

4. Tais atvejais, kai minimalūs reikalavimai susiję su specifinėmis vietos lygio žiniomis ar žiniomis apie vietos sąlygas, uosto valdymo įstaiga užtikrina, kad skaidriomis ir nediskriminacinėmis sąlygomis būtų suteiktos deramos galimybės gauti informaciją.

Pakeitimas    74

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. 1 dalyje numatytais atvejais uosto valdymo įstaiga ne vėliau kaip 2015 m. liepos 1 d. arba, jeigu minimalūs reikalavimai taikomi po tos dienos, – likus bent trims mėnesiams iki dienos, kurią tie reikalavimai įsigaliotų, paskelbia 2 dalyje nurodytus minimalius reikalavimus ir teisės teikti uosto paslaugas suteikimo pagal tuos reikalavimus tvarką. Uosto paslaugų teikėjai informuojami iš anksto apie bet kokį kriterijų ir tvarkos pasikeitimą.

5. 1 dalyje numatytais atvejais uosto valdymo įstaiga ne vėliau kaip ...* arba, jeigu minimalūs reikalavimai taikomi po tos dienos, – likus bent trims mėnesiams iki dienos, kurią tie reikalavimai įsigaliotų, paskelbia 2 dalyje nurodytus minimalius reikalavimus ir teisės teikti uosto paslaugas suteikimo pagal tuos reikalavimus tvarką. Uosto paslaugų teikėjai informuojami iš anksto apie bet kokį kriterijų ir tvarkos pasikeitimą.

 

__________________

 

*OL: prašom įrašyti datą – 24 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

Pakeitimas    75

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 5 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5a. Siekiant užtikrinti saugią laivybą ir aplinkos apsaugą, valstybės narės arba kompetentingos institucijos gali reikalauti, kad laivo vilkimo arba švartavimo operacijoms vykdyti naudojami laivai būtų užregistruoti valstybėje narėje, kurioje yra atitinkamas uostas, ir plaukiotų su tos valstybės narės vėliava.

Pakeitimas    76

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Uosto valdymo įstaiga uosto paslaugų teikėjams taiko vienodą tvarką ir veikia skaidriai.

1. Uosto valdymo įstaiga arba kompetentinga institucija uosto paslaugų teikėjams taiko vienodą tvarką ir veikia skaidriai, objektyviai, nediskriminuodama ir proporcingai.

Pakeitimas    77

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Uosto valdymo įstaiga, remdamasi pagal 4 straipsnį nustatytais minimaliais reikalavimais, suteikia teisę teikti uosto paslaugas (arba atsisako suteikti tokią teisę) per vieną mėnesį nuo prašymo suteikti tokią teisę gavimo dienos. Bet koks atsisakymas turi būti tinkamai pagrįstas, remiantis objektyviais, skaidriais, nediskriminaciniais ir proporcingais kriterijais.

2. Uosto valdymo įstaiga arba kompetentinga institucija suteikia teisę teikti uosto paslaugas arba atsisako suteikti tokią teisę, remdamasi pagal 4 straipsnį nustatytais minimaliais reikalavimais. Ji priima sprendimą per pagrįstą laiką ir bet kokiu atveju neviršydama keturių mėnesių laikotarpio nuo prašymo suteikti tokią teisę ir reikalingų dokumentų gavimo dienos. Bet koks atsisakymas turi būti tinkamai pagrįstas, remiantis objektyviais, skaidriais, nediskriminaciniais ir proporcingais kriterijais.

Pakeitimas    78

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

- 1. Šio reglamento 9 straipsnyje nurodytais atvejais, kai uosto valdymo įstaiga nėra perkančioji organizacija, kaip numatyta pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/24/ES1a, šis straipsnis netaikomas.

 

________________

 

1a 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/18/EB (OL L 94, 2014 3 28, p. 65).

Pakeitimas    79

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Nukrypstant nuo 3 straipsnio uosto valdymo įstaiga gali apriboti uosto paslaugų teikėjų, teikiančių konkrečią uosto paslaugą, skaičių dėl vienos ar kelių toliau nurodytų priežasčių:

1. Nedarant poveikio įvairiems uosto paslaugų organizavimo modeliams, uosto valdymo įstaiga arba kompetentinga institucija gali apriboti uosto paslaugų teikėjų, teikiančių konkrečią uosto paslaugą, skaičių dėl vienos ar kelių toliau nurodytų priežasčių:

Pakeitimas    80

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) žemės stygiaus arba žemės naudojimo iš anksto numatytai paskirčiai, jei valdymo įstaiga gali įrodyti, kad žemė – tai pagrindinė uosto infrastruktūra, naudojama uosto paslaugoms teikti, ir kad apribojimas atitinka oficialų uosto plėtros planą, kuriam pritarė uosto valdymo įstaiga, o, jei būtina, kuri nors kita valstybinė kompetentinga institucija pagal nacionalinės teisės aktus;

a) žemės stygiaus arba žemės naudojimo iš anksto numatytai paskirčiai, jei valdymo įstaiga gali įrodyti, kad žemė – tai uosto infrastruktūra, kuri yra būtina uosto paslaugoms teikti, ir kad apribojimas, kai taikytina, atitinka sprendimus arba planus, kuriems pritarė uosto valdymo įstaiga, o, jei būtina, kuri nors kita valstybinė kompetentinga institucija pagal nacionalinės teisės aktus;

Pakeitimas    81

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa) vandens teritorijos stygiaus, kai tai turi lemiamą įtaką galimybei saugiai ir efektyviai teikti atitinkamas uosto paslaugas;

Pakeitimas    82

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies a b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ab) eismo konkrečiame uoste ypatumų, dėl kurių įvairūs uosto paslaugų teikėjai tame uoste negali veikti ekonomiškai priimtinomis sąlygomis;

Pakeitimas    83

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies a c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ac) poreikio užtikrinti saugią, patikimą arba aplinkosauginiu požiūriu tvarią uosto veiklą;

Pakeitimas    84

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a. Uosto paslaugos teikėjų skaičius ribojamas vykdant atrankos procedūrą, kuri yra atvira visoms suinteresuotosioms šalims, nediskriminacinė ir skaidri. Uosto valdymo įstaiga perduoda visoms suinteresuotosioms šalims visą reikiamą informaciją, susijusią su atrankos procedūros organizavimu ir paraiškų pateikimo terminu, taip pat visus susijusius sutarčių skyrimo kriterijus ir reikalavimus. Paraiškų pateikimo terminas turi būti pakankamai ilgas, kad suinteresuotosios šalys galėtų tinkamai įvertinti atrankos reikalavimus ir parengti savo paraišką; įprastomis aplinkybėmis šis terminas turi būti ne trumpesnis nei 30 dienų.

Pakeitimas    85

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Kai uosto valdymo įstaiga teikia uosto paslaugas pati arba per teisiškai atskirą subjektą, kurį ji tiesiogiai arba netiesiogiai kontroliuoja, sprendimo, kuriuo apribojamas uosto paslaugų teikėjų skaičius, priėmimą valstybė narė gali pavesti institucijai, kuri yra nepriklausoma nuo uosto valdymo įstaigos. Jeigu valstybė narė sprendimo, kuriuo apribojamas uosto paslaugų teikėjų skaičius, priėmimo nepaveda tokiai institucijai, paslaugų teikėjų skaičius turi būti ne mažesnis kaip du.

