Процедура : 2015/0244(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0025/2016

Внесени текстове :

A8-0025/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 25/02/2016 - 7.2

Приети текстове :

P8_TA(2016)0053

ДОКЛАД     *
PDF 643kWORD 79k
4.2.2016
PE 572.848v02-00 A8-0025/2016

относно предложението за решение на Съвета за сключването от името на Европейския съюз на Протокол за изменение на Споразумението между Европейската общност и Република Сан Марино, което предвижда мерки, еквивалентни на тези, предвидени в Директива 2003/48/ЕО на Съвета относно данъчното облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания

(COM(2015)0518 – C8-0370/2015 – 2015/0244(NLE))

Комисия по икономически и парични въпроси

Докладчик: Кора ван Нювенхойзен

(Опростена процедура – член 50, параграф 1 от Правилника за дейността)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Съвета за сключването от името на Европейския съюз на Протокол за изменение на Споразумението между Европейската общност и Република Сан Марино, което предвижда мерки, еквивалентни на тези, предвидени в Директива 2003/48/ЕО на Съвета относно данъчното облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания

(COM(2015)0518– C8-0370/2015 – 2015/0244(NLE))

(Консултация)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението за решение на Съвета (COM(2015)0518),

–  като взе предвид проекта на Протокол за изменение на Споразумението между Европейската общност и Република Сан Марино, което предвижда мерки, еквивалентни на тези, предвидени в Директива 2003/48/ЕО на Съвета относно данъчното облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания (13448/2015),

–  като взе предвид член 115 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква б) и в параграф (8), втора алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Съветът се е консултирал с него (C8-0370/2015),

–  като взе предвид член 59, член 108, параграф 7 и член 50, параграф 1 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0025/2016),

1.  одобрява сключването на Протокола за изменение на Споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки и на Република Сан Марино.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

На 8 декември 2015 г. Европейският съюз и Сан Марино подписаха споразумение за автоматичен обмен на информация за финансови сметки, имащо за цел подобряване на международното сътрудничество в областта на данъчното облагане и спазването на данъчното законодателство.

Споразумението представлява важна стъпка в рамките на продължаващите усилия за ограничаване на данъчните измами и на отклонението от данъчно облагане и надгражда върху споразумението от 2004 г., което гарантира, че Сан Марино прилага мерки, еквивалентни на предвидените в директивата на ЕС относно данъчното облагане на доходи от спестявания.

Съгласно новото споразумение ЕС и Сан Марино ще извършват автоматичен обмен на информация за финансовите сметки на пребиваващите на тяхна територия лица, който ще започне през 2017 г. Целта е да се предприемат мерки във връзка със ситуациите, при които данъчно задължено лице се опитва да укрие капитал, представляващ доход или активи, за които не са платени данъци.

Споразумението има за цел да гарантира, че Сан Марино прилага засилени мерки, които са еквивалентни на нормативната уредба на ЕС, усъвършенствана през декември 2014 г. (посредством изменение на Директивата относно административното сътрудничество, известна още като „ДАС 2“), и са в съответствие с процедурите за автоматичен обмен на информация за финансови сметки, насърчавани от глобалния стандарт на ОИСР от 2014 г.

В съответствие с посочения стандарт на ОИСР допълнителните разпоредби имат за цел да се гарантира, че обменът на информация засяга не само приходите, като например лихви и дивиденти, но също така и салдата по сметките и постъпленията от продажбата на финансови активи. Безусловен обмен на информация при поискване трябва да се предвиди и съгласно новото споразумение, в съответствие с най-актуалните тенденции в работата на ОИСР и на ЕС в тази област.

Като последствие от новото споразумение данъчните администрации в държавите членки и в Сан Марино ще бъдат в състояние:

– да идентифицират правилно и недвусмислено съответните данъчнозадължени   лица;

– да администрират и прилагат данъчните закони на своята държава в   трансгранични ситуации;

– да извършват оценка на вероятността от отклонение от данъчно облагане;

– да избягват ненужни допълнителни разследвания.

Докладчикът изцяло приветства и подкрепя споразумението.

ЕС и Сан Марино се договориха споразумението временно да влезе в сила на 1 януари 2016 г. до приключването на съответните вътрешни процедури на двете страни за неговото официално влизане в сила и докладчикът категорично и настоятелно призовава споразумението да бъде сключено и ратифицирано възможно най-скоро след това, за да може преходният период да бъде възможно най-кратък.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Опростена процедура - Дата на решението

10.9.2015

Дата на приемане

3.2.2016

 

 

 

Правна информация