4. Kai uosto valdymo įstaiga teikia uosto paslaugas pati arba per teisiškai atskirą subjektą, kurį ji tiesiogiai arba netiesiogiai kontroliuoja, valstybė narė imasi reikiamų priemonių siekiant išvengti interesų konfliktų. Jeigu tokių priemonių nesiimama, teikėjų skaičius turi būti ne mažesnis kaip du, nebent apribojimas paliekant vieną teikėją gali būti pagrįstas kuria nors iš 1 dalyje nurodytų priežasčių.

Pakeitimas    86

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7 straipsnis

Išbraukta.

Uosto paslaugų teikėjų skaičiaus apribojimo tvarka

 

 

1. Uosto paslaugos teikėjų skaičius pagal 6 straipsnį ribojamas laikantis atrankos tvarkos, kuri yra atvira visoms suinteresuotosioms šalims, nediskriminacinė ir skaidri.

 

2. Jeigu apskaičiuota uosto paslaugos vertė viršija 3 dalyje nustatytą ribinę vertę, taikomos Direktyvoje …./…. [dėl koncesijos] nustatytos taisyklės dėl skyrimo procedūros, procedūrinių garantijų ir maksimalios koncesijų trukmės.

 

3. Ribinė vertė ir uosto paslaugos vertės nustatymo metodas yra tokie, kokie nustatyti atitinkamose taikytinose Direktyvos .…/…. [dėl koncesijos] nuostatose.

 

4. Atrinktas paslaugų teikėjas ar teikėjai ir valdymo įstaiga sudaro uosto paslaugų sutartį.

 

5. Taikant šį reglamentą, esminis uosto paslaugų sutarties pakeitimas (apibrėžtas Direktyvoje .…/…. [dėl koncesijos]), atliktas tos sutarties galiojimo laikotarpiu, laikomas nauja uosto paslaugų sutartimi, ir jam reikia taikyti naują procedūrą, nurodytą 2 dalyje.

 

6. Šio straipsnio 1–5 dalys netaikomos 9 straipsnyje nurodytais atvejais.

 

7. Šiuo reglamentu nedaromas poveikis Direktyvai …/… [dėl koncesijos]15, Direktyvai .…/….[dėl komunalinių paslaugų]16 ir Direktyvai …/… [dėl viešųjų pirkimų]17.

 

__________________

 

15 Direktyvos dėl koncesijos sutarčių skyrimo pasiūlymas – COM(2011) 897 final.

 

16 Pasiūlymas dėl Direktyvos dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų (COM/2011/0895 final).

 

 

17 Direktyvos dėl viešųjų pirkimų pasiūlymas – COM(2011) 896 final.

 

Pakeitimas    87

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Valstybės narės gali nuspręsti nustatyti paslaugų teikėjams su uosto paslaugomis susijusius viešosios paslaugos įpareigojimus, kad užtikrintų:

1. Valstybės narės paskiria kompetentingą instituciją savo teritorijoje, kuri gali būti uosto valdymo įstaiga, turinti teisę taikyti paslaugų teikėjams su uosto paslaugomis susijusius viešosios paslaugos įpareigojimus, kad užtikrintų bent:

Pakeitimas    88

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) paslaugos prieinamumą visiems naudotojams;

b) paslaugos prieinamumą visiems naudotojams, prireikus, vienodomis sąlygomis;

Pakeitimas    89

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca) saugią, patikimą arba aplinkosauginiu požiūriu tvarią uosto veiklą;

Pakeitimas    90

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalies c b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

cb) tinkamų transporto paslaugų visuomenei teikimą ir teritorinę sanglaudą.

Pakeitimas    91

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Valstybės narės savo teritorijoje paskiria kompetentingas institucijas, kurios nustatytų tokius viešosios paslaugos įpareigojimus. Uosto valdymo įstaiga gali būti kompetentinga institucija.

Išbraukta.

Pakeitimas    92

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Tais atvejais, kai pagal 3 dalį paskirta kompetentinga institucija skiriasi nuo uosto valdymo įstaigos, ta kompetentinga institucija 6 ir 7 straipsniuose numatytais įgaliojimais, susijusiais su uosto paslaugų teikėjų skaičiaus apribojimu, naudojasi remdamasi viešosios paslaugos įpareigojimais.

4. Tais atvejais, kai pagal šios straipsnio 1 dalį paskirta kompetentinga institucija skiriasi nuo uosto valdymo įstaigos, ta kompetentinga institucija 6 straipsnyje numatytais įgaliojimais, susijusiais su uosto paslaugų teikėjų skaičiaus apribojimu, naudojasi remdamasi viešosios paslaugos įpareigojimais.

Pakeitimas    93

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Jeigu kompetentinga institucija nusprendžia nustatyti viešosios paslaugos įpareigojimus visuose valstybės narės jūrų uostuose, kuriems taikomas šis reglamentas, ji praneša apie tokius įpareigojimus Komisijai.

5. Jeigu valstybė narė nusprendžia nustatyti viešosios paslaugos įpareigojimus visuose valstybės narės jūrų uostuose, kuriems taikomas šis reglamentas, ji praneša apie tokius įpareigojimus Komisijai.

Pakeitimas    94

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6. Jeigu sutrinka uosto paslaugų, kurios teikiamos pagal viešosios paslaugos įpareigojimus, teikimas arba kai atsiranda tiesioginis tokios padėties susidarymo pavojus, kompetentinga institucija gali taikyti neatidėliotiną priemonę. Kaip neatidėliotina priemonė gali būti taikomas tiesioginis paskyrimas, kad paslaugos teikimą būtų galima pavesti kitam paslaugų teikėjui ne ilgesniam kaip vienerių metų laikotarpiui. Per tą laikotarpį kompetentinga institucija arba pradeda taikyti naują tvarką, kad atrinktų uosto paslaugų teikėją pagal 7 straipsnį, arba taiko 9 straipsnį.

6. Jeigu sutrinka uosto paslaugų, kurios teikiamos pagal viešosios paslaugos įpareigojimus, teikimas arba kai atsiranda tiesioginis tokios padėties susidarymo pavojus, kompetentinga institucija gali taikyti neatidėliotiną priemonę. Kaip neatidėliotina priemonė gali būti taikomas tiesioginis paskyrimas, kad paslaugos teikimą būtų galima pavesti kitam paslaugų teikėjui ne ilgesniam kaip vienerių metų laikotarpiui. Per tą laikotarpį kompetentinga institucija arba pradeda taikyti naują tvarką, kad atrinktų uosto paslaugų teikėją, arba taiko 9 straipsnį. Kolektyviniai veiksmai, atitinkantys susijusios valstybės narės nacionalinius teisės aktus ir (arba) taikomus socialinių partnerių susitarimus, nelaikomi uosto paslaugų teikimo trikdžiais, dėl kurių galima imtis neatidėliotinų priemonių.

Pakeitimas    95

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. 6 straipsnio 1 dalies b punkte numatytais atvejais kompetentinga institucija gali nuspręsti teikti uosto paslaugą pagal viešosios paslaugos įpareigojimus pati arba tiesiogiai įpareigoti teisiškai atskirą subjektą, kurį ji kontroliuoja taip pat kaip savo padalinius, vykdyti tokius įpareigojimus. Tokiu atveju, taikant šį reglamentą, uosto paslaugų teikėjas laikomas vidiniu veiklos vykdytoju.

1. Uosto valdymo įstaiga arba kompetentinga institucija gali nuspręsti teikti uosto paslaugą pati arba per teisiškai atskirą subjektą, kurį ji kontroliuoja taip pat kaip savo padalinius, jeigu visiems atitinkamą paslaugą teikiantiems veiklos vykdytojams vienodai taikomos 4 straipsnio nuostatos. Tokiu atveju, taikant šį reglamentą, uosto paslaugų teikėjas laikomas vidiniu veiklos vykdytoju.

Pakeitimas    96

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Kompetentinga institucija laikoma kontroliuojančia teisiškai atskirą subjektą taip pat kaip ji kontroliuoja savo padalinius tik tuo atveju, jei ji daro lemiamą įtaką ir kontroliuojamo teisinio subjekto strateginiams tikslams, ir svarbiems jo sprendimams.

2. Uosto valdymo įstaiga arba kompetentinga institucija laikoma kontroliuojančia teisiškai atskirą subjektą taip pat kaip ji kontroliuoja savo padalinius tik tuo atveju, jei ji daro lemiamą įtaką ir susijusio teisinio subjekto strateginiams tikslams, ir svarbiems jo sprendimams.

Pakeitimas    97

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Vidinis veiklos vykdytojas teikia uosto paslaugą tik uoste (-uose), kuriame (-iuose) jam pavesta teikti uosto paslaugą.

3. 8 straipsnyje nurodytais atvejais vidinis veiklos vykdytojas teikia uosto paslaugą tik uoste (-uose), kuriame (-iuose) jam pavesta teikti uosto paslaugą.

Pakeitimas    98

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Nedarydamos poveikio nacionalinei ir Sąjungos teisei, įskaitant socialinių partnerių kolektyvinius susitarimus, uosto valdymo įstaigos gali reikalauti, kad paskirtasis uosto paslaugų teikėjas, paskirtas laikantis 7 straipsnyje nustatytos tvarkos (jeigu šis paslaugų teikėjas nėra esamas uosto paslaugų teikėjas), suteiktų darbuotojams, kuriuos anksčiau buvo įdarbinęs esamas uosto paslaugų teikėjas, teises, kurias gauti jie turėtų teisę, jei būtų įvykęs perdavimas, apibrėžtas Direktyvoje 2001/23/EB.

2. Nedarydama poveikio nacionalinei ir Sąjungos teisei, įskaitant socialinių partnerių sudarytas tipines kolektyvines sutartis, kompetentinga institucija reikalauja, kad paskirtasis uosto paslaugų teikėjas sudarytų darbuotojams darbo sąlygas, grindžiamas privalomais nacionalinio, regioninio ar vietos lygmens socialiniais standartais. Jei pasikeitus paslaugų teikėjui vykdomas darbuotojų perdavimas, darbuotojams, kuriuos anksčiau buvo įdarbinęs esamas uosto paslaugų teikėjas, užtikrinamos tokios pačios teisės, kurias gauti jie turėtų teisę, jei būtų įvykęs perdavimas, apibrėžtas Direktyvoje 2001/23/EB.

Pakeitimas    99

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Jei uosto valdymo įstaigos reikalauja, kad uosto paslaugų teikėjai laikytųsi tam tikrų socialinių standartų, susijusių su atitinkamų uosto paslaugų teikimu, konkurso dokumentuose ir uosto paslaugų sutartyse nurodomi susiję darbuotojai ir pateikiama skaidri informacija apie jų sutartines teises ir sąlygas, kuriomis darbuotojai laikomi susijusiais su uosto paslaugomis.

3. Uosto valdymo įstaigos arba kompetentinga institucija reikalauja, kad visi uosto paslaugų teikėjai laikytųsi visų socialinių ir darbo standartų, nustatytų pagal Sąjungos ir (arba) nacionalinę teisę, taip pat taikomas kolektyvines sutartis, paisant nacionalinės praktikos ir tradicijų. Jei teikiant tam tikras uosto paslaugas vykdomas darbuotojų perdavimas, konkurso dokumentuose ir uosto paslaugų sutartyse nurodomi susiję darbuotojai ir pateikiama skaidri informacija apie jų sutartines teises ir sąlygas, kuriomis darbuotojai laikomi susijusiais su uosto paslaugomis.

Pakeitimas    100

Pasiūlymas dėl reglamento

10 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

10a straipsnis

 

Mokymai ir darbo sauga

 

1. Darbdavys užtikrina, kad darbuotojai dalyvautų mokymuose, per kuriuos jie įgytų tvirtų žinių apie sąlygas, kuriomis atliekamas jų darbas, ir kad jie būtų tinkamai apmokyti šalinti darbe galinčius kilti pavojus.

 

2. Visiškai užtikrinant socialinių partnerių savarankiškumą, ES lygmens uostų sektoriaus socialinio dialogo komitetas raginamas parengti gaires, pagal kurias būtų nustatomi mokymų reikalavimai, siekiant išvengti nelaimingų atsitikimų ir užtikrinti darbuotojams aukščiausio lygio saugą ir sveikatos apsaugą. Šie mokymų reikalavimai reguliariai atnaujinami siekiant nuolat mažinti nelaimingų atsitikimų darbo vietoje skaičių.

 

3. Socialiniai partneriai raginami parengti modelius, kuriuos taikant būtų, viena vertus, užtikrinama uosto darbo paklausos svyravimo ir uosto veiklai reikalingo lankstumo pusiausvyra ir, kita vertus, tęstinumas ir užimtumo apsauga.

Pakeitimas    101

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šis skyrius ir 24 straipsnio pereinamojo laikotarpio nuostatos netaikomos krovinių tvarkymo paslaugoms ir keleivių aptarnavimo paslaugoms.

Šis skyrius, išskyrus 10a straipsnį, ir 24 straipsnio pereinamojo laikotarpio nuostatos netaikomos krovinių tvarkymo paslaugoms, keleivių aptarnavimo paslaugoms ir laivo vedimui.

Pakeitimas    102

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Jeigu viešąsias lėšas gaunanti uosto valdymo įstaiga uosto paslaugas teikia pati, kiekvienos uosto paslaugų teikimo veiklos sąskaitas ji tvarko atskirai nuo kitos savo veiklos sąskaitų, kad:

2. Jeigu viešąsias lėšas gaunanti uosto valdymo įstaiga uosto ar dugno gilinimo paslaugas teikia pati, kiekvienos viešosiomis lėšomis finansuojamos ar investavimo veiklos sąskaitas ji tvarko atskirai nuo kitos savo veiklos sąskaitų, kad:

Pakeitimas    103

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Tuo atveju, jei uosto valdymo įstaiga arba uostų asociacija dugno gilinimo darbus atlieka pati ir šiai veiklai vykdyti gauna viešąjį finansavimą, ji negali uosto gilinimo darbų atlikti kitose valstybėse narėse.

Pakeitimas    104

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. 1 dalyje nurodytos viešosios lėšos apima kapitalo ar kvazikapitalo lėšas, negrąžintinas dotacijas, tik tam tikromis aplinkybėmis grąžintinas dotacijas, paskolų suteikimą, įskaitant paskolos viršijimą bei kapitalo investicijų avansines sumas, valdžios institucijų uosto valdymo įstaigai suteiktas garantijas, išmokėtus dividendus ir nepaskirstytą pelną ar kokios nors kitokios rūšies viešąją finansinę paramą.

3. 1 dalyje nurodytos viešosios lėšos apima kapitalo ar kvazikapitalo lėšas, negrąžintinas dotacijas, tik tam tikromis aplinkybėmis grąžintinas dotacijas, paskolų suteikimą, įskaitant paskolos viršijimą bei kapitalo investicijų avansines sumas, valdžios institucijų uosto valdymo įstaigai suteiktas garantijas ar kokios nors kitokios rūšies viešąją finansinę paramą.

Pakeitimas    105

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Uosto valdymo įstaiga užtikrina, kad Komisijai ir 17 straipsnyje nurodytai kompetentingai nepriklausomai priežiūros įstaigai informacija apie šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytus finansinius santykius būtų prieinama penkerius metus nuo tų biudžetinių metų, su kuriais ta informacija yra susijusi, pabaigos.

4. Uosto valdymo įstaiga užtikrina, kad Komisijai ir pagal 17 straipsnį paskirtai įstaigai informacija apie šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytus finansinius santykius būtų prieinama penkerius metus nuo tų biudžetinių metų, su kuriais ta informacija yra susijusi, pabaigos.

Pakeitimas    106

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Uosto valdymo įstaiga, gavusi prašymą, Komisijai ir kompetentingai nepriklausomai priežiūros įstaigai perduoda bet kokią papildomą informaciją, kuri, jų manymu, reikalinga norint išsamiai ištirti pateiktus duomenis ir įvertinti atitiktį šiam reglamentui. Informacija perduodama per du mėnesius nuo prašymo pateikimo dienos.

5. Uosto valdymo įstaiga, gavusi oficialų skundą ir prašymą, Komisijai ir pagal 17 straipsnį paskirtai įstaigai perduoda bet kokią papildomą informaciją, kuri, jų manymu, reikalinga norint išsamiai ištirti pateiktus duomenis ir įvertinti atitiktį šiam reglamentui. Informacija perduodama per du mėnesius nuo prašymo pateikimo dienos.

Pakeitimas    107

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

7a. Valstybės narės gali nuspręsti, kad neproporcingos administracinės naštos atveju Reglamento (ES) Nr. 1315/2013 20 straipsnio 2 dalies a arba b punkte nurodytų kriterijų neatitinkantiems jų visuotinio tinklo uostams šio straipsnio 2 dalis netaikoma, su sąlyga, kad visos gautos viešosios lėšos ir jų naudojimas teikiant uosto paslaugas apskaitos sistemoje išlieka visiškai skaidrūs. Jei valstybės narės priima tokį sprendimą, prieš šio sprendimo įsigaliojimą jos apie tai praneša Komisijai.

Pakeitimas    108

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Mokesčiai už 9 straipsnyje nurodyto vidinio veiklos vykdytojo teikiamas paslaugas ir uosto paslaugų teikėjų taikomi mokesčiai (tais atvejais, kai ribojamas paslaugų teikėjų, kurie nebuvo paskirti laikantis atvirų, skaidrių ir nediskriminacinių procedūrų, skaičius) nustatomi skaidriai ir be diskriminacijos. Nustatant šiuos mokesčius atsižvelgiama į sąlygas konkurencingoje atitinkamoje rinkoje, ir jie neturi būti neproporcingi teikiamos paslaugos ekonominei vertei.

1. Mokesčiai už vidinio veiklos vykdytojo pagal viešosios paslaugos įpareigojimą teikiamas paslaugas, mokesčiai už laivo vedimo paslaugas, kurias teikiant nepatiriama veiksminga konkurencija, ir uosto paslaugų teikėjų pagal 6 straipsnio 1 dalies b punktą taikomi mokesčiai nustatomi skaidriai ir be diskriminacijos. Nustatant šiuos mokesčius, kiek tai įmanoma, atsižvelgiama į sąlygas konkurencingoje atitinkamoje rinkoje, ir jie neturi būti neproporcingi teikiamos paslaugos ekonominei vertei.

Pakeitimas    109

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Uosto valdymo įstaiga, gavusi prašymą, 17 straipsnyje nurodytai kompetentingai nepriklausomai priežiūros įstaigai perduoda informaciją apie elementus, kuriais remiantis galima nustatyti uosto paslaugos mokesčių, kuriems taikytina šio straipsnio 1 dalis, struktūrą ir dydį. Ši informacija apima metodiką, naudojamą nustatant uosto mokesčius atsižvelgiant į infrastruktūrą ir paslaugas, su kuriomis šie uosto paslaugų mokesčiai susiję.

3. Uosto valdymo įstaiga, gavusi oficialų skundą arba prašymą, pagal 17 straipsnį paskirtai įstaigai perduoda informaciją apie elementus, kuriais remiantis galima nustatyti uosto paslaugos mokesčių, kuriems taikytina šio straipsnio 1 dalis, struktūrą ir dydį. Ši informacija apima metodiką, naudojamą nustatant uosto mokesčius atsižvelgiant į infrastruktūrą ir paslaugas, su kuriomis šie uosto paslaugų mokesčiai susiję.

Pakeitimas    110

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Siekiant užtikrinti infrastruktūros apmokestinimo sistemos veiksmingumą, uosto valdymo įstaiga, vadovaudamasi savo komercine strategija ir investicijų planu, pagrįstu atitinkamos rinkos konkurencinėmis sąlygomis, taip pat valstybės pagalbos taisyklėmis, savarankiškai nustato uosto infrastruktūros mokesčių struktūrą ir dydį.

3. Siekiant užtikrinti infrastruktūros apmokestinimo sistemos veiksmingumą, uosto valdymo įstaiga, vadovaudamasi savo komercine strategija ir investicijų planu, taip pat valstybės pagalbos ir konkurencijos taisyklėmis, savarankiškai nustato uosto infrastruktūros mokesčių struktūrą ir dydį.

Pakeitimas    111

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Nedarant poveikio 3 daliai, uosto infrastruktūros mokesčiai gali būti diferencijuojami atsižvelgiant į komercinę praktiką, susijusią su dažnais naudotojais, arba siekiant paskatinti veiksmingiau naudoti uosto infrastruktūrą, plėtoti trumpųjų nuotolių laivybą arba užtikrinti, kad vykdant transportavimo veiklą būtų daromas mažas poveikis aplinkai, energija vartojama efektyviai arba išmetama mažai anglies dioksido. Tokio diferencijavimo kriterijai turi būti tiesiogiai susiję, objektyvūs, skaidrūs, nediskriminaciniai ir deramai atitikti konkurencijos taisykles. Ypač užtikrinama, kad toks diferencijavimas visiems atitinkamiems uosto paslaugų naudotojams būtų prieinamas vienodomis sąlygomis.

4. Nedarant poveikio 3 daliai, uosto infrastruktūros mokesčiai gali būti diferencijuojami atsižvelgiant į uosto ekonominę strategiją ir uosto teritorijų planavimo politiką, susijusią, inter alia, su tam tikrų kategorijų naudotojais, arba siekiant paskatinti veiksmingiau naudoti uosto infrastruktūrą, plėtoti trumpųjų nuotolių laivybą arba užtikrinti, kad vykdant transportavimo veiklą būtų daromas mažas poveikis aplinkai, energija vartojama efektyviai arba išmetama maža i anglies dioksido. Tokio diferencijavimo kriterijai yra sąžiningi, nediskriminaciniai pilietybės požiūriu ir atitinka valstybės pagalbos bei konkurencijos taisykles. Uosto valdymo įstaiga, nustatydama mokesčius, gali atsižvelgti į išorės sąnaudas. Uosto valdymo įstaiga, atsižvelgdama į komercinę praktiką, gali diferencijuoti infrastruktūros mokesčius.

Pakeitimas    112

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Komisija įgaliojama prireikus pagal 21 straipsnyje nustatytą tvarką priimti deleguotuosius aktus dėl bendros laivų klasifikacijos, kuro ir veiklos tipų, pagal kuriuos būtų diferencijuojami infrastruktūros mokesčiai, ir dėl uosto infrastruktūros mokesčiams taikytinų bendrų apmokestinimo principų.

Išbraukta.

Pakeitimas    113

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6. Uosto valdymo įstaiga informuoja uosto naudotojus ir uosto naudotojų atstovus ar asociacijas apie struktūrą ir kriterijus, kuriuos naudojant nustatomas uosto infrastruktūros mokesčių suma, įskaitant bendras išlaidas ir įplaukas, kuriomis remiantis nustatoma uosto infrastruktūros mokesčių struktūra ir dydis. Ji bent prieš tris mėnesius informuoja uosto infrastruktūros naudotojus apie visus uosto infrastruktūros mokesčių arba struktūros ar kriterijų, naudojamų nustatant tokius mokesčius, pokyčius.

6. Uosto valdymo įstaiga skaidriu būdu informuoja uosto naudotojus ir uosto naudotojų atstovus ar asociacijas apie struktūrą ir kriterijus, kuriuos naudojant nustatomas uosto infrastruktūros mokesčių suma. Ji bent prieš tris mėnesius informuoja uosto infrastruktūros naudotojus apie visus uosto infrastruktūros mokesčių arba struktūros ar kriterijų, naudojamų nustatant tokius mokesčius, pokyčius. Negali būti reikalaujama, kad uosto valdymo įstaiga atskleistų mokesčių skirtumus, kurie yra individualių derybų rezultatas.

Pakeitimas    114

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7. Uosto valdymo įstaiga, gavusi prašymą, kompetentingai nepriklausomai priežiūros įstaigai ir Komisijai perduoda 4 dalyje nurodytą informaciją ir išsamią informaciją apie išlaidas ir įplaukas, kuriomis remiantis nustatoma uosto infrastruktūros mokesčių struktūra ir dydis, taip pat informaciją apie metodiką, kuri naudojama nustatant uosto infrastruktūros mokesčius atsižvelgiant į infrastruktūrą ir paslaugas, su kuriomis tie uosto mokesčiai susiję.

7. Uosto valdymo įstaiga, gavusi oficialų skundą ir prašymą, pagal 17 straipsnį paskirtai įstaigai ir Komisijai perduoda šio straipsnio 4 dalyje nurodytą informaciją, praneša apie uosto infrastruktūros mokesčių dydį, taip pat metodiką, kuri naudojama nustatant uosto infrastruktūros mokesčius atsižvelgiant į infrastruktūrą ir paslaugas, su kuriomis tie uosto mokesčiai susiję.

Pakeitimas    115

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Uosto valdymo įstaiga sudaro laivų naudotojų, krovinių savininkų ar kitų uosto naudotojų, kurių prašoma mokėti infrastruktūros mokestį ar uosto paslaugos mokestį (arba abu mokesčius), atstovų komitetą. Komitetas vadinamas uosto naudotojų patariamuoju komitetu.

Išbraukta.

Pakeitimas    116

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Prieš nustatydama uosto infrastruktūros mokesčius uosto valdymo įstaiga kasmet su uosto naudotojų patariamuoju komitetu konsultuojasi dėl tokių mokesčių struktūros ir dydžio. Prieš nustatydami uosto paslaugų mokesčius 6 ir 9 straipsniuose nurodyti uosto paslaugų teikėjai kasmet su uosto naudotojų patariamuoju komitetu konsultuojasi dėl tokių mokesčių struktūros ir dydžio. Uosto valdymo įstaiga suteikia reikiamą infrastruktūrą tokioms konsultacijoms, o uosto paslaugų teikėjai informuoja ją apie konsultacijų rezultatus.

2. Uosto valdymo įstaiga užtikrina, kad būtų nustatyta tinkama konsultavimosi su uosto naudotojais, įskaitant tarpusavyje susijusių transporto paslaugų operatorius, tvarka. Ketindama iš esmės keisti uosto infrastruktūros mokesčius, ji konsultuojasi su uosto naudotojais. Uosto paslaugų teikėjai tinkamai informuoja uosto naudotojus apie uosto mokesčių struktūrą ir jiems nustatyti naudotus kriterijus. Prieš nustatydami uosto paslaugų mokesčius 6 straipsnio 1 dalies b punkte nurodyti vidiniai veiklos vykdytojai, teikiantys paslaugas pagal viešosios paslaugos įpareigojimą, kasmet su uosto naudotojais konsultuojasi dėl tokių mokesčių struktūros ir dydžio. Uosto valdymo įstaiga suteikia reikiamą infrastruktūrą tokioms konsultacijoms, o uosto paslaugų teikėjai informuoja ją apie konsultacijų rezultatus.

 

Šioje dalyje nurodyti įpareigojimai negali būti nustatyti uoste jau įsteigtoms įstaigoms, įskaitant aiškios sudėties įstaigas.

Pakeitimas    117

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Uosto valdymo įstaiga reguliariai konsultuojasi su suinteresuotosiomis šalimis, pavyzdžiui, uoste įsisteigusiomis įmonėmis, uosto paslaugų teikėjais, laivų naudotojais, krovinių savininkais, sausumos transporto operatoriais ir viešosiomis administracijomis, veikiančiais uosto teritorijoje, dėl:

1. Uosto valdymo įstaiga reguliariai konsultuojasi su atitinkamomis suinteresuotosiomis šalimis, veikiančiomis uosto teritorijoje, taip pat prireikus su viešojo administravimo institucijomis, atsakingomis už transporto infrastruktūros planavimą, dėl:

Pakeitimas    118

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca) planavimo ir sprendimų dėl teritorijų planavimo padarinių, kiek tai susiję su aplinkos apsaugos veiksmingumu;

Pakeitimas    119

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 1 dalies c b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

cb) priemonių, kuriomis siekiama užtikrinti ir padidinti saugumą uostų teritorijoje, įskaitant uosto darbuotojų sveikatos apsaugą ir saugą bei informaciją apie uosto darbuotojams sudaromą galimybę dalyvauti mokymuose;

Pakeitimas    120

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Nepriklausoma priežiūros įstaiga

Nepriklausoma priežiūra

Pakeitimas    121

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad nepriklausoma priežiūros įstaiga stebėtų ir prižiūrėtų, kaip šis reglamentas taikomas visuose į jo taikymo sritį įtrauktuose jūrų uostuose kiekvienos valstybės narės teritorijoje.

1. Valstybės narės užtikrina, kad būtų nustatyta veiksminga skundų nagrinėjimo tvarka visuose į šio reglamento taikymo sritį įtrauktuose jūrų uostuose kiekvienos valstybės narės teritorijoje. Šiuo tikslu valstybės narės paskiria vieną ar daugiau įstaigų.

Pakeitimas    122

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Nepriklausoma priežiūros įstaiga yra teisiškai atskirta ir funkciškai nepriklausoma nuo uosto valdymo įstaigos arba uosto paslaugų teikėjų. Valstybės narės, kurioms uostai ar uostų valdymo įstaigos priklauso nuosavybės teise arba kurios juos kontroliuoja, užtikrina veiksmingą struktūrinį funkcijų, susijusių su šio reglamento taikymo priežiūra ir stebėsena, ir veiklos, susijusios su tokia nuosavybės teise ar kontrole, atskyrimą. Nepriklausoma priežiūros įstaiga naudojasi savo įgaliojimais nešališkai ir skaidriai, tinkamai atsižvelgdama į teisę laisvai vykdyti komercinę ūkinę veiklą.

2. Nepriklausoma priežiūra vykdoma tokiu būdu, kad būtų užkertamas keliais interesų konfliktams ir kad priežiūra būtų teisiškai atskirta ir funkciškai nepriklausoma nuo uosto valdymo įstaigos arba uosto paslaugų teikėjų. Valstybės narės, kurioms uostai ar uostų valdymo įstaigos priklauso nuosavybės teise arba kurios juos kontroliuoja, užtikrina veiksmingą struktūrinį funkcijų, susijusių su skundų nagrinėjimu, ir veiklos, susijusios su tokia nuosavybės teise ar kontrole, atskyrimą. Nepriklausoma priežiūra yra objektyvi ir skaidri ir ją atliekant tinkamai atsižvelgiama į teisę laisvai vykdyti komercinę ūkinę veiklą.

Pakeitimas    123

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Nepriklausoma priežiūros įstaiga nagrinėja skundus, kuriuos pateikia bet kuri teisėtų interesų turinti šalis, ir su šio reglamento taikymu susijusius ginčus.

3. Valstybės narės užtikrina, kad uostų naudotojai ir kiti atitinkami suinteresuotieji subjektai būtų informuoti apie tai, kur ir kaip pateikti skundą, įskaitant informaciją apie įstaigas, atsakingas už 12 straipsnio 5 dalyje, 13 straipsnio 3 dalyje ir 14 straipsnio 7 dalyje nurodytų skundų nagrinėjimą.

Pakeitimas    124

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Jeigu ginčas kyla tarp dviejų šalių, įsisteigusių skirtingose valstybėse narėse, kompetenciją nagrinėti ginčą turi valstybės narės, kurioje yra uostas, kuriame kilo ginčas, nepriklausoma priežiūros įstaiga.

4. Jeigu ginčas kyla tarp dviejų šalių, įsisteigusių skirtingose valstybėse narėse, kompetenciją spręsti ginčą turi valstybė narė, kurioje yra uostas, kuriame kilo ginčas. Atitinkamos valstybės narės tarpusavyje bendradarbiauja ir keičiasi informacija, susijusia su jų darbu.

Pakeitimas    125

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Nepriklausoma priežiūros įstaiga turi teisę reikalauti, kad uosto valdymo įstaigos, uosto paslaugų teikėjai ir uosto naudotojai teiktų informaciją, kurios reikia norint užtikrinti šio reglamento taikymo stebėseną ir priežiūrą.

5. Bet kuriai teisėtą interesą turinčiai šaliai pateikus skundą, atitinkama nepriklausomą priežiūrą atliekanti įstaiga turi teisę reikalauti, kad uosto valdymo įstaigos, uosto paslaugų teikėjai ir uosto naudotojai suteiktų būtiną informaciją.

Pakeitimas    126

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6. Nepriklausoma priežiūros įstaiga gali pateikti nuomonę valstybės narės kompetentingos institucijos prašymu bet kokiais su šio reglamento taikymu susijusiais klausimais.

Išbraukta.

Pakeitimas    127

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7. Nepriklausoma priežiūros įstaiga, nagrinėdama skundus ar ginčus, gali konsultuotis su atitinkamo uosto naudotojų patariamuoju komitetu.

Išbraukta.

Pakeitimas    128

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8. Nepriklausomos priežiūros įstaigos sprendimai yra privalomi ir nedaro poveikio teisminiam nagrinėjimui.

8. Atitinkamos nepriklausomą priežiūrą atliekančios įstaigos sprendimai yra privalomi ir nedaro poveikio teisminiam nagrinėjimui.

Pakeitimas    129

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

9. Valstybės narės nepriklausomos priežiūros įstaigos atpažinties duomenis Komisijai praneša ne vėliau kaip 2015 m. liepos 1 d., o vėliau – apie visus tų duomenų pasikeitimus. Komisija skelbia ir atnaujina nepriklausomų priežiūros įstaigų sąrašą savo svetainėje.

9. Valstybės narės apie pagal šio straipsnio 1 ir 2 dalies reikalavimus nustatytą tvarką ir procedūras Komisijai praneša ne vėliau kaip ...* ir nedelsdamos praneša apie visus vėlesnius tokios tvarkos ir procedūrų pasikeitimus. Komisija skelbia ir atnaujina atitinkamų priežiūros įstaigų sąrašą savo svetainėje.

 

__________________

 

*OL: prašom įrašyti datą – 24 mėnesiai po šio reglamento įsigaliojimo dienos.

Pakeitimas    130

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

18 straipsnis

Išbraukta.

Nepriklausomų priežiūros įstaigų bendradarbiavimas

 

1. Kad sudarytų palankias sąlygas vienodai įgyvendinti šį reglamentą, nepriklausomos priežiūros įstaigos keičiasi informacija apie savo darbą ir sprendimų priėmimo principus bei praktiką. Šiuo tikslu jos dalyvauja ir kartu dirba tinkle, kurio dalyviai susitinka reguliariai ir bent kartą per metus. Komisija dalyvauja tinklo dalyvių darbe, koordinuoja tą darbą ir jį remia.

 

2. Nepriklausomos priežiūros įstaigos glaudžiai bendradarbiauja, kad vienos kitoms padėtų atlikti savo užduotis, taip pat ir tyrimus, kurie būtini norint išnagrinėti skundus ir ginčus tais atvejais, kai tie skundai ir ginčai susiję su skirtingų valstybių narių uostais. Šiuo tikslu nepriklausoma priežiūros įstaiga kitai tokiai įstaigai (gavusi pagrįstą prašymą) pateikia informaciją, kurios reikia, kad ta įstaiga įvykdytų savo įpareigojimus pagal šį reglamentą.

 

3. Valstybės narės užtikrina, kad nepriklausomos priežiūros įstaigos, gavusios pagrįstą prašymą, Komisijai pateiktų informaciją, būtiną Komisijos užduotims atlikti. Komisijos prašoma informacija turi būti proporcinga tų užduočių atlikimui.

 

4. Jeigu nepriklausoma priežiūros įstaiga pagal Sąjungos ar nacionalines komercinės ūkinės veiklos konfidencialumo taisykles informaciją laiko konfidencialia, kita nacionalinė priežiūros įstaiga ir Komisija užtikrina tokį konfidencialumą. Ši informacija gali būti naudojama tik tokiu tikslu, kuriuo buvo paprašyta.

 

5. Komisija, remdamasi nepriklausomų priežiūros įstaigų patirtimi ir 1 dalyje nurodyto tinklo veiklos rezultatais, taip pat siekdama užtikrinti veiksmingą bendradarbiavimą, gali patvirtinti bendrus principus, taikytinus atitinkamiems nepriklausomų priežiūros įstaigų susitarimams dėl keitimosi informacija. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 22 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

 

Pakeitimas    131

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Bet kokia teisėtą interesą turinti šalis turi teisę kompetentingų institucijų, uosto valdymo įstaigos ar nepriklausomos priežiūros įstaigos pagal šį reglamentą priimtus sprendimus ar pavienes priemones apskųsti apeliacinei įstaigai, kuri yra nepriklausoma nuo dalyvaujančių šalių. Ši apeliacinė įstaiga gali būti teismas.

1. Bet kokia teisėtą interesą turinti šalis turi teisę kompetentingų institucijų, uosto valdymo įstaigos ar pagal 17 straipsnį paskirtos įstaigos pagal šį reglamentą priimtus sprendimus ar pavienes priemones apskųsti apeliacinei įstaigai, kuri yra nepriklausoma nuo dalyvaujančių šalių. Ši apeliacinė įstaiga gali būti teismas.

Pakeitimas    132

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės nustato taisykles, kuriomis reglamentuojamos už šio reglamento nuostatų pažeidimus taikytinos sankcijos, ir imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad jos būtų įgyvendinamos. Nustatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos. Valstybės narės ne vėliau kaip 2015 m. liepos 1 d. praneša Komisijai apie tas nuostatas bei nedelsdamos informuoja apie visus vėlesnius su tomis nuostatomis susijusius pakeitimus.

Valstybės narės nustato taisykles, kuriomis reglamentuojamos už šio reglamento nuostatų pažeidimus taikytinos sankcijos, ir imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad jos būtų įgyvendinamos. Nustatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos. Valstybės narės ne vėliau kaip ... * Komisijai praneša apie šias nuostatas ir nedelsdamos informuoja apie visus vėlesnius su jomis susijusius pakeitimus.

 

__________________

 

*OL: prašom įrašyti datą – 24 mėnesiai po šio reglamento įsigaliojimo dienos.

Pakeitimas    133

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

21 straipsnis

Išbraukta.

Įgaliojimų perdavimas

 

1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

 

2. 14 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui.

 

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 14 straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis neturi poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų teisėtumui.

 

4. Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

 

5. Pagal 14 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per 2 mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas 2 mėnesiais.

 

Pakeitimas    134

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

22 straipsnis

Išbraukta.

Komiteto procedūra

 

1. Komisijai padeda komitetas. Tas komitetas – tai komitetas, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 182/2011.

 

2. Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis.

 

Pakeitimas    135

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Praėjus ne daugiau kaip trejiems metams po šio reglamento įsigaliojimo Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia šio reglamento įgyvendinimo ir jo poveikio ataskaitą ir prireikus prideda atitinkamus pasiūlymus.

Šio reglamento įgyvendinimo ir jo poveikio įvertinimo tikslais Europos Parlamentui ir Tarybai reguliariai teikiamos ataskaitos. Ne vėliau kaip ...* Komisija pateikia pirmąją ataskaitą ir vėliau kas trejus metus teikia periodines ataskaitas, prireikus prie jų pridėdama atitinkamus pasiūlymus. Komisijos ataskaitose atsižvelgiama į ES lygmens uostų sektoriaus socialinio dialogo komiteto pasiektą pažangą.

 

________________

 

* OL: prašom įrašyti datą – ketveri metai po šio reglamento įsigaliojimo dienos.

Pakeitimas    136

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2015 m. liepos 1 d.

Jis taikomas nuo …* .

 

__________________

 

* OL: prašom įrašyti datą – 24 mėnesiai po šio reglamento įsigaliojimo dienos.

AIŠKINAMOJI DALIS

Pagrindiniai faktai

Komisijos pasiūlymu siekiama padėti užtikrinti, kad TEN-T tinklas būtų efektyvesnis, geriau sujungtas ir darnesnis – sukurti sistemą, kurią taikant pagerėtų visų uostų našumas, o patys uostai galėtų lengviau prisitaikyti prie transporto ir logistikos reikalavimų pokyčių.

Prie pagrindinių pasiūlymo uždavinių galima priskirti uosto paslaugų ir veiklos atnaujinimą ir sąlygų, kurios skatintų investuoti į uostus, sudarymą. Šiuo reglamentu Komisija siekia pašalinti silpnos konkurencijos sąlygas ir galimus piktnaudžiavimo rinka atvejus ir taip padidinti teikiamų uosto paslaugų efektyvumą.

Krovinių tvarkymo ir keleivių aptarnavimo paslaugos pašalintos iš II skyriaus dėl patekimo į rinką, nes jos dažnai teikiamos sudarant koncesijos sutartis ir todėl tokioms paslaugoms taikoma direktyva dėl koncesijų sutarčių skyrimo. Taigi šis reglamentas turėtų būti taikomas kartu su Direktyva 2014/23/ES dėl koncesijos sutarčių skyrimo.

Aiški valstybės pagalbos taisyklių sistema yra svarbus sąžiningos uostų tarpusavio konkurencijos vienodomis sąlygomis kriterijus. Komisija šiuo metu atlieka bendrosios išimties reglamento taikymo srities peržiūrą, siekdama iki 2015 m. gruodžio mėn. įtraukti uostų infrastruktūrai taikomus kriterijus.

Šis pasiūlymas atitinka kitas svarbias ES politikos sritis ir uždavinius, pvz., Baltąją knygą dėl transporto, Europos infrastruktūros tinklų priemonę ir „Mėlynosios juostos“ iniciatyvą.

Šis reglamentas bus taikomas visiems TEN-T gairėse nurodytiems jūrų uostams ir, pasak Komisijos, padės panaikinti papildomą administracinę naštą, su kuria susiduria jau gerai veikiantys uostai, ir tuo pat metu padės kitiems uostams spręsti savo struktūrinius uždavinius.

Pranešėjo nuomonė

Pranešėjas iš esmės pritaria Komisijos pasiūlymui, visų pirma finansinio skaidrumo aspektui, tačiau jis nori pateikti įvairius pakeitimus, kurių tikslas – patobulinti pasiūlymą.

Šio reglamento taikymo sritis turėtų apimti tik tas uosto paslaugas, kurios teikiamos tiesiogiai naudotojams. Taigi dugno gilinimas išbraukiamas iš paslaugų sąrašo, kadangi tai ne individualiems naudotojams teikiama paslauga, o priežiūros darbai, kuriais užtikrinamas uosto prieinamumas.

Pranešėjas pripažįsta, kad šiuo metu yra skirtingų uostų ir uosto paslaugų organizavimo sistemų. Nenorėdamas primesti vieno tam tikro modelio, jis išbraukė iš II skyriaus nuostatas, susijusias su patekimu į rinką. Pakeistame skyriuje išdėstytos nuostatos dėl uosto paslaugų organizavimo ir nustatyti minimalūs reikalavimai, uosto paslaugų teikėjų skaičiaus apribojimai, paslaugos, teikiamos pagal viešosios paslaugos įpareigojimą, ir socialinės apsaugos priemonės.

Darbo uoste tvarką reglamentuojančios socialinės nuostatos buvo didžiąja dalimi išbrauktos iš šio reglamento, šiuo metu jos aptariamos ES lygmens uostų sektoriaus socialinio dialogo komitete, kuris pradėjo veikti 2013 m. birželio 19 d. Nepaisant to, pranešėjas mano, kad svarbu laikytis aiškios pozicijos prieš laikiną darbą ir remti geresnes mokymo sąlygas ir saugą. Nacionalinių socialinių standartų laikymasis įtraukiamas kaip vienas iš minimalių kriterijų. Be to, valstybės narės turėtų užtikrinti darbuotojų teises įmonės arba verslo perdavimo atveju.

Dėl žemės trūkumo uoste ir viešųjų paslaugų įpareigojimų pranešėjas mano, kad taip pat reikėtų atsižvelgti į vietos trūkumą vandens teritorijoje ir rinkos dydį ir vertinti šiuos aspektus kaip priežastis, kuriomis galima pateisinti paslaugų teikėjų skaičiaus apribojimą, tokiu būdu siekiant atsižvelgti į įvairių dydžių uostus ir jų geografines savybes. Jei paslaugų teikėjų skaičių būtina riboti siekiant užtikrinti saugų, patikimą ir aplinkai nekenksmingą uosto veiklą, valdymo įstaigas arba kompetentinga institucija turėtų turėti galimybę priimti sprendimą šiais klausimais.

Pranešėjas mano, kad šio reglamento II skyriaus nuostatos taip pat neturėtų apimti laivo vedimo, nes laivo vedimo paslaugos yra glaudžiai susijusios su uosto veiklos sauga ir saugumu.

Pranešėjas iš dalies pakeitė su infrastruktūros mokesčiais susijusias nuostatas taip, kad uosto valdymo įstaiga galėtų nepriklausomai nustatyti mokesčius, atsižvelgdama į savo verslo strategiją. Šiuo tikslu jis apriboja Komisijos įgaliojimus priimti deleguotuosius aktus, kad jais galėtų būti nustatoma tik bendra laivų ir kuro klasifikacija. Klasifikacijos schemos turėtų būti naudojamos tik kaip kainų pokyčių nustatymo pagrindas, tačiau neturėtų turėti įtakos uosto valdymo įstaigos kompetencijai nepriklausomai pagal taikytinas taisykles nustatyti mokesčių lygį.

Be to, pranešėjas, nepažeisdamas atitikties tam tikriems pagrindiniams skaidrumo principams, numatė didesnę komercinių derybų tarp uosto valdymo įstaigos ir uosto naudotojų laisvę.

Pranešėjas pritaria tinkamo konsultavimosi su uosto naudotojais idėjai. Vis dėlto ši praktika jau šiandien taikoma daugelyje uostų. Todėl turėtų būti vengiama nustatyti visiems vienodą konsultavimosi tvarką ir skirtinga tvarka turėtų būti taikoma tol, kol tinkamai konsultuojamasi su visais naudotojais.

Pranešėjas vietoje nepriklausomos priežiūros įstaigos nurodo „nepriklausomą priežiūrą“. Taip siekiama pabrėžti ne tokios įstaigos struktūrą, bet užduotį, kurią ji turėtų vykdyti, t. y. užtikrinti nepriklausomą skundų nagrinėjimą. Būtina pasirūpinti, kad visi uosto naudotojai būtų informuojami apie skundo pateikimo nepriklausomai įstaigai galimybę ir galėtų tai padaryti. Jis patikslina, kad esamos įstaigos gali atlikti tokios įstaigos funkciją be jokios papildomos biurokratinės naštos.

Siekdamas atsižvelgti į realius terminus ir suprasdamas greito įgyvendinimo svarbą, pranešėjas suderino šio reglamento įsigaliojimo datą su Tarybos pozicija, pagal kurią numatomi 24 mėnesiai.

Apibendrindamas pranešėjas teigia, kad jis patobulino tuos Komisijos pasiūlymo aspektus, kuriems jis pritaria. Šiais pakeitimais pranešėjas atkreipia dėmesį į poreikį užtikrinti uosto valdymo įstaigos nepriklausomumą, kad ji galėtų veikti atsižvelgdama į savo ekonominę strategiją. Vis dėlto turi būti paisoma tam tikrų pagrindinių principų. Be to, pranešėjas vengia didinti administracinę naštą, susijusią su šio reglamento taikymu. Iš esmės šiuo reglamentu turėtų būti užtikrinamas uostų teisinis tikrumas ir jis turėtų daryti teigiamą įtaką sėkmingam TEN-T tinklo veikimui.

ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Patekimas į uosto paslaugų rinką ir finansinis uostų skaidrumas

Nuorodos

COM(2013)0296 – C7-0144/2013 – 2013/0157(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

21.5.2013

 

 

 

Atsakingas komitetas

Paskelbimo plenariniame posėdyje data

TRAN

10.6.2013

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

10.6.2013

EMPL

10.6.2013

IMCO

10.6.2013

REGI

10.6.2013

Nuomonė nepareikšta

Nutarimo data

ECON

22.7.2014

IMCO

18.6.2013

REGI

22.9.2014

 

Pranešėjai

Paskyrimo data

Knut Fleckenstein

16.7.2014

 

 

 

Svarstymas komitete

5.5.2015

15.6.2015

12.10.2015

 

Priėmimo data

25.1.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

29

13

3

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Renaud Muselier, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Knut Fleckenstein, Theresa Griffin, Franck Proust, Matthijs van Miltenburg

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Raymond Finch, Eugen Freund, Carlos Iturgaiz, Clare Moody

Pateikimo data

5.2.2016

(1)

OL C 327, 2013 11 12, p. 111.

(2)

OL C 114, 2014 04 15, p. 57.

Teisinis pranešimas